Psalttari

CII. Psalmi .

 

On sen Wanhan Testamentin Seurakunnan Rucous/ ioca synnins/ Jumalan wihan/ ia Coleman tunsi. Joista hen pyte Christusen tulelemisen/ ia Waldakunnan cautta/ wapacta. Senteden hen mös sangen corkiasti yliste Jumalan Laupiudhen ia Hywydhen/ ioca cwldele ne waiwaiset ia heite armaitze.

Ps 102:1 Yxi sen Radholisen Rucous/ quin hen mureisans on/ ia henen Walitoxens HERRAN eteen vloswodhatta.
Yksi sen raadollisen rukous/ kuin hän murheissansa on/ ja hänen walituksensa HERRAN eteen uloswuodattaa.
Ps 102:2 HERRA cwldele minun Rucouxeni/ ia anna minun Parcuni sinun tyges tulla.
HERRA kuuntele minun rukouksessani/ ja anna minun parkuni sinun tykösi tulla.
Ps 102:3 Ele sinun Casuoas minulda poispeite/ Hädhesse callista sinun Coruas minun poleni/ Coska mine sinua auxenihudhan/ nin cwldele pian minua.
Älä sinun kaswojasi minulta pois peittää/ Hädässä kallista sinun korwasi minun puoleeni/ Koska minä sinua awukseni huudan/ niin kuuntele pian minua.
Ps 102:4 Sille minun Peiueni ouat culuneet ninquin Sauu/ Ja minun Lwni ouat poltetut ninquin kekäle.
Sillä minun päiwäni owat kuluneet niinkuin sawu/ Ja minun luuni owat poltetut niinkuin kekäle.
Ps 102:5 Minun sydhemen ombi lööty ia quiuettunut/ ninquin Heine/ Nin ette mine mös vnohdan minun
Minun sydämeni ompi lyöty ja kuiwettunut/ niinkuin heinä/ Niin että minä myös unohdan minun.
Ps 102:6 Minun Lwni tuskalla takistuuat minun Lihahani/ itkemisest ia Hocamisest.
Minun luuni tuskalla takistuwat minun lihaani/ itkemisestä ja huokaamisesta.
Ps 102:7 Mine olen iuri quin Pellicani Coruesa/ Mine olen ninquin iocu Hypie nijsse häuitetyis Caupungeissa.
Minä juuri kuin pelikaani korwessa/ Minä olen niinkuin joku hyypiö niissä häwitetyissa kaupungeissa.
Ps 102:8 Mine waluon/ ia olen ninquin Yxineinen Lindu Caton päle/
Minä walwon/ ja olen niinkuin yksinäinen lintu katon päällä/
Ps 102:9 Jocapeiue häueiseuet minun Wiholiseni minua/ Ja iotca minua sylieskeleuet/ he wannouat minun cauttani.
Joka päiwä häwaisewät minun wiholliseni minua/ Ja jotka minua syljeskelewät/ he wannowat minun kauttani.
Ps 102:10 Sille mine söön Tuchka ninquin Leipe/ Ja secoitan minun Joomani itkulla.
Sillä minä syön tuhkaa niinkuin leipää/ ja sekoitan minun juomani itkulla.
Ps 102:11 Sinun vhkauxes ia wihas teden/ Ettes minun ottanut olet/ ia pohian alaspaiskasit.
Sinun uhkauksesi ja wihasi tehdän/ ettäs minun ottanut olet/ ja pohjaan alaspaiskasit.
Ps 102:12 Minun peiueni ouat cvluneet ninquin Wario/ ia mine poisquiuan ninquin Roho.
Minun päiwäni owat kuluneet niinkuin warjo/ ja minä poiskuiwun niinkuin ruoho.
Ps 102:13 Mutta sine HERRA pysyt ijancaikisesta/ ia sinun Muistos sucukunnasta sucukundaan.
Mutta sinä HERRA pysyt iankaikkisesti/ ja sinun muistosi sukukunnasta sukukuntaan.
Ps 102:14 Ylesnouse sis ia armadha sinuas Zionin ylitze/ Sille aica ombi/ ettes hende armadhaisit/ Ja se aica on tullut.
