Psalttari

I. Psalmi.

Jumalan Sanan prucamisen ylistos/ ia sen totisen Seuracunnan eroitus/ sijte wäreste.

Ps 1:1 AUTUAS ombi Se/ ioca ei waella ninen Jumalattomiten Neuuos/ eike astu ninen Synnisten Tiehen/ eike isto cussa ne Pilcaiat istuuat.
Autuas ompi se/ joka ei waella niiden jumalattomien neuwossa/ eikä astu niiden syntisten tiehen/ eikä istu kussa ne pilkkaajat istuwat.
Ps 1:2 Waan pite tacto's HERRAN Laissa/ ia puhupi henen Laistans peiuet ia ööt.
Waan pitää tahtonsa HERRAN laissa/ ja puhuupi hänen laistansa päivät ja yöt.
Ps 1:3 Se ombi nin quin yxi istutettu Puu/ wotauain oiain tykene/ ioca henen hedhelmens andapi aialans Ja henen Lehdhens ei varise/ Ja caiki mite hen tekepi/ se menestypi.
Se ompi niin kuin yksi istutettu puu/ wuotawain ojain tykönä/ joka hänen hedelmänsä antaapi ajallansa/ Ja hänen lehtensä ei warise/ Ja kaikki mitä hän tekeepi/ se menestyypi.
Ps 1:4 Mutta ne Jumalattomat euet nin ole/ Waan ninquin Acana/ ionga twli haiottele.
Mutta ne jumalattomat eiwät niin ole/ waan niinkuin akana/ jonka tuuli hajoittelee.
Ps 1:5 Senteden ne Jumalattomat euet pysy Domios/ eike Synniset ninen Wanhurskasten Seuras.
Sentähden ne jumalattomat eiwät pysy tuomiossa/ eikä syntiset niiden wanhurskasten seurassa.
Ps 1:6 Sille ette HERRA se tiete ninen Wanhurskasten tien/ Mutta ninen Jumalattomiten tie huckupi.
Sillä että HERRA se tietää niiden wanhurskasten tien/ Mutta niiden jumalattomien tie hukkuupi.

II. Psalmi.

On yxi Prophetia ia Ennustos Christusen Waldacunnan Leuittemisest/ Rymie Hengie wastoin.

Ps 2:1 MIxi Pacanat kiuckuuitzeuat/ ia Canssat turhia puhuuat?
Miksi pakanat kiukuitsewat/ ja kansat turhia puhuwat?
Ps 2:2 Ne Kuningat Maan päle heitens hangitzit/ ia ne Herrat keskenens Neuuopiteuet/ site HERRA ia henen Woidheltuans wastan.
Ne kuninkaat maan päällä heitänsä hankitsit/ ja ne herrat keskenänsä neuwoa pitäwät/ sitä HERRAA ja hänen woideltuansa wastaan.
Ps 2:3 Catkaiskam heiden Siteens/ ia poisheittekem meisten heiden Ikeens.
Katkaiskaamme heidän siteensä/ ja poisheittäkäämme meistän heidän ikeensä.
Ps 2:4 Mutta se ioca Taiuaas asupi/ naurapi heite/ ia HERRA sylkepi heite.
Mutta se joka taiwaassa asuupi/ nauraapi heitä/ ja HERRA sylkeepi heitä.
Ps 2:5 Wihdhoin hen puhupi heille wihoisans/ ia henen hirmoudhesans peliettepi hen heite.
Wihdoin hän puhuupi heille wihoissansa/ ja hänen hirmuisuudessansa peljättääpi hän heitä.
Ps 2:6 Mutta mine asetin minun Kuningaani/ Zionin pyhen Woreni päle.
Mutta minä asetin minun kuninkaani/ Sionin pyhän wuoreni päälle.
Ps 2:7 Mine tadhon sarnata sencaltaisest * Sädhyst iosta HERRA minulle sanoi/ Sine olet minun Poican/ Tenepene mine synnytin sinun.
Minä tahdon saarnata senkaltaisesta säädystä, josta HERRA minulle sanoi/ Sinä olet minun Poikani/ tänäpänä minä synnytin sinun.
Ps 2:8 Ano minulda/ nin mine annan Sinulle ne Pacanat sinun Pericunnaxes/ ia mailman äret Omaisudhexes
Ano minulta/ niin minä annan sinulle ne pakanat sinun perikunnaksesi/ ja maailman ääret omaisuudeksesi.
Ps 2:9 Sinun pite heite raudhaisel Waltical serckemen/ ia ninquin Sauisenastian heite murendaman.
Sinun pitää heitä rautaisella waltikalla särkemän/ ja niinkuin sawisen astian heitä murentaman.
Ps 2:10 Nyt te Kuningat sijs ymmerteket/ ia te Domarit maan päle/ andacat teiten opetetta.
Nyt te kuninkaat siis ymmärtäkäät/ ja te tuomarit maan päällä/ antakaat teitän opetettaa.
Ps 2:11 Paluelkat HERRA pelghossa/ ia iloitka teiten wapistoxes.
Palwelkaat HERRAA pelossa/ ja iloitkaa teitän wapistuksessa.
Ps 2:12 Swtaandacat sille Poialle/ ettei hen wihastuis/ ia te hukuisit tielde/ Sille henen wihans pian ylessyttypi/ Mutta Autuat ouat ne caiki/ iotca henen pälens wskaldauat.
Suuta antakaat sille Pojalle/ ettei hän wihastuisi/ ja te hukkuisit tieltä/ Sillä hänen wihansa pian ylössyttyypi/ Mutta autuaat owat ne kaikki/ jotka hänen päällensä uskaltawat.

III. Psalmi.

Wastoinkeumises Rucous ia Lohutos.

Ps 3:1 Dauidin Psalmi/ coska hen pakeni Poians Absalonin edhest.
Dawidin Psalmi / koska hän pakeni poikansa Absalomin edestä.
Ps 3:2 WOy HERRA/ mixi ouat minun Wiholiseni nin monda? ia nin wseat carkauat minua wastan.
Woi HERRA/ miksi owat minun wiholliseni niin monta/monet? ja niin useat karkaawat minua wastaan.
Ps 3:3 Monet puhuuat minun Sielustani/ Ei ole henelle apua Jumalan tyköne. Sela.
Monet puhuwat minun sielustani/ Ei ole hänelle apua Jumalan tykönä. Sela.
Ps 3:4 Mutta sine HERRA olet minun Kilpeneni/ ioca minun Cunniahan saatat/ ia minun Pääni yleskohennat.
Mutta sinä HERRA olet minun kilpenäni/ joka minun kunniahan saatat/ ja minun pääni ylöskohennat (ylöskorotat)
Ps 3:5 Änelleni mine HERRAN tyge hwdhin/ nin hen cwli minua henen pyheste Worestans.
Äänelläni minä HERRAN tykö huusin/ niin hän kuuli minua hänen pyhästä wuorestansa.
Ps 3:6 Mine macasin ia nukuin/ ia hereitzin/ Sille HERRA minua ylespiteli.
Minä makasin ja nukuin/ ja heräsin/ sillä HERRA minua ylöspiteli.
Ps 3:6 Em mine pelke monda sata Tuhatta Cansoist/ iotca minua ymberipiritteuet.
En minä pelkää monta sataa tuhatta kansoista/ jotka minua ympäri piirittäwät.
Ps 3:7 Ylesnouse HERRA/ ia auta minua/ minun Jumalan/ Sille sine caikia minun Wiholisiani poskelle paiskat/ Ja murennat Jumalattomain hambat.
Ylösnouse HERRA/ ja auta minua/ minun Jumalani/ Sillä sinä kaikkia minun wihollisiani poskelle paiskaat/ ja murennat jumalattomain hampaat.
Ps 3:8 HERRAN tyken Apu leuten/ ia sinun Siugnauxes ylitze sinun Canssas.
HERRAN tykönä apu löytään (löydetään)/ ja sinun siunauksesi ylitse sinun kansasi.

IV. Psalmi.

Rucous/ waicka Seuracunda wainatan/ Jumala quitengin heneste murhen pite/ ia ihmelisest se autetan ia warieltan.

Ps 4:1 Dauidin Psalmi/ * edhelweisattapa Candelein kiellen päle.
Dawidin psalmi/ Edeltäweisattava kantelein kielten päälle.
Ps 4:2 COska mine auxenhudhan/ cwle minua minun Wanhurskauteni Jumala/ iocas minua lohutat adhistoxesani/ Ole minulle armolinen/ ia cwldele minun Rucouxen.
Koska minä awuksihuudan/ kuule minua minun Wanhurskauteni Jumala/ jokas minua lohdutat ahdistuksessani/ Ole minulle armollinen/ ja kuuntele minun rukoukseni.
Ps 4:3 Te Päruchtinat/ quinga cauuan pite minun Cunniani pilcattaman? Mixi te racastat site Tyhmyt/ ia Walehta kysytte? Sela.
Te pääruhtinaat/ kuinka kauan pitää minun kunniaani pilkattaman? Miksi te rakastat sitä tyhmät/ ja waletta kysytte? Sela.
Ps 4:4 Nin tundekat/ ette HERRA henen Pyhens ihmelisest wiepi/ HERRA cwlepi/ coska mine hende auxenihudhan.
Niin tuntekaat/ että HERRA hänen pyhänsä ihmeellisesti wiepi/ HERRA kuuleepi/ koska minä häntä awukseni huudan.
Ps 4:5 Jos te * wihastut/ elke synditehckö/ puhucat sydhemissen/ teiden Wotein päle/ ia odhottacat. Sela.
Jos te wihastut/ Älkää syntiä tehkö/ puhukaat sydämissänne/ teidän wuotein päällä/ ja odottakaat. Sela.
Ps 4:6 Wffracat wanhurskautta ia toiuocat HERRAN päle.
Uhratkaa wanhurskautta ja toivokaat HERRAN päälle.
Ps 4:7 Monet sanouat/ Quinga se meille osotais mike hyue on? Mutta ylesnosta sine HERRA meiden pälen/ sinun Casuos Paiste.
Monet sanowat/ Kuinka se meille osottaisi, mikä hywä on? Mutta ylösnosta sinä HERRA meidän päälleni/ sinun kaswosi paiste.
Ps 4:8 Sine ilahutat minun Sydhemeni/ ehcke muille on kylle wina ia Jyuie.
Sinä ilahutat minun sydämeni/ ehkä muilla on kyllä/kyllin wiina ja jywiä.
Ps 4:9 Mine macan ia Leuen iwri Rauhas/ Sille sine yxines HERRA autat minua turuas asuman.
Minä makaan ja lepään juuri rauhassa/ sillä sinä yksinäsi HERRA autat minua turwassa asuman.

