Psalttari

Dauidin Psaltari.

Caiki piti teutettemen/ mite kirioitettu on Mosesen Lais/ ia Prophetis/ ia Psalmisa minusta.
Sen Swriualtian Herran/ Corkeiman ia Ylenuekeuen Pämiehen/ Herran Gustauin/ Jumalan Armon cautta/ Rotzin/ Göthin/ Wendein etc. Kunungan/ Ja mös meiden rackahimman Armolisen Herran/ Szosion/ tachton ia keskyn Mercki/ Temen kirian wahuistoxexi.
Olcatta Cunnialiset iocaista wastan.
Racastacat Welie.
Pelietke Jumalata.
cunnioittaca Kuningasta.
Alcupuhe Psaltarin päle.
MOnet Pyhet Iset/ ouat Psaltarin erinomaisest/ quin mwdh Pyhen Ramatun Kiriat/ kittenyet ia racastanuet.
Ja tosin kylle teme Kiria on ylistettepä/ echke quinga wähe Se liene.
Eiuet mös Dauidin Psalmit/ mucalaisten kijtost taruitze/ Ette se Sananlasko tesse sangen totinen on/ quin lausutan.
Itzepe Teco Mestarins ylistepi.
Sille ette teme yxi Dauidin Psaltari/ ombi caikein Wisasten aruolla/ se corckein/ wanhain Ramatuidhen seas.
Jonga ne ylimeiset Theologi ia Opettaiat ouat tuscal woinuet teudheliseste itze oppia eli opetta muine.
Jota caiki hyuet ia Jumaliset todhistauat/ quin iollakimoto Psalmein asiat/ maistanuet ouat.
Sille ette teme Dauid oli yxi niste ialomiste Miehiste ia Kuningaista Israelin Canssas/ Isain eli Jessen Poica Bethlehemist/ ia seki Mies HERRAN sydhemen ielkin/ ia wloswalittu Paluelia.
Jonga Siemenest oli Christus nimittein wlosluuattu/ ioca mös caiken eliaicans/ swrimis tuskis/ waiuois ia kiusauxis pakitettu ia adhistettu oli/ Ensin/ sittequin hen Isens Carian paimen ollesans/ Jalopeuran ia Carhun tappanut oli/ nin hen Sodhas/ sen Sangarin Goliath ylitzewoitti/ Josta cunnialisesta Woitosta/ Saul Kuningas houinens hende cadhedhit/ wihasit/ ia wsein hengen perest wainosit/ nin/ ette hen pakeni sen Papin Abimelechin tyge Nobenis/ ia henen tedens Saul annoi murhata wijsi ydhextkymmende Pappia/ sijnä Caupungis ychtene peiuen.
Sijtte Dauid oli radholinen monessa maan paicoissa.
Joissa Saul hende alati tappaxens weijuj.
Wimein hen wadhittin/ Israelin maalda/ nin Philisterin maan/ Kuningan Achin Gethis tyge/ turua ottaman/ iotca henen omat wainolisens olit.
Jossa hen asui swres hädhes sihenasti/ quin Saul Poikinens Sodhas tapettijn.
Ja waicka hen sijtte Judan Kuningaxi woidheltijn/ quitengin sangen raskas Capina nousi henen ia Saulin houein waihellen/ sihen sacka/ ette hen ylitze caiken Israelin Canssan sai wallan.
Sitte hen iloiten toi Jumalan Archin/ Sionin henen caupungijns/ Aminadabin honesta/ swren Seuran ia Jouckun cansa/ caikista Israelin Lastein Sucukunnista/ Tantzis ia Leikis.
Nin ette itze Dauid puetettu Ephot/ hypeten/ Candelille edelweisasi.
Sitelehin Leuitit/ ioista mutomat Ouenwartiat olit/ mutomat weisaiat/ mutomat Papit/ Monicadhot vrguis leikitzit/ pasunille soitit/ Cymbelille cumisit/ ia monet mwdh iloiset Juhlan menot pidhit.
Joinenga caikein edesseisoit Asaph/ Heman/ Ethan/ ia Idithun/ Jotca teunens HERRAN hengest/ monda mös Psalmia dicterasit.
