Psalttari

CXXI. Psalmi .
 
On sen waiuatun Seurakunnan/ ia cungin Jumalisten Lohutos/ Ette Jumala/ ioca Sionis wissille sanalla/ Ja ihmelisille Todhistoxille/ seke poians tulemisen ia pyhen Hengen andamisen/ ette mös Euangeliumins cautta/ itzens ilmoitti/ catzele/ cwldele/ ia auttapi henen Auxenshwtauaiset totisella vskaluxella.
 
Ps 121:1 Yxi Weisu corkeimas Choris. MIne ylesnostan silmeni Mekihin pein/ Joista minulle Apu tulepi.
Yksi weisuu korkeimmassa kuorissa. Minä ylösnostan silmäni mäkihin päin/ Joista minulle apu tuleepi.
Ps 121:2 Minun Apun tulepi HERRALDA/ ioca Taiuan ia Maan tehnyt on.
Minun apuni tuleepi HERRALTA/ joka taiwaan ja maan tehnyt on.
Ps 121:3 Ei hen salli sinun Jalcas horiuman/ Eike se maca/ ioca sinua ketke.
Ei hän salli sinun jalkasi horjuman/ Eikä se makaa/ joka sinua kätkee.
Ps 121:4 Catzo/ se Israelin wartia/ Eike hen maca eli torcu.
Katso/ se Israelin wartija/ Eikä hän makaa eli torku.
Ps 121:5 Se HERRA ketkeköön sinua/ HERRA ombi sinun Wartios ylitze sinun Oikiankätes.
Se HERRA kätkeköön sinua/ HERRA ompi sinun wartiosi ylitse sinun oikean kätesi.
Ps 121:6 Ettei Auringoisen pidhe sinua peiuelle poltaman/ Eikä Cuun öölle.
Ettei aurinkoisen pidä sinua päiwällä polttaman/ Eikä kuu yöllä.
Ps 121:7 HERRA ketkeköön sinua caikista pahoista/ hen ketkekön sinun Sielus.
HERRA kätkeköön sinua kaikista pahoista/ hän kätkeköön sinun sielusi.
Ps 121:8 HERRA ketkeköön sinun vloskeumises ia siselkeumises/ hamast nyt ia haman ijancaikisehen.
HERRA kätkeköön sinun uloskäymisesi ja sisälle käymisesi/ hamasta nyt ja hamaan iankaikkiseen.
 
CXXII. Psalmi .
 
On Kijtossana/ ette Jumala henen Seurakunnans ketkepi ia warielepi/ ynne henen Palueluxens cansa/ ette Canssa tulis Jumalan Sanan cwleman/ rucoleman ia kijttemen/ Ette synnit rangastetaisin/ ia andexiannetaisin/ Ette Seuracunda cucoistais caikinaisist hywydist/ souinost/ Rauhast/ ia lohutoxest tuskissa/ seke Esimiehis/ kircois/ Esiuallois ette Perehis ia Honenhallitoxis. Joissa palio Lehimeisten teden/ kerssiten. 2. Tim. 2. Caiki mine kersin ninen Ulosualitudhen teden/ ette hekin autuaxi tulisit.
 
Ps 122:1 Yxi Dauidin Weisu/ Corkeimas Choris. MIne iloitzen nijste quin minulle sanotut ouat/ Ette meiden pite sihen HERRAN Honesen siselkeumen.
Yksi Dawidin weisuu/ korkeimmassa kuorissa. Minä iloitsen niistä kuin minulle sanotut owat/ että meidän pitää siihen HERRAN huoneeseen sisälle käymän.
Ps 122:2 Ja ette meiden Jalcanne pite seisoman/ sinun Porteisas Jerusalem.
Ja että meidän jalkamme pitää seisoman/ sinun porteissasi Jerusalem.
Ps 122:3 Jerusalem ombi rakettu/ ette sen Caupungin oleman pite/ Johonga cocontuleminen on.
Jerusalem ompi rakennettu/ että sen kaupungin oleman pitää/ Johonka kokoon tuleminen on.
Ps 122:4 Ette Sucukunnat sinne ylesastuman pite/ Nimiten se HERRAN Sucukunda/ sarnaman Israelin Canssalle/ ia kijttemen HERRAN nime.
Että sukukunnat sinne ylösastuman pitää/ Nimittäin se HERRAN sukukunta/ saarnaaman Israelin kansalle/ ja kiittämän HERRAN nimeä.
Ps 122:56 Sille sielle ouat Stolit asetetut domittaman/ ne Dauidin Honen Stolit.
Sillä siellä owat tuolit asetetut tuomittaman/ ne Dawidin huoneen tuolit.
Ps 122:6 Toiuottaca Jerusalemille Onnia/ he menestykööt/ iotca sinua racastauat.
Toiwottakaa Jerusalemille onnea/ he menestykööt/ jotka sinua rakastawat.
Ps 122:7 Rauha olcoon sises sinun Muries/ ia Onni sinun Pallacisas.
Rauha olkoon sisässä sinun muuriesi/ ja onni sinun palatsissasi.
Ps 122:8 Minun welieni ia Ysteueni teden/ mine toiuotan sinulle * Rauhan.
Minun weljeni ja ystäwäni tähden/ minä toiwotan sinulle rauhan.
Ps 122:9 Meiden HERRAN Jumalan Honen teden/ tadhon mine sinun parastas etzie.
Meidän HERRAN Jumalan huoneen tähden/ tahdon minä sinun parastasi etsiä.
 
CXXIII. Psalmi .
 
On Seurakunnan Rucous/ ioca Mailmas ylencatzotan/ wastan Ulconcullatuita/ Hecumarita/ Epicureita/ Väkeuite/ ia muidhen Seurakunnan Wiholisia.
 
Ps 123:1 Yxi Weisu corkeimas Choris. MIne ylesnostan Silmeni sinun tyges/ Joca asut Taiuassa.
Yks weisuu korkeimmassa kuorissa. Minä ylösnostan silmäni sinun tykösi/ Joka asut taiwaassa.
Ps 123:2 Catzo/ Quin ne Paluelian silmet/ heiden HERRAINS käsijn catzouat.
Katso/ Kuin palwelijan silmät/ heidän herrainsa käsiin katsowat.
Ps 123:3 Quin ne Picain silmet/ heiden Emendens Käsijn catzouat.
Kuin ne piikain silmät/ heidän emäntäinsä käsiin katsowat.
Ps 123:4 Nin meiden silmenne catzouat meiden HERRAN Jumalan päle/ Sihenasti ette hen meille Armolisexi tule.
Niin meidän silmämme katsowat meidän HERRAN Jumalan päälle/ Siihenasti että hän meille armolliseksi tulee.
Ps 123:5 Ole meille Armolinen HERRA/ Ole meille Armolinen/ Sille me olem sangen teutetyt ylencatzomisesta.
Ole meille armollinen HERRA/ Ole meille armollinen/ Sillä me olemme sangen täytetyt ylenkatsomisesta.
Ps 123:6 Sangen teunens ombi meiden Sielunna/ ninen ylpiein pilcoista/ ia ninen Corein ylencatzomisesta.
Sangen täynnänsä ompi meidän sielumme/ niiden ylpeäin pilkoista/ ja niiden korein ylenkatsomisesta.
 
CXXIV. Psalmi .
 
On makia Seurakunnan Lohutos ia Kijtossana warieluxen ia wapadhoxen teden/ Nin monein Wiholistein hirmusutta ia Julmautta wastan/ quin ouat/ Kuningasten/ Pämiesten/ Canssain/ Eriseurain/ Ja Ulcocullasuttein/ Jotca Seurakunnan tactouat/ pereti cadhotta/ Joinenga Julmauxen Propheta wertautta swren Wirdhan eli Cosken wotamisen cautta.
 
