Psalttari

CXLI. Psalmi.
 
Tesse cachtalaist Rucoellan. Ensin/ ette hen Teruelises Opis/ ia pyhes Elemes pidheteisijn. Sitelehin Ette Risti aina nite Jumalisia totta seura/ Nin hen pästemisen anopi. Tellens Seurakunda iocapaicas edespannan ia vlosmalatan/ Ette hen ombi kieuhe ia Mailmasa monelmodholla waiuattu.
 
Ps 141:1 Dauidin Psalmi. HERRA mine hwdhan sinun tyges/ rienne sinuas minun poleheni/ ymmerdhe minun änen/ coska mine sinua auxenihwdhan.
Dawidin psalmi. HERRA minä huudan sinun tykösi/ riennä sinuas minun puoleeni/ ymmärrä minun ääneni/ koska minä sinua awukseni huudan.
Ps 141:2 Keluatkon minun Rucouxen sinun edesses Ninquin yxi Sawwffri/ Minun Käteni ylennys/ ninquin yxi Ildawffri.
Kelwatkoon minun rukoukseni sinun edessäsi niinkuin yksi sawu-uhri/ Minun käteni ylennys/ niinkuin yksi iltauhri.
Ps 141:3 HERRA ketke minun Suun/ ia wariele minun hwleni.
HERRA kätke minun suuni/ ja warjele minun huuleni.
Ps 141:4 Ele callista minun Sydhendeni mihingen pahuteen/ Ettei se pidheis Jumalattondt Menoa Pahointekiein cansa/ Eten mine söisi nijste/ iotca heiden lystende.
Älä kallista minun sydäntäni mihinkään pahuuteen/ ettei se pitäisi jumalatonta menoa pahointekijäin kanssa/ etten minä söisi niistä/ jotka heidän lystäntää.
Ps 141:5 Se Wanhurskas löken minua ysteuelliseste/ ia laittacan minua/ Sen pite minun iwri hyue tekemen/ Ninquin Balsam minun Pääni päle/ Sille mine alati rucolen ettei he minua wahingoitzisi.
Se wanhurskas lyököön minua ystäwällisesti/ ja laittakaan minua/ Sen pitää minun juuri hywää tekemän/ niinkuin balsam minun pääni päälle/ Sillä minä alati rukoilen ettei he minua wahingoitsisi.
Ps 141:6 Heiden Opettaians sysetteköön yhteen Kiueen/ Nin sijtte cwllaan minun Opetuxen/ ette se swlaisa ombi.
Heidän opettajansa sysättäköön yhteen kiween/ niin sitten kuullaan minun opetukseni/ että se sulaisa ompi.
Ps 141:7 Meiden Luun ouat haiotetut haman Heluetijn asti/ Ninquin iocu Maan repis ia caiuais.
Meidän luut owat hajoitetut hamaan helwettiin asti/ niinkuin joka maan repisi ja kaiwaisi.
Ps 141:8 Sille sinun tyges HERRA Jumala minun Silmeni catzouat/ Mine vskallan sinun päles ele minun Sieluani poishylke.
Sillä sinun tykösi HERRA Jumala minun silmäni katsowat/ Minä uskallan sinun päällesi älä minun sieluani poishylkää.
Ps 141:9 Wariele minua sijte Paulasta/ ionga he eteeni asetit/ Ja ninen Pahointekiein Ansasta.
Warjele minua siitä paulasta/ jonka he eteeni asetit/ Ja niiden pahointekijäin ansasta.
Ps 141:10 Ne Jumalattomat langeuat toinen toisens cansa heiden omihin Wercohins/ Mutta mine sillä wälillä welten.
Ne jumalattomat lankeawat toinen toisensa kanssa heidän omiin werkkoihinsa/ Mutta minä sillä wälillä wältän.
 
CXLII. Psalmi.
 
Seurakunnan Rucous/ henen/ Ja Jumalisten Opettain Wiholisia wastan.

Ps 142:1 Yxi Dauidin Oppi/ rucoelta/ Coska hen Lolas oli.
Yksi Dawidin oppi/ rukoelma/ koska hän luolassa oli.
Ps 142:2 MIne parghun HERRAN tyge/ minun Änelleni/ Ja rucolen HERRA minun Hwdhollani.
Minä parun HERRAN tykö/ minun äänelläni/ ja rukoilen HERRAA minun huudollani.
Ps 142:3 Mine vloswodhatan minun puheni henen edesens/ ia osotan henelle minun Häteni.
Minä uloswuodatan minun puheeni hänen edessänsä/ ja osoitan hänelle minun hätäni.
Ps 142:4 Coska minun Hengeni adhistoxes ombi/ nin sine coriat minua/ He asettauat Paulat minun eteheni/ tielleni/ iota mödhen mine waellan.
Koska minun henkeni ahdistuksessa ompi/ niin sinä korjaat minua/ He asettawat paulat minun eteeni/ tielleni/ jota myöten minä waellan.
Ps 142:5 Catzele Oikialle kädhelle/ ia näe/ sielle ei yxiken tadho minua tuta/ em mine taidha paeta/ eikengen tottele minun Sieluani.
Katsele oikealle kädelle/ ja näe/ siellä ei yksikään tahdo minua tuta/ en minä taida paeta/ eikenkään tottele minun sieluani.
Ps 142:6 HERRA/ sinun tyges mine hwdhan ia sanon/ Sine olet minun Toiuon/ Ja minun Osan/ nijnen Eleuiten maalla.
HERRA/ sinun tykösi minä huudan ja sanon/ Sinä olet minun toiwoni/ ja minun osani/ niiden eläwien maalla.
Ps 142:7 Wari ota minun neurest Rucouxestani/ Sille ette mine sangen waiuatan/ Pelasta minua minun Wainolisistani/ Sille he ouat minulle wäkeuemmet.
Waarin ota minun nöyrästä rukouksestani/ sillä että minä sangen waiwataan/ Pelasta minua minun wainollisistani/ sillä he owat minulle wäkewämmät.
Ps 142:8 Uloswie minun Sielun Tornista/ ette mine madhaisin kijtte sinun Nimees/ Ne wanhurskat minun tykeni cocoundeuat coskas hyuesti teet minua wastan.
Uloswie minun sieluni tornista/ että minä mahtaisin kiittää sinun nimeäsi/ Ne wanhurskaat minun tyköni kokoontuwat koskas hywästi teet minua wastaan.

