Kirouxista ia Siugnauxista. Deuteronomij xxvii.

XXVIII. Lucu.

 

Moninaiset Siughnauxet annetan Lain piteueisille/ ia Kirous ylitzekieumerille.
 
5 Moos 28:1 JA ios sine olet sinun HERRAS Jumalas änen cwliainen/ ettes pidhet ia teet caiki henen Keskyns/ iotca mine tenepene sinullen kesken/ Nin pite sinun HERRAS Jumalas sinun corkeimaxi ylitze caiken Canssan Maan päle.
Ja jos sinä olet sinun HERRASI Jumalasi ääneen kuuliainen/ ettäs pidät ja teet kaikki hänen käskynsä/ jotka minä tänäpänä sinulle käsken/ Niin pitää sinun HERRASI Jumalasi sinun korkeimmaksi ylitse kaiken kansan maan päälle.
5 Moos 28:2 Ja caiki nämet Siugnauxet pite sinun päles tuleman/ ia sinuhun sattuuat/ Senteden ettes olet sinun HERRAS Jumalas änen cwliainen ollut.
Ja kaikki nämät siunaukset pitää sinun päällesi tuleman/ ja sinuhun sattuwat/ Sentähden ettäs olet sinun HERRASI Jumalasi ääneen kuuliainen ollut.
5 Moos 28:3 Siugnatun pite sinun oleman Caupungis/ Siugnatun Pellos/
Siunatun pitää sinun oleman kaupungissa/ Siunatun pellossa/
5 Moos 28:4 siugnatun pite sinun Rumijs hedhelmen oleman/ sinun Maas hedhelme/ ia ne sinun Carias hehelmet/ ia ne sinun Eleimes hedhelmet/ ia ne sinun Laumas Lambain hedhelmet.
siunatun pitää sinun ruumiisi hedelmän oleman/ sinun maasi hedelmän/ ja sinun karjasi hedelmät/ ja ne sinun eläimesi hedelmät/ ja sinun laumasi lampain hedelmät.
5 Moos 28:5 Siugnatut pite sinun * Corghis oleman ia sinun techtees.
Siunatut pitää sinun korisi oleman ja sinun tähteesi.
5 Moos 28:6 Siugnatun pite sinun oleman sisälkieudheses ia siugnatun vloskieudheses.
Siunatun pitää sinun oleman sisälle käydessäsi ja siunatun ulos käydessäsi.
5 Moos 28:7 Ja HERRAN pite sinun Wiholises/ iotca sinua vastan ylesnouseuat/ sinun etes langeman/ ychte tiete möten he tuleuat sinun vastas/ ia seitzemen tiete möte pakeneman sinun edhestes.
Ja HERRAN pitää sinun wihollisesi/ jotka sinua wastaan ylösnousewat/ sinun eteesi lankeeman/ yhtä tietä myöten he tulewat sinun wastaasi/ ja seitsemän tietä myötä pakeneman sinun edestäsi.
5 Moos 28:8 HERRAN pite laskeman Siugnauxen/ ette Hen sinun cansas olis sinun Aitoisas ia caikissa quin sine etees otat/ Ja pite sinun Siugnaman sijnä Maasza/ ionga se HERRA sinun Jumalas sinulle andanut on.
HERRAN pitää laskeman siunauksen/ että Hän sinun kanssas olis sinun aitoissasi ja kaikissa kuin sinä eteesi otat/ Ja pitää sinun siunaaman siinä maassa/ jonka se HERRA sinun Jumalasi sinulle antanut on.
5 Moos 28:9 HERRAN pite sinun itzellens pyhexi Canssaxi yleskorghottaman/ ninquin Hen on sinulle wannonut/ Senteden ette sine pidhet sinun HERRAS Jumalas keskyt/ ia henen Teissens waellat/
HERRAN pitää sinun itsellensä pyhäksi kansaksi ylöskorottaman/ niinkuin Hän on sinulle wannonut/ Sentähden että sinä pidät sinun HERRASI Jumalasi käskyt/ ja hänen töissänsä waellat/
5 Moos 28:10 Ette caiki Canssat Maan päle näkemen pite/ ette sine olet HERRAN Nimen ielkin nimitetty/ ia sinua pelkeuet.
Että kaikki kansat maan päällä näkemän pitää/ että sinä olet HERRAN nimen jälkeen nimitetty/ ja sinua pelkääwät.