Ja quin hen aiatteli HERRAN hoonen ylesraketaxens/ nin henen Waldacunnans wahuistetijn.
Ja monda Kuningast ia Pacanata hen ylitzewoitti/ paitzi ne Seitzemen Cananeerin Waldacunda/ iotca Juttat ennen Mosesen ia Josuan cautta olit saneet/ ia omistaneet.
Waan sittequin hen hoorinteki Bathsaban/ Wrian Emenen cansa/ ia annoi sen Miehen tapetta/ nin Nathan Propheta hende nijste synniste rangaisi.
Senperest Absalon Dauidin poica/ Weliens Ammon tapoi/ Sisarens Tamarin raiskamisen tedhen/ Ja ylenswren Capinan Isens wastan/ coco Waldakunnast nosti/ sijte henen wlosaiadhen/ macasi Isens waimoin cansa/ waan samas Sodhas itze hen Hiuxista Tammen oxista rippudhen/ keihel lepitzepistettijn.
Ja quin Dauid oli wallans päle taas tullut/ ia henen Wiholisens andexiandanut/ nin hen couan rickoi Jumalata wastan/ Canssan lukemises/ nin/ ette Seitzemenkymmende tuhatta Mieste/ Ruttotaudhista senteden cooli.
Neiste caikinaisist swrimist Tuskist/ Waiuoist/ Kiusauxist/ Pacoist/ Adhistoxist/ Catehist/ Wihoist/ Wainoist/ Weiumisist/ Radholisist/ Capinoist/ Sodhist/ Synnein Rangastoxist/ ia monista hirmulisist Sydhemen murehist ia kiwuista.
Jotca hen caiki/ seke Inhimisist/ quin hende wastanseisoit/ ette Perkelest/ ioca lackamat henen/ iossa Christusen Hengi ia Miehus siselasui/ hartamasti tunsi ia kersi/ senwoxi/ ette Dauid oli Christusen moto ia Esicuua ombi hen dicteranut/ coconpannut ia tehnyt/ moninaiset Psalmit ia Weisot.
Mutta Mötekieumisist/ Onnist/ Woittoist/ ia Cunnioist/ seke Jumalan Palueluxest/ ette Waldacunnan hyuist menestuxist/ ia mös ette hen monet temen Mailman Pämiehen/ Perkelen/ hirmuiset ioonet/ tuliset noolet/ kiusauxet/ ia woimat oli ylitzewoittanut/ ombi hen mös monet Kijtoswirdhet ia Laulot/ Jumalan hyuein ia monein swrdhen Töidhen tedhen/ weisanut ia Leikinut.
Senteden ouat Wijsat/ pyhet Iset sanonuet/ Ette Dauidin Candele helisepi cullaisilla kielille/ se on/ ette TEME KIRJA teunens ombi makeimita Lohutoxia/ ia swrimist Asioista/ iotca/ eyke teme Mailma/ eli henen wisaans waan ainoat ne Hengeliset Inhimiset/ nijte ymmerteuet ia tieteuet.
Senielkin on merkittepe/ ette tesse Dauidin Psaltarin Ramatos/ ouat moninaiset ia liaten Wijsineiset Psalmit eli Kijtoswirdhet.
Jotca itze Pyhe Dauid Kuningas ia Propheta/ sen pyhen Hengen cautta/ enimitten dicterasi.
Johonga mös mwtamadhen Pyhein Psalmit ia Weisut ouat lisetyt/ ioinenga Nimet ouat erinens heiden Psalmeins päle.
Nin monicadhat Psalmit ouat Epinitia et Triumphi/ se on/ Juhlan ia Woitonweisut.
Mutamat ouat Concentus/ se on/ quin Ychtenweisataan.
Ja mutamat ouat Cantica/ se on/ ialot Kijtoswirdhet.
Taas monicahdat ouat Laudes/ se on/ Ylistoxet.
Mutamat ouat Contemplationes/ se on/ Hengeliset Neyt.
Monicahdat ouat Orationes/ se on/ Rucouxet.