Ps 124:1 Yxi Dauidin Weisu/ Corkeimas Choris.
Yksi Dawidin weisuu/ Korkeimmassa kuorissa.
Ps 124:2 ELLei itze HERRA olis meiden cansan/ Nin sanocan Israel.
Ellei itse HERRA olisi meidän kanssan/ Niin sanokaan Israel.
Ps 124:3 Ellei itze HERRA olis meiden cansan/ Coska Inhimiset meite wastan carkaiauat.
Ellei Itse HERRA olisi meidän kanssan/ Koska ihmiset meitä wastaan karkaawat.
Ps 124:4 Nin he ylesnielisit meite eleuene/ Coska heiden Wihans meiden ylitzen iulmistu.
Niin hän ylösnielisit meitä eläwänä/ Koska heidän wihansa meidän ylitsen julmistuu.
Ps 124:5 Nin Vesi meite vpotais/ Cosket keuisit ylitze meiden Sielunna.
Niin wesi meitä upottaisi/ Kosket käwisit ylitse meidän sielumme.
Ps 124:6 Kijtetty olcoon se HERRA/ Ettei hen meite anna Raateluxexi heiden Hambaisens.
Kiitetty olkoon HERRA/ Ettei hän meitä anna raatelukseksi heidän hampaisiinsa.
Ps 124:7 Meiden Sielun päsi ninquin iocu Lindu sijte Lindurin paulasta. Se Paula on serietty/ ia me pästetut olema.
Meidän sieluni pääsi niinkuin joku lintu siitä linturin paulasta. Se paula on särjetty/ ja me päästetyt olemme.
Ps 124:8 Meiden Apun ombi HERRAN Nimes/ Joca on Taiuan ia Maan tehnyt.
Meidän apun ompi HERRAN nimessä/ Joka on taiwaan ja maan tehnyt.

CXXV. Psalmi .

On Rucous ia Kijtossana/ Ette HERRA warielepi Seurakunnans ia ne Jumaliset Opettaiat/ iotca Tyrannilde sordhetaan/ Ja vhckapi ette Jumala ne Ulcocullatut/ quin oikiasta Opista poickeuat/ cadhottapi. Waan ne Pyhet hen päste ia cunnioitta.

Ps 125:1 Yxi Weisu Corkeimas Choris.
Yksi weisuu korkeimmassa kuorissa.
Ps 125:2 JOtca vskaltauat HERRAN päle/ eipe he lange/ waan ijancaikisesta pysyuet/ ninquin se Woori Zion.
Jotka uskaltawat HERRAN päälle/ eipä he lankea/ waan iankaikkisesti pysywät/ niinkuin se wuori Zion.
Ps 125:3 Ymberi Jerusalemin ouat Wooret/ Ja se HERRA ombi henen Canssans ymberille/ hamast nyt ia nin ijancaikisudhen asti.
Ympäri Jerusalemin owat wuoret/ Ja se HERRA ompi hänen kansansa ympärillä/ hamasta nyt ja niin iankaikkisuuteen asti.
Ps 125:4 Sille ninen Jumalattomain Waltica ei pidhe pysymen ylitze sen Wanhurskasten Joukon/ Ettei ne Wanhurskaat vlosoiennaisi Käsiens Wäryteen pein.
Sillä niiden jumalattomain waltikka ei pidä pysymän ylitse sen wanhurskasten joukon/ ettei ne wanhurskaat ulosojentaisi käsiänsä wääryyteen päin.
Ps 125:5 HERRA tee hyuesti/ Nijlle hyuille ia hurskaille Sydhemiste.
HERRA tee hywästi/ Niille hywille ja hurskaille sydämille.
Ps 125:6 Mutta iotca poickeuat heiden wärijn teihins/ Nijte Jumala poisaiapi/ ninen pahaintekiedhen cansa/ Mutta Rauha olcoon ylitze Israelin.
Mutta jotka poikkeawat heidän wääriin teihinsä/ Niitä Jumala pois ajaapi/ niiden pahantekijäiden kanssa/ Mutta rauha olkoon ylitse Israelin.

CXXVI. Psalmi .

On Kijtossana ia Päsemisen Lupaus sijte Babilonian Fangiuxesta/ ia caikista muista pahoista/ Ja liatekin Synniste/ Colemasta/ Laista. etc. Christusen ia Euangeliumin cautta/ Jolla Christusen Waldakunda leuiteteen/ Coolema ia Perkele woitetan/ Ja caikinainen Pahws poispyhiten.

Ps 126: Yxi Weisu Corkeimas Choris. COska HERRA pästepi ne Zionin Fangit/ Nin me olema ninquin Unennäkeueiset.
Yksi weisuu korkeimmassa kuorissa. Koska HERRA päästääpi Zionin wangit/ Niin me olemme niinkuin unennäkewäiset.
Ps 126:2 Silloin meiden suun Naurulla teuteten/ Ja meiden Kielen teunens riemua/ Silloin sanotan Pacanoissa/ se HERRA on Swria heiden coctans tehnyt.
Silloin meidän suun naurulla täytetään/ Ja meidän kielen täynnänsä riemua/ Silloin sanotaan pakanoissa/ se HERRA on suuria heidän kohtaan tehnyt.
Ps 126:3 Se HERRA on Swria tehnyt meiden coctan/ Sille me iloiset olema.
Se HERRA on suuria tehnyt meidän kohtaan/ Sillä me iloiset olemme.
Ps 126:4 Käenne HERRA meiden Fangiuxen/ Ninquin sine ne Wirdhat Etelen pein poisquiuanut olet.
Käännä HERRA meidän wankeuksen/ Niinkuin sinä ne wirrat etelään päin poiskuiwannut olet.
Ps 126:5 Jotca kynelille kylueuet/ Pite ilolla ylesnijttemen.
Jotka kyynelillä kylwäwät/ Pitää ilolla ylösniittämän.
Ps 126:6 He meneuet ia idkeuet/ ia vloscandauat callin Siemenen/ Ja tuleuat Riemulla ia touat heiden Lychtehens.
He menewät ja itkewät/ ja uloskantawat kalliin siemenen/ Ja tulewat riemulla ja tuowat heidän lyhtehensä.

CXXVII. Psalmi .

Teme Psalmi opetta Ettei Walta/ Kirco/ ia Honeenhallitos woidha eli taita asetetta/ hallitta/ taica warielta/ Ellei HERRA siugna/ Sen Sananparden ielkin/ HERRAN Siugnaus se rickauttapi.

Ps 127:1 Yxi Salomonin Weisu Corkeimas Choris. ELLei HERRA Honetta rakennaisi/ Nin he huckan tötetekisit/ iotca senpäle rakendauat.
Yksi Salomonin weisuu korkeimmassa kuorissa. Ellei HERRA huonetta rakentaisi/ Niin he hukkaan työtä tekisit/ jotka senpäälle rakentawat.
Ps 127:2 Ellei HERRA Caupungia warielis/ Nin ne Wartiat huckan waluouat.
Ellei HERRA kaupunkia warjelisi/ Niin ne wartijat hukkaan walwowat.
Ps 127:3 Se on turha/ ette te warhan ylesnouset/ ia hilian maata menet/ Ja swrella töölle Elatoxen walmistat/ Sille hen andapi ne Ysteuillens heiden maatessans.
Se on turha/ että te warhain ylösnouset/ ja hiljan maata menet/ Ja suurella työllä elatuksen walmistat/ Sillä hän antaapi ne ystäwäillensä heidän maatessansa.
Ps 127:4 Catzo/ Lapset ouat HERRAN Lahia/ Ja Rumin hedhelme on yxi Andamus.
Katso/ Lapset owat HERRAN lahja/ Ja ruumiin hedelmä on yksi antamus.
Ps 127:5 Quin Noolet iongun Väkeuen kädhesse/ Nin ouat ne Nooret Piltit.
Kuin nuolet jonkun wäkewän kädessä/ Niin owat nuoret piltit.
Ps 127:6 Autuas on se/ ionga Wijni nijte teunens on/ Euet ne häueistete/ Coska he Wiholisteins cansa Portissa toimittauat.
Autuas on se/ jonka wiini niitä täynnänsä on/ Eiwät ne häwäistetä/ Koska he wihollistensa kanssa portissa toimittawat.

