Psalttari

XLVIII. Psalmi .

 

On yxi Kijtoswirsi swrimast Jumalan Hyuisteghoista/ ette hen wissimille tydhille itzens ilmoitti/ Lupauxens annoi/ Palueluxens asetti/ ia ette Hen Paican walitzi/ cussa olis/ eli leutteisijn/ se oikia Seurakunda/ nimiten sielle/ cussa Sana Zionista caijachtapi.

Ps 48:1 Corachin Lasten Psalmin weisu.
Corahin lasten psalmin weisuu.
Ps 48:2 SWri on se HERRA ia sangen kijtettäpä/ meiden Jumalan Caupungis/ henen pyhen worens päle.
Suuri on se HERRA ja sangen kiitettäwä/ meidän Jumalan kaupungissa/ hänen pyhän wuorensa päällä.
Ps 48:3 Se Wori Zion on ninquin yxi caunis Wesa/ ionga päle coco maa turuapi/ sinne pohian polen macapi sen swren Kuningan Caupungi.
Se wuori Zion on niinkuin yksi kaunis wesa/ jonka päälle koko maa turwaapi/ sinne pohjan puolen makaapi sen suuren sen suuren Kuninkaan kaupunki.
Ps 48:4 Jumala on tuttaua henen Salisans/ ette hen on sen Warielia.
Jumala on tuttawa hänen salissansa/ että hän on sen warjelija.
Ps 48:5 Sille catzo/ Kuningat ouat coconuet/ ia ynne edesmenit.
Sillä katso/ Kuninkaat owat kokoontuneet/ ja ynnä edesmenit.
Ps 48:6 He ihmectelit/ coska he täte näit/ ia hemmestuit/ ia alaskukistettijn.
He ihmettelit/ koska he tätä näit/ ja hämmästyit/ ja alaskukistettiin.
Ps 48:7 Wapistos ombi heite sielle käsittänyt/ ia Adhistos ninquin Synnytteueisen.
Wapistus ompi heitä siellä käsittänyt/ ja ahdistus niinkuin synnyttäwäisen.
Ps 48:8 Sine säriet Hadhet meresse/ sen Ite Twlen cautta.
Sinä särjet haahdet meressä/ sen itätuulen kautta.
Ps 48:9 Quin me cwlimma/ nin me sen näemme HERRAN Zebaothin caupungissa meiden Jumalan Caupungis/ Jumala sen ylespitepi ijancaikisesta. Sela.
Kuin me kuulimme/ niin me sen näemme HERRAN Zebaothin kaupungissa meidän Jumalan kaupungissa/ Jumala sen ylöspitääpi iankaikkisesti. Sela.
Ps 48:10 Jumala me odhotamme sinun Hywuyttes/ keskel sinun Templises.
Jumala me odotamme sinun hywyyttäsi/ keskellä sinun templissäsi.
Ps 48:11 Jumala/ quin sinun Nimes on/ nin mös on sinun Kijtoxes hama Mailman loppuin asti/ sinun Oikia kätes on teunens Vanhurskautta.
Jumala/ kuin sinun nimesi on/ niin myös on sinun kiitoksesi hamaan maailman loppuun asti/ sinun oikea kätesi on täynnänsä wanhurskautta.
Ps 48:12 Riemuitkan se Zionin wori/ ia ne Judan Tytteret olcoon iloiset/ sinun Oikiudhes tedhen.
Riemuitkaan se Zionin wuori/ ja ne Judan tyttäret olkoon iloiset/ sinun oikeutesi tähden.
Ps 48:13 Menget Zionin ymberi/ ia syletke hende/ lukecat henen Tornins.
Menkäät Zionin ympäri/ ja syletkää (piirittäkää) häntä/ lukekaat hänen torninsa.
Ps 48:14 Wariottacat henen Mwristans/ ia yleskorghottacot henen Salinsa/ ette te sen mainitzitte sille noutauaisel Sucukunnalle.
Waarinottakaat hänen muuristansa/ ja ylöskorottakoot hänen salinsa/ että te sen mainitsette sille noutawaiselle sukukunnalle.
Ps 48:15 Sille teme Jumala ombi meiden Jumalan aina ia ijancaikisesta/ hen wiepi meite ninquin Norudhen.
Sillä tämä Jumala ompi meidän Jumalan aina ja iankaikkisesti/ hän wiepi meitä niinkuin nuoruuden.