V. Psalmi.

Rucous Jumalan Seuracunnan edest/ ette se hallitaisijn ia wariellaisijn wärie Opettaij wastan.

Ps 5:1 Dauidin Psalmi/ edelweisattapa/ Perimisest.
Dawidin psalmi/ edellä weisattawa/ Perimisestä.
Ps 5:2 HERRA ota minun Sanani coruihis/ merkitze minun puheen. Otawari minun hwdhostani/ minun Kuningan ia minun Jumalan/ Sille sinun tyges mine rucolen.
HERRA ota minun sanani korwihisi/ merkitse minun puheeni. Ota waarin minun huudostani/ minun Kuninkaani ja minun Jumalani/ Sillä sinun tykösi minä rukoilen
Ps 5:3 HERRA cwldele warahin minun Ändeni/ Warahin hangitzen mine itzeni sinun tyges/ ia sijte warinotan.
HERRA kuuntele warhain minun ääntäni/ Warhain hankitsen minä itseni sinun tykösi/ ja siitä waarin otan.
Ps 5:4 Sille eipe sine ole se Jumala/ iolla Jumalatoin meno kelpa/ Joca paha on/ ei se pysy edheses.
Sillä eipä sinä ole se Jumala/ jolle jumalatoin meno kelpaa/ joka paha on/ ei se pysy edessäsi.
Ps 5:5 Ne Euckerit eiuet pysy sinun Silmeis edes/ caiki Pahantekiet sine wihat.
Ne öykkärit eivät pysy sinun silmäisi edessä/ kaikki pahantekijät sinä wihaat.
Ps 5:6 Sine cadhotat ne Walecteliat/ HERRALLE ouat ilkeät ne Werencoirat ia Falskit.
Sinä kadotat ne walehtelijat/ HERRALLE ovat ilkeät ne werenkoirat ja falskit.
Ps 5:7 Mutta mine siselmenen sinun Honeses/ sinun swren Laupiudhes teden/ ia cumardhan sinun pyhen Templijs pein/ sinun pelghosas.
Muttä minä sisälle menen sinun huoneeseesi/ sinun suuren laupiutesi tähden/ ja kumarran sinun pyhään templiisi päin/ sinun pelossasi.
Ps 5:8 HERRA saata minua sinun wanhurskaudhesas/ minun wiholisteni teden/ oienna sinun Ties minun eteeni.
HERRA saata minua sinun wanhurskaudessasi/ minun wihollisteni tähden/ ojenna sinun tiesi minun eteeni.
Ps 5:9 Sille ette heiden swsans ei ole miten Totuutta/ heiden siseluxens on sydhemenkipu/ heiden kitans ombi auoion hauta/ heiden kielillens he lehocoitzeuat.
Sillä että heidän suussansa ei ole mitään totuutta/ heidän sisällyksensä on sydämen kipu/ heidän kitansa ompi avoin hauta/ heidän kielellänsä he liehakoitsewat.
Ps 5:10 Nuctele heite Jumala/ ette he langeisit/ heiden Aiatoxistans/ wlossöxe heite heiden swren ylitzekieumisens teden/ Sille he ouat sinulle wasthacoiset.
Nuhtele heitä Jumala/ että he lankeisit/ heidän ajatuksistansa/ ulos syökse heitä heidän suuren ylitse käymisensä tähden/ Sillä he owat sinulle wastahakoiset.
Ps 5:11 Ja iloitkaat caiki ne/ iotca vskaltauat sinun päles/ anna heidhen ijancaikisesta riemuita/ sille sine heite warielet/ iloitkaat ne sinussa/ iotca sinun Nimees racastauat.
Ja iloitkaat kaikki ne/ jotka uskaltawat sinun päällesi/ anna heidän iankaikkisesti riemuita/ sillä sinä heitä warjelet/ iloitkaat ne sinussa/ jotka sinun nimeesi rakastavat.
Ps 5:12 Sille sine HERRA siugnat ne Wanhurskat/ sine crunat heite Armollas/ ninquin Kiluelle.
Sillä sinä HERRA siunaat ne wanhurskaat/ sinä kruunaat heitä armollasi/ niinkuin kilwellä.

VI. Psalmi.

Palauainen Rucous Synnein Andexiandamisen tedhen.

Ps 6:1 Dauidin Psalmi edhelweisattapa Cadhexan kielen päle.
Dawidin psalmi edeltäweisattava kahdeksan kielen päälle.
Ps 6:2 OY HERRA ele minua rangaise sinun wihasas/ ia ele minua sinun hirmudhesas curita.
OI HERRA älä minua rankaise sinun wihassasi/ ja älä minua sinun hirmuudessasi kurita.
Ps 6:3 HERRA ole minun Armolinen/ sille mine olen heicko/ Paranna HERRA minua/ sille minun Lwni ouat häiristyneet.
HERRA ole minulle armollinen/ sillä minä olen heikko/ Paranna HERRA minua/ sillä minun luuni owat häiristyneet.
Ps 6:4 Ja minun Sielun ombi sangen pelestettu/ ah sine HERRA/ quinga cauuan?
Ja minun sieluni ompi sangen pelästetty/ Ah sinä HERRA/ kuinka kauan?
Ps 6:5 Kenne sinuas HERRA/ ia pelasta minun Sielun/ auta minua sinun Hywuydhes teden.
Käännä sinuas HERRA/ ja pelasta minun sieluni/ auta minua sinun hywyytesi tähden.
Ps 6:6 Sille ettei Colemas kengen muista sinun päles/ cuca sinua Heluetis tacto kijtte?
Sillä ettei kuolemassa kenkään muista sinun päällesi/ kuka sinua helwetissä tahtoo kiittää?
Ps 6:7 Mine olen nin wesynyt hocauxista/ mine wirutan minun Woteni yli öte/ ia castan minun Sengyni minun kynelilleni.
Minä olen niin wäsynyt huokauksista/ minä wirutan minun wuoteni yli yötä/ ja kastan minun sänkyni minun kyynelilläni.
Ps 6:8 Minun Moton on mwttunut mureheni teden/ ia on wanhennut/ Sille mine adhistetan caikilda polilda.
Minun muotoni on muuttunut murheeni tähden/ ja on wanhennut/ Sillä minä ahdistetaan kaikilta puolilta.
Ps 6:9 Eroitca minusta caiki Pahointekiet/ Sille ette HERRA cwle minun idkuni.
Erotkaa minusta kaikki pahantekijät/ Sillä että HERRA kuule minun itkuni.
Ps 6:10 HERRA cwlepi minun Rucouxeni/ Minun anomiseni Herra wastanottapi.
HERRA kuuleepi minun rukoukseni/ Minun anomiseni Herra wastaanottaapi.
Ps 6:11 Caiki minun Wiholiseni hepien saauat/ ia sangen pelieteteen/ heidens tacaparein kendeuet/ ia iwri nopiast häuäisteen.
Kaikki minun wiholliseni häpeän saavat/ ja sangen peljätetään/ heidäns takaperin kääntäwät/ ja juuri nopiasti häwäistään.

VII. Psalmi.

Rucous wastan Lackarita/ ia Jumalisten Sortaiadhen wastan.