CXXVIII. Psalmi .

Quin se entinen Psalmi opetti/ Ette caiki menestypi Jumalan Siugnauxesta/ ia ei meiden töösten ia surustan. Nin teme opettapi sen Siugnauxen Jumalan pelkeueisten Auioskeskuin ia pyhein tyge oleuan. Nin tai on yxi Häidenlaulu ia Morssianwirsi/ Jolla ne Auiot seke lohutetan/ ette caiki Onneliset heille toiuotetaan/ ia Jumalalda luuatan.

Ps 128:1 Yxi Weisu Corkeimas Choris. AUtuas on iocainen quin HERRA pelkeuet/ ia henen Teidhens päle waeldauat.
Yksi weisuu korkeimmassa kuorissa. Autuas on jokainen kuin HERRAA pelkääwät/ ja hänen teidensä päällä waeltawat.
Ps 128:2 Sine eletet sinuas sinun Käteis töiste/ Autuas sine olet/ Ja hyuesti sinulle keupi.
Sinä elätät sinuas sinun kätteisi töistä/ Autuas sinä olet/ Ja hywästi sinulle käypi.
Ps 128:3 Sinun Emendes pite oleman ninquin iocu Hedhelmelinen Winapuu/ ymberi sinun Hones louckat/ Sinun Lapses ninquin ne Oliunwesat/ sinun Peudhes ymberille.
Sinun emäntäsi pitää oleman niinkuin joku hedelmällinen wiinapuu/ ympäri sinun huoneesi loukkaast/ Sinun lapsesi niinkuin ne öljynwesat/ sinun pöytäsi ympärillä.
Ps 128:4 Catzos/ Tellens se Mies siugnatan/ Joca HERRA pelke.
Katsos/ Tällens mies siunataan/ joka HERRAA pelkää.
Ps 128:5 Sen HERRAN pite sinua Zionista siugnaman/ Ette sinun näkemen pite sen Jerusalemin Onnen/ caiken sinun Eliaicanas.
Sen HERRAN pitää sinua Zionista siunaaman/ että sinun näkemän pitää sen Jerusalemin onnen/ kaiken sinun elinaikanasi.
Ps 128:6 Ja saat nädhexes sinun lastes Lapset/ Rauhan ylitze Israelin.
Ja saat nähdäksesi sinun lastesi lapset/ Rauhan ylitse Israelin.

CXXIX. Psalmi .

On caunis Rucous/ Kijtossana/ Mainitos ia Walitus Seurakunnan Wiholisia wastan/ Joista hen quitengi wariellan lohutetan ia pästeten/ mös caikia Heluetin Portia wastan Waicka hen hamast Norudhestans on sordhettu/ Wimein hen vhkapi Jumalan Canssan Wiholisille cadhotuxen.

Ps 129:1 Yxi Weisu Corkeimas Choris. USein he ouat minua adhistanuet hamast minun Norudhestani/ sanocan nyt Israel.
Yksi weisuu korkeimmassa kuorissa. Usein he owt minua ahdistaneet hamasta minun nuoruudestani/ sanokaan nyt Israel.
Ps 129:2 Usein he ouat minua adhistanuet hamast minun Norudhestani/ Mutta euet he minua ylitzewoittanuet.
Usein he owat minua ahdistaneet hamasta minun nuoruudestani/ Mutta eiwät he minua ylitsewoittaneet.
Ps 129:3 Ne Kyndeiet ouat minun Selkeni päle kyndenyet/ Ja heiden Wacons pitkeen wetenyet.
Ne kyntäjät owat minun selkäni päällä kyntäneet/ ja heidän wakonsa pitkään wetäneet.
Ps 129:4 Se HERRA quin Wanhurskas on/ ombi ninen Jumalattomidhen Köudhet poishacanut.
Se HERRA kuin wanhurskas on/ ompi niiden jumalattomien köydet poishakannut.
Ps 129:5 Ah ioska he häpiehen tulisit/ ia tacaperin käendyisit/ Caiki iotca Zioni wihauat.
Ah josko ne häpeään tulisit/ ja takaperin kääntyisit/ Kaikki jotka Zionia wihaawat.
Ps 129:6 Ah ioska he olisit ninquin ne Rohot Cattoin päle/ Jotca ennen quiuettuuat/ quin he ylesreueisten.
Ah josko he olisit niinkuin ne ruohot kattoin päällä/ Jotka ennen kuiwettuwat/ kuin he ylösrewäistään.
Ps 129:7 Joista se Nijtteie kättens ei teute/ Eike mös se Lychtensitoia henen Syliäns teute.
Joista se niittäjä kättänsä ei täytä/ eikä myös se lyhteensitoja hänen syliänsä täytä.
Ps 129:8 Eike yxiken Ohitzekeupe sano/ Olcoon HERRAN siugnaus teiden pälen/ Me siugnama teite sihen HERRAN Nimehen.
Eikä yksikään ohitsekäypä sano/ Olkoon HERRAN siunaus teidän päällän/ Me siunaamme teitä siihen HERRAN nimeen.

CXXX. Psalmi .

Teme on murhelisen mielen hocaus ia Rucous/ quin hen synnins raskaudhen tundepi/ ia ette Jumala ninen teden wihainen on. Waan se on paras lohutos/ Ettei hen mwta miteken Synnins souinoxi asetta/ quin sulan Jumalan Armon ia Laupiudhen/ Jumalan Poian Welinkeumisen teden/ henen lupauxens teden. Gen. 3. 12 etc.

Ps 130:1 Yxi Weisu Corkeimas Choris. SYuiste hwdhan mine sinun tyges HERRA.
Yksi weisuu korkeimmassa kuorissa. Sywyydestä huudan minä sinun tykösi HERRA.
Ps 130:2 HERRA cwle minun Änen/ warinottacan sinun Coruas minun Rucouxeni äneste.
HERRA kuule minun ääneni/ waarinottakaan sinun korwasi minun rukoukseni äänestä.
Ps 130:3 Jos sine HERRA soimat syndie? HERRA cuca sis pysypi?
Jos sinä HERRA soimaat syntiä? HERRA kuka siis pysyypi?
Ps 130:4 Sille sinun tykönes ombi Synnein se Andexiandamus/ Ette sinua pelieteisin.
Sillä sinun tykönäsi ompi syntein se anteeksiantamus/ että sinua peljättäisiin.
Ps 130:5 Mine odhotan HERRAN ielkin/ Minun Sielun odhotta/ Ja mine toiuon henen Sanans päle.
Minä odotan HERRAN jälkeen/ Minun sieluni odottaa/ Ja minä toiwon hänen sanansa päälle.
Ps 130:6 Minun Sielun wartioitze HERRA/ Homen wartiasta ia haman homen wartiahan.
Minun sieluni wartioitsee HERRAA/ Huomen wartiosta ja hamaan huomen wartioon.
Ps 130:7 Israel toiuocan HERRAN päle/ Sille HERRAN tykene ombi Armo/ ia runsas lunastos henen tykenens.
Israel toiwokaan HERRAN päälle/ Sillä HERRAN tykönä ompi armo/ ja runsas lunastus hänen tykönänsä.
Ps 130:8 Ja hen lunastapi Israelin/ caikista henen Synneistens.
Ja hän lunastaapi Israelin/ kaikista hänen synneistänsä.

CXXXI. Psalmi .

Omasta Esicuuastans hen mana ia keske/ Ette me Jumalan Sanas/ ia sulas Armos tydhyisim/ Ninquin Lapsi Eitins helmas ia parmahil/ Nisie imepi/ Ettei me loottaisim omahan wäkeen/ wisauteene/ wanhurskautene/ ansionne eli tööne päle.

