Psalttari

CIII. Psalmi .

 

Yxi Dauidin Psalmi. Ombi ychteinen Kijtossana caikinaisten Jumalan Lahiain ia Hyueintecoin edhest/ seke Hengelisten ette Rumilisten/ Ette hen Synnit andexianda/ Ette hen Elemen wariele/ Ette hen lohutta/ Ette hen Sanans andapi/ ia Hengens/ etc. Lopussa hen ennusta Christusen Waldakunnast/ ette Neite vdhes Tastamentis pite Apostolitten cautta coco Mailmas sarnattaman.

Ps 103:1 KIjte HERRA minun Sielun/ ia caiki mite minussa on/ henen pyhe Nimeens.
Kiitä HERRAA minun sieluni/ ja kaikki mitä minussa on/ hänen pyhää nimeänsä.
Ps 103:2 Kijte HERRA minun Sielun/ ia ele vnodha mite Hyue hen minun tehnyt on.
Kiitä HERRAA minun sieluni/ ja älä unohda mitä hywää hän minun tehnyt on.
Ps 103:3 Joca sinulle caiki synnis andexianda/ ia paranda caiki sinun Ricoxes.
Joka sinulle kaikki syntisi anteeksiantaa/ ja parantaa kaikki sinun rikoksesi.
Ps 103:4 Joca sinun Henges coolemasta pästepi/ Joca sinun crunapi Armolla ia Laupiudhella.
Joka sinun henkesi kuolemasta päästääpi/ Joka sinun kruunaapi armolla ja laupeudella.
Ps 103:5 Joca sinun vskalloxel teutte/ ette sine caunistuisit/ ia teke sinun Noorexi ia Toreexi ninquin Cotkan.
Joka sinun uskalluksesi täyttää/ että sinä kaunistuisit/ ja tekee sinun nuoreksi ja tuoreeksi niinkuin kotkan.
HERRA hän saattaa wanhurskauden ja tuomion kaikille/ jotka wääryyttä kärsiwät.
Ps 103:6 HERRA hen saatta Wanhurskaudhen ia Domion caikille/ iotca Wärytte kersiuet.
HERRA hän saattaa wanhurskauden ja tuomion kaikille/ jotka wääryyttä kärsiwät.
Ps 103:7 Hen ombi henen Tiense Mosesel tietteuexi tehnyt/ Israelin Lapsille henen Teghonsa.
Hän ompi hänen tiensä Mosekselle tiettäwäksi tehnyt/ Israelin lapsille hänen tekonsa.
Ps 103:8 Laupias ia Armolinen ombi HERRA/ Kersiueinen ia swresta Hywydhest.
Laupias ja armollinen ompi HERRA/ Kärsiwäinen ja suuresta hywyydestä.
Ps 103:9 Eipe hen ijeti rijtele/ eike ijancaikisesta wihastu.
Eipä hän iäti riitele/ eikä iankaikkisesti wihastu.
Ps 103:10 Ej hen meiden syndein perest meiden cansan teghe/ Eike costa meille Pahatecoin ielkin.
Ei hän meidän syntien perästä meidän kanssan tee/ Eikä kosta meille pahaintekoin jälkeen.
Ps 103:11 Sille nin corkia quin Taiuas ombi Maan ylitze/ Andapi hen Armonsa wallita ninen päle/ iotca hende pelkeuet.
Sillä niin korkea kuin taiwas ompi maan ylitse/ antaapi hän armonsa wallita niiden päälle/ jotka häntä pelkääwät.
Ps 103:12 Nin cauuas quin Ite ombi lennest/ poissijrsi hen meiste meiden Pahatteghonna.
Niin kauas kuin itä ompi lännestä/ pois siirsi hän meistä meidän pahat tekomme.
Ps 103:13 Ninquin Ise Lastans armachta/ nin HERRAKI armachtapi henen pelkeueistens päle.
Niinkuin isä lastansa armahtaa/ niin HERRAKIN armahtaapi hänen pelkääwäistensä päälle.
Ps 103:14 Sille hen tietepi mingecaltainen Teco me olema/ hen muistapi ette me tomu olema.
Sillä hän tietääpi minkä kaltainen teko me olemme/ hän muistaapi että me tomu olemme.
Ps 103:15 Inhiminen ombi eleisens ninquin Roho/ hen cucoista quin Cuckainen kedholla.
Ihminen ompi eläissänsä niinkuin ruoho/ hän kukoistaa kuin kukkanen kedolla.
Ps 103:16 Coska Twli sen pälitze keupi/ nin eipe hen sillen kestä/ eike henen Siansa tunne hende ensingen.
Koska tuuli sen päällitse käypi/ niin eipä hän silleen kestä/ eikä hänen sijansa tunne häntä ensinkään.
Ps 103:17 Mutta HERRAN Armot vlottuuat ijancaikisesta ijancaikisehen/ henen pelkeueistens ylitze/ Ja henen wanhurskaudhens/ lasten lapsihin saacka.
Mutta HERRAN armot ulottuwat iankaikkisesta iankaikkiseen/ hänen pelkääwäistensä ylitse/ Ja hänen wanhurskautensa/ lasten lapsihin saakka.
Ps 103:18 Ninen tykene iotca henen lijto'sa piteuet/ Ja aiatteleuat henen Keskydhens päle/ ette he nijte tekeuet.
Niiden tykönä jotka hänen liittonsa pitäwät/ Ja ajattelewat hänen käskyjensä päälle/ että he niitä tekewät.
Ps 103:19 HERRA on walmistanut henen Stolins Taiuasa/ Ja henen Waldakundans pite caikein ylitze hallitzeman.
HERRA on walmistanut hänen tuolinsa taiwaassa/ Ja hänen waltakuntansa pitää kaikkein ylitse hallitseman.
Ps 103:30 Kijtteke HERRA te henen Engelins/ te wäkeuet Kempit/ Jotca henen Keskyns vlostoimitatte/ ette henen Sanans äni cwltaisijn.
Kiittäkää HERRAA te hänen enkelinsä/ te wäkewät kempit (sankarit)/ Jotka hänen käskynsä ulostoimitatte/ että hänen sanansa ääni kuultaisiin.
Ps 103:21 Kijtteke HERRA caiki henen Sotawäkens/ Te henen Paluelians/ iotca henen Tadhons teette.
Kiittäkää HERRAA kaikki hänen sotawäkensä/ Te hänen palwelijansa/ jotka hänen tahtonsa teette.
Ps 103:22 Kijtteke HERRA caiki henen Töönse/ Caikissa henen HERRAUDHENS paicoissa/ Kijte minun Sieluni HERRA.
Kiittäkää HERRAA kaikki hänen työnsä/ Kaikissa hänen HERRAUTENSA paikoissa/ Kiitä minun sieluni HERRAA.