Ps 7:1 Dauidin Wighattomus/ iosta he HERRALLE weisasi/ sen Jeminin poian Sanan teden.
Dawidin wiattomuus/ josta hän HERRALLE weisasi/ sen Jeminin pojan sanan tähden.
Ps 7:2 SInun päles HERRA mine wskallan/ minun Jumalan/ Auta minua caikista minun Wainolisistani/ ia helpoitze minua.
Sinun päällesi HERRA minä uskallan/ minun Jumalani/ Auta minua kaikista minun wainollisistani/ ja helpoitse minua.
Ps 7:3 Ettei he minun Sieluani ninquin Jalopeura repisi/ ia site serkisi/ ettei ycten Holhoua ole.
Ettei he minun sieluani niinkuin jalopeura repisi/ ja sitä särkisi/ ettei yhtään holhoawa ole
Ps 7:4 HERRA minun Jumalan/ Jos mine sen tein/ Ja ios wärys on minun käsiseni.
HERRA minun Jumalani/ Jos minä sen tein/ Ja jos wääryys on minun käsissäni.
Ps 7:5 Jos mine pahalla costanut olen/ nijlle/ iotca minun rauhas soit oleuan/ taica wahingoittanut nijte/ iotca ilman syte minua wihasit.
Jos minä pahalla kostanut olen/ niille/ jotka minun rauhassa soit olevan/ taikka wahingoittanut niitä/ jotka ilman syytä minua wihasit.
Ps 7:6 Nin minun Wiholisen wainocan minun Sieluani/ ia sen käsiteken/ ia mahanpolieskelcaan minun Elemeni/ ia painakan minun tomuun. Sela.
Niin minun wiholliseni wainotkaan minun sieluani/ ja sen käsittäkään/ ja maahan poljeskelkaan minun elämäni/ ja painakaan minun tomuun. Sela.
Ps 7:7 Ylesnouse HERRA sinun wihasas/ Corghota sinuas ylitze minun wiholisteni hirmusudhen/ Ja saata minua iellens sihen wircan/ iongas minun haltuni annoit.
Ylösnouse HERRA sinun wihassasi/ Korota sinuas ylitse minun wiholliseni hirmuisuuden/ Ja saata minua jällens siihen wirkaan/ jonkas minun haltuuni annoit.
Ps 7:8 Ette Canssat iellenscoconuisit sinun tyges/ ia heiden tedhens tule taas yles.
Että kansat jällens kokoontuisit sinun tykösi/ ja heidän tähtensä tule taas ylös.
Ps 7:9 HERRA ombi Canssan ylitze Domari/ domitze HERRA minua/ minun Wanhurskauteni wacueni pereste.
HERRA ompi kansan ylitse tuomari/ tuomitse HERRA minua/ minun wanhurskauteni wakuuteni perästä.
Ps 7:10 Anna loppua ninen Jumalattomadhen Pahus/ ia hallitze se wanhurskas/ Sille sine wanhurskas Jumala/ tutkit sydhemet ia munaskwdh.
Anna loppua niiden jumalattomaiden pahuus/ ja hallitse se wanhurskas/ Sillä sinä wanhurskas Jumala/ tutkit sydämet ja munaskuut.
Ps 7:11 Minun Kilpen ombi Jumalan tykene/ ioca waghat sydhemet auttapi.
Minun kilpeni ompi Jumalan tykönä/ joka wakaat sydämet auttaapi.
Ps 7:12 Jumala on yxi oikia Domari/ ia yxi Jumala/ ioca iocapeiue vchca.
Jumala on yksi oikea tuomari/ ja yksi Jumala/ joka jokapäivä uhkaa.
Ps 7:13 Ellei te palaia/ nin hen on Miecans teroittanut/ ia Joutzens iennittenyt/ ia tarkoitta.
Ellei te palaja/ niin hän on miekkansa teroittanut/ ja jousensa jännittänyt/ ja tarkoitttaa
Ps 7:14 Ja on pannut sen päle surman noolet/ hen on walmistanut pilins cadhottamahan.
Ja on pannut sen päälle surman nuolet/ hän on walmistanut pillinsä kadottamaan.
Ps 7:15 Catzo/ henelle ombi paha mieles/ Onnetuta hen raskas on/ Mutta henen pite puuttumisen synnyttemen.
Katso/ hänellä ompi paha mielessä/ Onnettomuutta hän raskas on/ Mutta hänen pitää puuttumisen synnyttämän.
Ps 7:16 Haudhan hen caiuoi/ ia walmisti/ ia on sihen Cropihin caatunut/ ionga hen oli tehnyt.
Haudan hän kaivoi/ ja walmisti/ ja on siihen kuoppihin kaatunut/ jonka hän oli tehnyt.
Ps 7:17 Henen Onnetuxens pite henen Päens päle tuleman/ ia henen wärydhens pite henen Lakipäälens langeman.
Hänen onnettomuutensa pitää hänen päällensä tuleman/ ja hänen wääryytensä pitää hänen lakipäällensä lankeeman.
Ps 7:18 Mine kijten HERRA henen Wanhurskaudhens teden/ ia tadhon Cunnioitta sen ylimeisen HERRAN Nime.
Minä kiitän HERRA hänen wanhurskautensa tähden/ ja tahdon kunnioittaa sen ylimmäisen HERRAN nimeä.

VIII. Psalmi.

Ps 8:1 Dauidin Psalmi/ edhelweisattapa Githithin päle.
Dawidin psalmi/ edeltaweisattava Gittitin päälle
Ps 8:2 On yxi Kijtos ia Ennustos Seurakunnan wapauxest ia henen ijancaikisesta Cunniastans.
On yksi kiitos ja ennustus seurakunnan wapauksesta ja hänen iankaikkisesta kunniastansa.
Ps 8:3 HERRA meiden Haltia/ quinga ihmelinen on sinun Nimes caikes maasa/ ioca panit sinun Cunnias Taiuain ylitze.
HERRA meidän haltija/ kuinka ihmeellinen on sinun nimesi kaikessa maassa/ joka panit sinun kunniasi taiwain ylitse.
Ps 8:4 Noorten Lasten ia Imeueisten swsta perustit sine Woiman/ sinun Wiholistes teden/ Ettes sen Wiholisen ia kärcken Costaian murenaisit.
Nuorten lasten ja imewäisten suusta perustit sinä woiman/ sinun wihollistesi tähden/ ettäs sen wihollisen kärkeän kostajan murentaisit.
Ps 8:5 Sille minun pite näkemen ne Taiuaat/ sinun Sormies teghot/ Cuun ia Tähdhet/ iotcas walmistit.
Sillä minun pitää näkemän ne taivaat/ sinun sormiesi teot/ Kuun ja tähdet/ jotkas walmistit.
Ps 8:6 Mike on Inhiminen/ ettes henen pälens muistat/ eli Inhimisen Poica/ ettes hende etziskelet?
Mikä on ihminen/ ettäs hänen päällensä muistat/ eli Ihmisen Poika/ ettäs häntä etsiskelet?
Ps 8:7 Sine sallit henen wähexi hetkexi Jumalalda ylenannetta/ Waan cunnialla ia caunistoxella sine henen crwnat.
Sinä sallit hänen wähäksi hetkeksi Jumalalta ylenannettaa/ waan kunnialla ja kaunistuksella sinä hänen kruunaat.
Ps 8:8 Sine asetat henen Herraxi ylitze sinun käsitegois/ Caiki sine olet henen Jalcains alaheittenyt.
Sinä asetat hänen Herraksi ylitse sinun käsitekoisi/ Kaikki sinä olet hänen jalkainsa alle heittänyt.
Ps 8:9 Lambat ia caiki Cariat/ ia sihen mös ne metzen Eleimet.
Lampaat ja kaikki karjat/ ja siihen myös ne metsän eläimet.
Ps 8:10 Ne Linnut Taiuan alda/ ia ne Calat Meres/ ia mitke meres waeldapi.
Ne linnut taivaan alta/ ja ne kalat meressä/ ja mitkä meressä waeltaapi.
Ps 8:11 HERRA meiden Haltia/ quinga ihmelinen on sinun Nimes caikes maasa.
HERRA meidän haltija/ kuinka ihmeellinen on sinun nimesi kaikessa maassa.

IX. Psalmi.

Ps 9:1 Dauidin Psalmi/ sen caunin Noorudhen polesta/ edhelweisattapa.
Dawidin psalmi/ sen kauniin nuoruuden puolesta/ edeltäweisattava.
Ps 9:2 On yxi Kijtos wiholistein sordhost/ ia Esicuua ette Seurakunda samalmoto wapadhetan.
On yksi kiitos wihollisteini sorrosta/ ja esikuva, että seurakunta samalmuotoa wapahdetaan.
Ps 9:3 MIne kijtten sinua HERRA caikesta sydhemesteni/ ia mainitzen caiki sinun Ihmehes.
Minä kiitän sinua HERRA kaikesta sydämestäni/ ja mainitsen kaikki sinun ihmeesi.
Ps 9:4 Mine iloitzen ia riemuitzen sinussa/ ia kijten sinun Nimees/ sine Caikein ylimeinen.
Minä iloitsen ja riemuitsen sinussa/ ja kiitän sinun nimeäsi/ sinä kaikkein ylimmäinen.
Ps 9:5 Ettes minun Wiholiseni tacaperin aianut olet/ he langesit ia hukuit sinun etees.
Ettäs minun wiholliseni takaperin ajanut olet/ he lankesit ja hukuit sinun eteesi.
Ps 9:6 Sille sine saatat minun oikiuteni ia syyni toimehen/ Sine istuidh Stolilla/ yxi oikia Domari.
Sillä sinä saatat minun oikeuteni ja syyni toimeheni/ Sinä istuit tuolilla/ yksi oikea tuomari.
Ps 9:7 Sine nuctelet ne Pacanat/ ia cadhotat ne Jumalattomat/ ia heiden Nimens sine poispyhit aina ia ijancaikisesta.
Sinä nuhtelet ne pakanat/ ja kadotat ne jumalattomat/ ja heidän nimensä sinä poispyyhit aina ja ijankaikkisesta.
Ps 9:8 Ne Wiholisten miecat sine caikenni lopetat/ ne Caupungit sine alascukistit/ ette heiden muistons/ ynne heiden cansans huckanduis.
Ne wihollisten miekat sinä kaikenni lopetat/ ne kaupungit sinä alaskukistit/ että heidän muistonsa/ ynnä heidän kansansa hukkaantuisi.
Ps 9:9 Mutta HERRA pysypi ijancaikisesta/ Hen ombi Stolins walmistanut Domiohon.
Mutta HERRA pysyypi iankaikkisesta/ Hän ompi tuolinsa walmistanut tuomiohon.
Ps 9:10 Ja henen pite Maanpirin oikein domitzeman/ ia coctolisesta Canssat hallitzeman.
Ja hänen pitää maanpiirin oikein tuomitseman/ ja kohtuullisesti kansat hallitseman.
Ps 9:11 Ja se HERRA ombi waiuasten turua/ ia yxi Turua hädhesse.
Ja se HERRA ompi waiwasten turwa/ ja yksi turwa hädässä.
Ps 9:12 Senteden he sinun päles toiuouat/ iotca sinun Nimes tundeuat/ Sille ettei sine nijte ylenanna/ iotca sinua HERRA etziuet.
Sen tähden he sinun päällensä toiwowat/ jotka sinun nimesi tuntewat/ Sillä ettei sinä niitä ylenanna/ jotka sinua HERRA etsiwät.
Ps 9:13 Weisatca HERRALLE/ ioca Zionis asupi/ iulghistacat Canssoisa henen Tecons.
Weisatkaa HERRALLE/ joka Siionissa asuupi/ julkistakaat kansoissa hänen tekonsa.
Ps 9:14 Sille hen muista ia kysele heiden Werens ielkin/ eike wnodha ninen kieuhein parcumist.
Sillä hän muistaa ja kyselee heidän werensä jälkeen/ eikä unohda niiden köyhäin parkumista.
Ps 9:15 HERRA ole minun armolinen/ catzo minun Radholisudhen pein/ wiholisteni seas/ Sine ioca ylennet minun Surman porteist.
HERRA ole minulle armollinen/ katso minun raadollisuuteeni päin/ wihollisteni seassa/ Sinä joka ylennät minut surman porteista.
Ps 9:16 Ette minun pite luetteleman caiki sinun kijtoxes Zionin tytterten porteis/ ia iloitzisin sinun auustas.
Että minun pitää luetteleman kaikki sinun kiitoksesi Sionin tytärten porteissa/ ja iloitsisin sinun awustasi.
Ps 9:17 Pacanat ouat waioneet sihen Hautan/ ionga he walmistit/ heiden Jalcans on käsitetty sijne Wercosa/ ionga he wiritit.
Pakanat owat wajonneet siihen hautaan/ jonka he walmistit/ heidän jalkansa on käsitetty siinä werkossa/ jonka he wiritit.
Ps 9:18 Nin ombi ymmertepä/ ette HERRA oikiudhen teke/ coska se Jumalatoin iuri omas tiesens käsitetehen/ Sanan cautta. Sela.
Niin ompi ymmärrettäwä/ että HERRA oikeuden tekee/ koska se jumalatoin juuri omassa tiessänsä käsitetään/ Sanan kautta. Sela.
Ps 9:19 Joska ne Jumalattomat madhaisit Heluetijn kätyxi tulla/ ia caiki Pacanat/ iotca Jumalan vnochtauat.
Joska ne jumalattomat mahtaisit helwetin kätyriksi tulla/ ja kaikki pakanat/ jotka Jumalan unohtawat.
Ps 9:20 Sille ei hen site kieuhe nin ratki wnodha/ ia ninen Radholisten toiuo ei huku ijancaikisesta.
Sillä ei hän siitä käydä niin ratki unohda/ ja niiden raadollisten toiwo ei huku iankaikkisesti.
Ps 9:21 Ylesnouse HERRA/ ettei Inhiminen walda saisi/ anna caiki Pacanat sinun edeses domitta.
Ylösnouse HERRA/ ettei ihminen waltaa saisi/ anna kaikki pakanat sinun edessäsi tuomittaa.
Ps 9:22 Anna heille HERRA yxi Mestari/ ette Pacanat itzens Inhimisixi tundisit. Sela.
Anna heille HERRA yksi mestari/ että pakanat itsensä ihmisiksi tuntisit. Sela.

