Psalttari

LXXVIII. Psalmi .

 

Coco teme Psalmi on sula Mainitos/ ia Menoidhen muisto Jumalan moninaisist hyuiste Teghoista/ Juttan Canssan coctan/ iuri Alghusta/ haman Dauidin asti/ Jossa opetetan vskallus/ Toiuo Pelco ia Tottelemus Jumalan coctan. Waan Epelys/ ylpeys/ Irtaus/ ia Couacoruasus heisse tesse laitetaan/ Ja molembadhen Esicuuat edespannan/ Nin/ ette ne vskoliset ouat warieltut/ Mutta ne vskomattomat ouat raskasti rangastetut. Päldisken/ osotta Teme Psalmi selkeesti/ ette caiki pyhen Ramatun Hystoriat ia Menot/ pite Uskon ia Pelghon Opista vlostoimitettaman.

Ps 78:1 Yxi Assaphin Opetus.
Yksi Asaphin opetus.
Ps 78:1 CWle minun Canssan minun Lakini/ Callistacat teiden Coruanna minun Swni Sanain tyge.
Kuule minun kansani minun lakini/ Kallistakaat teidän korwanne minun suuni sanain tykö.
Ps 78:2 Mine auaian minun Swni Sananlaskon/ ia wanhat Tapauxet mainitzen.
Minä awajan minun suuni sananlaskuun/ ja wanhat tapaukset mainitsen.
Ps 78:3 Jotca me cwlleet olema ia tiedhemme/ ia meiden Isenne meille iutelluet ouat.
Jotka me kuulleet olemme ja tiedämme/ ja meidän isämme meille jutelleet owat.
Ps 78:4 Ettei me site salaisi heiden Lapsildans/ iotca Jelkentuleuaiset ouat/ Waan iulghistaman HERRAN kijtoxet ia henen Woimans ia Ihmeens/ iotca hen tehnyt on.
Ettei me sitä salaisi heidän lapsiltansa/ jotka jälkeentulewaiset owat/ Waan julkistaman HERRAN kiitokset ja hänen woimansa ja ihmeensä/ jotka hän tehnyt on.
Ps 78:5 Hen ylesoiensi ydhen Todhistoxen Jacobis/ ia annoi ydhen Lain Israelis/ Jonga hen keski meiden Isillen opetta heiden Lapsillens.
Hän ylösojensi yhden todistuksen Jakobissa/ ja antoi yhden lain Israelissa/ jonka hän käski meidän isillen opettaa heidän lapsillensa.
Ps 78:6 Ette ne Jelkentuleuaiset oppisit/ ia ne Lapset/ iotca wiele syndymen pite.
Että ne jälkeentulewaiset oppisit/ ja ne lapset/ jotka wielä syntymän pitää.
Ps 78:7 Quin he ylestuleuat/ Ette hekin mös sen ilmoitaisit heiden Lapsillens.
Kuin he ylöstulewat/ että hekin myös sen ilmoittaisit heidän lapsillensa.
Ps 78:8 Ette he panisit Toiuonsa Jumalan päle/ Ja ei vnoctaisit Jumalan teghot/ ia henen Keskyns pidheisit.
Että he panisit toiwonsa Jumalan päälle/ ja ei unohtaisit Jumalan teot/ ja hänen käskynsä pitäisit.
Ps 78:9 Ja ei tulisit ninquin heiden Isens/ yxi kirrinen ia cangia Sucu/ ioca ei wahuistanut sydhemens/ Ja heiden Hengens eipe vskolisesta rippunut Jumalasta.
Ja ei tulisit niinkuin heidän isänsä/ yksi kirrinen ja kankea suku/ joka ei wahwistanut sydämensä/ Ja heidän henkensä eipä uskollisesti riippunut Jumalasta.
Ps 78:10 Ninquin ne * Ephraimin Lapset/ harniskoitut/ Joutzella ambuit/ poislangesit * Sodhan aialla.
Niinkuin ne Ephraimin lapset/ haarniskoidut/ jousella ampuit/ poislankesit sodan ajalla.
Ps 78:11 Eipe he pitenyet Jumalan Lijtoa/ Ja euet tactonet waelta henen Laisans.
Eipä he pitäneet Jumalan liittoa/ Ja eiwät tahtoneet waeltaa hänen laissansa.