Mutamat ouat Benedictiones/ se on/ hyuestisiugnauxet.
Ja mutamat ouat Confessiones seu Gratiarumactiones/ se on/ Tunnustoxet ia Kijtoxet.
1. Sitelehin ouat mutamat Psalmit/ Ennustoxet Christusest/ Seuracunnasta ia henen Aioistans/ ia moninaisist Pyhein waiuoista etc. ia sihin tuleuat caiki ne Psalmit/ ioissa Lupauxet ia Wchkauxet ouat.
Lupauxet ouat sijte/ ette ne Jumaliset wapadhetan.
Waan Wchkauxet/ ette ne Jumalattomat cadhotetan.
2. Taas mutamat Psalmit ouat/ iotca Opettauat mite tekeminen eli welteminen on/ Jumalan Lain ielkin/ Ja sihin tuleuat caiki ne Psalmit/ iotca Inhimisten Opit domitzeuat/ ia Jumalan Sanan cunnian ylisteuet.
3. Nin ouat mös Lohutoxen Psalmit/ iotca ne murheliset/ kiusatudh/ ia waiuatudh/ Perkelelde ia Mailmalda/ ylesoiendauat ia Lohuttauat.
Wastoinpein/ nijte Tyrannia ia Sangaria he nucteleuat ia pelietteuet. etc.
Ja sihin tuleuat caiki ne Psalmit/ iotca nijte Jumalisi neuuouat Kersimist pitemen.
Ja nijlle Tyrannille Jumalan Domion kekeeuet.
4. Senperest/ ouat mös Rucous Psalmit/ ioissa teme Propheta ia mwdh heiden waiuoisans/ Jumalan apua auxenshutauat ia anouat.
Ja sihin tuleuat caiki ne Psalmit/ ioissa Jumalattomadhen wainosta ia pahudhesta Valitetaan.
5. Ouat mös mutamat Psalmit/ Kijtoswirdhet/ ioilla Jumala kijteten/ hyuist tegoist/ ia wapatoxist moninaisist hädhist.
Ja sihin tuleuat caiki ne Psalmit/ iotca Jumalata ylisteuet ia kijtteuet henen Töisens.
Ja ne ouat ne ialomat tesse Ramatus.
Sille siteuarten ombi coco Psaltari kirioitettu/ ette Jumala tulis kijtetuxi/ ia Ensimeisen Keskyn perest/ paluelluxi.
Waicka ei cuki Psalmi neihin Päcappalehin/ ole ylenwisusti/ iocaitzes Versös/ iaettapa/ Quitengin mutamat Psalmit piteuet Caxi sencaltaista Päcappaletta.
Ja mutamat ynne piteuet Ennustoxet.
Opetuxet/ Lohutoxet/ Rucouxet ia Kijtoxet.
Ombi se mös tieteminen/ ette teme Ramattu cutzutan nilde Hebreild/ Sepher Tihillim/ se on tulkittu/ Kijtoskiria/ eli Ylistoskiria.
Nin euet ole Psalmit mwdh/ quin Kijtoswirdhet/ iosta kylle merkiten/ mite Prophetan aiuotus ia mieli tesse on ollut/ Nimittein/ kijtte ia cunnioitta Jumalata/ henein hyuen Töidhens edest/ ninquin Psalmit iocapaicas kylle todhistauat.
Quin Dauid oli monilla ia swrilla Pyhen Hengen lahioilla/ ia corckialla wijsaudhella/ Jumalalda lahioitettu/ nin ouat mös henen Psalmins caikinaisilla hyuille cappaleilla/ ninquin haiauaisilla cuckaisilla/ caunistetudh.
Sille ette muidhen seas/ ouat tesse monda ialo Prophetia ia Ennustosta Christusest.
Samalmoto mös sijte Christilisest Seurakunnasta/ ia henen Menostans/ mite ia quinga palio ne Jumaliset nijste Jumalattomista tesse Mailmasa kersimen pite.
