Psalttari

LXXIII. Psalmi .

 

Samast Asiast tai on/ quin se xxxvij Psalmi on/ Sille tesse opetetan ettei me närkestyisi/ coska me näem ne Jumalattomat hyuesti menestyuen. Mutta ne iumaliset waiuatan.
Jumala quitengin racasta ne Jumaliset/ waicka hen salli heite waiuatta hetkexi. Ja wihapi ne Jumalattomat ehke quinga autuat ia onneliset he ouat.

Ps 73:1 Yxi Assaphin Psalmi.
Yksi Asaphin psalmi.
Ps 73:1 TOtta on Jumala Israelille hyue/ nijlle waan iotca puchtat Sydhemest ouat.
Totta on Jumala Israelille hywä/ niille waan jotka puhtaat sydämestä owat.
Ps 73:2 Mutta mine olin lehes Jalghoillani horiunut/ minun askeleni ouat lehes liukastuneet.
Mutta minä olin lähes jaloillani horjunut/ minun askeleeni owat lähes liukastuneet.
Ps 73:3 Sille närkestys tuli minulle nijste Euckeriste/ että mine näin ne Jumalattomat menestyuen.
Sillä närkästys tuli minulle niistä öykkäreistä/ että minä näin jumalattoman menestywän.
Ps 73:4 Sille euet he ole misseken Coleman hädhes/ waan he seisouat wahwan/ ninquin iocu Linna.
Sillä eiwät he ole missäkään kuoleman hädässä/ waan he seisowat wahwana/ kuin joku linna.
Ps 73:5 Euet he ole wastoinkeumises ninquin mwdh Inhimiset/ ia ei ninquin mwdh Inhimiset waiuata.
Eiwät he ole wastoinkäymisessä niinkuin muut ihmiset/ ja ei niinkuin muut ihmiset waiwata.
Ps 73:6 Senteden on heiden ylpeydhens yxi callis cappale/ ia heiden Wäkiualtans/ teuty Hyuexitööxi cutzutta.
Sentähden on heidän ylpeytensä yksi kallis kappale/ ja heidän wäkiwaltansa/ täytyy hywäksityöksi kutsuttaa.
Ps 73:7 He paisuuat Casuos ninquin Lihaua Watza/ He tekeuet waiuoin mite heiden lystende.
He paisuwat kaswonsa niinkuin lihawa watsa/ He tekewät waiwoin mitä heidän lystää.
Ps 73:8 Caickia he ylencatzouat/ ia sijte pahasti puhuuat/ ia puhuuat ia laittauat ylpiellisest.
Kaikkia he ylenkatsowat/ ja siitä pahasti puhuwat/ ja puhuwat ja laittawat ylpeällisesti.
Ps 73:9 Mite he puhuuat/ sen teuty olla Taiuahasta puhuttu/ Mite he sanouat/ sen teuty Maan päle keluata.
Mitä he puhuwat/ sen täytyy olla taiwahasta puhuttu/ Mitä he sanowat/ sen täytyy maan päälle kelwata.
Ps 73:10 Senteden langepi heiden tygens se ychtinen Canssa/ Sille he nautitzeuat heiden wedhens teutydhexi.
Sentähden lankeepi heidän tykönsä se yhteinen kansa/ Sillä he nautitsewat heidän wetensä täytetyksi.
Ps 73:11 Ja sanouat/ Mite Jumalan pidheis heiden ielkins kysymen? Mite pidheis sen Corkeiman heite totteleman?
Ja sanowat/ Mitä Jumalan pitäisi heidän jälkeensä kysymän? Mitä pitäisi sen Korkeimman heitä totteleman?
Ps 73:12 Catzo/ ne ouat ne Jumalattomat/ He ouat Onneliset Mailmassa/ ia Ricastuuat.
Katso/ ne owat jumalattomat/ He owat onnelliset maailmassa/ ja rikastuwat.
Ps 73:13 Pidheiskö sis sen turhalisen oleman/ ette minun Sydhemen nudhetoinna elepi/ ia mine pesen wighattomises minun Käteni?
Pitäiskö siis sen turhallisen oleman/ että minun sydämeni nuhteetoinna elääpi/ ja minä pesen wiattomuudessa minun käteni?
Ps 73:14 Ja rooskitan iocapeiue/ ia minun rangastoxen ombi ioca Homen käsis?