X. Psalmi.

Seurakunnan Rucous wastan Antichristusen iouckon/ Tyrannia/ Wieckait ia wlcocullatuita ia wastoin mwita Euangeliumin wiholisie/ hääteite ia Sortaita.

Ps 10:1 MIxi sine HERRA/ nin ylencauas poismenet? ia tuskan aialla sinus peitet?
Miksi sinä HERRA/ niin ylenkauas poismenet? ja tuskan ajalla sinus peität?
Ps 10:2 Nincauan quin se Jumalatoin wallitze/ teuty sen kieuhen kersie/ he piteuet toinen toisens cansa/ ia etziuet pahoia Jonia.
Niinkauan kuin se jumalatoin wallitsee/ täytyy sen köyhän kärsiä/ ja pitäwät toinen toisensa kanssa/ ja etsiwät pahoja juonia.
Ps 10:3 Sille se Jumalatoin itze oma mieliwaltans kerska/ ia se Ahne itzens siugnalepi/ ia pilcapi HERRA.
Sillä se jumalatoin itse omaa mieliwaltaansa kerskaa/ ja se ahne itsensä siunaileepi/ ja pilkkaapi HERRAA.
Ps 10:4 Se Jumalatoin on nin Coria ia wihainen/ ettei hen käten tottele/ caikesa henen menosans/ ei hen Jumala mixiken lwle.
Se jumalatoin on niin koria ja wihainen/ ettei hän kätensä tottele/ kaikessa hänen menossansa/ ei hän Jumalaa miksikään luule.
Ps 10:5 Hen menepi ieriestens teghons cansa/ Sinun Domios ouat caukana heneste/ hen prucapi ylpiesti caikein wiholistens cansa.
Hän meneepi järjestänsä tekonsa kanssa/ Sinut tuomiosi owat kaukana hänestä/ hän pruukaapi ylpeästi kaikkein wihollistensa kanssa.
Ps 10:6 Sille nin hen puhupi sydhemesens/ En mine ikenens cukisteta/ ei ensingen coskan häte ole.
Sillä niin hän puhuupi sydämessänsä/ En minä ikänänsä kukisteta/ ei ensinkään koskaan hätä ole.
Ps 10:7 Jonga Sw ombi teunens kirouxia/ caualutta ia wiettelutta/ Henen Kielens waiuan ia töön matkan saatta.
Jonka suu ompi täynnänsä kirouksia/ kawaluutta ja wiettelystä/ Hänen kielensä waiwan ja työn matkaan saattaa.
Ps 10:8 Hen istu ia weiupi Cartanoissa/ ette hen sala murhais sen wighattoman/ Henen Silmens kiehuuat sen Kieuhen polehen.
Hän istuu ja wäijyypi kartanoissa/ että hän salaa murhaisi sen wiattoman/ Hänen silmänsä kiehuwat sen köyhän puolehen.
Ps 10:9 Hen weiju salasijas/ ninquin Jalopeura henen Lolosans/ hen weiju site Radholista käsitexens/ Ja hen mös henen käsitte/ coska hen temma sen werckoins.
Hän wäijyy salasijassa/ niinkuin jalopeura hänen luolassansa/ hän wäijyy sitä raadollista käsittääksensä/ Ja hän myös hänen käsittää/ koska hän tempaa sen werkkoinsa.
Ps 10:10 Hen paiska ia alaspolke/ ia mahansyseie sen kieuhen wäkiuallalla.
Hän paiskaa ja alas polkee/ ja maahan sysää sen köyhän wäkiwallalla.
Ps 10:11 Sille hen sanopi Sydhemesens/ Jumala ombi sen vnoctanut/ ia werhannut Casuonsa/ Ei hen ikenens näe.
Sille hän sanoopi sydämessänsä/ Jumala ompi sen unohtanut/ ja werhonnut kaswonsa/ Ei hän ikänänsä näe.
Ps 10:12 NOuse sis yles HERRA Jumala/ ylenne sinun kätes/ Ele site kieuhe vnodha.
Nouse siis ylös HERRA Jumala/ ylennä sinun kätesi/ Älä sitä köyhää unohda.
Ps 10:13 Mixi se Jumalatoin/ Jumalata pilcapi/ ia sydhemesens sanopi/ Etzine site tottele?
Miksi se jumalatoin/ Jumalata pilkkaapi/ ja sydämessänsä sanoopi/ Et sinä sitä tottele?
Ps 10:14 Catzo sis/ Sille sine näet tuskat ia surut/ Se on sinun käsises/ Sinun päles se kieuhe itzens lootta/ ia sine olet Oruoilasten Holhoia.
Katso siis/ Sillä sinä näet tuskat ja surut/ Se on sinun käsissäsi/ Sinun päällesi se köyhä itsensä luottaa/ ja sinä olet orpolasten holhooja.
Ps 10:15 Särie sen Jumalattoman käsiuarsi/ ia etzi site pahutta/ nin eisuingan henen Jumalattudhens sijtte leute.
Särje sen jumalattoman käsiwarsi/ ja etsi sitä pahuutta/ niin ei suinkaan hänen jumalattomuutensa siitä löydä.
Ps 10:16 Se HERRA ombi Kuningas aina ia ijancaikisesta/ ne Pacanat pite häwiemen henen Maastans.
Se HERRA ompi kuningas aina ja iankaikkisesti/ ne pakanat pitää häwiämän hänen maastansa.
Ps 10:17 Ninen kieuhein halauxen sine HERRA cwlet/ heiden Sydhemens on wissi/ ette sinun Coruas sijte waarinottapi.
Niiden köyhän halauksen sinä HERRA kuulet/ heidän sydämensä on wissi/ että sinun korwasi siitä waarin ottaapi.
Ps 10:18 Ettes oikiudhes saattat Oruoille ia kieuhille/ Ettei Inhiminen enembi angaroitzisi ( heite wastan ) maan päle.
Ettäs oikeutesi saatat orwoille ja köyhille/ Ettei ihminen enempi ankaroitsisi (heitä wastaan) maan päällä.

XI. Psalmi.

On yxi Lohutos Wiholistein iulmautta wastoin. ioillen whckatan Cadhotus/ wan Jumalisille wapadhus luuatan.

Ps 11:1 Dauidin Psalmi edelweisattapa.
Dawidin psalmi edeltäweisattawa.
Ps 11:2 HERRAN päle mine wskallan/ quinga te sanotta minun Sielulleni/ Ette hen lenneis ninquin Lindu teiden Woorten päle?
Herran päälle minä uskallan/ kuinka te sanotte minun sielulleni/ Että hän lentäisi niinkuin lintu teidän wuorten päälle?
Ps 11:3 Sille catzos/ Ne Jumalattomat ylesweteuet Joutzen/ ia paneuat Noolians ienten päle/ ette he ambuisit salaisest nijte Hurskaita sydhemeste.
Sillä katsos/ Ne jumalattomat ylöswetäwät jousen/ ja panewat nuoliansa jänteen päälle/ että he ampuisit salaisesi niitä hurskaita sydämestä.
Ps 11:4 Sille he rikoit Perustoxen/ Mite se wanhurskas taita toimitta?
Sillä he rikoit perustuksen/ Mitä se wanhurskas taitaa toimittaa?
Ps 11:5 HERRA ombi henen pyhes Templisens/ HERRAN Stoli onopi Taiuasa/ henen Silmens warinottauat/ ia henen Silmens ripset coetteleuat Inhimisten Lapset.
HERRA ompi hänen pyhässä temppelissänsä/ HERRAN tuoli onpi taiwaassa/ hänen silmänsä waarinottawat/ ja hänen silmänsä ripset koettelewat ihmisten lapset.
Ps 11:6 HERRA wacoipi site wanhurskasta/ Henen Sielunsa wihapi site Jumalatoinda/ ia iotca wärytte racastauat.
HERRA wakoipi (koettelee) sitä wanhurskasta/ Hänen sielunsa wihaapi sitä jumalatointa/ ja jotka wääryyttä rakastawat.
Ps 11:7 Hen andapi sata ninen Jumalattomadhen päle Paulat/ Tulen ia tulikiuiä/ ia andapi heille Twlispäädh palcaxi.
Hän antaapi sataa niiden jumalattomaiden päälle paulat/ Tulen ja tulikiwiä/ ja antaapi heille tuulispäät palkaksi.
Ps 11:8 Sille HERRA ombi wanhurskas/ ia racastapi wanhurskautta/ ette heiden Casuons catzouat oikiudhen päle.
Sillä HERRA ompi wanhurskas/ ja rakastaapi wanhurskautta/ että heidän kaswonsa katsowat oikeuden päälle.