Ylösnouse siis ja armahda sinuas Zionin ylitse/ Sillä aika ompi/ ettäs häntä armahtaisit/ Ja se aika on tullut.
Ps 102:15 Sille sinun Paluelias halaiauat site raketta/ ia näkisit sen kernasti/ ette henen Kiuens ia Calkins walmijt olisit.
SIllä sinun palwelijasi halajawat sitä rakentaa/ ja näkisit sen kernaasti/ että hänen kiwensä ja kalkkinsa walmiit olisit.
Ps 102:16 Ette ne Pacanat HERRA sinun Nimees pelkeisit/ ia caiki Kuningat Maan päle sinun Cunniatas.
Että ne pakanat HERRA sinun nimeäsi pelkäisit/ ja kaikki kuninkaat maan päällä sinun kunniaasi.
Ps 102:17 Ette HERRA rakendapi Zion/ Ja ilmandupi henen Cunniasans.
Että HERRA rakentaapi Zionin/ ja ilmaantuupi hänen kunniassansa.
Ps 102:18 Hen käendepi itzens ninen Ylenannettudhen Rucouxen polen/ Ja ei ylencatzo heiden Rucoustans.
Hän kääntääpi itsens niiden ylenannettujen rukouksen puoleen/ Ja ei ylenkatso heidän rukoustansa.
Ps 102:19 Sen pite kirioitettaman Tuleuaisille Sucukunnille/ Ja se Canssa quin loodhahan sen pite kijttemen HERRA.
Sen pitää kirjoitettaman tulewaisille sukukunnille/ Ja se kansa kuin luodahan sen pitää kiittämän HERRAA.
Ps 102:20 Sille hen catzelepi henen pyheste Corkiuxistans/ Ja HERRA näkepi Taiuahasta Maan päle.
Sillä hän katseleepi hänen pyhästä korkeuksistansa/ Ja HERRA näkeepi taiwaasta maan päälle.
Ps 102:21 Ette henen pite cwleman ninen Fangein Hocauxet/ Ja kiruottaman ne Cooleman Lapset.
Että hänen pitää kuuleman niiden wankein huokaukset/ Ja kirwottaman ne kuoleman lapset..
Ps 102:22 Senpäle ette heiden pite HERRAN Nimen Zionis sarnaman/ ia henen Kijtostans Jerusalemis.
Senpäälle että heidän pitää HERRAN nimen Zionin saarnaaman/ ja hänen kiitostansa Jerusalemissa.
Ps 102:23 Coska Canssat cocondeuat/ Ja Kuningasten Waldakunnat HERRA palueleman.
Koska kansat kokoontuwat/ Ja kuningasten waltakunnat HERRAA palweleman.
Ps 102:24 Hen neurittepi Tiesse minun Woimani/ Hen lyhendepi minun peiueni.
Hän nöyryyttääpi tiessä minun woimani/ Hän lyhentääpi minun päiwäni.
Ps 102:25 Mine sanoin/ Minun Jumalan ele minua poisota/ minun peiueini keskijes.
Minä sanoin/ Minun Jumalan älä minua poisota/ minun päiwäini keski-iässä.
Ps 102:26 Sinun woosicaudhes ouat ijancaikiset/ Sine olet ennen Maan perustanut/ Ja Taiuat ouat sinun käsialas.
Sinun wuosikautesi owat iankaikkiset/ Sinä olet ennen maan perustanut/ Ja taiwaat owat sinun käsialaasi.
Ps 102:27 Ne pite catoman/ Mutta sine pysyt/ Ne caiki pite wanhaneman ninquin Waate/ Ne mwttuuat/ ninquin Pucuwaate/ coska sine heite mwttelet.
Ne pitää katoaman/ Mutta sinä pysyt/ Ne kaikki pitää wanheneman niinkuin waate/ Ne muuttuwat/ niinkuin pukuwaate/ koska sinä heitä muuttelet.
Ps 102:28 Mutta sine pysyt ninkuttas olet/ Ja sinun Woodhes euet loppua saa.
Mutta sinä pysyt niinkuins olet/ Ja sinun wuotesi eiwät loppua saa.
Ps 102:29 Sinun Palueliais Lapset pysymen pite/ Ja heiden Sikiens pite sinun edesses menestymen.
Sinun palwelijaisi lapset pysymän pitää/ Ja heidän sikiönsä pitää sinun edessäsi menestymän.