Ps 131:1 Yxi Dauidin Weisu corkeimas Choris. HERRA/ eipe minun Sydhemen ole coria/ Eike minun Silmeni ylpie ole/ enge waella swris asiois/ iotca minulle ylenpaltiset ouat.
Yksi Dawidin weisuu korkeimmassa kuorissa. HERRA/ eipä minun sydämeni ole korea/ Eikä minun silmäni ylpeä ole/ enkä waella suurissa asioissa/ jotka minulle ylenpalttiset owat.
Ps 131:2 Coska em mine pannut Sieluani ia hilinyt/ Nin minun Sielun tuli wieroitetuxi/ Ninquin Lapsi Eitestens wieroitetaan.
Koska en minä pannut sieluani ja hillinnyt/ Niin minun sieluni tuli wieroitetuksi/ Niinkuin lapsi äidistänsä wieroitetaan.
Ps 131:3 Israel toiuocan HERRAN päle/ hamast nyt ia ijancaikisehen.
Israel toiwokaan HERRAN päälle/ hamasta nyt ja iankaikkisehen.

CXXXII. Psalmi .

On Rucous seke Seurakunnan/ ette Waldakunnan Jumalan Canssan ia Pappiudhen edest/ lupauxens teden/ quin Dauidin tapactui ette hen/ Ne tadhois ketke wariella ia tedhelpite. Nin mös sen vdhen ia ijancaikisen Christusen Waldakunnan ia Pappiudhen teden/ Ja mös ninen Waldakundain edest/ iotca Seurakunnan holhouat/ auttauat. etc.

Ps 132:1 Yxi Weisu corkeimas Choris. MUista HERRA Dauidin päle/ caiken henen waiuans päle.
Yksi weisuu korkeimmassa kuorissa. Muista HERRA Dawidin päälle/ kaiken hänen waiwansa päälle.
Ps 132:2 Joca HERRALLE wannoi/ Ja lupauxens lupasi sille Jacobin Wekeuelle.
Joka HERRALLE wannoi/ ja lupauksensa lupasi sille Jakobin wäkewälle.
Ps 132:3 Em mine siselkeu minun Honeheni Maiahan/ enge nouse minun woteeni Macauxen päle.
En minä sisälle käy minun huoneeni majahan/ enkä nouse minun wuoteeni makauksen päälle.
Ps 132:4 Em mine anna silmeni Unda sadha/ Enge silmiloindeni torcumista.
En minä anna silmäni unta saada/ enkä silmäluomieni torkkumista.
Ps 132:5 Sihenasti quin mine Sian leudhen HERRALLE/ Sen Jacobin Wäkewen Asumisexi.
Siihenasti kuin minä sijan löydän HERRALLE/ Sen Jakobin wäkewän asumiseksi.
Ps 132:6 Catzo/ me cwlima heneste Ephratas/ me olema sen leunet Metzen Kedhoissa.
Katso/ me kuulimme hänestä Ephratassa/ me olimme sen löytäneet metsän kedoissa.
Ps 132:7 Me tadhoma henen Asumisijns siselkeudhe/ Ja cumardham henen Jalcains Astinlaudhan edes.
Me tahdomme hänen asumisiinsa sisälle käydä/ ja kumarramme hänen jalkainsa astinlaudan edessä.
Ps 132:8 Ylesnouse HERRA sinun Lepohos/ Sine ia sinun Wäkewydhes Arckis.
Ylösnouse HERRA sinun lepoosi/ Sinä ja sinun wäkewyytesi arkissa.
Ps 132:9 Anna sinun Pappies pukia heitens Wanhurskaudhella/ Ja sinun Pyhes riemuitkan.
Anna sinun pappiesi pukea heitänsä wanhurskaudella/ ja sinun pyhäsi riemuitkaan.
Ps 132:10 Ele poisota sen sinun Woidhellus Hallitost/ Sinun Paluelias Dauidin teden.
Älä poisota sinun woideltusi hallitusta/ Sinun palwelijasi Dawidin tähden.
Ps 132:11 HERRA ombi wannonut Dauidil ydhen totisen Walan/ Ja eipe hen hende wilpistele/ Sinun Rumis hedelmeste mine tadhon istutta sinun Stolis päle.
HERRA ompi wannonut Dawidille yhden totisen walan/ ja eipä hän häntä wilpistele/ Sinun ruumiisi hedelmästä minä tahdon istuttaa sinun tuolisi päälle.
Ps 132:12 Jos sinun Lapses minun Lijttoni piteuet/ ia minun Todhistoxeni/ iotca mine heille opetan/ Nin pite mös heiden Lapsens sinun Stolis päle istuman ijancaikisesta.
Jos sinun lapsesi minun liittoni pitäwät/ ja minun todistukseni/ jotka minä heille opetan/ Niin pitää myös heidän lapsensa sinun tuolisi päällä istuman iankaikkisesti.
Ps 132:13 Sille HERRA ombi Zionin vloswalinut/ Ja halapi sielle asuaxens.
Sillä HERRA ompi Zionin uloswalinnut/ Ja halaapi siellä asuaksensa.
Ps 132:14 Tai on minun Leponi ijancaikisesta/ Tesse mine tadhon asua/ Sille se hyuesti minulle kelpa.
Tai on minun leponi iankaikkisesti/ Tässä minä tahdon asua/ Sillä se hywästi minulle kelpaa.
Ps 132:15 Mine tadhon henen Elatoxens siugnata/ Ja henen Kieuhillens kylle Leipe anda.
Minä tahdon hänen elatuksensa siunata/ Ja hänen köyhillensä kyllä leipää antaa.
Ps 132:16 Henen Pappins mine tadhon Terueydhelle puietta/ Ja henen Pyheins pite riemuitzeman.
Hänen pappinsa minä tahdon terweydellä puettaa/ ja hänen pyhäinsä pitää riemuitseman.
Ps 132:17 Sielle pite Dauidin Saruen ylespuhkeman/ mine walmistin minun Lyfftyni minun woidheltuani warten.
Siellä pitää Dawidin sarwen ylöspuhkeaman/ minä walmistin minun lyhtyni minun woideltuani wastaan.
Ps 132:18 Henen Wiholisens mine tadhon häpielle puietta Mutta henen pälens pite henen Crununs cucoistaman.
Hänen wihollisensa minä tahdon häpeällä puettaa. Mutta hänen päällänsä pitää hänen kruununsa kukoistamaan.

CXXXIII. Psalmi .

Hen neuuopi yximielisudhen pidhette Seurakunnas/ Waldakunnas ia Perehis/ Ja ette sijte Lahiasta Jumala kijteteisijn. Joca werdaxi tedhen makialla Haiulla/ quin leuielle haiopi. Item Taiuan Nestelle/ iolla Maa/ Pellot/ Nitut ia Kedhot/ Poudhast liotetan/ castetan/ toretan ia höisteten.

Ps 133:1 Yxi Dauidin Weisu Corkeimas Choris. CAtzos/ quin hyue ia suloinen se on/ Ette Weliet sosiolisest keskenens * asuuat.
Yksi Dawidin weisuu korkeimmassa kuorissa. Katsos/ kuin hywä ja suloinen se on/ että weljet suosiollisesti keskenänsä asuwat.
Ps 133:2 Ninguin se Callis Balsami on/ Joca Aaronin Pääste alaswoota coco henen Partahans/ Joca alaswoota henen Watteisens.
Niinkuin kallis balsami on/ joka Aaronin päästä alaswuotaa koko hänen partahansa/ Joka alaswuotaa hänen waatteisiinsa.
Ps 133:3 Ninquin se Neste/ ioca Hermonist alaslangepi sen Zionin woorein päle/ Sille sielle Lupapi HERRA Siugnauxen ia Elemen alati ia ijancaikisesta.
Niinkuin se neste/ joka Hermonista alaslankeepi sen Zionin wuoren päälle/ Sillä siellä lupaapi HERRA siunauksen ja elämän alati ja iankaikkisesti.

CXXXIV. Psalmi .

Hen neuuopi Sanan ia Seurakunnan Paluelioille/ Ette he wisusti Wircans tekisit/ sarnaten/ rucolen ia kijtten Jumalata Seurakunnan edeste. Ja manapi muita Jumalisia sen Wirghan cunnioitta/ yliste/ ia autta. Jotca ouat Jumalalle otoliset.

