Psalttari

XXVII. Psalmi .

 

Dauidin Psalmi. On Jalo Kijtossana/ Ensimeises pooles/ entisen wapatoxen tedhen/ Toises rucoellan ette Jumalan Sanas Pysyteisein Ouat mös tesse monet hyuet Lohutoxet.

Ps 27:1 HERRA on minun Walijstoxen ia minun Terueydhen/ ketä mine pelken? HERRA on minun Hengeni wäkewys/ Kennen edes mine wapisen?
HERRA on minun walistukseni ja minun terweytein/ ketä minä pelkään? HERRA on minun henkeni wäkewyys/ Kenen edessä minä wapisen?
Ps 27:2 Senteden ehke ne Pahat/ minun Wainoliseni ia Wiholiseni/ lehestyuet minun Lihani sömen/ heiden teuty heitens loukata ia langeta.
Sentähden ehkä ne pahat/ minun wainolliseni ja wiholliseni/ lähestywät minun lihaani syömään/ heidän täytyy heitänsä loukata ja langeta.
Ps 27:3 Ja waicka iocu Sotawäki scantzaisi minua wastan/ nin eipe minun Sydhemen senwoxi pelkeisi. Ja ios Sota ylesnousis minua wastan/ Henehen sijttekin mine turuan.
Ja waikka joku sotawäki skantzaisi minua wastaan/ niin eipä minun sydämeni sen wuoksi pelkäisi. Ja jos sota ylösnousisi minua wastaan/ Hänehen sittenkin minä turwaan.
Ps 27:4 Ychte mine HERRALDA anon/ ionga mine kernasti pidheisin/ Ette mine asuisin HERRAN Hoonessa caiki minun Eliaicani/ Ette mine näkisin sen HERRAN Jumalan caunin Palueluxen/ ia henen Templins etzisin.
Yhtä minä HERRALTA anon/ jonka minä kernaasti pitäisin/ Että minä asuisin HERRAN huoneessa kaikki minun elinaikani/ Että minä näkisin sen HERRAN Jumalan kauniin palweluksen/ ja hänen templinsä etsisin.
Ps 27:5 Sille hen peitte minua henen Maiasans/ sinä pahana aicana/ Hen poisketkepi minua sala henen Teldahans/ ia yleskorghotta minua Callion päle.
Sillä hän peittää minua hänen majassansa/ sinä pahana aikana/ Hän pois kätkeepi minua salaa hänen telttahansa/ ja ylöskorottaa minua kallion päälle.
Ps 27:6 Ja nytkin hen yleskorghottapi minun pääni ylitze wiholisteni/ iotca minun ymberilleni ouat/ nin mine wffran henen Maiassans kijtoxen Wffria/ Mine weisan ia Laulan HERRALLE.
Ja nytkin hän ylöskorottaapi minun pääni ylitse wihollisteni/ jotka minun ympärilläni owat/ niin minä uhraan hänen majassansa kiitoksen uhria/ Minä weisaan ja laulan HERRALLE.
Ps 27:7 HERRA cwle minun Änen coska mine hwdhan/ ole minulle armolinen ia cwldele minua.
HERRA kuule minun ääneni koska minä huudan/ ole minulle armollinen ja kuuntele minua.
Ps 27:8 Minun Sydhemen sinulle sanopi Temen sinun Sanas. Kysyket minun Casuoni ielkin. Senteden mine mös etzin HERRA sinun Casuos ielkjn.
Minun sydämeni sinulle sanoopi tämän sinun sanasi. Kysykäät minun kaswoni jälkeen. Sentähden minä myös etsin HERRA sinun kaswosi jälkeen.
Ps 27:9 Ele poispeite sinun Casuoas minulda/ ia ele poissyse wihassas sinun Paluelias/ Sille sine olet minun Apun/ Ele minua ylenanna/ eleke käthes minusta poiswedha/ minun Terueydheni Jumala.
Älä poispeitä sinun kaswojasi minulta/ ja älä poissysää wihassasi sinun palwelijaasi/ Sillä sinä olet minun apuni/ Älä minua ylenanna/ äläkä kättäsi minusta poiswedä/ minun terweyteni Jumala.
Ps 27:10 Sille minun Isen ia Eiten ylenannoit minun/ Mutta HERRA minun coriasi.
Sillä minun isäni ja äitein ylenannoit minun/ Mutta HERRA minun korjasi.
Ps 27:11 HERRA osota minulle sinun Ties/ ia iodhata minua sihen oikian Polcuhun/ minun Wiholiseni tedhen.
HERRA osota minulle sinun tiesi/ ja johdata minua siihen oikeaan polkuhun/ minun wiholliseni tähden.
Ps 27:12 Ele anna minua Wiholisteni tachtohon/ Sille wäret Todhistoxet seisouat minua wastan/ ia häpemete wäryttekeuät.
Älä anna minua wihollisteni tahtohon/ Sillä wäärät todistukset seisowat minua wastaan/ ja häpeämättä wääryyttä tekewät.
Ps 27:13 Mutta mine wskon quitengin näkeueni HERRAN Hywuytte ninen Eleuiten maassa.
Mutta minä uskon kuitenkin näkewäni HERRAN hywyyttä niiden eläwien maassa.
Ps 27:14 Odhota HERRA/ ole turuas ia pelkemetöin/ Ja odhota HERRA
Odota HERRAA/ ole turwassa ja pelkäämätöin/ Ja odota HERRAA.