Sihin mös moninaiset Keskyt ia Opetuxet/ quinga Jumalisest eleminen ombi/ hurscast/ toimelisest ia oikein/ cungin tule henens keutte/ seke Jumalan ette Inhimisten wastan/ mötekieumises ia wastoinkieumises.
Sijtte moninaiset turuat ia Lohutoxet caikille nijlle/ iotca hätehen/ waiuan ia murhen päätijnyet ouat/ Ja mös moninaiset Sädhyt/ hedhelmelisest Jumalata Rucoleman ia Auxenshwtaman.
Ja ettei yxiken Rucouskiria coskan taidha leutte/ ioca iollakimodholla Psaltarin cansa/ macta wertaisexi luetta.
Eipe leute cussan Hystorijs/ eli Pyhein Elemises/ taicka Esicuuainkirioisa/ ei semmengen coco pyhes Ramatus/ quin Bibliaxi cutzutan/ iotakin/ quin ei Psaltaris lyhykeisest ia selkiesti toimitetuxi leute.
Ja senteden se madhais kylle Wehexi Bibliaxi cutzutta.
Nin ei ole Ihmet/ ette caiki pyhet Iset/ nin palio ouat racastaneet/ ia nin ahkerast prucanuet Psaltarita.
Jota me mös tekisim/ ios meille olis iotakin Rackautta Jumalan tyge/ Sihin meille hen Armoians andacoon/ AMEN.
Lopusa/ eipe me malta site suingan salata sinulta/ Racas welien/ mite se swri/ ialo ia pyhe Pispa Augustinus/ Psalmein kijtoxest/ tarpest/ ia ylistoxest/ on kirioitanut neille sanoilla.
Psalmein Weisut ouat Jumalan tykene sangen keluoliset/ wloswalitut ia otoliset.
Jotca caiki Synnit poissyseieuet/ Wskon ylessytytteuet/ Toiuon wahuistauat/ ia Rackaudhen siteen solmiauat/ ioca caiki woitta/ caiki kersi/ caiki teutte/ caiki edestoopi ia saapi.
Psalmit Suun pudhistauat/ Sydhemen ilahuttauat/ Sielun suuttumiset poisottauat/ Sen pahan Hengen sisut he esteuet/ Ninquin sen Dauid Saulist telle Candelellans vsein hilitz.
1 Reg. 18. 19. Inhimisen he kircastauat/ Mielen auauat/ Taidhot percauat/ Toimen asettauat/ caiken Pahudhen he tappauat/ Teudhelisutehen hangitzeuat/ Ne corkeimat Asiat he osottauat.
Taiualisen Waldakunnan Halut he andauat/ Rauhan he Sielun ia Rumin waihel tekeuet.
Sen hengelisen Tulen he sydhemijn wiritteuet.
Caiken Pahudhen Juret he wlosiurittauat.
Ninquin Pantzarin he pugettauat.
Ninquin Rautalacki he warieleuat.
Ninquin Miecka he toriuuat.
Psalmeis ombi Terueydhen toiuo. Murhen Lohutos. Sen totisen walkeudhen tundemus/ ia Pyhydhen Lähde.
Psalmit curittauat Noret Inhimiset/ wanhoia he tukiauat/ Maan päle he Jumalan andauat.
Joca alati racasta Psalmein Weisut/ ei se woi synditedhä.
Joca Suusans aina Jumalan kijtoxen pite/ wimein hen Jumalan tykene iloitzepi.
Ja hen Sielunsa taiuasa elettepi ijancaikisesta.
Senteden olis kylle madholinen/ ette Mieli Caikista nykysist/ quin hen parahin wois/ pakenis ia Welteis/ ia Jumalan kijtoxis ia hengelisis aiatoxis kijnirippuis/ ette ne/ Taiualiset salaudhet/ henelle ilmoitetaisijn.
Ei ole miteken tesse Coleuaises Elemes/ iolla me kindiemest Jumalaan tartuisim/ quin henen Kijtoxens cautta.
Nin ei yxiken Inhiminen eike Sanalla/ eike Aiatoxella/ Psalmein Auudh taidha caiki wlostoimitta.