CXLIII. Psalmi.

On Rucous/ Omantunnon Sodhas/ Raskais halois/ Synnin Kiusauxes/ ia Jumalan hirmulisen Domion etzicos/ coska me ei ycten Ansiota eike Wanhurskautta meisse itzesem leudhe/ Mutta caiki domittauat/ ia Epeileuet meiden Töisem ia Ansioisam. Nin me sis sula Armo kerietkem/ Ninquin mwtkin Jumaliset Mailman alghusta pysit/ ia sait/ Christusen teden. Sille sepe Jumalan Wanhurskaus on/ ette hen Andimexi Christusen teden synnit meille andexiandapi/ ia meite wanhurskasten edest lukepi.

Ps 143:1 Dauidin Psalmi. HERRA cwldele minun Rucouxen/ Ymmerdhe minun anomisen sinun Totudhes teden/ Cwldele minua sinun Wanhurskaudhes teden.
Dawidin psalmi. HERRA kuuntele minun rukoukseni/ Ymmärrä minun anomiseni sinun totuutesi tähden/ Kuuntele minua sinun wanhurskautesi tähden.
Ps 143:2 Ja ele keu Domiolle sinun Paluelias cansa/ Sille ettei yxiken Eleue ole waca sinun edesses.
Ja älä käy tuomiolle sinun palwelijasi kanssa/ Sillä ettei yksikään eläwä ole wakaa sinun edessäsi.
Ps 143:3 Sille se Wiholinen wainoapi minun Sieluani/ ia rickilöpi minun Elemeni Mahan asti/ Hen pane minun Pimeytehen/ ninquin ne Cooleuaiset Mailmassa.
Sillä se wihollinen wainoaapi minun sieluani/ ja rikkilyöpi minun elämäni maahan asti/ Hän pani minut pimeyteen/ niinkuin ne kuolewaisessa maailmassa.
Ps 143:4 Ja minun Hengen ombi minussa adhistettu/ Minun Sydhemen ombi minussa culutettu.
Ja minun henkeni ompi minussa ahdistettu/ Minun sydämeni ompi minussa kulutettu.
Ps 143:5 Mine muistelen ninen entisten Aicain päle/ Mine puhun caikista sinun Töistes/ Ja sanelen sinun Käsialastas.
Minä muistelen niiden entisten aikain päälle/ Minä puhun kaikista sinun töistäsi/ ja sanelen sinun käsialastasi.
Ps 143:6 Mine vlosleuiten minun käteni sinun poles/ Minun Sielun ianoapi sinun ielkes ninquin yxi carkia Maa. Sela.
Minä uloslewitän minun käteni sinun puoleesi/ Minun sieluni janoaapi sinun jälkeesi niinkuin yksi karkea maa. Sela.
Ps 143:7 HERRA cwldele minua nopiasti/ minun Hengen catopi/ Ele sinun Casuoas minulda ketke/ ettei mine ninen caltaisexi tulisi/ iotca Hautan meneuet.
HERRA kuuntele minua nopeasti/ minun henkeni katoaapi/ Älä sinun kaswojasi minulta kätke/ ettei minä niiden kaltaiseksi tulisi/ Jotka hautaan menewät.
Ps 143:8 Szoo minun warahin cwlda sinun Armoias/ Sille sinun päles mine toiuon/ Ilmoita minulle se Tie/ iota mödhen minun pite keumen/ Sille mine ikeuöitzen sinun ielkes.
Suo minun warhain kuulla sinun armoasi/ Sillä sinun päällesi minä toiwon/ Ilmoita minulle se tie/ jota myöten minun pitää käymän/ sillä minä ikäwöitsen sinun jälkeesi.
Ps 143:9 Pelasta minua HERRA minun Wiholisistani/ Sinun tyges mine pakenen.
Pelasta minua HERRA minun wihollisistani/ sinun tykösi minä pakenen.
Ps 143:10 Opeta minua tekemen sinun Sosios ielkin/ Sille sine olet minun Jumalan/ sinun hyue Henges wieken minun tasaisen Tien päle.
Opeta minua tekemään sinun suosiosi jälkeen/ Sillä sinä olet minun Jumalani/ sinun hywä Henkesi wieköön minua tasaisen tien päällä.
Ps 143:11 HERRA wirgota minua sinun Nimes teden/ vloswie minun Sielun hädheste/ sinun Oikiudhes teden.
HERRA wirwota minua sinun nimesi tähden/ uloswie minun sielun hädästä/ sinun oikeutesi tähden.
Ps 143:12 Ja mesta minun Wiholiseni sinun Hywydhes teden/ Ja cadhota caiki ne/ iotca minun Sieluani adhistauat/ Sille mine olen sinun Paluelias.
Ja mestaa minun wiholliseni sinun hywyytesi tähden/ ja kadota kaikki ne/ jotka minun sieluani ahdistawat/ sillä minä olen sinun palwelijasi.