Ja ruoskitaan jokapäiwä/ ja minun rangaistuksen ompi joka huomen käsissä?
Ps 73:15 Mine olisin lehes nin sanonut/ quin hekin/ Mutta catzo/ sillens mine olisin Dominnut caiki sinun Lapses/ iotca ikenens olleet ouat.
Minä olisin lähes niin sanonut/ kuin hekin/ mutta katso/ sillens minä olisin tuominnut kaikki sinun lapsesi/ jotka ikänänsä olleet owat.
Ps 73:16 Mine aiattelin sen perest/ Ette mine site käsiteisin/ Mutta se oli minulle sangen raskas.
Minä ajattelin sen perästä/ että minä sitä käsittäisin/ mutta se oli minulle sangen raskas.
Ps 73:17 Sihenasti quin mine menin Jumalan Pyhydheen/ ia astaitzin heiden Lopustans.
Siihenasti kuin minä meni Jumalan pyhyyteen/ ja astaitsin (ymmärsin) heidän lopustansa.
Ps 73:18 Mutta sine asetit heite sen liuckaudhen päle/ ia söxet heite pohiahan.
Mutta sinä asetit heitä sen liukkauden päälle/ ja syökset heitä pohjahan.
Ps 73:19 Quinga he nin pian ei mixiken tule/ He huckuuat ia saauat Lopuns cauhistoxen cansa.
Kuinka he niin pian ei miksikään tule/ He hukkuwat ja saawat lopun kauhistuksen kanssa.
Ps 73:20 Ninquin yxi Uni/ coska iocu yleshereitze/ Ninpes HERRA teet heiden Cuuans Caupungis ylencatzotuxi.
Niinkuin yksi uni/ koska joku ylösheräitsee/ Niinpäs HERRA teet heidän kuwan kaupungissa ylenkatsotuksi.
Ps 73:21 Waan se caruastele minun Sydhemeni/ ia se pistepi minun Munaskwni.
Waan se karwastelee minun sydämeni/ ja se pisteleepi minun munaskuuni.
Ps 73:22 Ette minun pite Tyhmen oleman/ ia ei miteken tietemen/ Ja teuty minun olla ninquin Naudhan sinun edheses.
että minun pitää tyhmän oleman/ ja ei mitäkään tietämän/ Ja täytyy minun olla niinkuin naudan sinun edessäsi.
Ps 73:23 Quitengin mine pysyn alati sinun tykenes/ Sille sine pidhet kädhelles minun Oikian käteni.
Kuitenkin minä pysyn alati sinun tykönäsi/ Sillä sinä pidät kädelläsi minun oikean käteni.
Ps 73:24 Sine talutat minua sinun Neuuolas/ ia ylescoriat minua wimeiselde cunnialla.
Sinä talutat minua sinun neuwollasi/ ja ylenkoreat minua wiimeisella kunnialla.
Ps 73:25 Quin minulla waiuoin sine olisit/ Eipe mine ensingen sijtte Taiuahasta eli Maasta tottelisi.
Kuin minulla waiwoin sinä olisit/ Eipä minä ensinkään siitä taiwahasta eli maasta tottelisi.
Ps 73:26 Waicka minulle wiele Rumis ia Sielu taipuisi/ nin sine Jumala quitengin olet aina minun Sydhemeni Uskallus/ ia minun Osani.
Waikka minulla wielä ruumis ja sielu taipuisi/ niin sinä Jumala kuitenkin olet aina minun sydämeni uskallus/ ja minun osani.
Ps 73:27 Sille catzo/ Jotca sinusta heitens poiserittäwet/ ne huckuuat/ Sine cadhotat caiki/ iotca sinun wastas horutta tekeuet.
Sillä katso/ Jotka sinusta heitänsä poiserittäwät/ ne hukkuwat/ Sinä kadotat kaikki/ jotka sinun wastaan huoruutta tekewät.
Ps 73:28 Mutta se ombi minun Ilon/ Ette mine itzeeni Jumalan tyge pidhen/ ia panen minun Toiuoni HERRAN Jumalan päle/ ia mainitzisin quinga sine sen teet.
Mutta se ompi minun iloni/ että minä itseeni Jumalan tykö pidän/ ja panen minun toiwoni HERRAN Jumalan päälle/ ja mainitsin kuinka sinä sen teet.