Propheta ZacharJa.

ZacharJa Propheta

 

I. Lucu.

 

Hen neuuopi Parannosta tekemen/ Ettei me synnises Elemes ia muis Pahudes meiden Isiä noudhatasimma.

1:1 Cadhexenna Cwcautena sine Toisna woonna Kuningan Dariusen/ tapactui Teme HERRAN Sana ZacharJan tyge/ sen Berechian poian/ Iddon poian/ sen Prophetan/ ia sanoi.
Kahdeksantena kuukautena sinä toisena wuonna kuningas Dareuksen/ tapahtui tämä HERRAN sana Zacharjan tykö/ sen Berechian pojan/ Iddon pojan/ sen prophetan/ ja sanoi.
1:2 HERRA ombi wihainen ollut teidem Isein päle. Ja sanos heille.
HERRA ompi wihainen ollut teidän isäin päälle. Ja sanos heille.
1:3 NIN sanopi se HERRA Zebaoth/ Kiendeket teiten minun tykeni/ sanopi se HERRA Zebaoth/ Nin mine tadhon kiete minun teiden tygenne/ sanopi se HERRA Zebaoth.
Niin sanoopi se HERRA Zebaoth/ Kääntäkäät teitän minun tyköni/ sanoopi se HERRA Zebaoth/ Niin minä tahdon kääntää minun teidän tykönne/ sanoopi se HERRA Zebaoth.
1:4 Elket olco ninquin teiden Iseet/ ioille ne entiset Prophetat sarnasit/ sanoden/ Palatkat teiden pahoista Teisten/ ia teiden heijusta menostan. Mutta euet he cwlluet/ eike minua totelluet/ sanopi se HERRA.
Älkäät olko niinkuin teidän isät/ joille ne entiset prophetat saarnasit/ sanoen/ Palatkaat teidän pahoista teistän/ ja teidän häjystä menostan. Mutta eiwät he kuulleet/ eikä minua totelleet/ sanoopi se HERRA.
1:5 Cwssa nyt ouat teiden Iset ia Prophetat? Wielekö he eleuet?
Kussa nyt owat teidän isät ja prophetat? Wieläkö he eläwät?
1:6 Eikö nin ole tapactanut? Ette minun Sanan/ ia minun Oikiudhen/ iotca mine keskin/ minun Palueliani/ Prophetain cautta/ ouat teiden Isein sattunut? Ette heiden teuty palaiaman/ ia sanoman/ Quin se HERRA Zebaoth aiatteli meille tedhexens/ senielkin quin me kieuttim meiden/ ia teimme/ nin ikenens hen mös meille tehnyt on.
Eikö niin ole tapahtunut? Että minun sanani/ ja minun oikeuden/ jotka minä käskin/ minun palwelijani/ prophetain kautta/ owat teidän isiin sattunut? Että heidän täytyy palaaman/ ja sanoman/ Kuin se HERRA Zebaoth ajatteli meille tehdäksensä/ senjälkeen kuin me käytimme meitän/ ja teimme/ niin ikänänsä hän myös meille tehnyt on.
1:12 Nin wastasi se HERRAN Engeli ioca minun cansan puhui ia sanoi. HERRA Zebaoth/ Quincauuan et sine tachdo armachta Jerusalemin ylitze/ Ja ninen Judan Caupungein ylitze/ ioinenga päle sine olet wihainen ollut neisse seitzemenkymmenden aiastaican?
Niin wastasi se HERRAN enkeli joka minun kanssani puhui ja sanoi. HERRA Zebaoth/ Kuin kauan et sinä tahdo armahtaa Jerusalemin ylitse/ Ja niiden Judan kaupunkein ylitse/ joidenka päälle sinä olet wihainen ollut näissä seitsemänkymmentä ajastaikaan?
1:13 Ja se HERRA wastasi sille Engelille/ ioca minun cansani puhui/ ysteueliset sanat ia lohuliset sanat.
Ja se HERRA wastasi sille enkelille/ joka minun kanssani puhui/ ystäwälliset ja lohdulliset sanat.
1:14 Ja se Engeli ioca minua puhutteli/ sanoi minulle/ Sarna ia sano/ Neite sanopi se HERRA Zebaoth. Mine olen sangen kiuanut Jerusalemin ia Zionin ylitze/
Ja se enkeli joka minua puhutteli/ sanoi minulle/ Saarnaa ja sano/ Näitä sanoopi se HERRA Zebaoth. Minä olen sangen kiiwannut Jerusalemin ja Zionin ylitse/
1:15 Mutta mine olen iwri wihainen ninen corein Pacanain päle. Sille mine olin waan wähe wihainen/ Mutta he autit häuitoxehen.
Mutta minä olen juuri wihainen niiden korein pakanain päälle. Sillä minä olin waan wähän wihainen/ Mutta he autit häwitykseen.
1:16 Senteden sanopi HERRA/ Mine tadhon palaita Jerusalemin tyge Laupiudhen cansa/ Ja minun Honen pite henes ylesrakettaman.
Sentähden sanoopi HERRA/ Minä tahdon palata Jerusalemin tykö laupeuden kanssa/ Ja minun huoneen pitää hänessä ylösrakettaman.
1:17 Ja sarna enembi/ ia sanos/ Neite sanopi se HERRA Zebaoth. Taas minun Caupungini pite hyuesti kieumen/ Ja HERRAN pite Zionin taas lohuttaman/ ia Jerusalemin taas wloswalittaman.
Ja saarnaa enempi/ ja sanos/ Näitä sanoopi se HERRA Zebaoth. Taas minun kaupunkini pitää hywästi käymän/ Ja HERRAN pitää Zionin taas lohduttaman/ ja Jerusalem taas uloswalittaman.


Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14