5 Moos 28:11 Ja HERRAN pite tekemen/ ette sinulla pite yldekylle oleman caikinaisis tauarois Sinun Rumijs hedhelmest/ Sinun Carias Hedhelmest/ Sinun Pellos hedhelmest sen Maan päle/ ionga HERRA on wannonut sinun Isilles sinulle andaxens.
Ja HERRAN pitää tekemän/ että sinulla pitää yltäkyllä oleman kaikkinaisissa tawaroissa sinun ruumiisi hedelmästä/ Sinun karjasi hedelmästä/ Sinun peltosi hedelmästä sen maan päällä/ jonka HERRA on wannonut sinun isillesi sinulle antaaksensa.
5 Moos 28:12 Ja HERRAN pite sinulle henen hyuen Rickaudhens/ Taiuan ylesauaman/ ette hen sinun Maalles annais Sateen aiallans/ ia ette Siugnaisi caiki sinun Käsialas. Ja sinun pite monelle Canssalle corghoxi lainaman. Mutta ei sinun pidhe keldeken lainan ottaman.
Ja HERRAN pitää sinulle hänen hywän rikkautensa/ taiwaan ylösawaaman/ että hän sinun maallesi antaisi sateen ajallansa/ ja että siunaisi kaikki sinun käsialasi. Ja sinun pitää monelle kansalle koroksi lainaaman. Mutta ei sinun pidä keltäkään lainan ottaman.
5 Moos 28:13 Ja Herran pite sinun Pääxi/ ia ei Hennexi asettaman/ ia aina päle oleman/ ia ei allamacaman. Senteden/ ette sine olet sinun HERRAS Jumalas Keskyn cwliainen/ iotca mine tenepene sinun kesken pitemen ia tekemen.
Ja Herran pitää sinun pääksi/ ja ei hännäksi asettaman/ ja aina päällä oleman/ ja ei alla makaaman. Sentähden/ että sinä olet sinun HERRASI Jumalasi käskyyn kuuliainen/ jotka minä tänäpänä sinun kesken pitämän ja tekemän.
5 Moos 28:14 Ja ettei sine ole iongun nijste Sanoista/ iotca mine tenepene sinulle keskin/ weltenyt/ eike oikiallen eli vasemelle polelen/ iollas muita Jumaloita ielkin waellat heite palueleman.
Ja ettei sinä ole jonkun niistä sanoista/ jotka minä tänäpänä sinulle käskin/ wälttänyt/ eikä oikealle eli wasemmalle puolellen/ jollas muita jumaloita jälkeen waellat heitä palweleman.
5 Moos 28:15 Mutta Ellei sine cwle sinun HERRAS Jumalas ände/ nin ettes pidhet ia teet caiki henen Keskyns ia Oikiudhens iotca mine tenepäne sinulle kesken/ Nin pite caiki nämet Kirouxet sinun ylitzes tuleman/ ia sinulle sattuman.
Mutta ellei sinä kuule sinun HERRASI Jumalasi ääntä/ niin ettäs pidät ja teet kaikki hänen käskynsä ja oikeutensa jotka minä tänäpänä sinulle käsken/ Niin pitää kaikki nämät kiroukset sinun ylitse tuleman/ ja sinulle sattuman.
5 Moos 28:16 Kirotun pite sinun oleman Caupungis/ Kirotun Pellon päle.
Kirotun pitää sinun oleman kaupungissa/ kirotun pellon päällä.
5 Moos 28:17 Kirotun pite sinun Corghis ia sinun Techtes oleman.
Kirotun pitää sinun korisi ja sinun tähteesi oleman.
5 Moos 28:18 Kirotun pite sinun Rumis hedhelmen oleman/ Sinun Maas hedhelme/ Sinun Carias hedhelme/ Sinun Lambais hedhelme.
Kirotun pitää sinun ruumiisi hedelmän oleman/ Sinun maasi hedelmä/ Sinun karjasi hedelmä/ Sinun lampaisi hedelmä.
