Psalttari

 

IX. Psalmi.

Ps 9:1 Dauidin Psalmi/ sen caunin Noorudhen polesta/ edhelweisattapa.
Dawidin psalmi/ sen kauniin nuoruuden puolesta/ edeltäweisattava.
Ps 9:2 On yxi Kijtos wiholistein sordhost/ ia Esicuua ette Seurakunda samalmoto wapadhetan.
On yksi kiitos wihollisteini sorrosta/ ja esikuva, että seurakunta samalmuotoa wapahdetaan.
Ps 9:3 MIne kijtten sinua HERRA caikesta sydhemesteni/ ia mainitzen caiki sinun Ihmehes.
Minä kiitän sinua HERRA kaikesta sydämestäni/ ja mainitsen kaikki sinun ihmeesi.
Ps 9:4 Mine iloitzen ia riemuitzen sinussa/ ia kijten sinun Nimees/ sine Caikein ylimeinen.
Minä iloitsen ja riemuitsen sinussa/ ja kiitän sinun nimeäsi/ sinä kaikkein ylimmäinen.
Ps 9:5 Ettes minun Wiholiseni tacaperin aianut olet/ he langesit ia hukuit sinun etees.
Ettäs minun wiholliseni takaperin ajanut olet/ he lankesit ja hukuit sinun eteesi.
Ps 9:6 Sille sine saatat minun oikiuteni ia syyni toimehen/ Sine istuidh Stolilla/ yxi oikia Domari.
Sillä sinä saatat minun oikeuteni ja syyni toimeheni/ Sinä istuit tuolilla/ yksi oikea tuomari.
Ps 9:7 Sine nuctelet ne Pacanat/ ia cadhotat ne Jumalattomat/ ia heiden Nimens sine poispyhit aina ia ijancaikisesta.
Sinä nuhtelet ne pakanat/ ja kadotat ne jumalattomat/ ja heidän nimensä sinä poispyyhit aina ja ijankaikkisesta.
Ps 9:8 Ne Wiholisten miecat sine caikenni lopetat/ ne Caupungit sine alascukistit/ ette heiden muistons/ ynne heiden cansans huckanduis.
Ne wihollisten miekat sinä kaikenni lopetat/ ne kaupungit sinä alaskukistit/ että heidän muistonsa/ ynnä heidän kansansa hukkaantuisi.
Ps 9:9 Mutta HERRA pysypi ijancaikisesta/ Hen ombi Stolins walmistanut Domiohon.
Mutta HERRA pysyypi iankaikkisesta/ Hän ompi tuolinsa walmistanut tuomiohon.
Ps 9:10 Ja henen pite Maanpirin oikein domitzeman/ ia coctolisesta Canssat hallitzeman.
Ja hänen pitää maanpiirin oikein tuomitseman/ ja kohtuullisesti kansat hallitseman.
Ps 9:11 Ja se HERRA ombi waiuasten turua/ ia yxi Turua hädhesse.
Ja se HERRA ompi waiwasten turwa/ ja yksi turwa hädässä.
Ps 9:12 Senteden he sinun päles toiuouat/ iotca sinun Nimes tundeuat/ Sille ettei sine nijte ylenanna/ iotca sinua HERRA etziuet.
Sen tähden he sinun päällensä toiwowat/ jotka sinun nimesi tuntewat/ Sillä ettei sinä niitä ylenanna/ jotka sinua HERRA etsiwät.
Ps 9:13 Weisatca HERRALLE/ ioca Zionis asupi/ iulghistacat Canssoisa henen Tecons.
Weisatkaa HERRALLE/ joka Siionissa asuupi/ julkistakaat kansoissa hänen tekonsa.
Ps 9:14 Sille hen muista ia kysele heiden Werens ielkin/ eike wnodha ninen kieuhein parcumist.
Sillä hän muistaa ja kyselee heidän werensä jälkeen/ eikä unohda niiden köyhäin parkumista.
Ps 9:15 HERRA ole minun armolinen/ catzo minun Radholisudhen pein/ wiholisteni seas/ Sine ioca ylennet minun Surman porteist.
HERRA ole minulle armollinen/ katso minun raadollisuuteeni päin/ wihollisteni seassa/ Sinä joka ylennät minut surman porteista.
Ps 9:16 Ette minun pite luetteleman caiki sinun kijtoxes Zionin tytterten porteis/ ia iloitzisin sinun auustas.
Että minun pitää luetteleman kaikki sinun kiitoksesi Sionin tytärten porteissa/ ja iloitsisin sinun awustasi.
Ps 9:17 Pacanat ouat waioneet sihen Hautan/ ionga he walmistit/ heiden Jalcans on käsitetty sijne Wercosa/ ionga he wiritit.
Pakanat owat wajonneet siihen hautaan/ jonka he walmistit/ heidän jalkansa on käsitetty siinä werkossa/ jonka he wiritit.
Ps 9:18 Nin ombi ymmertepä/ ette HERRA oikiudhen teke/ coska se Jumalatoin iuri omas tiesens käsitetehen/ Sanan cautta. Sela.
Niin ompi ymmärrettäwä/ että HERRA oikeuden tekee/ koska se jumalatoin juuri omassa tiessänsä käsitetään/ Sanan kautta. Sela.
Ps 9:19 Joska ne Jumalattomat madhaisit Heluetijn kätyxi tulla/ ia caiki Pacanat/ iotca Jumalan vnochtauat.
Joska ne jumalattomat mahtaisit helwetin kätyriksi tulla/ ja kaikki pakanat/ jotka Jumalan unohtawat.
Ps 9:20 Sille ei hen site kieuhe nin ratki wnodha/ ia ninen Radholisten toiuo ei huku ijancaikisesta.
Sillä ei hän siitä käydä niin ratki unohda/ ja niiden raadollisten toiwo ei huku iankaikkisesti.
Ps 9:21 Ylesnouse HERRA/ ettei Inhiminen walda saisi/ anna caiki Pacanat sinun edeses domitta.
Ylösnouse HERRA/ ettei ihminen waltaa saisi/ anna kaikki pakanat sinun edessäsi tuomittaa.
Ps 9:22 Anna heille HERRA yxi Mestari/ ette Pacanat itzens Inhimisixi tundisit. Sela.
Anna heille HERRA yksi mestari/ että pakanat itsensä ihmisiksi tuntisit. Sela.