Ps 134:1 Yxi Weisu Corkeimas Choris. CAtzo/ Kijtteket HERRA caiki te HERRAN Paluelit/ Jotca öölle seisotta HERRAN Honesa.
Yksi weisuu korkeimmassa kuorissa. Katso/ Kiittäkäät HERRAA kaikki te HERRAN palwelijat/ jotka yöllä seisotte HERRAN huoneessa.
Ps 134:2 Ylesnostacat teiden Kätenne Pyhitöxeen pein/ ia kijtteket HERRA.
Ylösnostakaat teidän kätenne pyhitykseen päin/ ja kiittäkäät HERRAA.
Ps 134:3 Se HERRA siugnatkon sinua Zionista/ Joca Taiuan ia Maan tehnyt on.
Se HERRA siunatkoon sinua Zionista/ joka taiwaan ja maan tehnyt on.

CXXXV. Psalmi .

Teme on Seurakunnan/ quin Mailmas vihatan ia vaiuatan/ Rucous/ henen wiholisteins wastan/ Waan syy tesse mainitan/ nimitein/ seke ychteitzet ette erinomaiset Ihmet ia hyuetteghot/ quin Jumala Jacobin Honella/ Waldakunnalle ia Pappiudhelle vsein ia monikerdaisest osottanut on/ Egiptin pästemisest/ Monein Kuningain woittamisest/ Canaan Maan vlosiacamisest. etc. Ette hen wiele nytkin samalmoto Seurakunnans auttais. etc. Halleluia.

Ps 135:1 YListeket sen HERRAN Nime/ Kijtteket te HERRAN Palueliat.
Ylistäkäät sen HERRAN nimeä/ Kiittäkäät te HERRAN palwelijat.
Ps 135:2 Te quin seisotta HERRAN Honessa/ Nijsse meiden Jumalan Esihoneissa.
Te kuin seisotte HERRAN huoneessa/ Niissä meidän Jumalan esihuoneissa.
Ps 135:3 Kijtteket site HERRA/ Sille se HERRA ombi Armachtaia/ Kijtostweisacat henen Nimellens/ sille se ombi suloinen.
Kiittäkäät sitä HERRAA/ Sillä se HERRA ompi armahtaja/ Kiitosta weisatkaat hänen nimellensä/ sillä se ompi suloinen.
Ps 135:4 Sille HERRA on itzellens Jacobin vloswalinut/ Israel henen Erinomaisexens.
Sillä HERRA on itsellensä Jakobin uloswalinnut/ Israel hänen erinomaiseksensa.
Ps 135:5 Sille mine tiedhen/ ette se HERRA swri on/ Ja meiden Jumalan caikein Jumalaten edes.
Sillä minä tiedän/ että se HERRA suuri on/ ja meidän Jumalan kaikkein jumalaitten edessä.
Ps 135:6 Caiki mite HERRA tacto/ nijte hen teke/ Taiuas/ Maan päle/ Meres/ ia caikis Sywydhes.
Kaikki mitä HERRA tahtoo/ niitä hän tekee/ Taiwas/ maan päällä/ meressä/ ja kaikissa sywyydessä.
Ps 135:7 Joca Piluet andapi yleskeude nijste Maan äriste/ Joca Pitkeisentulen ynne Saten cansa tekepi/ Joca Twlet salaisist Paicoista andapi vlospuhalta.
Joka pilwet antaapi ylöskäydä niistä maan ääristä/ joka pitkäisen tulen ynnä sateen kanssa tekeepi/ joka tuulet salaisista paikoista antaapi ulospuhaltaa.
Ps 135:8 Joca ne Esicoiset Egiptis löi/ Seke Inhimisiste ette Cariasta.
Joka ne esikoiset Egyptissä löi/ sekä ihmisistä että karjasta.
Ps 135:9 Ja annoi Merkins ia Ihmeens tulla ylitze sinun Egiptin Maa/ Ylitze Pharaon ia caikein henen Palueliains.
ja antoi merkkinsä ja ihmeensä tulla ylitse sinun Egyptin maa/ ylitse pharaon ja kaikkein hänen palwelijainsa.
Ps 135:10 Joca palion Canssa löi/ Ja tappoi wäkeuet Kuningat.
Joka paljon kansaa löi/ ja tappoi wäkewät kuninkaat.
Ps 135:11 Sihon sen Amorein Kuningan/ Ja Oh sen Kuningan Basas/ Ja caiki Kuningasten wallat Canaanis.
Sihon se Amorein kuninkaan/ ja Oh se kuninkaan Basassa/ ja kaikki kuningasten wallat Kanaanissa.
Ps 135:12 Ja annoi heiden Maans Perimisexi/ Israelin henens Canssans perimisexi.
Ja antoi heidän maansa perimiseksi/ Israelin hänen kansansa perimiseksi.
Ps 135:13 HERRA sinun Nimes pysy ijancaikisesta/ sinun Muistos HERRA pysy ilman loppumat.
HERRA sinun nimesi pysyy iankaikkisesti/ sinun muistoisi HERRA pysyy ilman loppumatta.
Ps 135:14 Sille HERRAN pite henen Canssans domitzeman/ Ja henen Paluelioillens armolinen oleman.
Sillä HERRAN pitää hänen kansansa tuomitseman/ ja hänen palwelijoillensa armollinen oleman
Ps 135:15 Ne Pacanain Epeiumalat ouat Hopia ia Culda/ Inhimisten käsille tedhyt.
Ne pakanain epäjumalat owat hopea ja kulta/ ihmisten käsillä tehdyt.
Ps 135:16 Heille on Sw/ ia euet miten puhu/ Heille ouat Silmet/ ia euet miten näe.
Heillä on suu/ ja eiwät mitään puhu/ Heillä owat silmät/ ja eiwät mitään näe.
Ps 135:17 Heille ouat Coruat/ ia euet miten cwle/ Eike ole ensingen Hengi heiden Suusans.
Heillä owat korwat/ ja eiwät mitään kuule/ eikä ole ensinkään henki heidän suussansa.
Ps 135:18 Jotca sencaltaiset tekeuet/ he ouat heiden caltaisens/ Ja caiki iotca heiden pälens vskaltauat.
Jotka senkaltaiset tekewät/ he owat heidän kaltaisensa/ ja kaikki jotka heidän päällensä uskaltawat.
Ps 135:19 Se Israelin Hone kijtteken HERRA/ Te Aaronin Honesta kijtteke HERRA.
Te Israelin huone kiittäkään HERRAA/ Te Aaronin huoneesta kiittäkää HERRAA.
Ps 135:20 Te Leuin Honesta kijtteke HERRA/ Te quin HERRA pelkette/ kijtteke HERRA.
Te Lewin huoneesta kiittäkää HERRAA/ Te kuin HERRAA pelkäätte/ kiittäkää HERRAA.
Ps 135:21 Kijtetty olcoon se HERRA Zionista/ Joca Jerusalemis asupi. Halleluia.
Kiitetty olkoon se HERRA Zionista/ joka Jerusalemissa asuupi. Halleluja.

CXXXVI. Psalmi .

On Kijtossana/ ninquin se entinen. Sille tesse ylesluetan Loomisen hyuetteghot/ ia iotca hen erinomaisesta Israelin Canssalle osotti/ Ja neuuopi heite Kijtossanoihin.

