Psalttari

LV. Psalmi .

 

On yxi Christusen ia Seurakunna' Rucous Juttaita vastan/ ia erinomaisest/ ninen Pyhein Wiholistein vastan/ iotca quitengin teetteleuet quin euet he nite ensingen wihaisi.

Ps 55:1 Yxi Dauidin Opetus edelweisattapa kielden päle.
Yksi Dawidin opetus edeltä weisattawa kielten päälle.
Ps 55:2 JUmala cwldele minun Rucouxen/ ia ele peite sinuas/ minun Rucouxeni edeste.
Jumala kuuntele minun rukoukseni/ ja älä peitä sinuasi/ minun rukoukseni edestä.
Ps 55:3 Ota wari minusta/ ia cwldele minua/ ette mine surkiast walitan minun Rucouxisani/ ia parghun.
Ota waari minusta/ ja kuuntele minua/ että minä surkeasti walitan minun rukouksissani/ ja parun.
Ps 55:4 Ette se Wiholinen nin hwtapi/ ia se Jumalatoin adhistapi/ sille he tactouat minua wahingoitta/ ia ouat minulle sangen wihaiset.
Että se wihollinen niin huutaapi/ ja se jumalatoin ahdistaapi/ sillä he tahtowat minua wahingoittaa/ ja owat minulle sangen wihaiset.
Ps 55:5 Minun sydhemen wapise minun siselleni/ Ja se coleman pelko langesi minun päleni.
Minun sydämeni wapisee minun sisälläni/ Ja se kuoleman pelko lankesi minun päälleni.
Ps 55:6 Pelko ia wapistos tulit minun päleni/ ia Cauhistos minun ylitzeni langesi.
Pelko ja wapistus tulit minun päälleni/ ja kauhistus minun ylitseni lankesi.
Ps 55:7 Mine sanoin/ Joska minulla olis Sijuet ninquin Mettiselle/ ette mine lenneisin ia ioskus leueisin.
Minä sanoin/ Josko minulla olis siiwet niinkuin mettisellä/ että minä lentäisin ja joskus lepäisin.
Ps 55:8 Catzo/ nin mine cauuas pakenisin/ ia coruesa olisin. Sela.
Katso/ niin minä kauas pakenisin/ ja korwessa olisin. Sela.
Ps 55:9 Mine rienneisin/ ette mine wälteisin/ sijte Twlen wininest/ ia Twlispääst.
Minä rientäisin/ että minä wälttäisin/ siitä tuulen wininestä (puuskasta)/ ja tuulispäästä.
Ps 55:10 Cadhota HERRA/ ia haiota heiden Kielense/ Sille mine näen wärydhen ia rijdhan Caupungissa.
Kadota HERRA/ ja hajoita heidän kielensä/ Sillä minä näen wääryyden ja riidan kaupungissa.
Ps 55:11 Ne Peiuelle ia öölle keuuet ymberi heiden Mwrinsa/ Sijne on waiua ia töö siselle.
Ne päiwällä ja yöllä käywät ympäri heidän muurinsa/ Siinä on waiwa ja työ sisällä.
Ps 55:12 Wäryys sielle hallitzepi/ walhe ia Petos ei loowu heiden Cadhuildans.
Wääryys siellä hallitseepi/ walhe ja petos ei luowu heidän kaduiltansa.
Ps 55:13 Jos sis minun Wiholisen häueisis minua/ kylle mine site kersisin/ Ja ios minun Cadhectiuan minua eikistelis/ nin mine poislymyisin heneste.
Jos siis minun wihollisen häpäisisi minua/ kyllä minä siitä kärsisin/ Ja jos minun kadehtiwan minua äikistelisi/ niin minä poislymyisin hänestä.
Ps 55:14 Waan nyt sine olet minun Cumpanin/ minun Haltian/ ia minun Tuttauan.
Waan nyt sinä olet minun kumppanini/ minun haltijani/ ja minun tuttawani.
Ps 55:15 Me quin ysteuelisest toinen toisen cansa olima keskenen/ Me ynne Jumalan Honesa vaelsimma.
Me kuin ystäwällisest toinen toisen kanssa olimme keskenään/ Me ynnä Jumalan huoneessa waelsimme.
Ps 55:16 Riendeken colema heiden pälens/ ia alasmengen Heluetijn eleuene/ Sille sula Pahuus ombi heiden Joukossans.
Rientäkään kuolema heidän päällensä/ ja alasmenkään helwettiin eläwänä/ Sillä sula pahuus ompi heidän joukossansa.
Ps 55:17 Mutta mine tadhon hwta Jumalan tyge/ ia HERRA autapi minua.
Mutta minä tahdon huutaa Jumalan tykö/ ja HERRA auttapi minua.
Ps 55:18 Ectona/ ia amulla/ ia polipeiuene tadhon mine walitta ia idke/ ia nin hen cwldelepi minun äneni.
Ehtoona/ ja aamulla/ ja puolipäiwänä tahdon minä walittaa ja itkeä/ ja niin hän kuuleepi minun ääneni.
Ps 55:19 Hen lunastapi minun Sieluni nijste/ iotca sotiuat minun wastani/ ia rauhan henelle saattapi/ waicka monda ouat minun wiholiseni.
Hän lunastaapi minun sieluni niistä/ jotka sotiwat minun wastaani/ ja rauhan hänelle saattaapi/ waikka monta owat minun wiholliseni..
Ps 55:20 Jumala site cwlkan/ ia heite neuritteköön/ ioca alati pysypi. Sela. Sille eipe he paranna heitens/ ia euet Jumala pelke.
Jumala sitä kuulkaan/ ja heitä nöyryttäköön/ joka alati pysyypi. Sela. Sillä eipä he paranna heitänsä/ ja eiwät Jumalaa pelkää.
Ps 55:21 Sille he laskeuat kädhense henen Rauhalistens päle/ ia riuauat henen Lijtonsa.
Sillä he laskewat kätensä heidän rauhallistensa päälle/ ja riiwaawat hänen liittonsa.
Ps 55:22 Liuckambi quin Woi/ on heiden Swns/ ia piteuet quitengin Sodhan mielisens/ Heiden sanans ouat siliemmet quin Oliu/ ia ouat quitengin paliat Miecat.
Liukkaampi kuin woi/ on heidän suunsa/ ja pitäwät kuitenkin sodan mielessänsä/ Heidän sanansa owat sileämmät kuin öljy/ ja owta kuitenkin paljaat miekat.
Ps 55:23 Loota sinun Surus HERRAN päle/ hen elettepi sinua/ Ja ei hen salli sen Wanhurskan olla culcuiana ijancaikisesta.
Luota sinun surusi HERRAN päälle/ hän elättääpi sinua/ Ja ei hän salli sen wanhurskaan olla kulkijana iankaikkisesti.
Ps 55:24 Mutta sine Jumala alassöxet heite sihen syuehen Copahan/ Ne Verenahnet ia Petteiet euet tule polelle ikeens/ Waan mine toiuon sinun päles.
Mutta sinä Jumala alassyökset heitä siihen sywään kuoppahan/ Ne werenahneet ja pettäjät eiwät tule puolelle ikäänsä/ Waan minä toiwon sinun päällesi.