Ps 78:12 Ja he vnhotit henen Teghonsa ia henen Ihmeens/ iotca hen heille osottanut oli.
Ja he unhotit hänen tekonsa ja hänen ihmeensä/ jotka hän heille osoittanut oli.
Ps 78:13 Heiden Iseins eteen teki hen Ihmeite Ägyptin Maasa/ sijllä Zoan kedholla.
Heidän isäinsä eteen teki hän ihmeitä Egyptin maassa/ sillä Zoan kedolla.
Ps 78:14 Hen halcaisi Meren/ ia heite sen lepitzewei/ ia asetti sen Wedhen/ ninquin ydhen Murin.
Hän halkaisi meren/ ja heitä sen läwitse wei/ ja asetti sen weden/ niinkuin yhden muurin.
Ps 78:15 Ja hen talutti heite ylipeiue Piluelle/ ia coco ööte walkialla Tulella.
Ja hän talutti heitä ylipäiwä pilwellä/ ja koko yötä walkealla tulella.
Ps 78:16 Hen halghaisi Callion Coruesa/ ia iootti heite wedhelle ninquin swres Sywydhes.
Hän halkaisi kallion korwessa/ ja juotti heitä wedellä niinkuin suuressa sywyydessä.
Ps 78:17 Ja hen laski Oijat wootaman sijte Calliosta/ Nin ette he sieldä vloswoosit quin wirdhat.
Ja hän laski ojat wuotamaan siitä kalliosta/ Niin että he sieltä uloswuosit kuin wirrat.
Ps 78:18 Ja wiele he sijttengi syndieteit henen wastans/ ia wihoitit sen Corkeiman sijnä Coruessa.
Ja wielä he sittenkin syntiä teitä hänen wastaansa/ ja wihoitit sen Korkeimman siinä korwessa.
Ps 78:19 Ja he kiusasit Jumala heiden sydhemisens/ Ette he anoit Roca heiden Sieluillens.
Ja he kiusasit Jumalaa heidän sydämissänsä/ että he anoit ruokaa heidän sielullensa.
Ps 78:20 He puhuit Jumalata wastan ia sanoit/ Woineko Jumala walmista Peudhen Coruesa?
He puhuit Jumalata wastaan ja sanoit/ Woineeko Jumala walmistaa pöydän korwessa?
Ps 78:21 Catzo/ kylle hen tosin Callion löi/ ia wedhet vloswosit ia Oiat vlosioxit.
Katso/ kyllä hän tosin kallion löi/ ja wedet uloswuosit ja ojat ulosjuoksit.
Ps 78:22 Mutta quinga hen woi mös Leiuen anda/ eli henen Canssallens Liha saatta?
Mutta kuinka hän woi myös leiwän antaa/ eli hänen kansallensa lihaa saattaa?
Ps 78:23 Quin nyt HERRA sen cwli/ nin hen kiukustui/ ia Tuli sytytettijn Jacobis/ ia iulmaus tuli Israelin ylitze.
Kuin nyt HERRA sen kuuli/ niin hän kiukustui/ ja tuli sytytettiin Jakobissa/ ja julmaus tuli Israelin ylitse.
Ps 78:24 Ettei he vskoneet Jumalan päle/ ia euet vskaltanuet henen Apunsa päle. Ja hen keski piluille ylhelde/ ia auasi ne Taiuan ouet.
ettei he uskoneet Jumalan päälle/ ja eiwät uskaltaneet hänen apunsa päälle. Ja hän käski pilwille ylhäältä/ ja awasi taiwaan owet.
Ps 78:25 Ja annoi sataa heille Manna södhexens/ Ja annoi heille Taiuan Leipe.
Ja antoi sataa heille mannaa syödäksensä/ ja antoi heille taiwaan leipää.
Ps 78:26 He söit Engeliten Leipe/ hen lehetti heille kylle Roca rauinoxexi.
He söit enkelten leipää/ hän lähetti heille kyllin ruokaa rawinnoksi.
Ps 78:27 Hen annoi Itetwlen puhalta Taiuan alla/ ia henen wäkewydhens cautta yleskihoitti EteleTwlen.
Hän antoi itätuulen puhaltaa taiwaan alla/ ja hänen wäkewyytensä kautta ylöskiihoitti etelätuulen.