5 Moos 28:19 Kirotun sinun pite oleman/ coskas siselkieut/ kirottu/ coskas vloskieut.
Kirotun sinun pitää oleman/ koskas sisälle käyt/ kirottu/ koskas ulos käyt.
5 Moos 28:20 HERRAN pite sinun secas lehettemen Nelghien ia Isomisen/ ia Onnettomuxen caikissa/ iotcas eteesotat tedhexes/ Sihenasti sine hucut/ ia pian poiscatot/ sinun pahatecois teden/ ettes minun ylenandanut olet.
HERRAN pitää sinun sekaasi lähettämän nälän ja isoamisen/ ja onnettomuuden kaikissa/ jotkas eteesi otat tehdäksesi/ Siihenasti sinä hukut/ ja pian poiskatoot/ sinun pahatekoisi tähden/ ettäs minun ylenantanut olet.
5 Moos 28:21 HERRAN pite sinuhun Ruttotaudhin rydhyttemen/ sihenasti ette hen sinun hucuttais/ sijnä Maassa/ iohongas tulet site omistaman.
HERRAN pitää sinuun ruttotaudin ryhdyttämän/ Siihenasti että hän sinun hukuttaisi/ siinä maassa/ johonkas tulet sitä omistaman.
5 Moos 28:22 HERRAN pite sinun Paisumilla lömen/ Wilutaudhilla/ Poltella/ Palolla/ Poudhalla/ ia Myrkylisille Ilmalla/ ia Kellaisel taudhilla/ ia pite sinua wainoman/ sihenasti ette hen sinua hucutta.
HERRAN pitää sinun paisumilla lyömän/ wilutaudilla/ poltteella/ palolla/ poudalla/ ja myrkyllisellä ilmalla/ ja keltaisella taudilla/ ja pitää sinua wainoaman/ siihenasti että hän sinua hukuttaa.
5 Moos 28:23 Se Taiuas/ quin ylitze sinun Pääs on/ pite ninquin Cuparin oleman/ ia Maa sinun allas ninquin Rauta.
Se taiwas/ kuin ylitse sinun pääsi on/ pitää niinkuin kuparin oleman/ ja maa sinun allasi niinkuin rauta.
5 Moos 28:24 HERRAN pite sinun Maalles/ tomun ia tughan Saten edest Taiuahast sinun ylitzes andaman/ sihenasti ette sinun hucutta.
HERRAN pitää sinun maallesi/ tomun ja tuhan sateen edestä taiwahasta sinun ylitsesi antaman/ siihenasti että sinun hukuttaa.
5 Moos 28:25 HERRAN pite sinun lömen sinun Wiholistes edes. Ychte tiete möten sinun pite heiden tygens vlosmenemen/ ia seitzemen Tieen cautta pite sinun heiden edhellens pakeneman/ ia sinun pite haiotetuxi tuleman caikein Waldakundain secan Maan päle.
HERRAN pitää sinun lyömän sinun wihollistesi edes. Yhtä tietä myöten sinun pitää heidän tykönsä ulosmeneman/ ja seitsemän tien kautta pitää sinun heidän edellänsä pakeneman/ ja sinun pitää hajoitetuksi tuleman kaikkein waltakuntain sekaan maan päällä.
5 Moos 28:26 Sinun Rumis pite Rauinos oleman caikille Taiuan Linnuille/ ia caikille Maan Pedhoille/ ia eikengen pidhe heite poiskarcottaman.
Sinun ruumiisi pitää rawinnoksi oleman kaikille taiwaan linnuille/ ja kaikille maan pedoille/ ja eikenkään pidä heitä pois karkoittaman.
5 Moos 28:27 HERRAN pite sinun lömen Egyptin Paisumilla/ Weripahckoilla/ Ruuilla ia Syuelmillä/ ettei sine taidha paratta.
HERRAN pitää sinun lyömän Egyptin paiseilla/ weripahkoilla/ Ruwilla ja sinelmillä/ ettei sinä taida parattaa.