XII. Psalmi.

On yxi Walitos/ ette oikia Oppi ombi turmellu. ia Rucous/ ette Jumala puchtan opin annais/ ia ne falskit opettaiat poishylkeis.

Ps 12:1 Dauidin Psalmi/ edelweisattapa Cadhexan kielen päle.
Dawidin psalmi/ edeltäweisattawa kahdeksan kielen päälle.
Ps 12:2 AUta HERRA/ sille ne Pyhet ouat wähenyuet/ Ja ne wskoliset ouat haruat Inhimisten Lasten seas.
AUta HERRA/ sillä ne pyhät owat wähenneet/ Ja ne uskolliset owat harwat ihmisten lasten seassa.
Ps 12:3 Jocainen Lehimeisens cansa turha puhupi ia coetteleuat/ ia opettauat erineisist Sydhemiste.
Jokainen lähimäisensä kanssa turhaa puhuupi ja koettelewat/ ja opettawat erinäisistä sydämistä.
Ps 12:4 Yleskatkoicohon HERRA caiken wlcocullasudhen/ ia ne Kielet iotca Coriasti puhuuat.
Ylöskatkohon HERRA kaiken ulkokultaisuuden/ ja ne kielet jotka koreasti puhuwat.
Ps 12:5 Jotca sanouat/ Meiden kielillen pite meiden woittaman/ Meiden tule puhuua/ Cuca meiden HERRAN ombi?
Jotka sanowat/ Meidän kielellän pitää meidän woittaman/ Meidän tulee puhua/ Kuka meidän HERRAN ompi?
Ps 12:6 Ette nyt ne kieuhet häuiteten/ ia ne Waiuaset hocauat/ nyt mine ylesnousen/ ma HERRA/ Mine tahdon Auun saatta/ ette rohkiast pite opetettaman.
Että nyt ne köyhät häwitetään/ ja ne waiwaset huokaawat/ nyt minä ylös nousen/ mä HERRA/ Minä tahdon awun saattaa/ että rohkiasti pitää opetettaman.
Ps 12:7 HERRAN puhet ouat kirkat ninquin cwrnittu Hopia sauisis crwsis/ Seitzemenkerta coeteldu.
HERRAN puheet owat kirkkaat niinkuin kuurnittu hopea sawisissa cruusissa/ seitsemän kertaa koeteltu
Ps 12:8 Sine HERRA ketke ne/ ia wariele meite teste Sughusta ijancaikisesta.
Sinä HERRA kätkee ne/ ja warjele meitä tästä suwusta iankaikkisesti.
Ps 12:9 Sille iocapaica Jumalattomist teuteten/ cussa sencaltaiset irdhalliset Inhimiset/ Canssan seas hallitzeuat.
Sillä joka paikka jumalattomista täytetään/ kussa senkaltaiset irralliset ihmiset/ Kansan seassa hallitsewat.

XIII. Psalmi.

On Jalo Rucous/ teunens swria haluia/ wastan Sydhemen murhen/ ia Mielen raskaudhen/ iotca ouat Synnein palcat/ ette ne andexiannetaisijn.

Ps 13:1 Dauidin Psalmi Edelweisattapa.
Dawidin psalmi edeltäweisattawa.
Ps 13:2 QUincauan HERRA sine tadhot ratki minua wnocta? quincauan sine poispeitet Casuos minusta?
Kuin kauan HERRA sinä tahdot ratki minua unohtaa? kuinkauan sinä pois peität kasvosi minusta?
Ps 13:3 Quincauan minun pite murectiman Sielusani? ia minua adhistettaman minun Sydhemesseni iocapeiue? quincauan minun Wiholisen pite henens ylistemen minun päleni?
Kuinkauan minun pitää murehtiman sielussani? ja minua ahdistettaman minun sydämessäni jokapäivä? kuin kauan minun wiholliseni pitää hänensä ylistämän minun päälleni?
Ps 13:4 Catzo sis/ ia cwle minua HERRA minun Jumalan/ walista minun Silmeni/ etten mine coskan Colemaan nuckuisi.
Katso siis/ ja kuule minua HERRA minun Jumalani/ walista minun silmäni/ etten minä koskaan kuolemaan nukkuisi.
Ps 13:5 Ettei minun Wiholisen kehuisi/ sanoden/ Mine ylitzewoitin henen/ Ja minun sortaian ei iloitzisi/ ette mine langeisin.
Ettei minun wiholliseni kehuisi/ sanoen/ Minä ylitsewoitin hänen/ Ja minun sortajaini ei iloitsisi/ että minä lankeisin.
Ps 13:6 Mutta mine toiuon senpäle/ ettes nin Armolinen olet/ Minun sydhemen riemuitze/ ettes nin kernast autat.
Mutta minä toivon senpäälle/ ettäs niin armollinen olet/ Minun sydämeni riemuitsee/ ettäs niin kernaasti autat.
Ps 13:7 Mine tadhon HERRALLE weisata/ Ette hen nin hyuesti minun wastani teke.
Minä tahdon HERRALLE weisata/ Että hän niin hywästi minun wastaani tekee.

XIV. Psalmi.

Se Laitta Caiki Inhimiset Synnisexi/ Ja nille hen pinan ilmoitta/ Jotca Jumalattudhens eiuet tunne/ Waan ne Jumaliset/ iotca Synnins andexi anouat Christusen cautta/ hen lohuttapi.

Ps 14:1 Davidin Psalmi Edelweisattapa.
Dawidin psalmi edeltäweisattawa.
Ps 14:2 NE Tyhmet sanouat heiden Sydemesens/ Eipe Jumala olecka/ Eiuet he miteken kelpa/ ia ouat yxi ilkeys heiden Menons cansa/ Ei ole yxiken ioca hyue teke.
Ne tyhmät sanowat heidän sydämessänsä/ Eipä Jumalaa olekaan/ Eiwät he mitäkään kelpaa/ ja owat yksi ilkeys heidän menonsa kanssa/ Ei ole yksikään joka hywää tekee.
Ps 14:3 HERRA catzoi Taiuahast inhimisten Lasten päle/ ette hen näkis/ ios iocu ymmerteis eli etzis Jumalan ielkin.
HERRA katsoi taiwahasta ihmisten lasten päälle/ että hän näkisi/ jos joku ymmärtäisi eli etsisi Jumalan jälkeen.
Ps 14:4 Mutta he ouat Caiki poislangenet/ ia caiki tynni ouat keluottomat/ Ei ole yxiken ioca hyue teke/ ei yxi ainoakan.
Mutta he owat kaikki poislangenneet/ ja kaikki tyynni owat kelwottomat/ Ei ole yksikään joka hywää tekee/ ei yksi ainoakaan
Ps 14:5 Eikö sis ne caiki Pahointekiet site merkitze? Jotca minun Canssani ylessöuet/ rauiten heitens/ Waan HERRA eiuet he auxenshwda.
Eikö siis ne kaikki pahointekijät sitä merkitse? Jotka minun kansaani ylessyöwät/ rawiten heitänsä/ Waan HERRAA eiwät he awuksensa huuda.
Ps 14:6 Sielle he * Pelgholla pelkesit. Mutta Jumala ombi leszne ninen Wanhurskasten Sukua.
Siellä he pelolla pelkäsit. Mutta Jumala ompi läsnä niiden wanhurskasten sukua.
Ps 14:7 Te häueisette sen kieuhen neuuon/ Mutta Jumala ombi henen Turuans.
Se häwäisette sen köyhän neuwon/ Mutta Jumala ompi hänen turwansa.
Ps 14:8 Oy/ ios apu tulis Zionist Israelin ylitze/ ia HERRA henen Fangitun Canssans pästeis/ nin Jocob iloitzis/ ia Israel riemuitzis.
Oi/ jos apu tulisi Zionista Israelin ylitse/ ja HERRA hänen wangitun kansansa päästäisi/ niin Jakob iloitsisi/ ja Israel riemuitsisi.

XV. Psalmi.

Tämä opettapi/ cutca Töödh Jumalalle kelpauat/ ia Jotca ouat ne Eleuet ia totiset Seurakunnan Jäsenet.

Ps 15:1 Dauidin Psalmi.
Dawidin psalmi.
Ps 15:2 HERRA/ Cuca pite sinun Maiasas asuman? Eli cuca pite leueiemen sinun pyhen Wores päle?
HERRA/ Kuka pitää sinun majassasi asuman? Eli kuka pitää lepäämän sinun pyhän wuoresi päällä?
Ps 15:3 Joca waeldapi ilman wighata/ ia oikiudhen teke/ ia puhupi Totudhen sydhemestens.
Joka waeltaapi ilman wihatta/ ja oikeuden tekee/ ja puhuupi totuuden sydämestänsä.
Ps 15:4 Joca ey Kielellens panettele/ eike henen Lehimeisens miten Paha tee/ ia Lehimeistens ey häueise.
Joka ei kielellänsä panettele/ eikä hänen lähimmäisensä mitään pahaa tee/ ja lähimmäistänsä ei häwäise.
Ps 15:5 Joca ne Jumalattomat ylencatzo/ Waan cunnioitze ne Jumalan pelkeueiset/ Joca Lehimeisellens wannopi/ ia sen pite.
Joka ne jumalattomat ylen katsoo/ Waan kunnioitsee ne Jumalan pelkääwäiset/ Joka lähimmäisellensä wannoopi/ ja sen pitää.
Ps 15:6 Joca Rahans ei anna corkooxi/ ia ei ota Lahioia ylitze sen wigattoman. Joca neite teke/ ei hen horiu ijancaikisesta.
Joka rahaansa ei anna koroksi/ ja ei ota lahjoja ylitse sen wiattoman. Joka näitä tekee/ ei hän horju iankaikkisesti.

XV. Psalmi.

Ombi Ennustos Christusen Pinast ia Ylesnousemisest etc.