CXLIV. Psalmi.

On Kijtossana Waldakunnan/ Esiuallan ia Seurakunnan edeste/ ia heiden wiholistens/ quin ouat/ meteliset Porgharit ia Wäretprophetat. Nin tesse osotetaan/ Ette Sodhan ia Woiton meno/ Wallan hallitzemus/ Alemaisten Cwlemus/ Ja Waldakundain menestys/ ei oleuan Inhimisten toimest eli wäeste/ waan Jumalan lahiat. Senteden Kuningat ia Pämiehet/ Jumalalda nijte anoman pite/ ia odhottaman. Wimein hen sangen Ihmechtele ette Jumala on nin runsas pahoia ia Cunniattomita wastan/ iosta hen sangen walita.

Ps 144:1 Dauidin Psalmi. KIjtetty olcon HERRA minun Turuan/ ioca minun käteni oppeta sotiman/ ia minun sormeni tappeluxen.
Dawidin psalmi. Kiitetty olkoon HERRA minun turwani/ joka minun käteni opettaa sotimaan/ ja minun sormeni tappeluksen.
Ps 144:2 Minun Laupiudhen ia minun Linnan/ minun Warieluxen ia minun Wapactaian/ minun Kilpen/ iohonga mine vskallan/ Joca minun Canssani alati waati.
Minun laupeuteni ja minun linnani/ minun warjelukseni ja minun wapahtajani/ minun kilpeni/ johonka minä uskallan/ joka minun kanssani alati waatii.
Ps 144:3 HERRA/ mike sis Inhiminen on/ ettes hende nein coriat? Eli Inhimisen poica/ Ettes heneste nin warinotat?
HERRA/ mikä siis ihminen on/ ettäs häntä näin korjaat? Eli ihmisen poika/ ettäs hänestä niin waarinotat?
Ps 144:4 Ombi sijtteki Inhiminen Tyhien werta/ henen Aicans cato ninquin wario.
Ompi sittenkin ihminen tyhjän wertaa/ hänen aikansa katoaa niinkuin warjo.
Ps 144:5 HERRA callista Taiuas ia alasastu/ rupe Worihin/ ette he suitzisit.
HERRA kallista taiwas ja alasastu/ rupee wuoriin/ että he suitsuisit.
Ps 144:6 Anna leimauxet iskia/ ia haiota heite/ ammu sinun Nolias ia cauhista heite.
Anna leimaukset iskeä/ ja hajoita heitä/ ammu sinun nuolillasi ja kauhista heitä.
Ps 144:7 Lehete sinun Kätes ylehelde/ ia kiruota minua/ ia pelasta minua swrista wesiste/ Ja mucalaisten Lasten käsiste.
Lähetä sinun kätesi ylhäältä/ ja kirwoita minua/ ja pelasta minua suurista wesistä/ ja muukalaisten lasten käsistä.
Ps 144:8 Joinenga Opetus on keluotoin/ Ja heiden Tönse wäret.
Joidenka opetus on kelwotoin/ Ja heidän työnsä wäärät.
Ps 144:9 Jumala/ mine weisan sinulle vdhen Wirdhen/ Mine leikitzen sinulle kymmenenkieliselle Psaltarilla.
Jumala/ minä weisaan sinulle uuden wirren/ Minä leikitsen sinulle kymmenkielisillä psaltareilla.
Ps 144:10 Sine ioca Kuningaillen Woitot annat/ Ja wapadhat Dauid sinun Papuelias/ ninen Heijudhen Murha miecasta.
Sinä joka kuninkaille woitot annat/ ja wapahdat Dawid sinun palwelijas/ niiden häijyen murhamiekasta.
Ps 144:11 Päste mös minua/ ia pelasta minua ninen mucalaisten Lasten kädhest/ Joinenga Opetus on keluotoin/ ia heiden Töönse wäret.
Päästä myös minua/ ja pelasta minua niiden muukalaisten lasten kädestä/ joidenka opetus on kelwotoin/ ja heidän työnsä wäärät.
Ps 144:12 Ette meiden Poiat yleskasuaisit heiden Norudhellans ninquin Plantut/ ia meiden Tytteret/ ninquin Templin caunistetut Seinet/ ia quin Palacit.
Että meidän pojat ylöskaswaisit heidän nuoruudellansa niinkuin plantut (wesat)/ ja meidän tyttäret/ niinkuin templin kaunistetut seinät/ ja kuin palatsit.
Ps 144:13 Meiden Aittanna olcoon teunne/ iotca runsat Elatoxet vlosandaisit/ toinen toisens pereste/ Ette meiden Lamban poikisit Tuhanet/ ia sata tuhatta/ meiden Kylissen.
Meidän aittamme olkoon täynnä/ jotka runsaat elatukset ulosantaisit/ toinen toisensa perästä/ että meidän lampaamme poikisit tuhannet/ ja sata tuhatta/ meidän kylissän.
Ps 144:14 Ette meiden härien olisit wahuat töhön/ Ettei ychten Wahingo/ eike walitost elike Cannet olis meiden Cadhuillan.
Että meidän härät olisit wahwat työhön/ ettei yhtään wahinkoa/ eikä walitusta elika kannet olisi meidän kaduillan.
Ps 144:15 Autuaxi he lausuuat sen Canssan/ ionga nin keupi/ Waan autuas on se Canssa/ Jonga HERRA Jumalana on.
Autuaaksi he lausuwat sen kansan/ jonka niin käypi/ waan autuas on se kansa/ jonka HERRA Jumalana on.

