Psalttari

XXXVII. Psalmi .

 

Dauidin Psalmi. On ialo Oppi ia Lohutos/ ettei me Pahannuisi Ristis ia wastoinkeumises/ waan olisima Jumalan cwliaiset/ eike heneste loopuisi/ coska me Näem Jumalattomiten onnen/ ia Mötekeumisen.

Ps 37:1 ELe kiuoittele ninen Pahain ylitze/ ia ele cadhedhi ylitze ninen Pahointekiedhen.
Älä kilwoittele niiden pahain ylitse/ ja älä kadehdi ylitse niiden pahantekijäin.
Ps 37:2 Sille ninquin Roho he pian poishacatan/ ia ninquin vihottapa yrtti pite heide' poisquiuaman.
Sillä niinkuin ruoho he pian poishakataan/ ja niinkuin wihoittawa yrtti pitää heidän poiskuiwaaman.
Ps 37:3 Toiuo HERRAN päle ia tee hyue/ Asu maassa/ ia elete itzes toimelisesta.
Toiwo HERRAN päälle ja tee hywää/ Asu maassa/ ja elätä itsesi toimellisesti.
Ps 37:4 Pidhe Lustis HERRASA/ ia hen andapi sinulle mite sinun Sydhemes halaia.
Pidä lystisi HERRASSA/ ja hän antaapi sinulle mitä sinun sydämesi halajaa.
Ps 37:5 Anna HERRAN haltuun sinun Ties/ ia toiuo henen pälens/ kylle Hen sen teke.
Anna HERRAN haltuun sinun tiesi/ ja toiwo hänen päällensä/ kyllä hän sen tekee.
Ps 37:6 Ja hen edestoopi sinun Wanhurskaudhes ninquin walkiudhen/ ia sinun Oikiuttas ninquin Polipeiuen.
Ja hän edestuopi sinun wanhurskautesi niinkuin walkeuden/ ja sinun oikeutesi niinkuin puolipäiwän.
Ps 37:7 Odhotta HERRA/ ia wartioitze hende/ ele kiuoittele ylitze sen/ ionga mieliwalta onnelisesta menestypi.
Odota HERRAA/ ja wartioitse häntä/ älä kilwoitte ylitse sen/ jonka mieliwalta onnellisesti menestyypi.
Ps 37:8 Poislacka wihasta/ ia ylenanna iulmaudhes/ Ele nin wihastu/ ettes itzeki paha teet.
Poislakkaa wihasta/ ja ylenanna julmuutesi/ Älä niin wihastu/ ettäs itsekin pahaa teet.
Ps 37:9 Sille ne Pahat ylesiwritetaan/ Mutta iotca HERRA odhottauat/ pite Maan perimen.
Sillä ne pahat ylösjuuritetaan/ Mutta jotka HERRAA odottawat/ pitää maan perimän.
Ps 37:10 Wielepä wähe hetki ombi/ nin se Jumalatoin ei olecka/ ia quin sine catzot henen Sians perest/ nin hen pois ombi.
Wieläpä wähän hetki ompi/ niin se jumalatoin ei olekaan/ ja kuin sinä katsot hänen sijansa perästä/ niin hän pois ompi.
Ps 37:11 Mutta ne Siuiet pite Maan perimen/ ia lustins piteuet swres Rauhas.
Mutta ne siweät pitää maan perimän/ ja lystinsä pitäwät suuressa rauhassa.
Ps 37:12 Se Jumalatoin haastapi site Wanhurskasta/ ia hambaans kiristele henen ylitzens.
Se jumalatoin haastaapi wanhurskasta/ ja hampaansa kiristelee hänen ylitsensä.
Ps 37:13 Mutta HERRA naura hende/ Sille hen näkepi henen peiuens ioutuuan.
Mutta HERRA nauraa häntä/ Sillä hän näkeepi hänen päiwänsä joutuwan.
Ps 37:14 Ne Jumalattomat wlosweteuet Miecansa/ ia iennitteuet heiden Joutzens/ ette he cukistaisit site Radholista ia Kieuhe/ ia teurastauat ne Hurskat.