Ps 16:1 Dauidin yxi Cullainen Cappale. KEtke minua HERRA/ sille mine wskallan sinun päles.
Dawidin yksi kultainen kappale. Kätke minua HERRA/ sillä minä uskallan sinun päällesi.
Ps 16:2 Mine olen HERRALLE sanonut/ Sine olet minun HERRAN/ minun teuty sinun tedhes kerssie.
Minä olen HERRALLE sanonut/ Sinä olet minun HERRANI/ minun täytyy sinun tähtesi kärsiä.
Ps 16:3 Ninen Pyhein tedhen/ iotca maan päle ouat/ ia ninen Cunnialisten tedhen/ heisse on minulle caiki mielennoudhe.
Niiden pyhäin tähden/ jotka maan päällä owat/ ja niiden kunniallisten tähden/ heissä on minulle kaikki mielennoude.
Ps 16:4 Mutta nijlle/ iotca ydhen Toisen ielkin riendeuet/ pite swri Sydemenkipu oleman/ Em mine wffra heiden Joomawffrians weren cansa/ enge heiden * Nimeens mainitze minun Suussani.
Mutta niille/ jotka yhden toisen jälkeen rientäwät/ pitää suuri sydämenkipu oleman/ En minä uhraa heidän juomauhriansa weren kanssa/ enkä heidän nimeensä mainitse minun suussani.
Ps 16:5 Mutta HERRA ombi minun Tauaran ia Osan/ Sine ylespidhet minun Perimiseni.
Mutta HERRA ompi minun tawarani ja osani/ Sinä ylöspidät minun perimiseni.
Ps 16:6 Arpa minulle langesi nisse caunimis/ Mine olen kircan Perimisen saanut.
Arpa minulle lankesi niissä kauniimmissa/ Minä olen kirkkaan perimisen saanut.
Ps 16:7 Mine kijtten site HERRA/ ioca minun on neuuonut/ nin mös öölle minun Munaskuuni ouat minua curittaneet.
Minä kiitän sitä HERRA/ joka minun on neuwonut/ niin myös yöllä minun munaskuuni owat minua kurittaneet.
Ps 16:8 Mine pidhen aina HERRAN minun Casuoni edes/ Sille ette hen on minun oikeal polellani Senteden em mine horiu.
Minä pidän aina HERRAN minun kaswoni edessä/ Sillä että hän on minun oikealla puolellani. Sentähden en minä horju.
Ps 16:9 Senteden minun sydhemen riemuitze/ ia minun * Cunnian ombi iloinen/ Ja mös minun Lihani pite lepemen toiuouxes.
Sentähden minun sydämeni riemuitsee/ ja minun kunnian ompi iloinen/ Ja myös minun lihani pitää lepäämän toiwouksessa.
Ps 16:10 Sille eipe sine ylenanna minun Sieluani Heluetis/ etke sine salli/ ette sinun Pyhes mätenis.
Sillä eipä sinä ylenanna minun sieluani helwetissä/ etkä sinä salli/ että sinun pyhäsi mätänisi.
Ps 16:11 Sine osotadh minulle sen Tien Elemehen/ sinun casuos edes ombi teudhelinen ilo/ ia riemulinen meno sinun oikeallas ijancaikisesta.
Sinä osoitat minulle sen tien elämähän/ sinun kaswosi edessä ompi täydellinen ilo/ ja riemullinen meno sinun oikeallasi iankaikkisesti.

XVII. Psalmi.

Ettei Jumala sallis meite ylitzewoitetta hirmulisild ia wäkeuild Wiholisild/ iotca ouat falskit Prophetat/ ia Eriseuraiat/ Tyrannit.

Ps 17:1 Dauidin Rucous. CWle HERRA oikiutta/ otawari minun parghustani/ cwldele minun Rucouxen/ ioca ei falskist suust wloskeu.
Dawidin rukous. Kuule HERRA oikeutta/ ota waari minun parustani/ kuuntele minun rukoukseni/ joka ei falskista suusta uloskäy.
Ps 17:2 Toimita sine minun Syyn/ ia catzokan sinun Silmes mike oikius on.
Toimita sinä minun syyni/ ja katsokaan sinun silmäsi mikä oikeus on.
Ps 17:3 Sine coettelit minun Sydhemeni/ ia etziskelet site öölle/ ia tutkit minua/ ia etpes miten leudhe/ Mine olen aighonut ettei minun Suuni pidhe misseken ylitzekeumen.
Sinä koettelit minun sydämeni/ ja etsiskelet sitä yöllä/ ja tutkit minua/ ja etpäs mitään löydä/ Minä olen aikonut ettei minun suuni pidä missäkään ylitsekäymän.
Ps 17:4 Mine warielen minuni/ sinun Huuldes sanoissa/ Inhimisten Töiste/ Murhaian tielle.
Minä warjelen minuni/ sinun huultesi sanoissa/ Ihmisten töistä/ murhaajan tielle.
Ps 17:5 Hallitze minun keundön sinun Polghuilles/ ettei minun Askeleni liukadhaisi.
Hallitse minun käyntini sinun poluillesi/ ettei minun askeleeni liukahtaisi.
Ps 17:6 Mine hwdhan sinun tyges/ ette sine Jumala minua cwlisit/ Cumardha sinun Coruas minun poleheni/ cwle minun puheeni.
Minä huudan sinun tykösi/ että sinä Jumala minua kuulisit/ Kumarra sinun korwasi minun puoleheni/ kuule minun puheeni.
Ps 17:7 Osota sinun ihmeliset Hywuydes/ sine ninen Wapactaia/ iotca sinun päles wskaltauat/ Nite wastan/ iotca sinun oikia kättes wastanseisouat.
Osoita sinun ihmeelliset hywyytesi/ sinä niiden wapahtaja/ jotka sinun päällesi uskaltawat/ Niitä wastaan/ jotka sinun oikea kättäsi wastaan seisowat.
Ps 17:8 Wariele minua ninquin Silmemuna/ Soiele minua sinun Sipeis warion ala.
Warjele minua niinkuin silmämunaa/ Suojele minua sinun siipeisi warjon alla.
Ps 17:9 Nilde Jumalattomild/ iotca minua hääteuet/ Minun Wiholisistani/ iotca minun Sieluani ymberipiritteuet.
Niiltä jumalattomilta/ jotka minua häätäwät/ Minun wihollisistani/ jotka minun sieluani ympäri piirittäwät.
Ps 17:10 Heiden Lihauans ychtepiteuet/ He puhuuat suullans coriasti.
Heidän lihawansa yhtä pitäwät/ He puhuwat suullansa koreasti.
Ps 17:11 Cuhunga me menem/ nin he meite ymberipiritteuet/ sijhen he Silmes tarkoittauat/ ette he meite mahan cukistaisit.
Kuhunka me menemme/ niin he meitä ympäri piirittäwät/ Siihen he silmänsä tarkoittawat/ että he meitä maahan kukistaisit.
Ps 17:12 Ninquin yxi Jalopeura/ ioca Saalist kärckeste/ ninquin yxi Jalopeuran penicka/ ioca Lolasta weiju.
Niinkuin yksi jalopeura/ joka saalista kärkestää/ niinkuin yksi jalopeuran penikka/ joka luolasta wäijyy.
Ps 17:13 Ylesnouse HERRA/ pälecarcka/ ia alaspolghe hende/ ia wapadha minun Sielun niste Jumalattomist sinun Miecallas.
Ylös nouse HERRA/ päälle karkaa/ ja alas polje häntä/ ja wapahda minun sieluni niistä jumalattomista sinun miekallasi.
Ps 17:14 Sinun Kädhes Inhimisist/ temen Mailman Inhimisist/ ioinenga Osa on tesse Elemes/ ioillen sine watzan teutet sinun Tauarallas. Joilla Lapsia kylle on/ ia ietteuet Techteens heiden Lapsucaistens.
Sinun kätesi ihmisistä/ tämän maailman ihmisistä/ joidenka osa on tässä elämässä/ joillen sinä watsan täytät sinun tawarallasi. Joilla lapsia kyllä on/ ja jättäwät tähteensä heidän lapsukaistensa.
Ps 17:15 Mutta mine tadhon catzo sinun Casuoas wanhurskaudhesa/ Mine rauituxi tulen/ coska mine * ylesherän sinun Kuuas
Mutta minä tahdon katsoa sinun kaswoasi wanhurskaudessa/ Minä rawituksi tulen/ koska minä ylösherään sinun kuwasi.

XVIII. Psalmi.

Dauidin Kijtossana wapaudhens tedhen/ Joca ombi Christuxen Pinan ia woiton Esicuua/ Sille sijttequin Hen päsi Coolemasta/ nin hen asetettijn/ Pacanain Pääxi/ se on/ Christikunnan.