Ps 136:1 KIjtteket HERRA/ Ette hen on Armachtaia/ Sille henen Hywydhens pysypi ijacaikisesta.
Kiittäkäät HERRAA/ että hän on armahtaja/ sillä hänen hywyytensä pysyypi iankaikkisesti.
Ps 136:2 Kijtteket caikein Jumalain Jumala/ Sille henen Hywydhens pysypi ijancaikisesta.
Kiittäkäät kaikkein Jumalain Jumalaa/ Sillä hänen hywyytensä pysyypi iankaikkisesti.
Ps 136:3 Kijtteket site caikein HERRAIN HERRA/ Sille henen Hywydhens pysypi ijancaikisesta.
Kiittäkäät sinä kaikkein HERRAIN HERRAA/ Sillä hänen hywyytensä pysyypi iankaikkisesti.
Ps 136:4 Joca yxinens swret Ihmet tekepi/ Sille henen Hywydhens pysypi ijancaikisesta.
Joka yksinänsä suuret ihmeet tekeepi/ Sillä hänen hywyytensä pysyypi iankaikkisesti.
Ps 136:5 Joca ne Taiuaat * sädhylisesta tehnyt on. Sille henen Hywydhens pysypi ijancaikisesta.
Joka ne taiwaat säädyllisesti tehnyt on. Sillä hänen hywyytensä pysyypi iankaikkisesti.
Ps 136:6 Joca Maan on wedhen päle leuittenyt/ Sille henen hywydhens pysypi ijancaikisesta.
Joka maan on weden päälle lewittänyt/ Sillä hänen hywyytensä pysyypi iankaikkisesti.
Ps 136:7 Joca swret Walkiudhet tehnyt ombi/ Sille henen Hywydhens pysypi ijancaikisesta.
Joka suuret walkeudet tehnyt ompi/ Sillä hänen hywyytensä pysyypi iankaikkisesti.
Ps 136:8 Auringoisen ette hen Peiuen edesseisois. Sille henen Hywydhens pysypi ijancaikisesta.
Aurinkoisen että hän päiwän edesseisoit. Sillä hänen hywyytensä pysyypi iankaikkisesti.
Ps 136:9 Cuun ia Tedhet ette he Ön edesseisoisit. Sille henen Hywydhens pysypi ijancaikisesta.
Kuun ja tähdet että he yön edessä seisoiit. Sillä hänen hywyytensä pysyypi iankaikkisesti.
Ps 136:10 Joca Egyptin Esicoiset löi. Sille henen Hywydhens pysypi ijancaikisesta.
Joka Egyptin esikoiset löi. Sillä hänen hywyytensä pysyypi iankaikkisesti.
Ps 136:11 Ja sielde Israelin vloswei. Sille henen Hywydhens pysypi ijancaikisesta.
Ja sieltä Israelin uloswei. Sillä hänen hywyytensä pysyypi iankaikkisesti.
Ps 136:12 Wäkeuelle Kädhelle ia vlosoijetulla Käsiwardhella. Sille henen Hywydhens pysypi ijancaikisesta.
Wäkewällä kädellä ja ulosojennetulla käsiwarrella. Sillä hänen hywyytensä pysyypi iankaikkisesti.
Ps 136:13 Joca sen Punaisen Meren iacoi cadhexi osaxi. Sille henen Hywydhens pysypi ijancaikisesta.
Joka sen Punaisen Meren jakoi kahdeksi osaksi. Sillä hänen hywyytensä pysyypi iankaikkisesti.
Ps 136:14 Ja annoi Israelin sen lepitzekeudhe. Sille henen Hywydhes pysypi ijancaikisesta.
Ja antoi Israelin sen läwitsekäydä. Sillä hänen hywyytensä pysyypi iankaikkisesti.
Ps 136:15 Joca Pharaonin Sotawäkinens sihen Punaisen Merehen vpotti. Sille henen Hywydhens pysypi ijancaikisesta.
Joka pharaon sotawäkinensä siihen Punaiseen Mereen upotti. Sillä hänen hywyytensä pysyypi iankaikkisesti.
Ps 136:16 Joca henen Canssans wei Coruen lepitze/ Sille henen Hywydhens pysypi ijancaikisesta.
Joka hänen kansansa wei korwen läwitse/ Sillä hänen hywyytensä pysyypi iankaikkisesti.
Ps 136:17 Joca swret Kuningat löi. Sille henen Hywydhens pysypi ijancaikisesta.
Joka suuret kuninkaat löi. Sillä hänen hywyytensä pysyypi iankaikkisesti.
Ps 136:18 Ja tappoi wäkeuet Kuningaat. Sille henen Hywydhens pysypi ijancaikisesta.
Ja tappoi wäkewät kuninkaat. Sillä hänen hywyytensä pysyypi iankaikkisesti.
Ps 136:19 Sihon sen Amorrein Kuningan. Sille henen Hywydhens pysypi ijancaikisesta.
Sihon sen Amoreitten kuninkaan. Sillä hänen hywyytensä pysyypi iankaikkisesti.
Ps 136:20 Ja Og sen Basan Kuningan. Sille henen Hywydhens pysypi ijancaikisesta.
Ja Og sen Basan kuninkaan. Sillä hänen hywyytensä pysyypi iankaikkisesti.
Ps 136:21 Ja annoi heiden Maans perimisexi. Sille henen Hywydhens pysypi ijancaikisesta.
Ja antoi heidän maansa perimiseksi. Sillä hänen hywyytensä pysyypi iankaikkisesti.
Ps 136:22 Perimisexi henen Palueliallens Israelile. Sille henen Hywydhens pysypi ijancaikisesta.
Perimiseksi hänen palwelijallensa Israelille. Sillä hänen hywyytensä pysyypi iankaikkisesti.
Ps 136:23 Sille hen muisti meiden pälene/ coska me alaspainetut olima/ Sille henen Hywydhens pysypi ijancaikisesta.
Sillä hän muisti meidän päällemme/ koska me alaspainetut olimme/ Sillä hänen hywyytensä pysyypi iankaikkisesti.
Ps 136:24 Ja lunasti meite meiden Wiholisistan/ Sille henne Hywydhens pysypi ijancaikisesta.
Ja lunasti meitä meidän wihollisistan/ Sillä hänen hywyytensä pysyypi iankaikkisesti.
Ps 136:25 Joca andapi caikelle Lihalle Roans/ Sille henen Hywydhens pysypi ijancaikisesta.
Joka antaapi kaikelle lihalle ruokansa/ Sillä hänen hywyytensä pysyypi iankaikkisesti.
Ps 136:26 Kijtteket site Taiuan Jumala. Sille henen Hywydhens pysypi ijancaikisesta.
Kiittäkäät sitä Taiwaan Jumalaa/ Sillä hänen hywyytensä pysyypi iankaikkisesti.

CXXXVII. Psalmi .

Ensimeinen Osa Psalmist on yxi Walitos sijte Babilonian Fangiuxest/ Ja sijte Pacanain coriast ia Ylpiest Eikistuxest/ pidhoitoxest ia Osottelemisest. Waan toinen poli/ ombi Lohutoxest/ Ette Juttain Fangius lopetetaan/ Ja ette heiden Wiholisens pite sangen rangastettaman.

Ps 137:1 LIki nijte Wirtoia Babelis me istuime/ Ja idkimme/ Coska me Zionin päle muistimme.
Liki niitä wirtoja Babelissa me istuimme/ ja itkimme/ koska me Zionin päälle muistimme.
Ps 137:2 Meiden Candelenna me ripustimme Paiuhin/ Jotca sielle ouat.
Meidän kanteleemme me ripustimme puihin/ jotka siellä owat.
Ps 137:3 Sille sielle he keskit meite weisata/ iotca meite Fangina pidhit/ ia iloita meiden Idkussanna/ Weisatka meille iongun Zionin Weisu.
Sillä siellä he käskit meitä weisata/ jotka meitä wankina pidit/ ja iloita meidän itkussamme/ Weisatkaa meille jonkun Zionin weisuu.
Ps 137:4 Quinga me Weisasim HERRAN Weisun/ Wieralla Maalla?
Kuinka me weisasimme HERRAN weisuun/ wieraalla maalla?
Ps 137:5 Jos mine vnodhan sinua Jerusalem/ Nin olcoon minun Oikia käten vnodhettu.
Jos minä unohdan sinua Jerusalem/ niin olkoon minun oikea käteni unohdettu.
Ps 137:6 Kijnitartucon minun Kielen minun kitaani/ Ellen mine sinun päles muista/ Ellen mine tee Jerusalemit minun ylimeisexi iloxeni.
Kiinni tarttukoon minun kieleni minun kitaani/ ellen minä sinun päällesi muista/ ellen minä tee Jerusalemia minun ylimmäiseksi ilokseni.
Ps 137:7 HERRA muista Edomin Lasten päle sinä Jerusalemin peiuene/ Jotca sanouat/ Ratelkat/ Ratelkat caiki haman henen Perustoxens asti.
HERRA muista Edomin lasten päälle sinä Jerusalemin päiwänä/ jotka sanowat/ Raadelkaat/ Raadelkaat kaikki hamaan hänen perustukseensa asti.
Ps 137:8 Sine häuitetty Tyter Babel/ Autuas ombi se ioca sinulle costapi/ Ninquin sine meille tehnyt olet.
Sinä häwitetty tytär Babel/ Autuas ompi se joka sinulle kostaapi/ niinkuin sinä meille tehnyt olet.
Ps 137:9 Autuas on se ioca sinun Piskuiset lapses ottapi/ Ja paiskapi kiuihin.
Autuas on se joka sinun piskuiset lapses ottaapi/ ja paiskaapi kiwihin.