Ps 78:28 Ja annoi sata Ninquin tomun Liha heiden pälens/ Ja Linduia ninquin Sannan Meresse.
Ja antoi sataa niinkuin tomun lihaa heidän päällensä/ ja lintuja niinkuin sannan meressä.
Ps 78:29 Ja salli ne langeta keskelle heiden Scantzians/ Jocapaicas quin he asuit.
Ja salli ne langeta keskelle heidän skantsiansa (leiriänsä) / jokapaikassa kuin he asuit.
Ps 78:30 Nin he söit ia tulit sangen rauitetuxi/ ia annoi sammutta heiden himonsa.
Niin he söit ja tulit sangen rawitetuksi/ ja antoi sammuttaa heidän himonsa.
Ps 78:31 Quin he nyt Himonsa sammutit/ ia he wiele sijte söit.
Kuin he nyt himonsa sammutit/ ja he wielä siitä söit.
Ps 78:32 Nin tuli Jumalan wiha heiden ylitzens/ ia tapoi ne Jaloimat heiden seastans/ ia ne Parahimmat Israelis hen mahanlöi.
Niin tuli Jumalan wiha heidän ylitsensä/ ja tappoi ne jaloimmat heidän seastansa/ ja ne parhaimmat Israelissa hän maahan löi.
Ps 78:33 MUtta ylitze neite caikia he wiele sijttekin synditeit/ ia euet vskoneet henen Ihmeitens päle.
Mutta ylitse näitä kaikkia he wielä sittenkin syntiä teitä/ ja eiwät uskoneet hänen ihmeittensä päälle.
Ps 78:34 Senteden annoi hen heite poiscoolla/ nin ette he miteken saanuet/ ia teutyi heiden Eliaicanans rangaistetta.
Sentähden antoi hän heitä pois kuolla/ niin että he mitäkään saaneet/ ja täytyi heidän elinaikanansa rangaistettaa.
Ps 78:35 Quin hen heite tappoi/ etzit he hende/ Ja he palasit/ ia warahin tulit Jumalan tyge.
Kuin hän heitä tappoi/ etsit he häntä/ ja he palasit/ ja warhain tulit Jumalan tykö.
Ps 78:36 Ja muistelit/ Ette Jumala on heiden Turuans/ Ja Jumala se Corkein heiden Lunastaians.
Ja muistelit/ että Jumala on heidän turwansa/ ja Jumala se Korkein heidän lunastajansa.
Ps 78:37 Ja he wiekastelit henen edhesens heiden Suullans/ ia walectelit henelle heiden Kielillens. Mutta heiden sydemens ei ollut wahua henen tygens/ ia euet pitenyet vskolisesta henen Lijtostans.
Ja he wiekastelit hänen edessänsä heidän suullansa/ ja walehtelit hänelle heidän kielillänsä. Mutta heidän sydämensä ei ollut wahwa hänen tykönsä/ ja eiwät pitäneet uskollisesti hänen liitostansa.
Ps 78:38 MUtta hen oli Armolinen/ ia andexiannoi ne Pahatteghot/ ia ei hukuttanut heite/ ia vsein hen poiskiäensi wihans/ ettei hen laskenut caikia wihans menemen.
Mutta hän oli armollinen ja anteeksiantoi ne pahat teot/ ja ei hukuttanut heitä/ ja usein hän poiskäänsi wihansa/ ettei hän laskenut kaikkia wihansa menemään.
Ps 78:39 Sille hen muisti ette he Liha olit/ yxi Twli quin poismene/ ia ei palaia.
Sillä hän muisti että he liha olit/ yksi tuuli kuin poismenee/ ja ei palaja.
Ps 78:40 He wihoitit hende sangen vsein Coruesa/ ia Kihoitit henen sijnä Aukiasmaas.
He wihoitit häntä sangen usein korwessa/ ja kiihoitit hänen siinä aukeassa maassa.
Ps 78:41 Ja he kiusasit taas Jumalata iocapaicas/ ia hersyttelit sen Pyhen Israelis.
Ja he kiusasit taas Jumalata joka paikassa/ ja härsyttelit sen Pyhän Israelissa.
Ps 78:42 Euet he muistanuet henen Kädhens päle/ sinä Peiuene iona hen lunasti heite Wiholisiste.