Jotca ei hwlen turhan licuttamisen/ waan tarcan Mielen cansa/ Jumalan Caikiualtian kijtoxexi prucatan/ luetan eli weisatan.
Ninpes sis löydhet Psalmeis/ ios sine selkesti tutkistelet/ Jumalan Sanan Lihaxisikiemisen/ Syndymisen/ Pijnan/ Ylesnousemisen/ Taiuanastumisen/ Pyhen Hengen Lehettemisen etc.
Psalmeis sine mös leudhet/ ios sine mwtoin wisusta etziskelet/ nin ialon ia syuen Rucouxen Tauan/ quin et sine swingan millemoto Itzestes woi wlosaiattella.
Psalmeis sine leydhet caikein sinun Synneis Ripin ia Tunnustoxen/ Ja mös teudhelisen Jumalan Armon ia Laupiudhen Rucouxen eli Anomisen.
Psalmeis sine tunnustat caiken sinun Heickoudhes/ Tuskas/ Hädhes/ ia waiuas seke Sielus ette Rumis polesta/ iollas Jumalalda Armon iaxat ia saadh/ ynne muidhen caikein Auuodhen cansa/ iotca Pänens Psalmeis sulietan.
Psalmeis mös sine Leydhet caunimat Tauat/ iollas taidhat Jumalata caikinaisista Henen Hyuiste Teghoistans yliste/ cunnioitta ia kijtte.
TEllens sine nyt cwlit/ Racas Welien/ mite ia quinga se Aphricanus Pispa pyhe Augustinus Hypponensis/ Psalmein Auwsta todhisti.
Nin cwlcam wiele edespein/ hyuelle Mielelle/ mite se Asianus pyhe Pispa Basilius Magnus Caesariensis Greki/ lyhikeisest mös Psalmein Auuista kirioitta.
Senpäle ette Cadhen eli Colmen Todhistain Suun cautta/ caikinaiset Asiat kijnitetaisijn.
YXj on ( ma HEN ) Psalmein Ramatus/ ioca yxinens caiki keuieste käsittepi.
Caikille hen Itzens lahioittapi.
Tuleuaisia hen ennustapi.
Hystoriat ia Tecoinmenot hen mainitze.
Elemisen Lait ia Tauat hen osottapi.
Tyhmet hen saattapi askaroitzeman.
Ja päldiskein/ Se ombi nijlle/ iotca etzie tactouat/ yxi caikein Keskydhen Fataburi ia Aitta.
Josta ne wanhat Sieluin Haauat lekiten.
Ne exyueiset Tielle iodhatetan.
Ne hucutetut iellenstoodhan.
Jolla caiki Sydhemen murhet/ kiwudh/ ia cauhistoxet/ ia mös pahan mielen halut/ caikiten poisotetan.
Tuskal ikenens iocu nin Tyly eli iulma Mielestens ombi/ ioca ei cocta/ quin hen Psalmijn rupeis/ lakiamaxi tulis ia site iulmautta mielestens poissyseis.
Psalmit sis Mielten ilot ouat/ Sieluin tyuenys/ Rauhan tekiet/ mässeueisten ia culkuuaisten Aiatosten haltiat/ Mielen paisumiset he hilitzeuet/ Irtaudhen he asettauat.
Psalmit Rackaudhet sytytteuet/ Ridhaiset he ydhisteuet/ Wiholiset he souittauat.
Psalmit mös Perkelet poiskarcottauat/ Ja Engeleitten Auun andauat/ Ön pelghoisa he irstauttauat/ Peiuen töis he helpon ia leuon saatauat.
Psalmit ouat Lastein warielus/ Noricaisten turua/ Wanhain Lohutos/ Miesten wrhudhus/ Waimoin paras caunistos/ Pappein iocapeiuenen Aura/ ia itzecungin alinomainen Sieluin Eues.
Erimas he makian Asumisen andauat/ Caupungein Lain menot he toimittauat/ He ouat Alcauaisten opetus/ Menysteueisten lisemys/ ia Teudhelistein wahuistos/ ia semmengin coco Seurakunnan iulkinen Äni.
