Maleachin Prophetan päle Alcupuhe.

TEME Maleachi on se wimeinen nijste Cadhestoistkymmenist Pienimist Prophetist ( iotca coconans ouat vlosprentetut ) ionga Nimen ne Seitzemenkymmende Tulkit/ iotca Wanhan Testamentin Ebraicast/ nin Grekin kieleen kensit/ Egyptin Kuningan Ptholemein Philadelphin rucouxen ia Culutoxen cautta ( Jotca se Juttain Pijspa Eleazarus Onian poican sinne lehetti ) vlostulkitzit/ sanouat merkitzeuen/ HERRAN Engelixi.
Joca ei senuoxi Engeli ollutka/ echke Origenes henen kirioisans/ Sen sixi lwli.
Cussa teme ij. Cap. Cutzupi Johannesen Castaian Christusen Engelixi.
Nin mös Matt. Xj. Cap. Wan ne Ebreerin Rabinit lwleuat henen/ sen Papin Esdram olluexi.
Sille molembain Ramatut lehes ychtepiteuet/ Site mös heiden Ikeaicans osotta.
Sille Malachi/ se on/ Esdras se Saraian Poica/ haman Aaronin sughusta/ quin P. Ieronimus sano/ sarnasi Haggeusen ia Zacharian ielkin/ sen Monarchan Dariusen/ ia Artaxerxin Persian Kuningan/ ia muidhen aicana/ Coska Juttat ensin lexit Babiloniast menemen/ Nin annoi henelle Kuningas/ henen HERRANS Jumalans möte kädhen cautta/ caiki mite HEN anoi.
Nin/ ette henen cansans Israelin/ Pappein ia Leuitein Lapsist/ ia Weisaist/ ia Oueinwartioist/ ia Nathinneist Jerusalemijn ylesmenit sen Kuningan Artaxerxin vij woonna/ ia v. Cwcaudhella he Jerusalemijn tulit/ ia sijtte Sen iellensrakendaman rupesit.
Olcoon quinga se taita. Wan site me ymmerdhem henen Ennustoxistans/ ettei HEN cauuan ennen Christusen Syndymisen/ ia tosin se Wimeinen Propheta on ollut.
Sille HEN wissist sanopi. ij. Cap. Ette se HERRA Christus pian tuleman piti.
Ja on yxi carski Propheta/ ioca sangen selkiest Christusest/ ia Henen Euangeliumistans puhupi/ Jonga hen cutzupi Puchtaxi Wffrixi caikes mailmas.
Sille sen Euangeliumin cautta Jumalan Armo ylisteteen/ quin on se oikia pudhas Kijtoswffri. hen Ennusta mös Johannest Castaiast/ Quin Itze Christus Matth. xj. Cap.
Ja cutzupi Johannem Engelixens ia Eliaxi/ iosta Maleachi kirioitta.
Pälist/ hen nuctele mös Canssans hartaasti/ Ettei He andaneet PApille heiden Tijunditans/ Werot ia mwdh Oikeudhet.
Ja coska he wiele ne annoit/ nin HE sen annoit caiken Falskiudhen ia Petoxen cansa/ quin olit Hoonomat Jyuet/ Laihat/ kerityt ia Rupiset Lambat.
Ja mite ei heille Itzelle keluanut/ Nijte teuty/ kieuhillen Papillen ia Sarnaillen hyuesti kelpaman.
Ninquin vsein tädhengi/ ia site pahembi/ kylle tapactu/ Ette/ cussa se oikia Jumalan Sana/ ia vskoliset Sarnaiat ouat/ ninen teuty Nelke ia waiua kersie/ Mutta wärille Opettaille teuty alati kylle samaan.
Waicka ne Papit sencaltaisten Wffrein polesta nudheltijn/ ette He sencaltaisia wastanotit ia vffrasit/ Site se armas Ahneus matkat saattoi.
Mutta Jumala tesse osottapi/ ette henelle oli sijte sangen suri närkestus.
Ja cutzupi sencaltaisen wärydhen/ ia pahuden/ pilcaxens/ ioca henelle Itze tapactui.
Senteden hen mös heite vchka/ Ette hen tacto heite ylenanda/ ia ne Pacanat itzellens Canssaxi omista ia coriata.
Sitelehin hen nuctele nijte Pappia erinens/ ette he Jumalan Sanan wärittelit/ ia vskottomast opetit/ ia sille he monda wiettelit.
Ja sillens raiskasit heiden Pappiudhen Wircans/ Ettei he nudhellet nijte samoia/ iotca keluottomat cappalet vffrasit/ Eike mutoin toimeliset olluet/ Wan kijtit nijte/ ia cutzuit heite Toimelisexi.
Senpäle/ ette He waiuoin Wffrij ia Taruecht heilde madhaisit saadha.
Sillens ombi Ahneus ia Watzanholi/ aina Jumalan sanan ia Palueluxen wahingoittanut/ ia tekepi alati Sarnaista Ulcocullatut ia Mötekieliset.
Nin hen mös heite nuctele/ Ette he heiden Waimoins murehutit ia ylencatzoit/ Jolla he mös heiden Uffrins ia Jumalan Palueluxens saastutit.
Sille ette Mosen Lais se oli poiskielty/ Ufframan Jumalalle murhelisi Uffri/ Ja iotca murehetut olit/ ei pitenyt vfframan/ eike Uffrista sömen.
Sihen he itze tila ia syypä olit/ iotca heiden Waimoins murehutit ia saatoit idkemen.
Ja tahdoit heitens Abrahamin Esicuualla autta/ ionga teuty henen Agarins vlosaia ia murehutta.
Mutta eipe Hen site tehnyt mieliuallast/ Ninquin hen ei mös ottanut Auioxens ylenuisudhest.
On yxi Laitossarna Juttain ia heiden Ahneutans vastan/ Josta HERRA heite witzapi/ ia ei ratki cadhota ninquin Pacanat/ Jonga Armon teden he kijttömet olit/ Uffraten ne Honomat/ ia Itze pitein ne paramat.
Senteden seke Templi/ ette Papit ia Uffrit piti huckuman/ Ja se Usi Christusen Waldakunda Euangelium cautta/ henen Armostans/ caikis Mailmas/ pacanain seas/ iulghistettaman/ henelle otolisemaxi Uffrixi.