Eiwät he muistaneet hänen kätensä päälle/ sinä päiwänä jona hän lunasti heitä wihollisista.
Ps 78:43 Ninquin hen oli henen Merkins Egyptis tehnyt/ ia henen Ihmeens sijnä Zoan maassa.
Niinkuin hän oli hänen merkkinsä Egyptissä tehnyt/ ja hänen ihmeensä siinä Zoan maassa.
Ps 78:44 Coska hen heiden Wedhens werexi mwtti/ ettei he heiden Oistans tainnet ioodha.
Koska hän heidän wetensä wereksi muutti/ ettei he heidän ojistansa tainneet juoda.
Ps 78:45 Coska hen Turilat heiden secans lehetti/ iotca heite söit/ ia Sammacot quin heite hukutit.
Koska hän turilaat heidän sekaansa lähetti/ jotka heitä söit/ ja sammakot kuin heitä hukutit.
Ps 78:46 Ja annoi heiden Elonsa Roostille/ ia heiden Kyluöns Toukille.
Ja antoi heidän elonsa roostille (ruohomadoille)/ ja heidän kylwönsä toukille.
Ps 78:47 Coska hen Rakehilla heiden Winapuuns löi/ ia heiden Willificunans Pacaisella.
Koska hän rakeilla heidän wiinapuunsa löi/ ja heidän williwiikunansa pakkasella.
Ps 78:48 Coska hen löi heiden Carians Rakehilla/ ia heiden Laumans pitkeisentulella.
Koska hän löi heidän karjansa rakeilla/ ja heidän laumansa pitkäisen tulella.
Ps 78:49 Coska hen hirmulises wihassans lehetti heiden secaans pahat Engelit/ ia annoi heite radhella ia cadhotetta/ ia wahingoitta.
Koska hän hirmullisessa wihassansa lähetti heidän sekaansa pahat enkelit/ ja antoi heitä raadella ja kadotettaa/ ja wahingoittaa.
Ps 78:50 Coska hen annoi wihans edeskeudhe/ Ja heiden Sieluiansa eipe Coolemasta sästenyt/ Ja cooletti Ruttotaudhilla heiden Eleimens.
Koska hän antoi wihansa edeskäydä/ ja heidän sielujansa eipä kuolemasta säästänyt/ ja kuoletti ruttotaudilla heidän eläimensä.
Ps 78:51 Coska hen caiki Esicoiset Egyptis löi/ ne ensimeiset Periliset sen Chamin Maioissa.
Koska hän kaikki esikoiset Egyptissä löi/ ne ensimmäiset perilliset sen Chamin majoissa.
Ps 78:52 JA vloslaski ninquin Lambat henen Canssans/ ia wei heite ninquin iongun Lauman Coruesa.
Ja uloslaski niinkuin lampaat hänen kansansa/ ja wei heitä niinkuin jonkun lauman korwessa.
Ps 78:53 Ja hen saattoi heite irstasta/ ettei he pelienyet/ waan heiden wiholisens peitti se Meri.
Ja hän saattoi heitä irstaasta/ ettei he peljänneet/ waan heidän wihollisensa peitti se meri.
Ps 78:54 Ja hen siseltoi heite henen Pyhydens Raiohin/ temen Mäen tyge/ ionga henen Oikia kätens saanut oli.
Ja hän sisälle toi heitä hänen pyhyytensä rajoihin/ tämän mäen tykö/ jonka hänen oikea kätensä saanut oli.
Ps 78:55 Ja hen poisheitti heiden eteens Pacanat/ ia heille aruolla Perimisen vlosiacoi/ Ja nijnnen Maioissa hen annoi Israelin Sucukunnat siselasua.
Ja hän poisheitti heidän edestänsä pakanat/ ja heille arwoilla perimisen ulosjakoi/ Ja niiden majoissa hän antoi Israelin sukukunnat sisällä asua.
Ps 78:56 Mutta he kiusasit ia wihoitit Jumalan sen Corkeiman/ Ja euet pitenyet henen Todhistoxians.
Mutta he kiusasit ja wihoitit Jumalan sen Korkeimman/ ja eiwät pitäneet hänen todistuksiansa.