5 Moos 28:28 HERRAN pite sinun lömen tyhmydhella/ Sokiudhella/ ia sydhemen Kiuculla/
HERRAN pitää sinun lyömään tyhmyydellä/ sokeudella/ ja sydämen kiukulla/
5 Moos 28:29 Ja sinun pite Polipeiuelle coperoitzeman/ ninquin iocu Sokia pimies coperoitzeman/ ninquin iocu Sokia pimies coperoitze/ ia ei sinun teides päle ychten Onni oleman pidhe. Ja sinun pite wäkiualta ia wärytte kersimen/ nincauuan quin sine elet/ ia eikengen pidhe sinua auttaman.
Ja sinun pitää puolipäiwällä koperoitseman/ niinkuin joku sokea pimeässä koperoitseman/ niinkuin joku sokea pimeässä koperoitsee/ ja ei sinun teides päälle yhtään onni oleman pidä. Ja sinun pitää wäkiwaltaa ja wääryyttä kärsimän/ niinkauan kuin sinä elät/ ja eikenkään pidä sinua auttaman.
5 Moos 28:30 Waimon sine kihilat/ Mutta yxi toinen pite sen tykene macaman. Honen sinun pite rakendaman/ Mutta et sine szaa Henes asua. Winatarhan sinun pite istuttaman/ Mutta et sine szaa site coriata.
Waimon sinä kihlaat/ Mutta yksi toinen pitää sen tykönä makaaman. Huoneen sinun pitää rakentaman/ Mutta et sinä saa hänessä asua. Wiinatarhan sinun pitää istuttaman/ Mutta et sinä saa sitä korjata.
5 Moos 28:31 Sinun Härkes pite sinun Silmes edes teurastettaman/ Mutta et sine szaa Heneste södhe. Sinun Asis pite wäkiuallalla sinun nädhes poisotettaman/ ia ei sinulle iellens annetuxi tule. Sinun Lambaas pite sinun Wiholisilles annettaman/ Ja eikengen pidhe sinua auttaman.
Sinun härkäsi pitää sinun silmäsi edes teurastettaman/ Mutta et sinä saa hänestä syödä. Sinun aasisi pitää wäkiwallalla sinun nähtesi poisotettaman/ ja ei sinulle jällens annetuksi tule. Sinun lampaasi pitää sinun wihollisillesi annettaman/ Ja eikenkään pidä sinua auttaman.
5 Moos 28:32 Sinun Poias ia sinun Tytteres pite toiselle Canssalle annetuxi tuleman/ ette sinun Silmes site näkeuet ia Hiueltyuet heiden ylitzens iocapeiue/ Ja ei ychten wäkewyt pidhe sinun käsises oleman.
Sinun poikasi ja sinun tyttäresi pitää toiselle kansalle annetuksi tuleman/ että sinun silmäsi sitä näkewät ja hiweltywät heidän ylitsensä jokapäiwä/ Ja ei yhtään wäkewät pidä sinun käsissäsi oleman.
5 Moos 28:33 Sinun Maas Hedhelmen/ ia caiki sinun Töös/ pite yxi Canssa culuttaman/ iotas et tunne/ ia sinun teuty wärytte kersimen/ ia sortuna oleman eliaicanas.
Sinun maasi hedelmän/ ja kaikki sinun työsi/ pitää yksi kansa kuluttaman/ jotas et tunne/ ja sinun täytyy wääryyttä kärsimän/ ja sortuneena oleman elinaikanasi.
5 Moos 28:34 Ja sine tulet mielettömexi nijste quin sinun Silmes näkemen pite.
Ja sinä tulet mielettömäksi niistä kuin sinun silmäsi näkemän pitää.
5 Moos 28:35 HERRAN pite sinua lömen pahalla Paisumalla Poluijs ia pochkeis päle/ Nin ettei sine taidha parata Jalcapöydhest nin Päälakeen asti.
HERRAN pitää sinua lyömän pahalla paisumalla polwihisi ja pohkeisi päälle/ Niin ettei sinä taida parata jalkapöydästä niin päälakeen asti.
5 Moos 28:36 HERRAN pite sinun ia sinun Kuningas/ iongas sinun ylitzes asettanut olet/ aiaman sen Canssan tyge/ iotas et tunne/ eike sinun Ises/ ia sielle pite sinun mucalaisi Jumaloita palueleman/ puita ia Kiuie. Ja sinun pite Cauhistoxen oleman/ ia yxi Sananlasku/ ia pilka caikein Canssain seas/ iohonga HERRA sinun aianut on.