 

I. Lucu.

 

1:1 TEME on se Raskaus/ ionga HERRA puhui Israelin vastan/ Maleachin cautta.
Tämä on se raskaus/ jonka HERRA puhui Israelin wastaan/ Maleachin kautta.
1:2 Mine racastin teite/ sanopi HERRA. Nin te sanot/ Misse sine meite racastit? Eikö Esau ole Jacobin weli/ sanopi HERRA? Ja quitengin mine Jacobin racastan/
Minä rakastin teitä/ sanoopi HERRA. Niin te sanot/ Missä sinä meitä rakastit? Eikö Esau ole Jakobin weli/ sanoopi HERRA? Ja kuitenkin minä Jakobin rakastan/
1:3 Ja wihan Esau/ ia olen autioxi tehnyt henen Worens/ ia henen Perimisens Lohikermeille erimaaxi.
Ja wihaan Esau/ ja olen autioksi tehnyt hänen wuorensa/ ja hänen perimisensä lohikäärmeille erämaaksi.
1:4 Ja ios Edom sanois/ Me olema turmeltut/ Mutta me tadhoma site autiota iellensrakenda. Nin sanopi se HERRA Zebaoth nein. Jos he rakendauat/ nin mine tadhon mahanserke/ Ja heiden pite nijte cutzuman Cadhotuxen Maanärijn/ ia sixi Canssaxi/ iolle HERRA wihainen ombi ijancaikisesta.
Ja jos Edom sanoisi/ Me olemme turmeltut/ Mutta me tahdomme sitä autiota jällens rakentaa. Niin sanoopi se HERRA Zebaoth näin. Jos he rakentawat/ niin minä tahdon maahan särkeä/ Ja heidän pitää niitä kutsuman kadotuksen maan ääriin/ ja siksi kansaksi/ jolla HERRA wihainen ompi iankaikkisesti.
1:5 Sen pite teiden Silmen näkemen/ Ja teiden pite sanoman/ Se HERRA ombi ylistetty Israelin Maanäris.
Sen pitää teidän silmän näkemän/ Ja teidän pitää sanoman/ Se HERRA ompi ylistetty Israelin maan äärissä.
1:6 Poian pite Isens cunnioittaman/ ia Paluelia henen HERRANS. Jos Mine sis Ise olen/ Cussa on minun cunnian? Jos Mine HERRA olen/ Cussa ombi minun pelconi? sanopi se HERRA Zebaoth teille Papille/ iotca minun Nimen ylencatzotta. Nin te sis sanotta. Mille me sinun Nimes ylencatzomma?
Pojan pitää isäänsä kunnioittaman/ ja palwelijan hänen HERRAANSA. Jos minä siis Isä olen/ Kussa on minun kunniani? Jos minä HERRA olen/ Kussa ompi minun pelkoni? sanoopi se HERRA Zebaoth teille papeille/ jotka minun nimen ylenkatsottaa. Niin te siis sanotte. Millä me sinun nimesi ylenkatsomme?
1:7 Sille quin te vffrat minun Altarin päle saastaisen Leiuen. Nin te sanotta/ Mille me vffram sinulle iotakin saastaista? Sijne ette te sanotta/ Se HERRAN pöyte on ylencatzottu. Ja quin te vffrat iotakin Sokia/ nin eipe te site sano Pahaxi.
Sillä kuin te uhraat minun alttarin päälle saastaisen leiwän. Niin te sanotte/ Millä me uhraamme sinulle jotakin saastaista? Siinä että te sanotte/ Se HERRAN pöytä on ylenkatsottu. Ja kuin te uhraat jotakin sokeaa/ niin eipä te sitä sano pahaksi.
1:8 Ja quin te vffrat iotakin onduua eli Sairasta/ nin eipe seken pahaxi sanota. Wie sencaltaiset sinun Pämiehelles/ Mite maxa/ ios sine tulet henelle otolisexi/ Eli ios hen tacto sinun Personas pein catzoa/ sanopi se HERRA Zebaoth.