Ps 78:57 Waan he tacaperin langesit/ ia ylencatzoit caikia/ nin quin heiden Isenssecki/ ia euet pitenet/ ninquin leuhä Joutzi.
Waan he takaperin lankesit/ ja ylenkatsoit kaikkia/ niinkuin heidän isänsäkin/ ja eiwät pitäneet/ niinkuin löyhä jousi.
Ps 78:58 Ja he yllytit henen wihahan heiden Hijsillens/ ia hersyttelit henen heiden Epeiumaloillans.
Ja he yllytit hänen wihahan heidän hiisillänsä/ ja härsyttelit hänen heidän epäjumaloillansa.
Ps 78:59 Ja quin Jumala sen cwli/ nin hen närkestyi/ ia sangen poisheitti Israelin.
Ja kuin Jumala sen kuuli/ niin hän närkästyi/ ja sangen poisheitti Israelin.
Ps 78:60 Nin ette hen ylenannoi henen Asumisens Silos/ sen Maian/ iossa hen Inhimisten seas asui.
Niin että hän ylenantoi hänen asumisensa Silossa/ sen majan/ jossa hän ihmisten seassa asui.
Ps 78:61 Ja annoi heiden Woimans Fangiuxehen/ ia heiden Cauniudhens wiholisten käsijn.
Ja antoi heidän woimansa wankeuteen/ ja heidän kauneutensa wihollisten käsiin.
Ps 78:62 Ja hen ylenannoi kanssans Miecan ala/ ia närkestyi henen Perimistens wastan.
Ja hän ylenantoi kansansa miekan alle/ ja närkästyi hänen perimisensä wastaan.
Ps 78:63 Heiden Miehucaisens Tuli ylessöi/ ia heiden Neitzydhens teutyi hoolemata iedhä.
Heidän miehukaisensa tuli ylössöi/ ja heidän neitsyytensä täytyi huolemata jäädä.
Ps 78:64 Heiden Pappins miecan cautta langesit/ ia ei Leski ollutkan/ ioca sen ylitzen idki.
Heidän pappinsa miekan kautta lankesit/ ja ei leski ollutkaan/ joka sen ylitsen itki.
Ps 78:65 Ja se HERRA heräsi/ ninquin iocu Macauainen/ ninquin iocu Wekeue rämäie Winan ioopumisest.
Ja se HERRA heräsi/ niinkuin joku makaawainen/ niinkuin joku wäkewä rämääjä wiinan juopumisesta.
Ps 78:66 Ja löi henen Wiholisens perewierihin/ ia pani ijancaikisen häpien heiden pälens.
Ja löi hänen wihollisensa periwierihin/ ja pani iankaikkisen häpeän heidän päällensä.
Ps 78:67 Ja poisheitti sen Josephin Maian/ ia ei vloswalinut sitä Ephraimin Sucukunda.
Ja poisheitti sen Josephin majan/ ja ei uloswalinnut sitä Ephraimin sukukuntaa.
Ps 78:68 Waan hen vloswalitzi sen Judan Sucukunnan/ Sen woren Zion/ iota hen racasti.
Waan hän uloswalitsi sen Judan sukukunnan/ sen wuoren Zion/ jota hän rakasti.
Ps 78:69 Ja rakensi henen Pyhydhens corkeuxeen/ ninquin ijancaikisesta pysyueisen Maan.
Ja rakensi hänen pyhyytensä korkeukseen/ niinkuin iankaikkisesti pysywäisen maan.
Ps 78:70 Ja vloswalitzi henen Paluelians Dauidin/ Ja otti henen Lammasten hoonesta.
Ja uloswalitsi hänen palwelijansa Dawidin/ ja otti hänen lammasten huoneesta.
Ps 78:71 Nijste imetteuiste Lampaista/ hen haki henen Ette Hen henen Canssans Jacobin caitzisi/ ia Israelin henen Perimisens.
Niistä imettäiwäisistä lampaista/ hän haki hänen että hän hänen kansansa Jakobin kaitsisi/ ja Israelin hänen perimisensä.
Ps 78:72 Ja hen caitzi mös heite caikella sydhemens wakudhella/ Ja hallitzis heite caikella achkerudhella.
Ja hän kaitsi myös heitä kaikella sydämensä wakuudella/ ja hallitsisi heitä kaikella ahkeruudella.