CXXXVIII. Psalmi .

On Kijtossana/ Christusen Waldakunnast ia Euangeliumin andamisest. Jonga hen lopusa lupasi rucolepi warielta.

Ps 138:1 Dauidin. MIne kijten sinua coco sydhemesteni/ Jumaloitten edes mine tadhon sinulle Kijtostweisata.
Dawidin. Minä kiitän sinua koko sydämestäni/ jumaloitten edessä minä tahdon sinulle kiitosta weisata.
Ps 138:2 Mine tadhon cumarta sinun pyhen Templis poleen/ ia sinun Nimees kijtte/ sinun Hywydhes ia Wakudhes polesta/ Sille sine teit sinun Nimes Cunnialisexi caikein ylitze/ sinun Sanallas.
Minä tahdon kumartaa sinun pyhän templisi puoleen/ ja sinun nimeäsi kiittää/ sinun hywyytesi ja wakuutesi puolesta/ sillä sinä teit sinun nimesi kunnialliseksi kaikkein ylitse/ sinun sanallasi.
Ps 138:3 Coska mine sinua auxenihwdhan/ Nin cwldele minua/ Ja anna minun Sieluni swri wäkewys.
Koska minä sinua awukseni huudan/ niin kuuntele minua/ Ja anna minun sieluuni suuri wäkewyys.
Ps 138:4 HERRA sinua kijtteuet caiki Kuningat Maan päle/ Ette he cwleuat sinun Sws Sanoia.
HERRA sinua kiittäwät kaikki kuninkaat maan päällä/ että he kuulewat sinun suusi sanoja.
Ps 138:5 Ja weisauat sen HERRAN teidhen päle/ Ette se HERRAN Cunnia swri ombi.
Ja weisaawat sen HERRAN teiden päälle/ että se HERRAN kunnia suuri ompi.
Ps 138:6 Sille HERRA on corkia/ Ja nijte Neurie hen catzele/ Ja ne ylpiet hen cauca tunde.
Sillä HERRA on korkea/ ja niitä nöyriä hän katselee/ ja ne ylpeät hän kaukaa tuntee.
Ps 138:7 Jos mine waellaisin adhistoxeni keskelle/ Nin sine wirgotat minua/ Ja oiennat sinun Kätes ylitze minun Wiholisteni wihan/ Ja autat minua sinun Oikialla kädhelles.
Jos minä waeltaisin ahdistukseni keskellä/ Niin sinä wirkotat minua/ ja ojennat sinun kätesi ylitse minun wihollisteni wihan/ ja autat minua sinun oikealla kädelläsi.
Ps 138:8 HERRA sihen lopun tekepi minun techteni/ HERRA sinun Hywydhes ombi ijancaikinen/ Ele sinun Käsialas ylenanna.
HERRA siiihen lopun tekeepi minun tähteni/ HERRA sinun hywyytes ompi iankaikkinen/ Älä sinun käsialaasi ylenanna.

CXXXIX. Psalmi .

Se ensimeinen poli Psalmist/ on Kijtossana Pyhein loomisesta ia ihmelisesta hallituxesta/ Joca coconans seiso Jumalan käsis/ paitzi Inhimisten wäkie/ aiatoxeia/ neuuoia ia toimia. Jotca Jumalan ihmeliset teghot/ pite Seurakunnan merkitzemen. Joista mös pite yleshereymen uskon/ Rucousen/ Auxihwtamsen/ ia Jumalan pelgon Toises Osas rucoellan/ Ette seke Jumalan/ ia henen Sanans/ Ette Seurakunnan Wiholiset huckuisit/ iotca oman wäens vskalluxel caikinaiset rochkiauat. Waan ette hen itze ketketeisin ia hallitaisin Jumalan Sanas ia Pyhes Henges.

Ps 139:1 Dauidin Psalmi edelweisattapa. HERRA sine vlostutkit minua/ Ja tunnet minun.
Dawidin psalmi edeltäweisattawa. HERRA sinä ulostutkit minua/ ja tunnet minun.
Ps 139:2 Waicka mine istun eli ylesnousen/ Nin sine sen tiedhet/ Sine ymmerdhet taambata minun Aiatoxeni.
Waikka minä istun eli ylösnousen/ niin sinä sen tiedät/ Sinä ymmärrät taempaa minun ajatukseni.
Ps 139:3 Ehke mine keun eli macan/ nin sine olet minun ymberilleni/ Ja näet caiki minun Tieni.
Ehkä minä käyn eli makaan/ niin sinä olet minun ympärilläni/ ja näet kaikki minun tieni.
Ps 139:4 Sille catzo/ eipe sanacan ole minun Kieleni päle/ iota et sine HERRA caikia tiedhe.
Sillä katso/ eipä sanaakaan ole minun kieleni päällä/ jota et sinä HERRA kaikkia tiedä.
Ps 139:5 Sinepe site toimitat/ mite mine ennen eli ielkin teen/ Ja pidhet sinun kädhes minun ylitzeni.
Sinäpä sitä toimitat/ mitä minä ennen eli jälkeen teen/ Ja pidät sinun kätesi minun ylitseni.
Ps 139:6 Sencaltainen Tieto ombi minulle ylenihmelinen ia ylencorkia/ Eipe mine woi site käsitte.
Senkaltainen tieto ompi minulle ylen ihmeellinen ja ylen korkea/ Eipä minä woi sitä käsittää.
Ps 139:7 Cuhunga mine menen sinun Hengestes? Ja cuhunga mine sinun Casuostas pakenen?
Kuhunka minä menen sinun Hengestäsi? Ja kuhunka minä sinun kaswostasi pakenen?
Ps 139:8 Jos mine ylesastuisin Taiuasen/ nin sine sielle olet/ Jos mine Woteni Heluetis rakennaisin/ Catzo/ sine mös sielle olet.
Jos minä ylösastuisin taiwaaseen/ niin sinä siellä olet/ Jos minä wuoteeni helwetissä rakentaisin/ Katso/ sinä myös siellä olet.
Ps 139:9 Jos mine ottaisin ne AmunRuskon Sijuet/ Ja asuisin Meren wimeisis.
Jos minä ottaisin ne aamuruskon siiwet/ Ja asuisin meren wiimeisissä.
Ps 139:10 Nin sinun kätes quitengin sinne minua weis/ Ja sinun Oikiakätes pidheis minun.
Niin sinun kätesi kuitenkin sinne minua weisi/ Ja sinun oikea kätesi pitäisi minun.
Ps 139:11 Jos mine sanoisin/ Pimeys macta minun peitte/ Nin mös itzepe Öön teuty Walkiuden olla minun ymberilleni.
Jos minä sanoisin/ pimeys mahtaa minun peittää/ Niin myös itsepä yön täytyy walkeuden olla minun ympärilläni.
Ps 139:12 Sille eipe mös Pimeys suingan Pimeys ole sinun tykenes/ Ja Öö walghista ninquin peiue/ Pimeys on ninquin Walkius.
Sillä eipä myös pimeys suinkaan pimeys ole sinun tykönäsi/ Ja yö walkistaa niinkuin päiwä/ Pimeys on niinkuin walkeus.
Ps 139:13 Sille sinun woimasas ouat minun Munaskwni/ Sine vastan otit minun Eiteni codhus.
Sillä sinun woimassasi owat minun munaskuuni/ Sinä wastaan otit minun äitini kohdussa.
Ps 139:14 Mine kijten sinua senedhest/ Ette mine ihmelisesta techty olen/ Ihmeliset ouat sinun Teghos/ Ja sen minun Sielun kylle tiete.
Minä kiitän sinua sen edestä/ että minä ihmeellisesti tehty olen/ Ihmeelliset owat sinun tekosi/ Ja sen minun sieluni kyllä tietää.
Ps 139:15 Eipe minun Luuni olluet sinulle salatut/ Coska mine sijnä salaises techty olin/ Coska mine lootu olin alahal maan siselle.
Eipä minun luuni olleet sinulle salatut/ koska minä siinä salaisesti tehty olin/ koska minä luotu olin alhaalla maan sisällä.
Ps 139:16 Sinun Silmes näit minua/ coska mine en wiele walmistettu ollu/ Ja caiki päiuet sinun Kiriaas siselkirioitetut olit/ Jotca wiele oleman piti/ ioista ei yxiken silloin tullut ollu.
Sinun silmäsi näit minua/ koska minä en wielä walmistettu ollut/ ja kaikki päiwät sinun kirjaasi sisälle kirjoitetut olit/ jotka wielä oleman piti/ joista ei yksikään silloin tullut ollut.
Ps 139:17 Mutta quinga callihit ouat minun edesseni Jumala sinun Aiatoxes? oho quinga swri on heiden Lucuns.
Mutta kuinka kallihit owat minun edessäni Jumala sinun ajatuksesi? oho kuinka suuri on heidän lukunsa.
Ps 139:18 Jos mine heite lukisin/ Nin he Sannan Lughun ylitzekeuisit/ Coska mine yleshereitzen/ olen wiele silloin tykenes.
Jos minä heitä lukisin/ Niin he sannan luwun ylitsekäwisit/ Koska minä ylösheräitsen/ olen wielä silloin tykönäsi.
Ps 139:19 Joskos Jumala tappaisit ne Jumalattomat/ Ja ne WerenAhnet minusta poickeisit.
Joskos Jumala tappaisit ne jumalattomat/ ja ne werenahneet minusta poikkeisit.
Ps 139:20 Sille he puhuuat pilcalisest sinusta/ Ja sinun Wiholises yleskorghottauat heitens ilman syyte.
Sillä he puhuwat pilkallisesti sinusta/ ja sinun wihollisesi ylöskorottawat heitänsä ilman syytä.
Ps 139:21 Mine tosin HERRA wihaan nijte/ iotca sinua wihauat/ Ja mine närkestyn heiste/ iotca sinua wastan carkauat.
Minä tosin HERRA wihaan niitä/ jotka sinua wihaawat/ ja minä närkästyn heistä/ jotka sinua wastaan karkaawat.
Ps 139:22 Toisel wihalla mine heite wihan/ Senteden he ouat minulle Wiholiset.
Toisella wihalla minä heitä wihaan/ Sentähden he owat minulle wiholliset.
Ps 139:23 Ulostutki minua Jumala/ ia coettele minun Sydhemen/ kiusa minua/ ia ymmerde/ quinga mine sen aiattelen.
Ulostutki minua Jumala/ ja koettele minun sydämeni/ kiusaa minua/ ja ymmärrä/ kuinka minä sen ajattelen.
Ps 139:24 Ja catzos/ Jos mine pahan tien pälä Lienen/ Ja saatta minua sen ijancaikisen Tien pälä.
Ja katsos/ Jos minä pahan tien päällä lienen/ ja saata minua sen iankaikkisen tien päälle.

