Psalttari

XLVIX. Psalmi .

 

Teme ychtepite sen iiij ia xxxvij Psalmin cansa/ iossa se pyhe Christikunda lohutetan site Pahannosta wastan/ Ette ne Jumalattomat menestyuet/ ja Ne Jumaliset waiuatan/ iosta eipe heiden tule närkestye.
Sille tesse opetetan sijte tuleuaisesta Domiosta ia Mailmasta/ iossa ne Jumalattomat cadhotetan/ Ja ne Jumaliset ijancaikisen Cunnian sauat.

Ps 49:1 Corachin Lasten Psalmi edelweisattapa.
Corahin lasten psalmi edeltäweisattawa.
Ps 49:2 CWlcat täte caiki Canssat/ ottacat Coruijn caiki iotca telle aialla elette.
Kuulkaat tätä kaikki kansat/ ottakaat korwiin kaikki jotka tällä ajalla elätte.
Ps 49:3 Seke se ycteinen Canssa/ quin HERRAT/ seke Rickat ette Kieuhet/ yxi toisen cansa.
Sekä se yhteinen kansa/ kuin herrat/ seka rikkaat että köyhät/ yksi toisen kanssa.
Ps 49:4 Minun swni pite puhuman Wisautta/ ia minun Sydhemen ymmerdhyxen.
Minun suuni pitää puhuman wiisautta/ ja minun sydämen ymmärryksen.
Ps 49:5 Me tadhon ydhen hyuen Wertauxen cwlla/ ia ydhen caunijn Tapauxen Candelein päle leikite.
Me tahdon yhden hywän wertauksen kuulla/ ja yhden kauniin tapauksen kantelein päälle leikittää.
Ps 49:6 Mixi mine pelkeisin nijne pahoina peiuine/ coska minun Sortaiadheni pahateghot minua ymberikeuuet.
Miksi minä pelkäisin niinä pahoina päiwinä/ koska minun sortajaiden pahat teot minua ympärikäywät.
Ps 49:7 Jotca loottauat heiden Tauarans päle/ ia kerskauat heiden Rickaudhes palioudhen päle.
Jotka luottawat heidän tawaransa päälle/ ja kerskaawat heidän rikkautensa paljouden päälle.
Ps 49:8 Ei weliken taida keteken iellenslunasta/ Eike Jumalalle käteken souitta.
Ei welikään taida ketäkään jällens lunastaa/ Eikä Jumalalle ketäkään sowittaa.
Ps 49:9 Sille palio se culuttapi heiden Sieluans iellenslunasta/ Nin ette henen teuty site anda olla tekemet ijancaikisesta.
Sillä paljon se kuluttaapi heidän sieluansa jällens lunastaa/ Niin että hänen täytyy siitä antaa olla tekemät iankaikkisesti.
Ps 49:10 Waicka hen mös wiele cauuan eleis/ ia Hauta ei näkisi.
Waikka hän myös wielä kauan eläisi/ ja hautaa ei näkisi.
Ps 49:11 Sille quitengin saadhan nähdhä/ ette semmotoiset Wijsat coleuat/ nin ikenens quin ne Tyhmet ia Hullut catouat/ ia teuty muille iätte heiden Rickaudhensa.
Sillä kuitenkin saadaan nähdä/ että semmoiset wiisaat kuolewat/ niin ikänänsä kuin ne tyhmät ja hullut katoawat/ ja täytyy muille jättää heidän rikkautensa.
Ps 49:12 Ja sijttekin he aiatteleuat/ Ette heiden Honehens pysyuet ijancaikisesta/ ia heiden Cotons sughusta sucuhun/ ia heiden Nimens olis ialo Maan päle.
Ja sittenkin he ajattelewat/ että heidän huoneensa pysywät iankaikkisesti/ ja heidän kotinsa suwusta sukuun/ ja heidän nimensä olisi jalo maan päällä.
Ps 49:13 Waan ei semmengen taida Inhiminen sijnä cunniasa pysyueinen olla/ Mutta henen teuty teste lopua ninquin Eleimetki.
Waan ei kuitenkaan taida ihminen siinä kunniassa pysywäinen olla/ Mutta hänen täytyy tästä luopua niinkuin eläimetkin.
Ps 49:14 Teme heiden Tieens ombi sula hulluus/ Quitengin heiden Jelken tuleuaisens site swns cansa kijtteuet. Sela.
Tämä heidän tiensä ompi sula hulluus/ Kuitenkin heidän jälkeentulewaisensa siitä suunsa kanssa kiittäwät. Sela.
Ps 49:15 He macauat Heluetis ninquin Lambat/ Colema se heite caluapi. Mutta ne Hurskat sangen pian hallitzeuat heiden ylitzens/ ia heiden vskalluxens pite huckuman/ ia Heluetin teuty heiden iedhe.
He makaawat niinkuin lampaat/ Kuolema se heitä kalwaapi. Mutta ne hurskaat sangen pian hallitsewat heidän ylitsensä/ ja heidän uskalluksensa pitää hukkuman/ ja helwettiin täytyy heidän jäädä.
Ps 49:16 Mutta Jumala quitengin wapacta minun Sieluni Heluetin wallast/ Sille hen minua yleskoriasi. Sela.
Mutta Jumala kuitenkin wapahtaa minun sieluni helwetin wallasta/ Sillä hän minua ylöskorjasi. Sela.
Ps 49:17 Ele site tottele coska iocu ricastupi/ eli ios henen Honens Cunnia swrexi tule.
Älä sitä tottele koska joku rikastuupi/ eli jos hänen huoneensa kunnia suureksi tulee.
Ps 49:18 Sille quin hen coole/ eipe hen mite mötens wie/ eike henen Cunnians henen cansans alasmene.
Sllä kuin hän kuolee/ eipä hän mitäkään myötänsä wie/ eikä hänen kunniansa hänen kanssansa alas mene.
Ps 49:19 Waan hen vskalta temen Hyuen Elemen päle/ ia kijtte site/ coska iocu itzellens hywie peiuie saatta.
Waan hän uskaltaa tämän hywän elämän päälle/ ja kiittää sitä/ koska joku itsellensä hywiä päiwiä saattaa.
Ps 49:20 Nin he meneuet Iseins ielkijn/ ia euet ikenens walkiutta näge.
Niin he menewät isäinsä jälkeen/ ja eiwät ikänänsä walkeutta näe.
Ps 49:21 Sille coska Inhiminen Cunniasa onopi/ ia ei ole ymmerdhöst/ nin hen tälde menepi/ quin Eleimet.
Sillä koska ihminen kunniassa onpi/ ja ei ole ymmärrystä/ niin hän täältä meneepi/ kuin eläimet.