Psalmit iuhlat kircastauat/ Sen murhen quin Jumalasta on/ he waikuttauat/ Kynelet he kiuisist Sydhemist pusertauat/ Psalmit ouat Engelein wirghat/ Taiualinen hallitos hengelinen haiu.
O site pyhe Wisautta/ ioca meite kernasti/ seke mielen riemusa/ opetat weisaman/ Ja mite tarpeliset ouat/ tundeman.
Josta mös ne quin opetetan/ meiden Mielijn enemin kijniteten.
Sille mite se on/ quin ei sine Psalmeista ope?
Etkös sielde Wäkewuydhen swria tekoia ope?
Etkös wanhurskaudhen toindha?
Etkös Siueydhen mooto?
Etkös Coctudhen tasaisutta?
Etkös Cainoudhen keskimeisutta?
Etkös Paranoxen tapa?
Etkös Kersimisen mitta?
Etkös wimen caiki ne hyuet quin sine aiatella taidhat/ sielde ope?
Tesse tosin teudhelinen Theologia ia Jumalan Oppi leuten.
Ensin/ Ennustos sijte tuleuaisest Christusest/ Wimeisen Domion hirmusudhest/ Ylesnousemisen toiuost/ Pijnan pelghosta/ Cunnian Lupauxest/ Salaisudhen ilmeistuxest.
Caikinasia päldiskein/ ninquin swres ychteitzes Aitas/ Psaltarin Ramatus tedhelpannut/ leuten/ Isen/ Poian ia pyhen Hengen cautta.
Jolla ainoalle Jumalalle Colminaisudhes/ olcon caiki kijtos/ Cunnia/ ia ylistos/ henen Epelughuisten Lahiains teden/ nyt/ aina ia ijancaikisesta.
AMEN.
JUMALAN Armon ia Rauha'/ pitkin/ ymberi/ less/ ia caucan.
Caikille Somalaisille toiuottaa/ Michael Torsbius Agricola.
Ettes racas Welie/ Sisar ia Ise/ näet quinga HERRA Armons lise.
Sinul ia caikein Somalaisten/ wanhoin/ nin mös Norucaisten.
Quin Abckiria ensin on/ sijtte AlcuOpista Wskoon.
Ja Rucoskirias/ sangen hyuen/ monist Asioist teunens ia syuen.
Senielkin sen Wdhen Testamentin/ HERRAN Armosta lepitze Prentin.
Käsikirian/ Messun/ ia Passion/ sulast Armost/ paitz meiden Anszion.
Nin ota sis hyuexi Teme mös/ Dauidin Psaltari/ ilman Töös.
Quin leikitze Cullaisil Kielille/ murhesil ia raskail mielille.
Caikinaises Tuskas ia Hädhes/ hen on ialo Turua ia Sieluin Eues.
Coskas ei mualda Helpo saat/ testes Sielus Hercut iaxat.
Ja toiuo ainoan Jumalan/ ninpes Murheistas lohutetaan.
JOs wiholises sinul paha teke/ Rumis/ Maas/ Rahas ia mwt ratele.
Taica coskas olet wierasa Maas/ telles saat Lohutoxen taas.
Jos iocu Henges ielkin seiso/ sen ylitzewoitta Teme Weiso.
Quin Lapses/ Peres ia Sucus coole/ tai saatta/ ettei sine hoole.
Kieuhydhes/ Tuskis ia Nelghies/ wissin Auun sine leudhet tes.
Coska Taudhit Rwmis waiua/ ia sine Terueydhes caiua.
Eli pilca/ Cateus ia wiha/ ei salli sinul ychten sia.
TAi Kiria sinun Lohutta/ Coskas HERRA auxeshwdhat.
Jos Pouta ia Halla Pellos polta/ ettei toiuota Leipe eli Olta.
Nins Sadhet ia hyue Ilma anot/ sijttes saat Tulot ia Elot.
WImein/ caikein Inhimisten Häte/ teme Kiria osotta ia poiswäte.
Joca Neiste enemin tiete tacto/ Alcupuhen se lukea macta.
Ja mös muita Toimet ia Kiriat/ Psaltarin päle/ olcat wiriat.