Ne jumalattomat uloswetäwät miekkansa/ ja jännittäwät heidän jousensa/ että he kukistaisit sitä raadollista ja köyhää/ ja teurastawat ne hurskaat.
Ps 37:15 Mutta heiden Miecans pite keumen heiden sydhemens sisel/ ia heiden Joutzens pite rickuman.
Mutta heidän miekkansa pitää käymän heidän sydämeensä sisälle/ ja heidän jousensa pitää rikkoutuman.
Ps 37:16 Se wähe quin Wanhurskalla on/ ombi parambi/ Quin monein Jumalattomiten swret Tauarat.
Se wähä kuin wanhurskaalla on/ ompi parempi/ Kuin monen jumalattoman suuret tawarat.
Ps 37:17 Sille sen Jumalattoman Käsiuarsi pite ricottaman/ mutta HERRA ylespite ne Wanhurskat.
Sillä sen jumalattoman käsiwarsi pitää rikottaman/ mutta HERRA ylöspitää ne wanhurskaat.
Ps 37:18 HERRA tiete nijnen Hurskasten peiuet/ ia heiden Perimisens pite ijancaikisesta pysymen.
HERRA tietää niiden hurskasten päiwät/ ja heidän perimisensä pitää iankaikkisesti pysymän.
Ps 37:19 Ei heiden pidhe häpiehen tuleman pahalla aialla/ ia Nälkewosilla pite heille kylle oleman.
Ei heidän pidä häpeähän tuleman pahalla ajalla/ ja nälkäwuosilla pitää heillä kyllin oleman.
Ps 37:20 Sille ne Jumalattomat huckuuat/ Ja ne HERRAN Wiholiset/ waicka he wiele olisit/ ninquin lustilinen Nijttu/ nin heiden quitengin pite poiskatoman/ ninquin Sauu poiskato.
Sillä ne jumalattomat hukkuwat/ Ja ne HERRAN wiholliset/ waikka he wielä olisit/ niinkuin lustillinen niitty/ niin heidän kuitenkin pitää poiskatoaman/ niinkuin sawi poiskatoaa.
Ps 37:21 Se Jumalatoin lainan ottapi/ ia ei maxa/ Mutta se Hurskas ombi Laupias ia runsas.
Se jumalatoin lainan ottaapi/ ja ei maksa/ Mutta se hurskas ompi laupias ja runsas.
Ps 37:22 Sille henen Siugnatunsa pite Maan perimen/ Mutta henen Kirotunsa pite ylesiwritettaman.
Sillä hänen siunattunsa pitää maan perimän/ Mutta hänen kirottunsa pitää ylös juuritettaman
Ps 37:23 HERRALDA sencaltaisen Miehen waellus hallitaan/ ia henelle on lusti henen Tiestens.
HERRALTA senkaltaisen miehen waellus hallitaan/ ja hänellä on lysti hänen tiestänsä.
Ps 37:24 Jos hen langepi/ nin ei hen poisheitete/ Sille HERRA tukepi henen kädheste.
Jos hän lankeepi/ niin ei hän pois heitetä/ Sillä HERRA tukeepi hänen kädestä.
Ps 37:25 Mine olin Noori/ ia Wanhenuin/ ia en ikenens nähnyt site Wanhurskast ylenannetuxi/ eike henen Siemenens Leipe etziuen.
Mina olin nuori/ ja wanhennuin/ ja en ikänänsä nähnyt sitä wanhurskasta ylenannetuksi/ eikä hänen siemenensä leipää etsiwän.
Ps 37:26 Hen on aina Laupias ia kernasti lainapi/ ia henen Siemenens pite siughnattu oleman.
Hän on aina laupias ja kernaasti lainaapi/ ja hänen siemenensä pitää siunattu oleman.
Ps 37:27 Welte pois pahasta/ ia tee hyue/ ia pysy ijancaikisesta.
Wältä pois pahasta/ ja tee hywää/ ja pysy iankaikkisesti.
