Psalttari

CXLIV. Psalmi .

 

On Kijtossana Waldakunnan/ Esiuallan ia Seurakunnan edeste/ ia heiden wiholistens/ quin ouat/ meteliset Porgharit ia Wäretprophetat.
Nin tesse osotetaan/ Ette Sodhan ia Woiton meno/ Wallan hallitzemus/ Alemaisten Cwlemus/ Ja Waldakundain menestys/ ei oleuan Inhimisten toimest eli wäeste/ waan Jumalan lahiat. Senteden Kuningat ia Pämiehet/ Jumalalda nijte anoman pite/ ia odhottaman. Wimein hen sangen Ihmechtele ette Jumala on nin runsas pahoia ia Cunniattomita wastan/ iosta hen sangen walita.

Ps 144:1 Dauidin Psalmi. KIjtetty olcon HERRA minun Turuan/ ioca minun käteni oppeta sotiman/ ia minun sormeni tappeluxen.
Dawidin psalmi. Kiitetty olkoon HERRA minun turwani/ joka minun käteni opettaa sotimaan/ ja minun sormeni tappeluksen.
Ps 144:2 Minun Laupiudhen ia minun Linnan/ minun Warieluxen ia minun Wapactaian/ minun Kilpen/ iohonga mine vskallan/ Joca minun Canssani alati waati.
Minun laupeuteni ja minun linnani/ minun warjelukseni ja minun wapahtajani/ minun kilpeni/ johonka minä uskallan/ joka minun kanssani alati waatii.
Ps 144:3 HERRA/ mike sis Inhiminen on/ ettes hende nein coriat? Eli Inhimisen poica/ Ettes heneste nin warinotat?
HERRA/ mikä siis ihminen on/ ettäs häntä näin korjaat? Eli ihmisen poika/ ettäs hänestä niin waarinotat?
Ps 144:4 Ombi sijtteki Inhiminen Tyhien werta/ henen Aicans cato ninquin wario.
Ompi sittenkin ihminen tyhjän wertaa/ hänen aikansa katoaa niinkuin warjo.
Ps 144:5 HERRA callista Taiuas ia alasastu/ rupe Worihin/ ette he suitzisit.
HERRA kallista taiwas ja alasastu/ rupee wuoriin/ että he suitsuisit.
Ps 144:6 Anna leimauxet iskia/ ia haiota heite/ ammu sinun Nolias ia cauhista heite.
Anna leimaukset iskeä/ ja hajoita heitä/ ammu sinun nuolillasi ja kauhista heitä.
Ps 144:7 Lehete sinun Kätes ylehelde/ ia kiruota minua/ ia pelasta minua swrista wesiste/ Ja mucalaisten Lasten käsiste.
Lähetä sinun kätesi ylhäältä/ ja kirwoita minua/ ja pelasta minua suurista wesistä/ ja muukalaisten lasten käsistä.
Ps 144:8 Joinenga Opetus on keluotoin/ Ja heiden Tönse wäret.
Joidenka opetus on kelwotoin/ Ja heidän työnsä wäärät.
Ps 144:9 Jumala/ mine weisan sinulle vdhen Wirdhen/ Mine leikitzen sinulle kymmenenkieliselle Psaltarilla.
Jumala/ minä weisaan sinulle uuden wirren/ Minä leikitsen sinulle kymmenkielisillä psaltareilla.
Ps 144:10 Sine ioca Kuningaillen Woitot annat/ Ja wapadhat Dauid sinun Papuelias/ ninen Heijudhen Murha miecasta.
Sinä joka kuninkaille woitot annat/ ja wapahdat Dawid sinun palwelijas/ niiden häijyen murhamiekasta.
Ps 144:11 Päste mös minua/ ia pelasta minua ninen mucalaisten Lasten kädhest/ Joinenga Opetus on keluotoin/ ia heiden Töönse wäret.
Päästä myös minua/ ja pelasta minua niiden muukalaisten lasten kädestä/ joidenka opetus on kelwotoin/ ja heidän työnsä wäärät.
Ps 144:12 Ette meiden Poiat yleskasuaisit heiden Norudhellans ninquin Plantut/ ia meiden Tytteret/ ninquin Templin caunistetut Seinet/ ia quin Palacit.
Että meidän pojat ylöskaswaisit heidän nuoruudellansa niinkuin plantut (wesat)/ ja meidän tyttäret/ niinkuin templin kaunistetut seinät/ ja kuin palatsit.
Ps 144:13 Meiden Aittanna olcoon teunne/ iotca runsat Elatoxet vlosandaisit/ toinen toisens pereste/ Ette meiden Lamban poikisit Tuhanet/ ia sata tuhatta/ meiden Kylissen.
Meidän aittamme olkoon täynnä/ jotka runsaat elatukset ulosantaisit/ toinen toisensa perästä/ että meidän lampaamme poikisit tuhannet/ ja sata tuhatta/ meidän kylissän.
Ps 144:14 Ette meiden härien olisit wahuat töhön/ Ettei ychten Wahingo/ eike walitost elike Cannet olis meiden Cadhuillan.
Että meidän härät olisit wahwat työhön/ ettei yhtään wahinkoa/ eikä walitusta elika kannet olisi meidän kaduillan.
Ps 144:15 Autuaxi he lausuuat sen Canssan/ ionga nin keupi/ Waan autuas on se Canssa/ Jonga HERRA Jumalana on.
Autuaaksi he lausuwat sen kansan/ jonka niin käypi/ waan autuas on se kansa/ jonka HERRA Jumalana on.