Se wanha iulki Psaltarin Texti/ iosta Nocturnit/ Prijm ia Sexti.
Aina luetin ia weisatin/ Rucoltin/ ia mös sarnatin.
On syngy ia pimie mones paicas/ quins kylle hoomat Lucu aicas.
Waan tai on ( paitz pramin ) selke ia pudhas/ Ninquin kircas Auringo taiuahas.
Paitz/ ios iotaki osa mwtettu/ Bockstauis/ Sanois/ quin on prentettu.
Ele senwoxi Kiria poisnacka/ ele mös hende harioitta lacka.
Quin Carhu Sikiöns noleskele.
Nins täte lue ia harioittele.
Sijttes saat Hengen wrhudhen/ piamb quin se Rwmins wäkewydhen.
Nin caxi ia caxi Wersuns woroin/ lukecan Papit/ quin on Chorin Tapa ollut/ ia oleman pite/ Ah Jumalan Mies tee aina site.
Muinen Jumalan Palueluxes/ pidhettin Kircois ia Salauxes Colme taica ydhexen Psalmit/ olit senielkin mös Lexyt walmit.
Joska se Jocapeiue prucataisin/ ette Bibliast iotaki luetaisin.
Ölughuis ia Homen weisois/ nin paramin Jumalan edes seisois.
Ja ele Rucoleman olco laiska/ ettei HERRA sinun Maanpaiska.
Silles Tijunnis/ Weros/ ia Palcas saat/ ettes Wirghas warinotat.
WAi/ eike se Pappein Wirca ole?
Studera/ sarnaa/ ia Rucole.
Hwij häpie/ se Wähe quin kirioitetan/ haruoin se sarnatan eli luetan.
Quingas wastat Sen HERRAN Domios/ ettes aighas culutat Laiskuos.
Oij sine surckia Locasecki/ etkös neite Mieleses ecke.
Haiseua Raato oleuas/ ia Matoin Eues cooltuas?
Jos sine sis Wircas hitast teet/ nin carta cuhungas wimein ieet.
Waicka wähe murtu Psalmein tulkitos/ Rucoskirias ia tesse Ramatos.
Ele site laitta Jumalan Mies/ waan pruca molemat HERRAN Ties.
Sille toinen on keuie ia piene/ wiedhexes cungas matkusta liene.
EPeiumalat monet tesse/ muinen palueltin caucan ia lesse.
Neite cumarsit Hemelaiset/ seke Miehet ette Naiset.
Tapio/ Metzest Pydhyxet soi/ ia Achti/ wedhest Caloia toi.
Äinemöinen/ wirdhet tacoi/ Rachkoi/ Cuun mustaxi iacoi.
Lieckiö/ Rohot/ iwret ia puudh/ hallitzi/ ia sencaltaiset mwdh.
Ilmarinen/ Rauhan ia ilman tei/ ia Matkamiehet edheswei.
Turisas/ annoi Woiton Sodhast/ Cratti/ murhen piti Tauarast.
Tontu/ Honen menon hallitzi/ quin Piru monda willitzi.
Capeet/ mös heilde Cuun söit/ Caleuanpoiat/ Nijttut ia mwdh löit.
Waan Carialaisten Nämet olit Epeiumalat/ quin he rucolit.
Rongoteus/ Ruista annoi/ Pellonpecko/ Ohran casuon soi.
Wirancannos/ Cauran caitzi/ mutoin oltin Caurast paitzi.
Egres/ hernet/ Pawudh/ Naurit loi/ Caalit/ Linat ia Hamput edestoi.
Köndös/ Huchtat ia Pellot teki/ quin heiden Epeuskons näki.
Ja quin Keuekyluö kyluettin/ silloin vkon Malia iootijn.
Sihen haetin vkon wacka/ nin ioopui Pica ette Acka.
Sijtte palio Häpie sielle techtin/ quin seke cwltin ette nechtin.
Quin Rauni Ukon Naini härsky/ ialosti Wkoi Pohiasti pärsky.
Se sis annoi Ilman ia Wdhen Tulon/ käkri/ se liseis Carian caszuon.