CXLV. Psalmi.

On sangen ialo Kijtoswirsi/ Jumalan Ihmeistä/ Laupiudhest ia henen ijancaikisesta Waldakunnastans/ ette hen caiki Loodhut edescatzo/ enimiten vskoliset. Jossa liatekin kijteten Christusen Waldakunnan teden/ ette se on Laupiudhen/ ia Armon ijancaikinen Waldakunda. Jossa ne Langetut/ ylesoijetan/ ne Rucoleuaiset/ cwldellan. Ne Tuskaliset holhotan/ ia ne waiuatut/ autetan. Nemet ialot hyuetteghot/ tesse nykyses Eelemes Christusest osotetan/ iota ijancaikinen Eleme seurapi.

Ps 145:1 Yxi Dauidin kijtos taica Ylistos. MIne tadhon sinua yliste minun Jumalan/ sine Kuningas/ Ja kijten sinun Nimees aina ia ijancaikisesta.
Yksi Dawidin kiitos taikka ylistys. Minä tahdon sinua ylistää minun Jumalani/ sinä Kuningas/ ja kiitän sinun nimeäsi aina ja iankaikkisesti.
Ps 145:2 Jocapeiue mine cunnioitzen sinua/ ia iulghistan sinun Nimees aina ia ijancaikisesta.
Joka päiwä minä kunnioitsen sinua/ ja julkistan sinun nimeäsi aina ja iankaikkisesti.
Ps 145:3 Swri ombi HERRA ia sangen Cunnialinen/ ia henen swruens ombi sanomatoin.
Suuri ompi HERRA ja sangen kunniallinen/ ja hänen suuruutensa ompi sanomatoin.
Ps 145:4 Lasten Lapset pite sinun Töites ylistemen/ Ja sinun Woimastas puhuman.
Lasten lapset pitää sinun töitäsi ylistämän/ ja sinun woimastasi puhuman.
Ps 145:5 Mine tadhon puhua sinun cunnialisesta caunista HERRAUTTAS/ ia sinun Ihmeistes.
Minä tahdon puhua sinun kunniallisesti kauniista HERRAUTTASI/ ja sinun ihmeistäsi.
Ps 145:6 Ette pite puhuttaman sinun cunnialisesta Teghoistas/ Ja ette sinun HERRAuttas mainitaisijn.
Että pitää puhuttaman sinun kunniallisista teoistasi/ ja että sinun HERRAUTTASI mainittaisiin.
Ps 145:7 Ette sinun swri Hywydhes ylisteteisijn/ Ja sinun Wanhurskaudhes kijteteisijn.
Että sinun suuri hywyytesi ylistettäisiin/ ja sinun wanhurskautesi kiitettäisiin.
Ps 145:8 Armolinen ia Laupias ombi HERRA/ hidhas wihaan/ ia runsas Hywydhest.
Armollinen ja laupias ompi HERRA/ hidas wihaan/ ja runsas hywyydestä.
Ps 145:9 Sulois ombi HERRA caikille/ ia armaitze caiken henen Tecoinsa päle.
Sulous ompi HERRA kaikille/ ja armaitsee kaiken hänen tekoinsa päälle.
Ps 145:10 Kijtteken sinua HERRA caiki sinun Teghos/ ia sinun Pyhes kijtteken sinua.
Kiittäkään sinua HERRA kaikki sinun tekosi/ ja sinun pyhäsi kiittäkään sinua.
Ps 145:11 Julghistacan sinun Waldakunnas Cunnian/ ia puhucan sinun Woimastas.
Julkistakaan sinun waltakuntasi kunnian/ ja puhukaan sinun woimastasi.
Ps 145:12 Ette sinun Woimas tulis Inhimisten Lapsille tietteuexi/ Ja sinun Waldakunnas swri cunnialinen Wäki.
että sinun woimasi tulisi ihmisten lapsille tiettäwäksi/ ja sinun waltakuntasi suuri kunniallinen wäki.
Ps 145:13 Sinun Waldakunnas ombi ijancaikinen Waldakunda/ ia sinun HERRAudhes pysypi ilman loppumat.
Sinun waltakuntasi ompi iankaikkinen waltakunta/ ja sinun HERRAUTESI pysyypi ilman loppumatta.
Ps 145:14 HERRA ylespite caiki iotca caatuuat/ ia ylesnostapi caiki alassullotut.
HERRA ylöspitää kaikki jotka kaatuwat/ ja ylösnostaapi kaikki alassullotut.
Ps 145:15 Caikein silmet sinun päles wartioitzeuat/ Ja sine annat heillen Roan aiallans.
Kaikkein silmät sinun päällesi wartioitsewat/ ja sinä annat heillen ruoan ajallansa.
Ps 145:16 Sine auat sinun Kädes/ ia ylesteutet caikia quin eleuet sosiolla.
Sinä awaat sinun kätesi/ ja ylöstäytä kaikkia kuin eläwät suosiolla.
Ps 145:17 Wanhurskas ombi HERRA caikisa henen Teisense/ Ja Pyhe caikissa Töissense.
Wanhurskas ompi HERRA kaikissa hänen teissänsä/ ja pyhä kaikissa töissänsä.
Ps 145:18 Leszne ombi HERRA caikia henen Auxenshwtauaisians/ caikia tosin iotca Totudhessa hende auxenshwtauat.
Läsnä ompi HERRA kaikkia hänen awuksihuutawaisiansa/ kaikkia tosin jotka totuudessa häntä awuksensa huutawat.
Ps 145:19 Hen tekepi mite ne Jumalan pelkeueiset halaiauat/ ia cwlepi heiden parghunsa ia auttapi heite.
Hän tekeepi mitä ne Jumalan pelkääwäiset halajawat/ ja kuuleepi heidän parkunsa ja auttaapi heitä.
Ps 145:20 HERRA warielepi caiki henen Racastaiansa/ ia caiki Jumalattomat hen hucuttapi.
HERRA warjeleepi kaikkia hänen rakastajainsa/ ja kaikki jumalattomat hän hukuttaapi.
Ps 145:21 Minun suuni pite puhuman HERRAN kijtoxen/ Ja caiki Liha cunnioittacan henen Pyhe Nimense alanomati ia ijancaikisesta.
Minun suuni pitää puhuman HERRAN kiitoksen/ ja kaikki liha kunnioittakaan hänen Pyhää Nimeänsä alanomati ja iankaikkisesti.

