Psalttari

CIV. Psalmi .

 

Toinen Kijtossana/ Caikein Londocappalein/ ia heiden ihmelisen menons teden. Quin hen sanois. Jumalata mine kijten/ iocaitzen Londocappalen teden/ Joista henen Wijsaudhens/ Hywydhens ia wanhurskaudhens tutaan ia ymmerteteen. Sille ette ieriestens hen ylesluke ne Taiuan/ Meren/ ia Maan Ihmeliset Cappalet/ Joista hen kijttepi.

Ps 104:1 KIjte HERRA minun Sielun/ HERRA minun Jumalan/ sine olet caikenni Cunnialinen/ Sine olet Caunis/ ia ialosti puietettu.
Kiitä HERRAA minun sieluni/ HERRA minun Jumalani/ sinä olet kaikenni kunniallinen/ Sinä olet kaunis/ ja jalosti puetettu.
Ps 104:2 Walkius ombi sinun Waattes/ iollas puietettu olet/ Sine vlosleuitet Taiuat ninquin Hurstin.
Walkeus ompi sinun waatteesi/ jollas puetettu olet/ Sinä uloslewitit taiwaat niinkuin hurstin.
Ps 104:3 Sine holuat sen pälyxen Wedhelle/ Sine menet Piluis ninquin Rattan päle/ ia keudh Twlen Sijpein päle.
Sinä holwaat sen päällyksen wedelle/ Sinä menet pilwissä niinkuin rattaan päällä/ ja käyt tuulen siipein päällä.
Ps 104:4 Sine ioca teet Engelis Twlexi/ ia sinun Paluelias Tuliliekixi/
Sinä joka teet enkelisi tuuleksi/ ja sinun palwelijasi tuleliekiksi/
Ps 104:5 Sine ioca Maan alustit henen pohians päle/ nin ette hen pysy ijancaikisesta.
Sinä joka maan alustin hänen pohjansa päälle/ niin että hän pysyy iankaikkisesti.
Ps 104:6 Sywydhelle sine hende peitet/ ninquin Waattella/ ia wedhet seisouat Wordhen päle.
Sywyydellä sinä häntä peität/ niinkuin waateella/ ja wedet seisowat wuorten päällä.
Ps 104:7 Mutta sinun rangaistoxestas he pakeneuat/ sinun Jylinestes he poismeneuet.
Mutta sinun rangaistuksestasi he pakenewat/ sinun jylinästäsi he poismenewät.
Ps 104:8 Wooret ylesastuuat/ ia Laxot alasastuuat/ siallens iongas heite pärustanut olet.
Wuoret ylösastuwat/ ja laaksot alasastuwat/ sijallensa jonkas heitä perustanut olet.
Ps 104:9 Märän sine panit/ Jota he ei ylitzekeu/ eike palaia Maata peittemen.
Määrän sinä panit/ Jota he ei ylitsekäy/ eikä palaa maata peittämään.
Ps 104:10 Sine annat Lectet Laxoissa ylescohuua/ nin ette wedhet Mäkein welitze wootauat.
Sinä annat lähteet laaksoissa ylöskuohua/ niin että wedet mäkein wälitse wuotawat.
Ps 104:11 Ette caiki Eleimet Metzes ioisit/ ia ette Peurat heiden ianons sammutaisit.
Että kaikki eläimet metsässä joisit/ ja että peurat heidän janonsa sammuttaisit.
Ps 104:12 Heiden tykenens Taiuahan Linnut istuuat/ ia wiserteleuet Oxilla.
Heidän tykönänsä taiwaan linnut istuwat/ ja wisertelewät oksilla.
Ps 104:13 Sine lijotat Wooret ylheldepein/ Sine teutet Maan hedhelmelle/ iongas saatat.
Sinä liotat wuoret ylhäältäpäin/ Sinä täytän maan hedelmillä/ jonkas saatat.
Ps 104:14 Sine Rohot casuatat Caria wastoin/ Ja Jyuet Inhimisten tarpehexi/ Ettes Leiuen Maasta toottaisit.
Sinä ruohot kaswatat karjaa wastoin/ ja jywät ihmisten tarpeeksi/ ettäs leiwän maasta tuottaisit.
Ps 104:15 Ja ette Winan pite Inhimisen Sydhemen ilahuttaman/ ia henen Casuons caunistuman Öliusta/ Ja Leiuen wahwistaman Inhimisen sydhende.
Ja että wiinan pitää ihmisen sydämen ilahduttaman/ ja hänen kaswonsa kaunistuman öljystä/ ja leiwän wahwistamaan ihmisen sydäntä.
Ps 104:16 Ette ne HERRAN Puut Nestestä teune olisit/ Ne Cedrin Puut Libanis/ iotca hen on istuttanut.
Että ne HERRAN puut nesteestä täynnä olisit/ Ne sedrin puut Libanonissa/ jotka hän on istuttanut.
Ps 104:17 Sielle Linnut pesiuet/ ia Haicarat hongisa asuuat.
Siellä linnut pesiwät/ ja haikarat hongissa asuwat.