CXL. Psalmi.

On Seurakunnan Rucous/ henen wiholisians wastan/ iotca seke petoxel/ caualuxel ia Jonilla/ ette mös iulki wäkiuallalla iulmistuuat ninnen Jumalisten wastan/ esteuet ia poiskeldeuet sen Teruelisen Opin/ wäelle/ Miecalla/ Tulella. etc. Jotca wimein/ omilla neuuoillans itzens hucuttauat/ Ninquin vsein tapactu. Sille HERRAPA on Domari Maan päle.

Ps 140:1 Dauidin Psalmi edelweisattapa.
Dawidin psalmi edeltäweisattawa.
Ps 140:2 PElasta minua HERRA pahoista Inhimisiste/ wariele minua wäriste Miehiste.
Pelasta minua HERRA pahoista ihmisistä/ warjele minua wääristä miehistä.
Ps 140:3 Jotca paha aiatteleuat heiden sydhemisens/ ia ylipeiue Sota hangitzeuat.
Jotka pahaa ajattelewat heidän sydämissänsä/ ja ylipäiwää sotaa hankitsewat.
Ps 140:4 He hiiouat heiden Kielens ninquin Kerme/ Kykermen myrcki on heiden Kielens alla. Sela.
He hiowat heidän kielensä kuin käärme/ Kyykäärmeen myrkky on heidän kielensä alla. Sela.
Ps 140:5 Wariele minua HERRA ninen Jumalattomain käsiste/ wariele minua wäriste Inhimisiste. Jotca aiatteleuat minun keumiseni alascukista.
Warjele minua HERRA niiden jumalattomien käsistä/ warjele minua wääristä ihmisistä. Jotka ajattelewat minun käymiseni alaskukistaa.
Ps 140:6 Ne Coriat asettauat Paulat minun eteeni/ Ja vloswenytteuet Norat wercoxi minun eteeni/ Ja wiritteleuet Tien wieres minua warten. Sela.
Ne koreat asettawat paulat minun eteeni/ ja uloswenyttäwät nuorat werkoksi minun eteeni/ ja wirittelewät tien wieressä minua warten. Sela.
Ps 140:7 Mutta mine sanon HERRALLE/ Sine olet minun Jumalan/ HERRA ymmerdhä minun Rucouxeni äni.
Mutta minä sanon HERRALLE/ Sinä olet minun Jumalani/ HERRA ymmärrä minun rukoukseni ääni.
Ps 140:8 Ole HERRA minun wäkeue Apun/ Sine warielet minun Pääni/ Sodhan aicana.
Ole HERRA minun wäkewä apuni/ Sinä warjelet minun pääni/ sodan aikana.
Ps 140:9 HERRA ele salli sille Jumalattomalle henen Himoansa/ Ele wahuista henen paha Tachtoans/ Ettei hen sijte ylpennysi. Sela.
HERRA älä salli sille jumalattomalle hänen himoansa/ Älä wahwista hänen pahaa tahtoansa/ ettei hän siitä ylpeentyisi. Sela.
Ps 140:10 Se pahuus iosta Wiholiseni neuuolaskeuat/ Langetkon heiden Pääns päle.
Se pahuus josta wiholliseni neuwoa laskewat/ langetkoon heidän päänsä päälle.
Ps 140:11 Henen pite vloswaristaman heiden pälens Pitkeisen Tulen/ henen pite Tulella heite lömen sywehen alas maan siselle/ Ettei heidhen ikenens pidhe ylesnouseman.
Hänen pitää uloswaristaman heidän päällensä pitkäisen tulen/ hänen pitää tulella heitä lyömän sywään alas maan sisälle/ ettei heidän ikänänsä pidä ylösnouseman.
Ps 140:12 Ydhen pahan Suun ei pidhe menestymen Maan päle/ Ydhen heijun wären Inhimisen pite carcotettaman/ ia alascukistettaman.
Yhden pahan suun ei pidä menestymän maan päällä/ Yhden häijyn wäärän ihmisen pitää karkoitettaman/ ja alaskukistettaman.
Ps 140:13 Sille mine tiedhen/ ette HERRAN pite sen Radholisen syyn/ Ja sen Kieuhen Oikiudhen vlostoimittaman.
Sillä minä tiedän/ että HERRAN pitää sen raadollisen syyn/ ja sen köyhän oikeuden ulostoimittaman.
Ps 140:14 Ja ne Wanhurskat pite sinun Nimees kijttemen/ ne waghat pite sinun Casuos edes pysymen.
Ja ne wanhurskaat pitää sinun nimeäsi kiittämän/ ne wakaat pitää sinun kaswosi edessä pysymän.