CXLVI. Psalmi.

Tesse ylesluetan Jumalan Hyuetteghot/ ette hen Loia on/ ette hen lupauxens pitepi/ ette hen wariele/ wapautta synnit andexi anda/ ne waiuatut hen autta. etc. Nin ette Christusen waldakunda/ hyuetteghot ia Oppi/ eipe seiso Inhimisten hallus eli woimas/ Waan Jumalan päle/ caiki wskallus ombi lootetapa/ ioca eiswingan wilpistele. Waan se vskallus Inhimisten päle/ wiettele. Joista caikista Jumala ombi Kijtettepä.

Ps 146:1 Halleluia.
Halleluja.
Ps 146:2 KIjte HERRA minun Sielun/ Mine kijten HERRA/ nincauuan quin mine elen/ Ja minun Jumalan Kijtoxen weisan/ nincauuan quin mine täälle olen.
Kiitä HERRAA minun sieluni/ Minä kiitän HERRAA/ niinkauan kuin minä elän/ ja minun Jumalani kiitoksen weisaan/ niinkauan kuin minä täällä olen.
Ps 146:3 Elket vskaltaco Pämiesten päle/ Inhimiset he ouat/ euet he woi miten autta.
Älkäät uskaltako päämiesten päälle/ ihmiset he owat/ eiwät woi mitään auttaa.
Ps 146:4 Sille Inhimisen Hengi pite erkaneman/ Ja henen teuty iellens Maaxi tulla/ Silloin ouat caiki henen Aiuotuxens hukas.
Sillä ihmisen henki pitää erkaneman/ ja hänen täytyy jällens maaksi tulla/ Sillon owat kaikki hänen ajatuksensa hukassa.
Ps 146:5 Autuas on se/ ionga Apu Jacobin Jumala ombi/ ionga toiuo HERRAN henen Jumalans päle seiso.
Autuas on se/ jonka apu Jakobin Jumala ompi/ jonka toiwo HERRAN hänen Jumalansa päällä seisoo.
Ps 146:6 Joca Taiuan/ Maan/ Meren/ ia caiki iotca nijsse ouat/ tehnyt ombi/ Joca Uskon pite ijancaikisesta.
Joka taiwaan/ maan/ meren/ ja kaikki jotka niissä owat/ tehnyt ompi/ joka uskon pitää iankaikkisesti.
Ps 146:7 Joca Oikiudhen saatta nijllen/ quin Wäkiualda kersiuet/ Joca ne Isouaiset rauitze.
Joka oikeuden saattaa niillen/ jotka wäkiwaltaa kärsiwät/ joka ne isoawaiset rawitsee.
Ps 146:8 HERRA hen kiruotta ne Fangitut/ HERRA hen yleswalgaise ne Sokiat.
HERRA hän kirwoittaa ne wangitut/ HERRA hän ylöswalaisee ne sokeat.
Ps 146:9 HERRA hen ylesnosta ne alascukistetut/ HERRA hen racasta ne Wanhurskat.
HERRA hän ylösnostaa ne alaskukistetut/ HERRA hän rakastaa ne wanhurskaat.
Ps 146:10 HERRA hen warielepi ne Wieraat ia Oruoit/ Ja ylespite ne Lesket/ Ja ninen Jumalattomiten Tien hen haiotta.
HERRA hän warjeleepi ne wieraat ja orwot/ ja ylöspitää ne lesket/ ja niiden jumalattomien tien hän hajoittaa.
Ps 146:11 HERRA on Kuningas ijancaikisesta/ Sinun Jumalas Zion ilman loppumat. Halleluia.
HERRA on kuningas iankaikkisesti/ Sinun Jumalasi Zion ilman loppumatta. Halleluja.

