Psalttari

VII. Psalmi.

Rucous wastan Lackarita/ ia Jumalisten Sortaiadhen wastan.

Ps 7:1 Dauidin Wighattomus/ iosta he HERRALLE weisasi/ sen Jeminin poian Sanan teden.
Dawidin wiattomuus/ josta hän HERRALLE weisasi/ sen Jeminin pojan sanan tähden.
Ps 7:2 SInun päles HERRA mine wskallan/ minun Jumalan/ Auta minua caikista minun Wainolisistani/ ia helpoitze minua.
Sinun päällesi HERRA minä uskallan/ minun Jumalani/ Auta minua kaikista minun wainollisistani/ ja helpoitse minua.
Ps 7:3 Ettei he minun Sieluani ninquin Jalopeura repisi/ ia site serkisi/ ettei ycten Holhoua ole.
Ettei he minun sieluani niinkuin jalopeura repisi/ ja sitä särkisi/ ettei yhtään holhoawa ole
Ps 7:4 HERRA minun Jumalan/ Jos mine sen tein/ Ja ios wärys on minun käsiseni.
HERRA minun Jumalani/ Jos minä sen tein/ Ja jos wääryys on minun käsissäni.
Ps 7:5 Jos mine pahalla costanut olen/ nijlle/ iotca minun rauhas soit oleuan/ taica wahingoittanut nijte/ iotca ilman syte minua wihasit.
Jos minä pahalla kostanut olen/ niille/ jotka minun rauhassa soit olevan/ taikka wahingoittanut niitä/ jotka ilman syytä minua wihasit.
Ps 7:6 Nin minun Wiholisen wainocan minun Sieluani/ ia sen käsiteken/ ia mahanpolieskelcaan minun Elemeni/ ia painakan minun tomuun. Sela.
Niin minun wiholliseni wainotkaan minun sieluani/ ja sen käsittäkään/ ja maahan poljeskelkaan minun elämäni/ ja painakaan minun tomuun. Sela.
Ps 7:7 Ylesnouse HERRA sinun wihasas/ Corghota sinuas ylitze minun wiholisteni hirmusudhen/ Ja saata minua iellens sihen wircan/ iongas minun haltuni annoit.
Ylösnouse HERRA sinun wihassasi/ Korota sinuas ylitse minun wiholliseni hirmuisuuden/ Ja saata minua jällens siihen wirkaan/ jonkas minun haltuuni annoit.
Ps 7:8 Ette Canssat iellenscoconuisit sinun tyges/ ia heiden tedhens tule taas yles.
Että kansat jällens kokoontuisit sinun tykösi/ ja heidän tähtensä tule taas ylös.
Ps 7:9 HERRA ombi Canssan ylitze Domari/ domitze HERRA minua/ minun Wanhurskauteni wacueni pereste.
HERRA ompi kansan ylitse tuomari/ tuomitse HERRA minua/ minun wanhurskauteni wakuuteni perästä.
Ps 7:10 Anna loppua ninen Jumalattomadhen Pahus/ ia hallitze se wanhurskas/ Sille sine wanhurskas Jumala/ tutkit sydhemet ia munaskwdh.
Anna loppua niiden jumalattomaiden pahuus/ ja hallitse se wanhurskas/ Sillä sinä wanhurskas Jumala/ tutkit sydämet ja munaskuut.
Ps 7:11 Minun Kilpen ombi Jumalan tykene/ ioca waghat sydhemet auttapi.
Minun kilpeni ompi Jumalan tykönä/ joka wakaat sydämet auttaapi.
Ps 7:12 Jumala on yxi oikia Domari/ ia yxi Jumala/ ioca iocapeiue vchca.
Jumala on yksi oikea tuomari/ ja yksi Jumala/ joka jokapäivä uhkaa.
Ps 7:13 Ellei te palaia/ nin hen on Miecans teroittanut/ ia Joutzens iennittenyt/ ia tarkoitta.
Ellei te palaja/ niin hän on miekkansa teroittanut/ ja jousensa jännittänyt/ ja tarkoitttaa
Ps 7:14 Ja on pannut sen päle surman noolet/ hen on walmistanut pilins cadhottamahan.
Ja on pannut sen päälle surman nuolet/ hän on walmistanut pillinsä kadottamaan.
Ps 7:15 Catzo/ henelle ombi paha mieles/ Onnetuta hen raskas on/ Mutta henen pite puuttumisen synnyttemen.
Katso/ hänellä ompi paha mielessä/ Onnettomuutta hän raskas on/ Mutta hänen pitää puuttumisen synnyttämän.
Ps 7:16 Haudhan hen caiuoi/ ia walmisti/ ia on sihen Cropihin caatunut/ ionga hen oli tehnyt.
Haudan hän kaivoi/ ja walmisti/ ja on siihen kuoppihin kaatunut/ jonka hän oli tehnyt.
Ps 7:17 Henen Onnetuxens pite henen Päens päle tuleman/ ia henen wärydhens pite henen Lakipäälens langeman.
Hänen onnettomuutensa pitää hänen päällensä tuleman/ ja hänen wääryytensä pitää hänen lakipäällensä lankeeman.
Ps 7:18 Mine kijten HERRA henen Wanhurskaudhens teden/ ia tadhon Cunnioitta sen ylimeisen HERRAN Nime.
Minä kiitän HERRA hänen wanhurskautensa tähden/ ja tahdon kunnioittaa sen ylimmäisen HERRAN nimeä.