Psalttari

LXXXIII. Psalmi .

 

Ombi samast Asiast quin se lxxx. Psalmi/ Jossa seurakunda rucolepi Tyranni/ Angarita ia Rateleuaisia wastan/ ia ette itze Jumala Pämiesten mielet hallitzis/ ia Ycteitzetcalut warielis. Nin mös tesse rucollan/ Jumalan Canssan Wiholisi/ Tyrannein/ Eriseurain/ ia Tuimain Hengein wastan.

Ps 83:1 Yxi Assaphin Psalmi weisu.
Yksi Asaphin psalmi weisuu.
Ps 83:2 JUmala ele ratki nin waikene/ Ja ele nin caiketi hiliainen ole/ Jumala ele site nin kersi.
Jumala älä ratki niin waikene/ ja älä niin kaiketi hiljainen ole/ Jumala älä sitä niin kärsi.
Ps 83:3 Sille catzo/ sinun Wiholises kiuckuitzeuat/ ia iotca sinua wihauat/ ylendeuet päänse.
Sillä katso/ sinun wihollisesi kiukuitsewat/ ja jotka sinua wihaawat/ ylentäwät päänsä.
Ps 83:4 He piteuet caualat Joonet sinun Canssas wastoin/ ia Neuuolaskeuat sinun Salattuidhes wastoin.
He pitäwät kawalat juonet sinun kansaasi wastoin/ ja neuwoa laskewat sinun salattuidesi wastoin.
Ps 83:5 Sanoden/ Tulcat/ ylesiurittacam heite/ nin ettei he ensingen Canssa olisickan/ Ettei Israelin Nimen päle sille muistellaisi.
Sanoen/ Tulkaat/ ylös juurittakaamme heitä/ niin ettei he ensinkään kansa olisikaan/ ettei Israelin nimen päälle sillä muisteltaisi.
Ps 83:6 Sille he ouat yximieliseste Kicurisa/ ia ydhen Souinon sinun wastas tehnyet.
Sillä he owat yksimielisesti kicurisa (neuwossa)/ ja yhden sowinnon sinun wastaasi tehneet.
Ps 83:7 Ne Edomitin ia Israelitin Maiat/ Ne Moabitin ia Hagariten.
Ne Edomitin ja Israelitin majat/ Ne Moabitin ja Hagaritin.
Ps 83:8 Ne Gebaliterin/ Amoniterin ia Amalechitin/ Ne Philisteerit ynne ninen cansa Tirosa.
Ne Gebaliterin/ Ammoniterin ja Amalechitin/ Ne philisterit ynnä niiden kansa Tirossa.
Ps 83:9 Assur ombi mös henens heihin lijttenyt/ ia auttaman Lothin Lapsia. Sela.
Assur ompi myös hänensä heihin liittänyt/ ja auttaman Lothin lapsia. Sela.
Ps 83:10 Teghe nijlle ninquin Midianiterin/ Ninquin Sisseran/ ninquin Jabin sen Kison oijan tykene.
Tee niille niinkuin Midianiterin/ Niinkuin Sisseran/ niinkuin Jabin sen Kison ojan tykönä.
Ps 83:11 Jotca mestattin Endorin tyge/ ia tulit Loaxi Maan päle.
Jotka mestattiin Endorin tykö/ ja tulit loaksi maan päälle.
Ps 83:12 Teghe heiden Päructinans ninquin Oreb/ ia Seeb/ Ja caiki heiden ylimeisens ninquin Sebah/ ia Zalmuna.
Tee heidän pääruhtinaansa niinkuin Oreb/ ja Seeb/ Ja kaikki heidän ylimmäisensä niinkuin Sebah/ ja Zalmuna.
Ps 83:13 Jotca sanouat/ Me tadhoma ne Jumalan Hoonet meillen omista.
Jotka sanowat/ Me tahdomme ne Jumalan huoneet meillen omistaa.
Ps 83:14 Jumala teghe heite ninquin Pörä/ Ninquin Corsi Twlen edes.
Jumala tee heitä niinkuin pyörre/ Niinkuin korsi tuulen edessä.
Ps 83:15 Ninquin yxi Culo/ ioca Metzen polta/ Ja ninquin yxi Liecki/ ioca Mäet ylessytytte.
Niinkuin yksi kulo/ jotka metsän polttaa/ Ja niinkuin yksi liekkki/ joka mäet ylössytyttää.
Ps 83:16 Jwrinin wainoa heite sinun Twlispäälles/ ia hemmestyte heite sinun Tuiskuillas.
Juuri niin wainoa heitä tuulispäälläsi/ ja hämmästytä heitä sinun tuiskullasi.
Ps 83:17 Teghe heiden Casuons teuten Häpielle/ ette he sinun Nimes ielken etzisit.
Tee heidän kaswonsa heitä häpeällä/ että he sinun nimesi jälkeen etsisit.
Ps 83:18 Häuetkeet ia hemmestykeet ijancaikisesta/ ia häpieen tulcoot ia huckucoot.
Häwetkäät ja hämmästykäät iankaikkisesti/ ja häpeään tulkoon ja hukkukoot.
Ps 83:19 Nin he saauat tuta/ Ette sine Nimes cansa ainoaxi HERRAXI cutzutaan/ Ja se Ylimeinen caikessa Mailmasa.
Niin he saawat tuta/ että sinä nimesi kanssa ainoaksi HERRAKSI kutsutaan/ Ja se Ylimmäinen kaikessa maailmassa.