HERRAN pitää sinun ja sinun kuninkaas/ jonkas sinun ylitsesi asettanut olet/ ajaman sen kansan tykö/ jotas et tunne/ eikä sinun isäsi/ ja siellä pitää sinun muukalaisia jumaloita palweleman/ puita ja kiwiä. Ja sinun pitää kauhistuksena oleman/ ja yksi sananlasku/ ja pilkka kaikkein kansain seassa/ johonka HERRA sinun ajanut on.
5 Moos 28:38 Palio Siemende pite sinun kyluemen/ ia wähen siseltooman/ Sille Casticat pite nijte ylessömen.
Paljon siementä pitää sinun kylwämän/ ja wähän sisälle tuoman/ Sillä kastikkaat (heinäsirkat) pitää niitä ylössyömän.
5 Moos 28:39 Winatarhan sinun pite istuttaman ia rakendaman/ Mutta ei ychten Wina iooman eli tooman. Sille madhot pite sen culuttaman.
Wiinatarhan sinun pitää istuttaman ja rakentaman/ Mutta ei yhtään wiinaa juoman eli tuoman. Sillä madot pitää sen kuluttaman.
5 Moos 28:40 Oliupuudh pite sinulle oleman caikissa sinun Maan paicoisas/ Mutta ei sinun pidhe woiteleman sinuas Olium cansa. Sille sinun Oliopuus pite ylesreuäistettemen.
Öljypuut pitää sinulla oleman kaikissa sinun maan paikoissasi/ Mutta ei sinun pidä woiteleman sinuas öljyn kanssa. Sillä sinun öljypuusi pitää ylös rewäistettämän.
5 Moos 28:41 Poiat ia Tytteret pite sinun synnyttemen/ ia ei quitengan nijte nautitzeman. Sille ne pite Fangittuna poiswietemen.
Pojat ja tyttäret pitää sinun synnyttämän/ ja ei kuitenkaan niitä nautitseman. Sillä ne pitää wangittuna pois wietämän.
5 Moos 28:42 Caiki sinun puus/ ia sinun Maas hedhelmen pite Etanat culuttaman.
Kaikki sinun puusi/ ja sinun maasi hedelmän pitää etanat kuluttaman.
5 Moos 28:43 Se mucalainen quin sinun tykenes on/ pite sinun ylitzes astuman/ ia alati ylimeinen oleman. Mutta sinun teuty alasastu/ ia alati allamaata.
Se muukalainen kuin sinun tykönäsi on/ pitää sinun ylitsesi astuman/ ja alati ylimmäinen oleman. Mutta sinun täytyy alasastua/ ja alati alla maata.
5 Moos 28:44 Henen pite sinulle lainaman/ Mutta et sine woi henelle lainata. Henen pite Pään oleman/ ia sinun pite Hennen oleman.
Hänen pitää sinulle lainaaman/ Mutta et sinä woi hänelle lainata. Hänen pitää pään oleman/ ja sinun pitää hännän oleman.
5 Moos 28:45 Ja caicki nämet Kirouxet pite sinun ylitzes tuleman/ ia sinua wainoman/ ia sattuman/ sihenasti ettes hucutetuxi tulet. Senteden/ ettet sine HERRAN sinun Jumalas ände cwllut ole/ ettes henen Keskyns ia Oikiudhens pidheisit/ iotca hen sinun keskenyt on.
Ja kaikki nämät kiroukset pitää sinun ylitsesi tuleman/ ja sinua wainooman/ ettet sinä HERRAN sinun Jumalasi ääntä kuullut ole/ ettäs hänen käskynsä ja oikeutensa pitäisit/ jotka hän sinun käskenyt on.
5 Moos 28:46 Senteden pite Merkit ia Ihmeet sinus oleman ia sinun Siemeneses ijancaikisesta/
Sentähden pitää merkit ja ihmeet sinussa oleman ja sinun siemenessäsi iankaikkisesti/
5 Moos 28:47 ettei sine ole paluellut sinun HERRAS Jumalas iloisan ia riemiusan Sydhemen cansa/ coska sinulla Caikinaisia kylle oli.
ettei sinä ole palwellut sinun HERRAS Jumalaas iloisen ja riemuisen sydämen kanssa/ koska sinulla kaikkinaisia kyllä on.