Ps 104:18 Ne corkiat Wooret ouat Williuochtein turua/ Ja ne Kiuirauniot Canelitin. Ijlkottein.
Ne korkeat wuoret owat williwuohten turwa/ ja ne kiwirauniot kaninein. liskojein.
Ps 104:19 Sine teet Cuun wootta iacaman/ Ja se Auringo tiete henen Laskons.
Sinä teet kuun wuotta jakaman/ Ja se aurinko tietä hänen laskunsa.
Ps 104:20 Sine teet Pimeydhen/ ette Öö tule/ silloin caiki Pedhot lytiuet.
Sinä teet pimeyden/ että yö tulee/ silloin kaikki pedot lytiwät (tulewat ulos: 1776 Biblia)
Ps 104:21 Ne nooret Jalopeurat Saalihin ielkin kiliuuat/ Ja heiden Elatostans Jumalalda he etziuet.
Ne nuoret jalopeurat saaliin jälkeen kiiluwat/ Ja heidän elastustansa Jumalalta he etsiwät.
Ps 104:22 Mutta coska Auringo taas ylescoitta/ nin he sijte lymeuet/ ia Lolihins renteleuet.
Mutta koska aurinko taas ylöskoittaa/ niin he siitä lymyäwät/ ja luolihinsa entäilewät.
Ps 104:23 Nin menepi mös Inhiminen henen Töhöns/ ia henen Peltons waiuaman haman Ecton asti.
Niin meneepi myös ihminen hänen työhönsä/ ja hänen peltonsa waiwaamaan hamaan ehtoon asti.
Ps 104:24 HERRA quin swret ia monet ouat sinun Käsialas? Sine olet ne caiki wijsasti sätenyt/ Ja Maa ombi teunens sinun Tauarastas.
HERRA kuin suuret ja monet owat sinun käsialasi? Sinä olet ne kaikki wiisaasti säätänyt/ ja maa on täynnänsä sinun tawarastasi.
Ps 104:25 Teme Meri ioca nin swri ia Lauia ombi/ henesse epelughut coikistelauat/ seke isoit ette pienet Eleimet.
Tämä meri joka niin suuri ja lawea ompi/ hänessä epäluwut koikistelewat/ sekä isot että pienet eläimet.
Ps 104:26 Sielle Hadhet culieskeleuat/ sijnä Walascalat ouat/ iotcas tehnyt olet/ ette he henesse leikitzisit.
Siellä haahdet kuljeskelewat/ siinä walaskalat owat/ jotkas tehnyt olet/ että he hänessä leikitsewät.
Ps 104:27 Caiki odhottauat sinua/ Ettes heille annaisit Roan aiallans.
Kaikki odottawat sinua/ ettäs heille antaisit ruoan ajallansa.
Ps 104:28 Coskas heille annat/ nin he cocouat/ Coskas Kädhes auaiat/ nin he hywydhelle rauitahan.
Koskas heille annat/ niin he kokoawat/ koskas kädet awajat/ niin he hywyydellä rawitaan.
Ps 104:29 Jos sine Casuos peitet/ nin he hemmestyuet/ Coskas poisotat heiden Hengens/ nin he huckuuat/ ia Tomuxi iellenstuleuat.
Jos sinä kaswos peität/ niin he hämmästywät/ Koskas poisotat heidän henkensä/ niin he hukkuwat/ ja tomuksi jällens tulewat.
Ps 104:30 Sine vloslasket sinun Henges/ nin he loodhuxi tuleuat/ ia sine vdhistat Maan Modhon.
Sinä uloslasket sinun henkesi/ niin he luoduksi tulewat/ ja sinä uudistat maan muodon.
Ps 104:31 HERRAN Cunnia ombi ijancaikinen/ HERRALLE ombi mielennoudhe henen Käsialans poleen.
HERRAN kunnia ompi iankaikkinen/ HERRALLE ompi mielennoude hänen käsialansa puoleen.
Ps 104:32 Hen catzacta Maan päle/ nin se wapise/ Hen rupepi worihin/ nin he suitzeuat.
Hän katsahtaa maan päälle/ niin se wapisee/ Hän rupeepi wuorihin/ niin he suitsewat.
Ps 104:33 Mine tadhon HERRALLE weisata minun Elin aicanani/ Ja kijten minun Jumalatan nincauuan quin mine olen.
Minä tahdon HERRALLE weisata minun elinaikanani/ Ja kiitän minun Jumalatani niinkauan kuin minä olen.
Ps 104:34 Ja minun puhen pite henelle kelpaman/ ia mine ihastun HERRASSA.
Ja minun puheeni pitää hänelle kelpaaman/ ja minä ihastun HERRASSA.
Ps 104:35 Syndiset Maalda lopetetaan/ Ja ne Jumalattomat ei sillen pidhe oleman/ Kijte HERRA minun Sielun. Halleluia.
Syntiset maalta lopetetaan/ ja ne jumalattomat ei silleen pidä oleman/ Kiitä HERRAA minun sieluni. Halleluja.