CXLVI. Psalmi.

On Kijtossana seke Jumalan Hengelisten ette Rumilisten Hywein tekoin edest/ iotca ieristens ylesluetan/ ia edespannan Seurakunnalle ia caikille Jumalisille tiete ia aiattelda. Ette hen rakenda särietyt/ cocopi/ haiotetudh/ ia Rauitze seke Eleimet ette Linnut/ Ja enimitten hen Uskolisens holhopi.

Ps 147:1 KIjtteket HERRA/ Sille meiden Jumalata kijtte/ on yxi callis Asia/ Se kijtos ombi suloinen ia caunis.
Kiittäkäät HERRAA/ Sillä meidän Jumalata kiittää/ on yksi kallis asia/ Se kiitos ompi suloinen ja kaunis.
Ps 147:2 HERRA hen rakenda Jerusalem/ ia cocopi ne haiotetut Israelitit.
HERRA hän rakentaa Jerusalemin/ ja kokoopi ne hajoitetut Israelitit.
Ps 147:3 Hen paranda ne muretudh Sydhemet/ ia läkitze heiden Kiwnssa.
Hän parantaa ne murretut sydämet/ ja lääkitsee heidän kipunsa.
Ps 147:4 Hen lukepi Tädhet/ ia cutzu heite caikia Nimeldens.
Hän lukeepi tähdet/ ja kutsuu heitä kaikkia nimeltänsä.
Ps 147:5 Swri ombi meiden HERRAN/ ia mittamatoin henen Woimans/ Ja se on käsitemätoin quinga hen hallitze.
Suuri ompi meidän HERRAN/ ja mittaamatoin hänen woimansa/ Ja se on käsittämätöin kuinka hän hallitsee.
Ps 147:6 HERRA hen ylesoijenda ne Radholiset/ ia ne Jumalattomat hen mahan paiska.
HERRA hän ylösojentaa ne raadolliset/ ja ne jumalattomat hän maahan paiskaa.
Ps 147:7 Woroin weisacat HERRALLE kijtossanalla/ ia weisatca meiden HERRALLEN Candelella.
Wuoroin weisatkaat HERRALLE kiitossanalla/ ja weisatkaa meidän HERRALLEN kanteleilla.
Ps 147:8 Joca Taiuan Piluille peitte/ ia Saten anda Maan päle/ Joca Rohot wortein päle casuatta.
Joka taiwaan pilwillä peittää/ ja sateen antaa maan päälle/ joka ruohot wuorten päälle kaswattaa.
Ps 147:9 Joca Eleinden anda heiden Roans/ Ja Corpin poille/ iotca hende auxenshwtauat.
Joka eläinten antaa heidän ruokansa/ ja korpin pojille/ jotka häntä awuksensa huutawat.
Ps 147:10 Ei henen tachtons ole Orin wäkeuxes/ eike mös miehen Särisse ole henen Mielennoudhe.
Ei hänen tahtonsa ole orin wäkeyksessä/ eikä myös miehen säärissä ole hänen mielennoude.
Ps 147:11 HERRALLE ombi mielennoudhe ninen päle/ iotca hende pelkeuet/ Ja iotca hene' Laupiudens päle vskaltauat.
HERRALLE ompi mielennoude niiden päälle/ jotka häntä pelkääwät/ ja jotka hänen laupeutensa päälle uskaltawat.
Ps 147:12 YListe Jerusalem HERRA/ kijte Zion sinun Jumalatas.
Ylistä Jerusalem HERRAA/ kiitä Zion sinun Jumalatasi.
Ps 147:13 Sille hen wahwista sinun Portis Salpat/ ia siugnapi sinun Lapses sinussa.
Sillä hän wahwistaa sinun porttisi salwat/ ja siunaapi sinun lapsesi sinussa.
Ps 147:14 Hen saatta Rauhan sinun Ärihis/ ia rauitzepi sinua parahilla Nisuilla.
Hän saattaa rauhan sinun äärihisi/ ja rawitseepi sinua parhailla nisuilla.
Ps 147:15 Hen lehette Puheens maan päle/ Henen Sanansa nopiasti iooxe.
Hän lähettää puheensa maan päälle/ Hänen sanansa nopeasti juoksee.
Ps 147:16 Hen andapi Lumen ninquin Willan/ Hen haiotta Hermen ninquin Tuhgan.
Hän antaapi lumen niinkuin willan/ Hän hajoittaa härmeen niinkuin tuhkan.
Ps 147:17 Hen wiska Rakeens ninquin Palat/ Cuca henen Packaisens edes keste?
Hän wiskaa rakeensa niinkuin palat/ Kuka hänen pakkasensa edessä kestää?
Ps 147:18 Hen sanopi/ Nin se sulapi/ Hen andapi Twlens puhalda/ nin se soienne.
Hän sanoopi/ Niin se sulaapi/ Hän antaapi tuulensa puhaltaa/ niin se suojenee.
Ps 147:19 Hen ilmoitta Jacobille henen Sanans/ Ja Israelille henen Tauans ia Oikiudhens.
Hän ilmoitta Jakobille hänen sanansa/ Ja Israelille hänen taiwaansa ja oikeutensa.
Ps 147:20 Eipe hen sillemoto tehnyt ydhengen Pacanain/ Eike andanut heille tiete henen Oikiuttans/ Halleluia.
Eipä hän sillä muotoa tehnyt yhdenkään pakanain/ eikä antanut heille tietää hänen oikeuttansa/ Halleluja.