5 Moos 28:48 Ja sinun pite wiholises/ iotca sinulle HERRA tygelehettepi/ Nelghies ia Janos palueleman/ Alastomudhes/ ia caikinaisis waiuois. Ja hen pite sinun Caulas päle/ ydhen Rautaisen Ikeen paneman/ sihenasti ette sinun hucutta.
Ja sinun pitää wihollisesi/ jotka sinulle HERRA tykö lähettääpi/ nälässä ja janossa palweleman/ alastomuudessa/ ja kaikkinaisissa waiwoissa. Ja hän pitää sinun kaulasi päälle/ yhden rautaisen ikeen paneman/ siihenasti että sinun hukuttaa.
5 Moos 28:49 HERRAN pite ydhen Canssan sinun ylitzes lehettemen/ taambata Mailman äreste/ ninquin iocu Cotca lende/ ionga Puhet et sine ymmerdhe/
HERRAN pitää yhden kansan sinun ylitsesi lähettämän/ taaempata maailman äärestä/ niinkuin joku kotka lentää/ jonka puhetta et sinä ymmärrä.
5 Moos 28:50 yxi häpiemetoin Canssa/ ioca ei waaroi sen Wanhan Personata/ eike armaitze site Noricaista/
Yksi häpeämätöin kansa/ joka ei waro sen wanhan persoonata/ eikä armahda sitä nuorukaista/
5 Moos 28:51 Ja pite culuttaman sinun Carias hedhelmen/ ia sinun Maas hedhelmen/ sihenasti ette sine hucutetuxi tulet. Ja ei henen pidhe sinulle ylitze iettemen miteken Jyuist/ winast/ Oliust/ Cariain eli Lambain hedhelmest/ sihenasti hen sinun cadhotta.
Ja pitää kuluttaman sinun karjasi hedelmän/ ja sinun maasi hedelmän/ siihenasti että sinä hukutetuksi tulet. Ja ei hänen pidä sinulle ylitse jättämän mitäkään jywistä/ wiinasta/ öljystä/ karjain eli lampain hedelmästä/ siihen asti hän sinun kadottaa.
5 Moos 28:52 Ja pite sinua adhistaman caikissa sinun Portisas/ sihenasti ette Hen mahanlaske sinun Corkiat ia wahwat Muris/ ioinen päle sine itzes lootat/ caikissa sinun Maakunnisas. Ja sinun pite adhistettaman caikissa sinun Portisas/ sinun coco Maasas/ Jonga sinun HERRAS Jumalas sinulle andanut on.
Ja pitää sinua ahdistaman kaikissa sinun portissasi/ siihen asti että hän maahan laskee sinun korkiat ja wahwat muurisi/ joiden päälle sinä itsesi luotat/ kaikissa sinun maakunnissasi. Ja sinun pitää ahdistettaman kaikissa sinun portissasi/ sinun koko maassasi/ Jonka sinun HERRAS Jumalasi sinulle antanut on.
5 Moos 28:53 Sinun teuty sömen sinun Rumis hedhelmen/ sinun Poicas ia sinun Tytteres Liha/ iotca sinun HERRAS Jumalas sinulle andanut on/ sijnä adhistoxes ia waiuas/ iolla sinun Wiholises pite sinun adhistaman.
Sinun täytyy syömän sinun ruumiisi hedelmän/ sinun poikasi ja sinun tyttäresi liha/ jotka sinun HERRASI Jumalasi sinulle antanut on/ siinä ahdistuksessa ja waiwassa/ jolla sinun wihollisesi pitää sinun ahdistaman.