Ps 18:1 Dauidin sen HERRAN Paluelian Psalmi/ edelweisattapa/ iolla hen kijtti HERRA sille aialla/ iona hen wapacti henen/ caikista henen wiholistens/ ia Saulin käsiste/ ia sanoi.
Dawidin sen HERRAN palwelijan psalmi/ edeltäweisattawa/ jolla hän kiitti HERRAA sillä ajalla/ jona hän wapahti hänen/ kaikista hänen wihollistensa/ ja Saulin käsistä/ ja sanoi.
Ps 18:2 MIne racastan sydhemesteni sinua HERRA minun Woiman/ HERRA ombi minun Callion/ minun Linnan/ ia minun Wapactaian/ minun Jumalan/ minun Uskalluxen/ ionga päle mine turuan.
Minä rakastan sydämestäni sinua HERRA minun woimani/ HERRA ompi minun kallioni/ minun linnani/ ja minun wapahtajani/ minun Jumalani/ minun uskallukseni/ jonka päälle minä turwaan.
Ps 18:3 Minun Kilpen/ ia minun Terueydheni Sarui/ ia minun Warieluxen.
Minun kilpeni/ ja minun terweyteni sarwi/ ja minun warjelukseni.
Ps 18:4 Mine tadhon HERRA kijtte ia auxenihwta/ nin mine wapaxi tulen minun wiholisistani.
Minä tahdon HERRAA kiittää ja awukseni huutaa/ niin minä wapaaksi tulen minun wihollisistani.
Ps 18:5 Sille Coleman Siteet ouat minun ymberikärineet/ Ja ne Belialin oiat minun hemmestytit.
Sillä kuoleman siteet owat minun ympäri käärineet/ Ja ne belialin ojat minun hämmästytit.
Ps 18:6 Ne Heluetin Siteet kiedhoit minun/ ia ne Coleman Paulat minun ylitzewoitit.
Ne helwetin siteet kietoit minun/ ja ne kuoleman paulat minun ylitsewoitit.
Ps 18:7 Coska mine adhistoxes olen/ nin mine HERRA auxenihwdhan/ ia parghun minun Jumalani tyge/ nin hen cwle minun äneni/ henen pyheste Templistens/ ia minun hwtoni henen etens/ tule henen Coruijns.
Koska minä ahdistuksessa olen/ niin minä HERRA awukseni huudan/ ja parun minun Jumalani tykö/ niin hän kuulee minun ääneni/ hänen pyhästä templistänsä/ ja minun huutoni hänen eteensä/ tulee hänen korwihinsa.
Ps 18:8 Maa lijkui/ ia wapisi/ Ja ne Woortein perustoxet lijkuit ia wärisit/ coska hen wihastui.
Maa liikkui/ ja wapisi/ Ja ne wuorten perustukset liikkui ja wärisit/ koska hän wihastui.
Ps 18:9 Tomu suitzi henen Sieramistans/ ia culuttapa Tuli henen Suustans/ nin ette se sielde leimachti.
Tomu suitsi hänen sieraimistansa/ ja kuluttapi tuli hänen suustansa/ niin että se sieltä leimahti.
Ps 18:10 Hen notkisti Taiuat/ ia alasastui/ ia Hämere oli henen Jalcains alla.
Hän notkisti taiwaat/ ja alasastui/ ja hämärä oli hänen jalkainsa alla.
Ps 18:11 Ja hen astui Cherubin päle/ ia lensi/ ia hen lensi Twlten sipein päle.
Ja hän astui kerubin päällä/ ja lensi/ ja hän lensi tuulten siipein päälle.
Ps 18:12 Henen Maians ymberille oli Pimeys/ ia musta wedhen sakeus paxuista Piluiste iossa hen lymys oli.
Hänen majansa ympärillä oli pimeys/ ja musta weden sakeus paksuista pilwistä jossa hän lymysi oli.
Ps 18:13 Sijte kircaudhest henen edhesens haiosit Piluet/ Rakein ia Leimauxen cansa.
Siitä kirkkaudesta hänen edessänsä hajosit pilwet/ Rakein ja leimauksen kanssa.
Ps 18:14 Ja HERRA iylisi Taiuaisa/ se Ylimeinen vlosannoi pauhinans/ rakein ia Leimauxen cansa.
Ja HERRA jylisi taiwaissa/ se ylimmäinen ulosantoi pauhinansa/ rakein ja leimauksen kanssa.
Ps 18:15 Hen ambui henen Nolensa/ ia haiotti heite/ hen iski couat Leimauxet/ ia pelietti heite.
Hän ampui hänen nuolensa/ ja hajotti heitä/ hän iski kowat leimaukset/ ja peljätti heitä.
Ps 18:16 Ja nin Ilmestuit Wettein Culiut/ ia Maan aluxet Coorittijn/ HERRA sinun laitoxestas ia sinun Sierames puhaloxesta ia corsamisesta.
Ja niin ilmestyit wetten kuljut/ ja maan alukset kuorittiin/ HERRA sinun laitoksestasi ja sinun sieraimesi puhalluksesta ja kuorsaamisesta.
Ps 18:17 Hen lehetti Taiuahasta/ ia haki minun/ ia wlosweti minun swrista wesist.
Hän lähetti taiwahasta/ ja haki minun/ ja ulosweti minun suurista wesistä.
Ps 18:18 Hen minun wapautti ialoimista Wiholisistani/ minun Wainolisildani/ iotca olit minua wäkeuemmet.
Hän minut wapautti jaloimmista wihollisistani/ minun wainollisiltani/ jotka olit minua wäkewämmät.
Ps 18:19 Jotca minun ylitzelangesit Tuscassani/ ia HERRA tuli minun Turuaxeni.
Jotka minun ylitselankesit tuskassani/ ja HERRA tuli minun turwakseni.
Ps 18:20 Ja hen wei minun wlos lakialle/ hen minun wlostemmasi/ Sille hen mielistui minuhun.
Ja hän wei minun ulos lakialle/ hän minun ulostempasi/ Sillä hän mielistyi minuhun.
Ps 18:21 Hyuesti HERRA teki minun coctani/ minun Wanhurskauteni perest/ hen minulle maxapi kätteni puctaudhen cautta.
Hywästi HERRA teki minun kohtaani/ minun wanhurskauteni perästä/ hän minulle maksaapi kätteni puhtauden kautta.
Ps 18:22 Sille mine pidhen Herran tiet/ ia en ole Jumalatoin minun Jumaltani wastan.
Sillä minä pidän Herran tiet/ ja en ole jumalatoin minun Jumaltani wastaan.
Ps 18:23 Sille caiki henen Oikiudhens ouat minun Silmeini edes/ Ja henen Keskyiens em mine poishylie tyköni.
Sillä kaikki hänen oikeutensa owat minun silmäini edessä/ Ja hänen käskyjänsä en minä poishylkää tyköni.
Ps 18:24 Waan olen wighatoin henen edhesens/ ia ketken minuani synniste.
Waan olen wiatoin hänen edessänsä/ ja kätken minuani synnistä.
Ps 18:25 Senteden HERRA costapi minun Wanhurskauteni pereste/ Minun puctauteni ielkin henen Silmeins edes.
Sentähden HERRA kostaapi minun wanhurskauteni perästä.
Ps 18:26 Pyhein cansa sine pyhe olet/ ia Toimelisten cansa toimelinen.
Pyhäin kanssa sinä pyhä olet/ ja toimellisten kanssa toimellinen.
Ps 18:27 Puctaiten cansa sine pudhas olet/ ia Nuriain cansa/ sine nuria olet.
Puhtaittein kanssa sinä puhdas olet/ ja nurjain kanssa/ sinä nurja olet.
Ps 18:28 Sille sine auitat site radholista Canssa/ ia ne Corckiat Silmet sine alannat.
Sillä sinä awitat sitä raadollista kansaa/ ja ne korkiat silmät sinä alennat.
Ps 18:29 Sille minun Lychtyni sine yleswalghaiset/ Se HERRA minun Jumalan/ tekepi minun pimeyteni walkiaxi.
Sillä minun lyhtyni sinä ylöswalaiset/ Se HERRA minun Jumalani/ tekeepi minun pimeyteni walkiaksi.
Ps 18:30 Sille sinun cauttas mine Sotawäen murennan/ ia minun Jumalasani ylitze mwrin carghan.
Sillä sinun kauttasi minä sotawäen murennan/ ja minun Jumalassani ylitse muurin karkaan.
Ps 18:31 Jumalan tiet ouat wighattomat/ HERRAN Puhet ouat tulella perghatut/ Hen on caikein Kilpi/ iotca henen pälens wskaldauat.
Jumalan tiet owat wiattomat/ HERRAN puheet owat tulella peratut/ Hän on kaikkein kilpi/ jotka hänen päällensä uskaltawat.
Ps 18:32 Sille cuca on Jumala/ paitzi HERRA? eli Wäkeue/ Ilman meiden Jumalatan?
Sillä kuka on Jumala/ paitsi HERRA`? eli wäkewä/ ilman meidän Jumalatan.
Ps 18:33 Jumala ymberiwööte minun woimalla/ ia pane minun Tieni wighattomaxi.
Jumala ympäriwyöttää minun woimalla/ ja pane minun tieni wiattomaksi.
Ps 18:34 Hen tekepi minun Jalcani Peuran caltaisexi/ ia asettapi minua Corckeuxeni päle.
Hän tekeepi minun jalkani peuran kaltaiseksi/ ja asettaapi minun korkeukseni päälle.
Ps 18:35 Hen opetapi minun Käteni sotiman/ ia Käsiwarteni Waskijousta wetemehen.
Hän opettaapi minun käteni sotimaan/ ja käsiwarteni waskijousta wetämähän.
Ps 18:36 Ja sine annoit minulle sinun Terueydhes Kiluen/ ia Oikiakätes wahwista minun. Ja coskas minun alennat/ nin sine teet minun swrexi.
Ja sinä annoit minulle terweyden kilwen/ ja oikia kätesi wahwistaa minun. Ja koskas minun alennat/ niin sinä teet minun suureksi.
Ps 18:37 Sine teet minulle Sian keudhexeni/ ettei minun Candapään lipistuis.
Sinä teet minulle sijan käydäkseni/ ettei minun kantapääni lipistuis.
Ps 18:38 Mine tacaaian minun Wiholistani/ ia heite käsiten/ ia en palaia/ ennenquin mine heite mestaisin.
Minä takaa-ajan minun wihollistani/ ja heitä käsitän/ ja en palaja/ ennenkuin minä heitä mestaisin.
Ps 18:39 Minun heite lömen pite/ ettei heiden pide minua wastanseisoman/ Heiden teuty caatua minun Jalcaini ala.
Minun heitä lyömän pitää/ ettei heidän pidä minua wastaan seisoman/ Heidän täytyy kaatua minun jalkaini alla.
Ps 18:40 Sine taidhat minun walmista woimalla Sotahan/ Sine taidhat ne alaspaiskata/ iotca minua wastanseisouat.
Sinä taidat minun walmistaa woimalla sotahan/ Sinä taidat ne alas paiskata/ jotka minua wastaan seisowat.
Ps 18:41 Ja sine annat minulle ette minun Wiholiseni pakeneuat/ ia mine cadhotan minun Wainoiani.
Ja sinä annat minulle että minun wiholliseni pakenewat/ ja minä kadotan minun wainoojani.
Ps 18:42 He hwtauat ( waan ei ole Auttaiat ) HERRAN tyge/ Mutta ei hen wasta heite.
He huutawat (waan ei ole auttajat) HERRAN tykö/ Mutta ei hän wastaa heitä.
Ps 18:43 Mine surwon heite ninquin Maan tomun Twlen edhesse/ ia poiswiskan ninquin Loghan Cadhuilda.
Minä surwon heitä niinkuin maan tomun tuulen edessä/ ja poiswiskaan niinkuin loan kaduilta.
Ps 18:44 Sine auitat minua sijte ridhaisesta Canssasta/ ia asetat minun Pacanaidhen Pääxi/ Se Canssa/ iota em mine tundenut/ paluelepi minua.
Sinä autat minua siitä riitaisesta kansasta/ ja asetat minun pakanaiden pääksi/ Se kansa/ jota en minä tuntenut/ palweleepi minua.
Ps 18:45 Se minua cwldele cwliaisilla Coruilla/ Waan ne mwcalaiset Lapset poiskieldeuet minun.
Se minua kuuntelee kuuliaisilla korwilla/ Waan ne muukalaiset lapset poiskieltäwät minun.
Ps 18:46 Ne mwcalaiset Lapset waipuuat/ ia wapiseuat heiden Siteisens.
Ne muukalaiset lapset waipuwat/ ja wapisewat heidän siteissänsä.
Ps 18:47 HERRA elepi/ ia kijtetty olcon minun Turuan/ Ja minun Terueyteni Jumala olcon ylistetty.
HERRA elääpi/ ja kiitetty olkoon minun turwani/ Ja minun terweyteni Jumala olkoon ylistetty.
Ps 18:48 Se Jumala ioca minulle Coston anda/ ia waatipi Canssat minun alani.
Se Jumala joka minulle koston antaa/ ja waatiipi kansat minun alleni.
Ps 18:49 Joca minua autta Wiholisistani/ ia yleskorghotta minun nijste/ iotca minua wastan carkauat/ sine autat minun nijlde Wärilde.
Joka minua auttaa wihollisistani/ ja ylöskorottaa minun niistä/ jotka minua wastaan karkaawat/ sinä autat minun niiltä wääriltä.
Ps 18:50 Senteden mine Kijten sinua HERRA Pacanain seas/ ia sinun Nimehes kijtoxenweisan.
Sentähden minä kiitän sinua HERRA pakanain seassa/ ja sinun nimeesi kiitoksen weisaan.
Ps 18:51 Joca swren Terueydhen sinun Kuningalles osotat/ ia hyuestiteedh sinun Woidheltuas wastan/ Dauidin ia henen Siemenellens ijancaikisesta.
Joka suuren terweyden sinun kuninkaallesi osoitat/ ja hywästi teet sinun woideltuasi wastaan/ Dawidin ja hänen siemenellensä iankaikkisesti.