CXLVIII. Psalmi.

Kijtossana Jumalalle caikilda Loondocappaleilda/ Ensin Taiualisist ia sijtte Malisist/ ette he heiden Looians ia Haltians ylisteisit/ Joissa hen osotapi/ Ensin henen Woimans/ iolla he caiki loodhut ouat ia alati ylespidheten/ Ja henen Wijsaudhens/ iolla hen caiki hyuesti sääta hallitze ia toimitta/ Nin mös henen Laupiudhens/ iolla he wariellan/ ketketen ia codhallanspidheten. Ette Mekin oppisimma/ nin Woimalisen/ Wijsan ia Laupian Jumalan päle/ caikis Asiois/ Cappaleis ia Menois/ vskalta/ lootta/ turuata. Ja hende ainoata racasta ia peliete. Halleluia.

Ps 148:1 KIjtteket te Taiuat HERRA/ kijtteket hende corkiuxes.
Kiittäkäät te taiwaat HERRAA/ kiittäkäät hänen korkeuksissa.
Ps 148:2 Kijtteket hende caiki henen Engelins/ Kijtteket hende caiki henen Sotawäkens.
Kiittäkäät häntä kaikki hänen enkelinsä/ Kiittäkäät häntä kaikki hänen sotawäkensä.
Ps 148:3 Kijtteket hende Auringo ia Cuu/ kijtteket hende caiki kircaat Tedhet.
Kiittäkäät häntä aurinko ja kuu/ kiittäkäät häntä kaikki kirkkaat tähdet.
Ps 148:4 Kijtteket hende te Taiuasten Taiuat iocapaicas/ Ja ne Wedhet/ iotca Taiuain päle ouat.
Kiittäkäät häntä te taiwasten taiwaat joka paikassa/ ja ne wedet/ jotka taiwaan päällä owat.
Ps 148:5 Heiden pite HERRAN Nime kijttemen/ Sille hen keskepi/ nin se loodhuxi tule.
Heidän pitää HERRAN nimeä kiittämän/ Sillä hän käskeepi/ niin se luoduksi tulee.
Ps 148:6 Hen pitepi ne aina ia ijancaikisesta/ hen asettapi heite/ ettei heiden toisin keumen pidheis.
Hän pitääpi ne aina ja iankaikkisesti/ hän asettaapi heitä/ ettei heidän toisin käymän pitäisi.
Ps 148:7 Kijtteket HERRA Maan päle/ Te Walaskalat ia caiki Syweydhet.
Kiittäkäät HERRA maan päällä/ te walaskalat ja kaikki sywyydet.
Ps 148:8 Tuli/ Rakeet/ Lumi/ ia Sumu/ Ja Twlispä Ilma/ iotca henen Sanans vlostoimittauat.
Tuli/ rakeet/ lumi/ ja sumu/ ja tuulispää ilma/ jotka hänen sanansa ulostoimittawat.
Ps 148:9 Woret ia caiki Cuckulat/ hedhelmeiset Puudh ia caiki Cedrit.
Wuoret ja kaikki kukkulat/ hedelmäiset puut ja kaikki cedrit.
Ps 148:10 Pedhot ia caiki Eleimet/ Mateliat ia lendeuet Linnut.
Pedot ja kaikki eläimet/ matelijat ja lentäwät linnut.
Ps 148:11 Te Kuningat Maan päle/ ia caiki Canssat/ Pämiehet ia caiki Domarit.
Te kuninkaat maan päällä/ ja kaikki kansat/ päämiehet ja kaikki tuomarit.
Ps 148:12 Noricaiset ia Neitzyet/ Wanhat ynne Noorten cansa.
Nuorukaiset ja neitsyet/ wanhat ynnä nuorten kanssa.
Ps 148:13 Pite kijttemen HERRAN Nime/ Sille henen ainoa Nimens ombi corkia/ ionga kijtos Taiuat ia Maadh ylitzekeupi.
Pitää kiittämän HERRAN nimeä/ Sillä hänen ainoa nimensä ompi korkea/ jonka kiitos taiwaat ja maat ylitsekäypi.
Ps 148:14 Joca henen Canssans * Sarue' ylescorghottapi/ caiki henen Pyhens kijttekeet/ Ne Israelin Lapset/ se Canssa quin hende paluele/ Halleluia.
Joka hänen kansansa sarwen ylöskorottaapi/ kaikki hänen pyhänsä kiittäkäät/ Ne Israelin lapset/ se kansa kuin häntä palwelee/ Halleluja.