5 Moos 28:54 Nin ette iocu Inhiminen/ quin ennen sangen Herculisesta ia Hecumis/ teiden seassan elenyt on/ ei pidhe henen Weliellens/ ia sille waimollens quin on henen sylisens ia sille Poiallens ioca wiele on ylitze ienyt henen Poistans/
Niin että joku ihminen/ kuin ennen sangen herkullisesti ja hekumissa/ teidän seassan elänyt on/ ei pidä hänen weljellensä/ ja sille waimollensa kuin on hänen sylissänsä ja sille pojallensa joka wielä on ylitse jäänyt hänen pojistansa/
5 Moos 28:55 szooman annetta iongun nijste/ Henen Poians Lihasta/ iosta hen söpi/ Senuoxi ettei henelle miteken muta ole caikista Hywydhestens/ sijnä adhistoxes ia waiuas/ iolla sinun Wiholises pite sinun adhistaman caikissa sinun Porteisas.
suoman annettaa jonkun niistä/ Hänen pojansa lihasta/ josta hän syöpi/ Sen wuoksi ettei hänellä mitäkään muuta ole kaikista hywyydestänsä/ siinä ahdistuksessa ja waiwassa/ jolla sinun wihollisesi pitää sinun ahdistaman kaikissa sinun porteissasi.
5 Moos 28:56 Yxi Waimo teiden seassan/ quin ennen herculisest ia Hecumis elenyt on/ nin ettei Hen maltanut ialcans laske Maan päle Hercun ia Hecuman teden/ eipe sen pidhe szooman Miehellens/ ioca henen Sylisens lepe/ ia henen Poiallens ia Tytterellens
Yksi waimo teidän seassan/ kuin ennen herkullisesti ja hekumassa elänyt on/ niin ettei hän malttanut jalkansa laskea maan päälle herkun ja hekuman tähden/ eipä sen pidä suoman miehellensä/ joka hänen sylissänsä lepää/ ja heidän pojallensa ja tyttärellensä
5 Moos 28:57 ne * Jelkimiset/ iotca Henen omans Reitein waiheld vloslectenyt ouat/ Sihen henen Poicains/ iotca Hen synnyttenyt on. Sille heiden pite ne salaisest sömen/ sijnä adhistoxes ia waiuas/ iolla sinun Wiholises pite sinun adhistaman sinun Porteisas.
ne jälkimmäiset/ jotka hänen omansa reitein waiheilta uloslähteneet owat/ Siihen hänen poikansa/ jotka hän synnyttänyt on. Sillä heidän pitää ne salaisesti syömän/ siinä ahdistuksessa ja waiwassa/ jolla sinun wihollisesi pitää sinun ahdistaman sinun porteissasi.
5 Moos 28:58 Ellei sine pidhe ia tee caiki nämet Lain sanat/ iotca tesse Kirias ouat kirioitetut/ nin ette sine pelket temen Herralisen ia Hirmuisen Nimen/ sen HERRAN sinun Jumalas.
Ellei sinä pidä ja tee kaikki nämä lain sanat/ jotka tässä kirjassa owat kirjoitetut/ niin että sinä pelkäät tämän Herrallisen ja hirmuisen nimen/ sen HERRAN sinun Jumalasi.
5 Moos 28:59 Nin pite HERRAN ihmelisest sinun cansas menemen/ rangastoxen cansa sinun ia sinun Siemenes ylitze/ swrten ia wipyueisten Rangastoxein cansa/ pahan ia vipyueisen Sairaudhen cansa.
Niin pitää HERRAN ihmeellisesti sinun kansasi menemän/ rangaistuksen kanssa sinun ja sinun siemenesi ylitse/ suurten ja wiipywäisten rangaistuksien kanssa/ pahan ja wiipywäisen sairauden kanssa.
5 Moos 28:60 Ja pite kiendemen sinun tyges caikinaiset Egiptin Taudhit/ ioista sine pelket/ ia ne pite sinuhun tartuman.
Ja pitää kääntämän sinun tykösi kaikkinaiset Egyptin taudit/ joista sinä pelkäät/ ja ne pitää sinuhun tarttuman.
5 Moos 28:61 Sihen caiki Sairaudhet ia caiki Rangastuxet/ iotca euet kirioitetut ole tesse Laki Ramatos/ pite HERRAN sinun Jumalas laskeman sinun päles tulla/ sihenasti ette sine hukutetuxi tulet.
Siihen kaikki sairaudet ja kaikki rangaistukset/ jotka eiwät kirjoitetut ole tässä laki Raamatussa/ pitää HERRAN sinun Jumalasi laskeman sinun päällesi tulla/ siihenasti että sinä hukutetuksi tulet.
5 Moos 28:62 Ja pite teiste wäheisen Canssan ylitze iemen/ te/ iotca ennen olitta olluet/ ninquin Tehdet Taiuahas palioudhen teden/ Senteden ettei sine cwllut ole/ sinun HERRAS Jumalas ände.
