Psalttari

XCVIII. Psalmi .

 

Yxi Psalmi. Tai on mös samast Asiast/ quin ne Entiset/ Ja on sangen makialinen. Sille hen sarnapi Christusen Waitost/ synnin Coleman ia Perkelen wastan/ Jolla hen meille Terueydhen saattoi. Jongateden tesse meite neuuotan hende ylistemen ia kijttemen.

Ps 98:1 VEisacat HERRALLE yxi vsi Weisu/ Sille hen teke Ihmite.
Weisatkaat HERRALLE yksi uusi weisu/ Sillä hän tekee ihmeitä.
Ps 98:2 Hen woittapi Oikialla kädhellens woiton/ ia henen pyhen Käsiuartens cansa.
Hän woittapi oikealla kädellänsä woiton/ ja häne pyhän käsiwartensa kanssa.
Ps 98:3 HERRA andapi tietteuexi tedhä henen Terueydens/ Canssain eteen hen andapi ilmoitta henen Wanhurskauttans.
HERRA antaapi tiettäwäksi tehdä hänen terweytensä/ Kansain eteen hän antaapi ilmoittaa hänen wanhurskauttansa.
Ps 98:4 Hen muistapi henen Armons ia Totudhens päle/ sille Israelin Honelle/ Caiki Mailman äret näkeuet sen meiden Jumalan Terueytte.
Hän muistaapi hänen armonsa ja totuutensa päälle/ sille Israelin huoneelle/ Kaikki maaiman ääret näkewät sen meidän Jumalan terweyttä.
Ps 98:5 Ihastucat sille HERRALLE caiki Mailma/ Weisacat/ ylisteket ia kijtteket.
Ihastukaat sille HERRALLE kaikki maaima/ Weisatkaat/ ylistäkäät ja kiittäkäät.
Ps 98:6 Kijtteket site HERRA Candelilla/ Candeleilla ia Psalmilla.
Kiittäkäät sitä HERRA kantelilla/ kanteleilla ja psalmilla.
Ps 98:7 Trumbuin ia Pasunain cansa/ Ihastucat sen HERRAN Kuningan edes.
Rumpuin ja pasuunain kanssa/ Ihastukaat sen HERRAN Kuninkaan edessä.
Ps 98:8 Meri pauhacan ia miteikenens henesse on/ Se Maan pijri ia iotca sen päle asuuat.
Meri pauhatkaan ja mitä ikänänsä hänessä on/ Sen maan piiri ja jotka sen päällä asuwat.
Ps 98:9 Ne Wesicosket ihastucan/ Ja caiki Woret olcat iloiset.
Ne wesikosket ihastukaan/ Ja kaikki wuoret olkaat iloiset.
Ps 98:10 HERRAN edhes/ Sille hen tulepi Maan domitzeman/ Henen pite sen Maan pirin domitzeman Wanhurskaudhella/ ia Canssat Oikiudhella.
HERRAN edessä/ Sillä hän tuleepi maan tuomitseman/ Hänen pitää sen maan piirin tuomitseman wanhurskaudella/ ja kansat oikeudella.