CXLIX. Psalmi.

On Kijtossana/ ia Woiton Weisu/ Ette Jumala ne Israelit fangiuxistans wapacti/ cocosi/ omisti/ Ja swret woitot annoi/ Ja ette Nytki Euangeliumin aialla/ hengelisille Aseille/ coco Mailman Kuningat ia Seurakunnat woitetan Christusen ala. Jonga cautta Jumala mielistupi Canssains cochtan/ se on/ eipe hen heille wihastu/ Waan Laupiudhens cautta synnit andexiandapi/ Joca sen waiuatun Seurakunnans mailmas warielepi/ Nin ette Se Sanan cautta saa Woiton ylitze Canssain ia Kuningasten/ ette he cwlisit ia tottelisit Euangeliumita. Sille se on/ Ne Tornit/ Bultit/ Cahlet/ Stukit ia Siteet/ ioilla Liha adhistetan. etc.

Ps 149:1 Halleluia. VEisacat HERRALLE vsi Weisu/ se Pyhein Seurakunda pite hende kijttemen.
Halleluja. Weisatkaat HERRALLE uusi weisuu/ se pyhäin seurakunta pitää häntä kiittämän.
Ps 149:2 Iloitkan Israel Henesse/ ioca henen teki/ ne Zionin Lapset ihastucon heiden Kuningastans.
Iloitkaan Israel hänessä/ joka hänen teki/ ne Zionin lapset ihastukoon heidän Kuninkaastansa.
Ps 149:3 Heiden pite Tantzis henen Nimens kijttemen/ Trumbuille ia Candeleille heiden pite henelle leikitzemen.
Heidän pitää tanssissa hanen nimeänsä kiittämän/ rummuilla ja kanteleilla heidän pitää hänelle leikitsemän.
Ps 149:4 Sille HERRALLA ombi mielennoudhe henen Canssahans/ hen auitta Herroittain site Culkeuata.
Sillä HERRALLA ompi mielennoude hänen kansahansa/ hän auttaa herroittain sitä kulkewata.
Ps 149:5 Ne Pyhet pite iloitzeman ia ylistemen/ Ja kijttemen heiden Cammiosans.
Ne pyhät pitää iloitseman ja ylistämän/ ja kiittämään heidän kammiossansa.
Ps 149:6 Heiden Suus pite Jumalata ylistemen/ Ja caxitereiset Miecat heiden käsisens.
Heidän suunsa pitää Jumalata ylistämän/ ja kaksiteräiset miekat heidän käsissänsä.
Ps 149:7 Coston tekemen Pacanain seas/ Ja Rangaistoxen Canssain keskene.
Koston tekemään pakanain seassa/ ja rangaistuksen kansain keskellä.
Ps 149:8 Heiden Kuningaitans sitoman Cahleise/ ia heiden Knapins Rautabultijn.
Heidän kuninkaitansa sitomaan kahleissa/ ja heidän knapinsa (jaloimpansa) rautapulttiin.
Ps 149:9 Ja tekemen heille sen kirioitetun Oikiudhen/ Ja temen Cunnian pite caikein henen Pyheins oleman. Halleluia.
Ja tekemään heille sen kirjoitetun oikeuden/ ja tämän kunnian pitää kaikkein hänen pyhäinsä oleman. Halleluja.

CL. Psalmi.

On Kijtossana caikinaisten Jumalan swrtein ia monikerdaisten/ hyueintecoin teden/ seke quin hen Israelin Canssalle/ Lain alla osotti/ Ette nyt Seurakunnallens tesse vdhes Testamentis. Quin tapactu Euangeliumin sarnamises/ Jolla Jumala ylisteten/ Ja Me meiden kijtoxen paitzi vlcocullasutta woroin henelle osotamma.

Ps 150:1 Halleluia. KIjtteket HERRA henne Pyhydhesens/ kijtteket hende/ henen Wäkewydhens wahwdhes.
Halleluja. Kiittäkäät HERRAA hänen pyhyydessänsä/ kiittäkäät häntä/ hänen wäkewyytensä wahwuudessa.
Ps 150:2 Kijtteket hende henen Jaloimain Tecoins teden/ kijtteket hende henen ylenpaltisen HERRAUDSENS teden.
Kiittäkäät häntä hänen jaloimman tekoinsa tähden/ kiittäkäät häntä hänen ylenpalttisen HERRAUTENSA tähden.
Ps 150:3 Kijtteket hende Basunilla/ kijtteket hende Psaltarilla ia Candeleilla.
Kiittäkäät häntä pasuunilla/ kiittäkäät häntä psalttarilla ja kanteleilla.
Ps 150:4 Kijtteket hende Trumbuilla ia Tantzilla/ Kijtteket hende Harpunkielille ia Huiluilla.
Kiittäkäät häntä rummuilla ja tanssilla/ Kiittäkäät hänt harpunkielillä ja huiluilla.
Ps 150:5 Kijtteket hende kymiseuille Culkuisilla/ kijtteket hende cumiseuilla Cimbelille.
Kiittäkäät häntä kymisewilla kulkusilla/ kiittäkäät häntä kumisewilla kymbaleilla.
Ps 150:6 Caiki Hengelliset/ kijtteken HERRA/ Halleluia.
Kaikki hengelliset/ kiittäkään HERRAA/ Halleluja.

Psaltarin Loppu.