Ps 37:28 Sille HERRA racastapi Oikiutta/ ia ei ylenanna henen Pyhiens/ ijancaikisesta ne ketketen/ Mutta ninen Jumalattomidhen Siemen pite ylesiwritettaman.
Sillä HERRA rakastaapi oikeutta/ ja ei ylenanna hänen pyhiänsä/ iankaikkisesti ne kätketään/ Mutta niiden jumalattomien siemen pitää ylösjuuritettaman.
Ps 37:29 Ne Hurskat Maan periuet/ ia asuuat sijnä ijancaikisesta.
Ne hurskaat maan periwät/ ja asuwat siinä iankaikkisesti.
Ps 37:30 Sen Wanhurskan swu puhu wijsautta/ ia henen Kielens opetapi Oikiutta.
Sen wanhurskaan suu puhuu wiisautta/ ja hänen kielensä opettaapi oikeutta.
Ps 37:31 Henen Jumalans Laki ombi henen sydhemesens/ ia ei henen askelens lipisty.
Hänen Jumalansa laki ompi hänen sydämessänsä/ ja ei hänen askeleensa lipisty.
Ps 37:32 Se Jumalatoin weijupi site Wanhurskast/ ia etzipi hende tappaxens.
Se jumalatoin wäijyypi wanhurskasta/ ja etsiipi häntä tappaaksensa.
Ps 37:33 Mutta ei HERRA iäte hende henen Käsijns/ ia ei Domitze hende/ coska hen domitaan.
Mutta ei HERRA jätä häntä hänen käsiinsä/ ja ei tuomitse häntä/ koska hän tuomitaan.
Ps 37:34 Odhota HERRA/ ia ketke henen Tiense/ nin hen sinun yleskorghotta/ ettes Maan perit/ Sine saadh nädhä/ coska ne Jumalattomat ylesiwritetaan.
Odota HERRAA/ ja kätke hänen tiensä/ niin hän sinun ylöskorottaa/ ettäs maan perit/ Sinä saat nähdä/ koska ne jumalattomat ylösjuuritetaan.
Ps 37:35 Mine näin ydhen Jumalattoman/ sangen ialon ia waltian/ ia wlosleuitti itzens ia wihotti/ ninquin yxi Laurberinpw.
Minä näin yhden jumalattoman/ sangen jalon ja waltiaan/ ja uloslewitti itsensä ja wihoitti/ niinkuin yksi laurberinpuu.
Ps 37:36 Ja ohitzekeuin/ catzo/ nin hen oli pois/ Mine kysyin sen perest/ nin ei hen cussan leutty.
Ja ohitsekäwin/ katso/ niin hän oli pois/ Minä kysyin sen perästä/ niin ei hän kussan löydetty
Ps 37:37 Ole wighatoin/ ia pidhe sinus Oikein/ Sille sencaltaisten pite wimein hyuestimenestymen.
Ole wiatoin/ ja pidä sinus oikein/ Sillä senkaltaisten pitää wiimein hywästi menestymän.
Ps 37:38 Mutta ne Ylitzekeumerit pite ynne huckuman/ ia ne Jumalattomat wimein pite ylesiwritettaman.
Mutta ne ylitsekäymärit pitää ynnä hukkuman/ ja ne jumalattomat wiimein pitää ylösjuuritettaman.
Ps 37:39 Mutta HERRA auttapi nijte Wanhurskaita/ hen on heiden Wäkewydhens Tuskan aialla.
Mutta HERRA auttaapi niitä wanhurskaita/ hän on heidän wäkewyytensä tuskan ajalla.
Ps 37:40 Ja HERRA auttapi heite/ ia pästepi heite/ ia nijste Jumalattomist hen heite pelastapi/ ia wapactapi heite/ Sille he vskalsit henen pälens.
Ja HERRA auttaapi heitä/ ja päästääpi heitä/ ja niistä jumalattomista hän heitä pelastaapi/ ja wapahtaapi heitä/ Sillä he uskalsit hänen päällensä.