XIV. Psalmi.

Quin on yxi Ennustos/ ette Euangelium pite ymberi coco Mailman Pijrin leuitettemen. Christusen Tulosta/ ia henen Cunniolisesta Woitostans. Sanan woimasta/ iossa Jumala ilmestupi/ ia ijancaikinen Seurakunda cootaan.

Ps 19:1 Dauidin Psalmi edhelweisattapa.
Dawidin psalmi edeltäweisattawa
Ps 19:2 TAiuat ilmoittauat Jumalan Cunnian/ Ja se Wahwistos iulghistapi henen Kättens Rakennoxet.
Taiwaat ilmoittawat Jumalan kunnian/ Ja se wahwistus julkistaapi hänen kättensä rakennukset.
Ps 19:3 Yxi Peiue sano sillen toisellen/ ia yxi Öö tietteuexi tekepi sillen toisellen.
Yksi päiwä sanoo sillen toisellen/ ja yksi yö tiettäwäksi tekeepi sillen toisellen.
Ps 19:4 Ei ole Kieli eike Puhe/ iossa ei heiden Änens cwlu.
Ei ole kieli eikä puhe/ jossa ei heidän äänensä kuulu.
Ps 19:5 Heiden Noorans wloskieupi caikijn Maihin ia heiden Puheens Mailman loppun asti/ Auringoiselle hen pani Maian heisse.
Heidän nuoransa uloskäypi kaikkiin maihin ja heidän puheensa maailman loppuun asti/ Aurinkoiselle hän pani majan heissä.
Ps 19:6 Ja hen ninquin Ylke vloskieupi henen Cammiostans/ ia riemuitze ninquin Sangari Tiete ioostaxens.
ja hän niinkuin ylkä uloskäypi hänen kammiostansa/ ja riemuitsee niinkuin sankari tietä juostaksensa.
Ps 19:7 Hen yleskeupi Taiuasten lopulda/ ia iooxepi ymberins haman sihen Loppuhun/ ia ei miten ole peitetty henen Lämbymens edheste.
Hän ylöskäypi taiwasten lopulta/ ja juokseepi ympärinsä hamaan siihen loppuhun/ ja ei mitään ole peitetty hänen lämpimänsä edestä.
Ps 19:8 HERRAN Laki ombi ilman wighata/ ia se yleswirghotta Sielut.
HERRAN laki ompi ilman wihatta/ ja se ylös wirwoittaa sielut.
Ps 19:9 Se HERRAN Todhistos ombi wissi/ ia tekepi ne yxikertaiset Wisaaxi.
Se HERRAN todistus ompi wissi/ ja tekeepi ne yksikertaiset wiisaaksi.
Ps 19:10 Ne HERRAN Keskyt ouat oikiat/ ia ilahuttauat sydhemet.
Ne HERRAN käskyt owat oikiat/ ja ilahuttawat sydämet.
Ps 19:11 Ne HERRAN Keskysanat ouat kircat/ ia yleswalistauat Silmet.
Ne HERRAN käskysanat owat kirkkaat/ ja ylöswalistawat silmät.
Ps 19:12 Se HERRAN pelco on Puhdhas/ ia pysypi ijancaikisesta/ Ne HERRAN Oikiudhet ouat todhet/ caiki ynne wanhurskat.
Se HERRAN pelko on puhdas/ ja pysyypi iankaikkisesta/ Ne HERRAN oikeudet owat todet/ kaikki ynnä wanhurskaat.
Ps 19:13 Ne ouat calleemat quin Culta/ ia ylitze parahan Cullan/ ia makiammat quin Hunaia/ ia Mesileiuet.
Ne owat kalliimmat kuin kulta/ ja ylitse parhaan kullan/ ja makiammat kuin hunaja/ ja mesileiwät.
Ps 19:14 Sinun mös tosin Paluelias heiden cauttans neuuotaan/ ia ioca nijte pite/ henelle ombi swri Palca.
Sinun myös tosin palwelijasi heidän kauttansa neuwotaan/ ja joka niitä pitää/ hänella ompi suuri palkka.
Ps 19:15 Exytyxet cuca ymmertepi? andexianna minulle ne salaiset ricoxet.
Eksytykset kuka ymmärtääpi? Anteeksi anna minulle ne salaiset rikokset.
Ps 19:16 Wariele mös Paluelias nijlde Coreilda/ ettei he ylitze minun hallitzisi/ nin mine olen wighatoin/ ia nuchtetoin swrimast pahateghosta.
Warjele myös palwelijasi niiltä koreilta/ ettei he ylitse minun hallitsisi/ niin minä olen wiatoin/ ja nuhteetoin suurimmasta pahanteosta.
Ps 19:17 Olcon minun Suuni Puhet sinulle keluoliset/ ia minun Sydhemeni aiatoxet sinun edheses.
Olkoon minun suuni puheet sinulle kelwolliset/ ja minun sydämeni ajatukset sinun edessäsi.
Ps 19:18 HERRA on minun Turuan/ ia minun Lunastaian.
HERRA on minun turwani/ ja minun lunastajain.

XX. Psalmi.

On yxi Rucous/ Esiuallan/ ia Ychteitzen Rauhan/ Canssan ia Onnelisen menestuxen/ ia hallituxen edest Waldakunnas.

Ps 20:1 Dauidin Psalmi edelweisattapa.
Dawidin psalmi edeltäweisattawa.
Ps 20:2 HERRA cwlcoon sinua hädheses/ se Jacobin Jumalan Nimi sinua warielkoon.
HERRA kuulkoon sinua hädässäsi/ se Jakobin Jumalan nimi sinua warjelkoon.
Ps 20:3 Hen lehettekön sinulle Apua Pyhydheste/ ia Zionista sinua wahuistacoon.
Hän lähettäköön sinulle apua pyhyydestä/ ja Sionista sinua wahwistakoon.
Ps 20:4 Hen muistacon sinun caikein Rocawffreis päle/ Ja sinun Poltwffris olcoon lihauat. Sela.
Hän muistakoon sinun kaikkein ruokauhreisi päälle/ Ja sinun polttouhrisi olkoon lihawat. Sela
Ps 20:5 Hen andacon sinulle mite sydhemes ano/ ia päätteken caiki sinun aiuotuxes.
Hän antakoon sinulle mitä sydämesi anoo/ ja päättäkään kaikki sinun aiwoituksesi.
Ps 20:6 Me kerskama/ Ettes meite auitat/ Ja meiden HERRAN Jumalan Nimesse/ me ylennemme meiden Liponne/ HERRA teuttekön caiki sinun Rucouxes.
Me kerskaamme/ Ettäs meitä autat/ Ja meidän HERRAN Jumalan nimessä/ me ylennämme meidän lippumme/ HERRA täyttäköön kaikki sinun rukouksesi.
Ps 20:7 Nyt mine tunnen/ ette HERRA henen Woidheltuans auttapi/ ia cwlepi henen/ henen pyheste Taiuastans/ henen Oikia kätens autta woimalisesta.
Nyt minä tunnen/ että HERRA hänen woideltuansa auttaapi/ ja kuuleepi hänen/ hänen pyhästä taiwaastansa/ hänen oikea kätensä auttaa woimallisesti.
Ps 20:8 Neme vskaldauat Ratasten ia Orichten päle/ Mutta me muistamma meiden HERRAN Jumalan Nimen päle.
Nämä uskaltawat ratasten ja oriiden päälle/ Mutta me muistamme meidän HERRAN Jumalan nimen päälle.
Ps 20:9 He ouat alascukistetut ia langeneet/ mutta me ylesnousima ia oikiasti seisomma.
He owat alaskukistetut ja langenneet/ mutta me ylösnousimme ja oikiasti seisomme.
Ps 20:10 Auta HERRA/ se Kuningas meite cwlcan/ coska me hwdhama.
Auta HERRA/ se Kuningas meitä kuulkaan/ koska me huudamme.