Ja pitää teistä wähäisen kansan ylitse jäämän/ te/ jotka ennen olitte olleet/ niinkuin tähdet taiwahassa paljouden tähden/ Sentähden ettei sinä kuullut ole/ sinun HERRASI Jumalasi ääntä.
5 Moos 28:63 Ja quin HERRA ennen iloitzi teiden ylitzen/ ette hen teki teille hyue ia enänsi teite/ Nin henen pite teiden ylitzen iloitzeman/ ette hen teite hucutta/ ia cadhotta/ Ja te tuletta poissöxetyxi sijte Maasta/ iohonga sisellemenet/ site omistaman.
Ja kuin HERRA ennen iloitsi teidän ylitsen/ että hän teki teille hywää ja enensi teitä/ Niin hänen pitää teidän ylitsen iloitseman/ että hän teitä hukuttaa/ ja kadottaa/ ja te tulette pois syöksetyksi siitä maasta/ johonka sisälle menet/ sitä omistaman.
5 Moos 28:64 Sille HERRAN pite teite haiottaman caikein Canssain seas/ ydhest Mailman ärest haman toiseen. Ja sielle sinun pite Mucalaisi Jumaloita palueleman/ ioita et sine tunne/ eike sinun Ises/ cando ia kiue.
Sillä HERRAN pitää teitä hajoittaman kaikkein kansain seassa/ yhdestä maailman äärestä hamaan toiseen. Ja siellä sinun pitää muukalaisia jumaloita palweleman/ joita et sinä tunne/ eikä sinun isäsi/ kantoa ja kiweä.
5 Moos 28:65 Sihen pite sinulle sen saman Canssan seas ei ychten wissi coto oleman/ ia sinun Jalcais Pöyte ei pidhe ychten lepo saaman. Sille HERRAN sinulle sielle ydhen wapiseuan Sydhemen andaman/ ia raukenuet Silmet ia poisquiuetun Sielun/
Siihen pitää sinulle sen saman kansan seassa ei yhtään wissi kotia oleman/ ja sinun jalkaisi pöytä ei pidä yhtään lepoa saaman. Sillä HERRAN sinulle siellä yhden wapisewan sydämen antaman/ ja rauenneet silmät ja poiskuiwetun sielun/
5 Moos 28:66 nin ette sinun Elemes pite sinun edesses rippuman. Ölle ia peiuelle sinun pite pelkemen/ ia sinun Elemestes ei vissi oleman.
niin että sinun elämäsi pitää sinun edessäsi riippuman. Yöllä ja päiwällä sinun pitää pelkäämän/ ja sinun elämästäsi ei wissi oleman.
5 Moos 28:67 Amulla sinun pite sanoman/ Ah/ iosko mine echton asti eleisin. Echtona sinun pite sanoman/ Ah/ iosko mine eleisin Amuun sahca/ sinun Sydhemes swren pelghon teden/ ioca sinun peliettemen pite/ ia sen edest/ iongas Silmilles näkemen pite.
Aamulla sinun pitää sanoman/ Ah/ josko minä ehtoon asti eläisin. Ehtoona sinun pitää sanoman/ Ah/ josko minä eläisin aamuun saakka/ sinun sydämesi suuren pelon tähden/ joka sinun peljättämän pitää/ ja sen edestä/ jonka silmilläsi näkemän pitää.
5 Moos 28:68 Ja HERRAN pite sinun Hadhen teudhel taas Egiptin sisellewiemen/ site tiete möten/ iosta mine sanonut olen. Ei sinun pidhe hende sillen näkemen. Ja teite pite mytemen teiden Wiholisillen Orijxmiehixi ia Orijxiwaimoixi/ ia eikengen Ostaia sielle oleman pidhe.
Ja HERRAN pitää sinun haahden täydellä taas Egyptiin sisälle wiemän/ sitä tietä myöten/ josta minä sanonut olen. Ei sinun pidä häntä silleen näkemän. Ja teitä pitää myytämän teidän wihollisillenne orjamiehiksi ja orjawaimoiksi/ ja eikenkään ostaja siellä oleman pidä.