Ja kuin te uhraat jotakin ontuwaa eli sairasta/ niin eipä sekään pahaksi sanota. Wie senkaltaiset sinun päämehellesi/ Mitä maksaa/ jos sinä tulet hänelle otolliseks/ Eli jos hän tahtoo sinun persoonaas päin katsoa/ sanoopi se HERRA Zebaoth.
1:9 Nin rucolcat nyt Jumalan casuo/ ette hen armactais meiden pälen. Sille se on tapactunut teilde. Lwlettaco ette hen pite catzoman teiden Personam pein? sanopi se HERRA Zebaoth?
Niin rukoilkaat nyt Jumalan kaswoja/ että hän armahtaisi meidän päällen. Sillä se on tapahtunut teiltä. Luuletteko että hän pitää katsoman teidän persoonaan päin? sanoopi se HERRA Zebaoth?
1:10 Cuca on mös teiden seassan/ Joca ydhen Ouen kijnisulkis? Eipe te mös wirite iongun tulen minun Altarilleni andimexi. Ei ole minulle mielennoudhe teisse/ sanopi se HERRA Zebaoth. Ja se Rocawffri teiden käsisten/ ei ole minulle otolinen.
Kuka on myös teidän seassanne/ Joka yhden owen kiinnisulkisi? Eipä te myös wiritä jonkun tulen minun alttarilleni antimeksi. Ei ole minulla mielennoude teissä/ sanoopi HERRA Zebaoth. ja se ruokauhri teidän käsistän/ ei ole minulle otollinen.
1:11 Wan haman Auringon coittamisest nin Laskemiseen asti/ pite minun Nimen ylistetty oleman Pacanain seas. Ja iocaitzes Paicas pite minun Nimelleni suitzutettaman/ ia yxi pudhas Rocawffri pite vffrattaman. Sille minun Nimen pite ylistetyxi tuleman Pacanain seas/ sanopi se HERRA Zebaoth.
Waan hamaan auringon koittamisesta niin laskemiseen asti/ pitää minun nimen ylistetty olemaan pakanain seassa. Ja jokaisessa paikas pitää minun nimelleni suitsutettaman/ ja yksi puhdas ruokauhri pitää uhrattaman. Sillä minun nimeni pitää ylistetyksi tuleman pakanain seassa/ sanoopi HERRA Zebaoth.
1:12 Mutta te oletta sen riuannuet/ sille quin te sanotta/ Se HERRAN pöyte ombi saastutettu/ ia sen Uffri on ylencatzottu/ ynne henen Rocans cansa.
Mutta te olette sen riiwanneet/ sillä kuin te sanotte/ Se HERRAN pöytä ompi saastutettu/ ja sen uhri on ylenkatsottu/ ynnä hänen ruokansa kanssa.
1:13 Ja te sanotta/ Catzos/ se on sula waiua/ ia lööt sen twleen/ sanopi se HERRA Zebaoth. Ja te vffrat site quin röuetty/ onduua ia sairas on/ ia nin te vffrat Rocawffrin. Pidheiskö minulle sencaltaiset oleman otoliset teiden käsisten/ sanopi HERRA?
Ja te sanotte/ Katsos/ se on sula waiwa/ ja lyöt sen tuulee/ sanoopi HERRA Zebaoth. Ja te uhraat sitä kuin ryöwätty/ ontuwa ja sairas on/ ja niin te uhraat ruokauhrin. Pitäiskö minulle senkaltaiset olemaan otolliset teidän käsistänne/ sanoopi HERRA?
1:14 Mutta forbannattu olcoon se Wiettelie/ iolla ombi Laumassans Järe/ ia quin hen Lupauxen teke/ nin hen vffrapi HERRALLE site keluotoinda. Sille mine olen yxi swri Kuningas/ sanopi se HERRA Zebaoth/ Ja minun Nimen ombi pelgholinen Pacanain seas.
Mutta forbannattu olkoon se wiettelijä/ jolla ompi laumassansa jäärä/ ja kuin hän lupauksen tekee/ niin hän uhraapi HERRALLE sitä kelwotointa. Sillä minä olen yksi suuri kuningas/ sanoopi se HERRA Zebaoth/ Ja minun nimeni on peljättäwä pakanain seas.


Valitse
luku

1 2 3
4