Hijsi/ Metzeleist soi woiton/ Wedhen Eme/ wei Calat wercon.
Nyrckes/ Orauat annoi Metzast/ Hittauanin/ toi Jenexet Pensast.
Eikö se Cansa wimmattu ole/ ioca neite wsko ia rucole.
Sihen Piru ia Syndi weti heite/ Ette he cumarsit ia wskoit neite.
Coolludhen hautijn Rooca wietin/ ioissa walitin/ parghutin ia idketin.
Menningeiset mös heiden Wffrins sait/ coska Lesket hoolit ia nait.
Palueltin mös palio mwta/ Kiuet/ Cannot/ Tädhet ia Cwta.
NIn mös esken Pauin Opin ala/ cumartin iulkisest ia sala.
Epelughuiset Loondocappalet/ Jumalan Sias/ quin Pyhydhet.
Quin oli Tulda/ wette ia mulda/ Oxi ia Puita/ ia Coolutten Luita.
Sola/ Muna/ Rohot/ ia Lihat/ pidhit HERRAN Paluelus Siat.
Woico iocu ne caiki yleslukia?
ioista se Joucko itzens tukia?
WAan elken nyt cumarco kenge/ quin Ise/ Poica ia Pyhe/ henge.
Se Colminaisus Christuses on/ teunens ia coconans/ quin me wskom.
Quin coco Ramattu todhista/ nin mös Dauid tesse Psaltarista.
Joskos sis Temen ottais ia lukeis/ racastais ia mieleses pidheis.
Hedhelmen cansa nyt ia aina/ nin Christus sinul Armons laina.
Muistas sis Rucollesas heite/ iotca Tulkitzit Somexi Neite.
Turun Caupungis tapactui se/ Pyhen Lauritzan Honese.
Sielles poican Christiane ilmei/ quin HERRA neite meiden cauttan tei.
Jolla kijtos loppumat olcon/ Amen iocainen Hengi sanocon.


Se Ensimeinen lucu.

I. Psalmi.

Jumalan Sanan prucamisen ylistos/ ia sen totisen Seuracunnan eroitus/ sijte wäreste.

Ps 1:1 AUTUAS ombi Se/ ioca ei waella ninen Jumalattomiten Neuuos/ eike astu ninen Synnisten Tiehen/ eike isto cussa ne Pilcaiat istuuat.
Autuas ompi se/ joka ei waella niiden jumalattomien neuwossa/ eikä astu niiden syntisten tiehen/ eikä istu kussa ne pilkkaajat istuwat.
Ps 1:2 Waan pite tacto's HERRAN Laissa/ ia puhupi henen Laistans peiuet ia ööt.
Waan pitää tahtonsa HERRAN laissa/ ja puhuupi hänen laistansa päivät ja yöt.
Ps 1:3 Se ombi nin quin yxi istutettu Puu/ wotauain oiain tykene/ ioca henen hedhelmens andapi aialans Ja henen Lehdhens ei varise/ Ja caiki mite hen tekepi/ se menestypi.
Se ompi niin kuin yksi istutettu puu/ wuotawain ojain tykönä/ joka hänen hedelmänsä antaapi ajallansa/ Ja hänen lehtensä ei warise/ Ja kaikki mitä hän tekeepi/ se menestyypi.
Ps 1:4 Mutta ne Jumalattomat euet nin ole/ Waan ninquin Acana/ ionga twli haiottele.
Mutta ne jumalattomat eiwät niin ole/ waan niinkuin akana/ jonka tuuli hajoittelee.
Ps 1:5 Senteden ne Jumalattomat euet pysy Domios/ eike Synniset ninen Wanhurskasten Seuras.
Sentähden ne jumalattomat eiwät pysy tuomiossa/ eikä syntiset niiden wanhurskasten seurassa.
Ps 1:6 Sille ette HERRA se tiete ninen Wanhurskasten tien/ Mutta ninen Jumalattomiten tie huckupi.
Sillä että HERRA se tietää niiden wanhurskasten tien/ Mutta niiden jumalattomien tie hukkuupi.