Psalttari

XC. Psalmi .

 

Yxi Mosesen/ sen Jumalan Miehen/ Rucous. Jossa mainitan/ anotan/ ia Walitetaan meiden turmelun Loonnon polesta/ ia temen Elemen surkeimast waiuast. Ja osotetaan ette seke Perisyndi/ ette mwdh Ricoxet/ ouat ninen caikein Pääsyyt ia wiat. Joista caikista Pahoista/ tesse osotetaan/ ette me sulasta Jumalan Armosta/ sen luuattun Christusen tedhen/ wapadhetuxi tulema. Sille tesse rucollen/ ette hen tenne leheteteisijn. Waan Lopusa rucollan/ ette Jumala itze hallitzis Waldakunnat/ Kircot eli Seurakunnat warielis/ ia Honen hallitoxen siugnaisi.

Ps 90:1 HERRA Jumala sine olet meiden Turuan/ sughusta sucuhun.
HERRA Jumala sinä olet meidän turwan/ suwusta sukuhun.
Ps 90:2 Ennenquin woret olit/ eli Maa/ ia Mailma loodhuxi tuli/ Sine olet Jumala ijancaikisudhesta ijancaikisehen.
Ennenkuin wuoret olit/ eli maa/ ja maailma luoduksi tuli/ Sinä olet Jumala iankaikkisuudesta iankaikkiseen.
Ps 90:3 Sine ioca lasket Inhimiset colemahan/ ia sanot/ Tulcat iellens te Inhimisten Lapset.
Sinä joka lasket ihmiset kuolemahan/ ja sanot/ Tulkaat jällens te ihmisten lapset.
Ps 90:4 Sille tuhat Aijastaica ouat sinun edeses/ ninquin yxi Peiue ioca Eilen edesioutui/ Ja ninquin yxi Ön wartius.
Sillä tuhat ajastaikaa owat sinun edessäsi/ niinkuin yksi päiwä joka eilen edesjoutui/ Ja niinkuin yksi yön wartius.
Ps 90:5 Sine lasket heite poiswotaman ninquin Cosken/ ia ouat ninquin yxi Uni/ Ninquin iocu Roho/ ioca iuri lackamastu.
Sinä lasket heitä poiswuotaman niinkuin kosken/ ja owat niinkuin yksi uni/ niinkuin joku ruoho/ joka juuri lakastuu.
Ps 90:6 Joca warahin cucoista/ ia nopiasta quiua/ Ja Echtona poisleicataan/ ia quiuettupi.
Joka warhain kukoistaa/ ja nopeasti kuiwaa/ ja ehtoona poisleikataan/ ja kuiwettuupi.
Ps 90:7 Sen teke sinun wihas/ ette me nin hucumma/ Ja sinun Hirmusudhes/ ette me nin ekiste tälde temmatamme.
Sen tekee sinun wihasi/ että me hukumme/ Ja sinun hirmuisuutesi/ että me niin äkisti täältä temmataamme.
Ps 90:8 Sille meiden Pahatteghot sine asetat etees/ Meiden tundemattomat Synnit walkiahan sinun Casuos eteen.
Sillä meidän pahat teot sinä asetat eteesi/ Meidän tuntemattomat synnit walkeaan sinun kaswosi eteen.
Ps 90:9 Senteden culuuat caiki meiden peiuet matkahans/ sinun Wihas cautta/ Meiden woodhet pikemin loppuuat quin iocu Jaritos.
Sentähden kuluwat kaikki meidän päiwät matkahansa/ sinun wihasi kautta/ Meidän wuodet pikemmin loppuun kuin joku jaaritus.
Ps 90:10 Meiden Eliaicam pysypi Seitzemenkymmende wootta/ taicka eninneki Cadhexankymmende wootta/ Ja quin se parahin on ollut/ nin on se Tuska ia Töö ollut/ Sille se pian poismenepi/ ninquin me poislenneisin.
Meidän elinaikamme pysyypi seitsemänkymmentä wuotta/ taikka enintäänkin kahdeksankymmentä wuotta/ Ja kuin se parahin on ollut/ niin on se tuska ja työ ollut/ Sillä se pian poismeneepi/ niinkuin me poislentäisin.
Ps 90:11 Mutta cuca sen usko/ ette sine nin raskasti wihastut/ Ja cuca itzens pelke/ sencaltaisen sinun Hirmusudhes teden?
Mutta kuka sen uskoo/ että sinä niin raskaasti wihastut/ Ja kuka itsensä pelkää/ senkaltaisen sinun hirmuisuutesi tähden?
Ps 90:12 Totuta meite aiatteleman/ ette meiden pite cooleman/ senpäle ette me ymmerteueisexi tulisimma.
Totuta meitä ajatteleman/ että meidän pitää kuoleman/ senpäälle että me ymmärtäwäiseksi tulisimme.
Ps 90:13 HERRA käenne sis itzes taas meiden poleen/ Ja ole sinun Palueliais armolinen.
HERRA käännä siis itsesi taas meidän puoleen/ ja ole sinun palwelijaisi armollinen.
Ps 90:14 Teutte meite pian sinun Armollas/ Nin me tadhom riemuita ia iloita caikin meiden Elinaicanna.
Täytä meitä pian sinun armollasi/ Niin me tahdomme riemuita ja iloita kaiken meidän elinaikamme.
Ps 90:15 Ilahuta nyt meite iellens/ Ettes meite nin cauuan waiuanut olet/ Senuoxi ette me nin cauuan Onnettomut kersineet olema.
Ilahduta nyt meitä jällens/ ettäs meitä niin kauan waiwannut olet/ Senwuoksi että me niin kauan onnettomuutta kärsineet olemme.
Ps 90:16 Osota sinun Palueliailles sinun Teghos/ ia sinun Cunnias heiden Lapsillens.
Osoita sinun palwelijallesi sinun tekosi/ ja sinun kunniasi heidän lapsillensa.
Ps 90:17 Ja HERRA meiden Jumalan olcohon meillen suloinen/ ia teutekön meiden kätenne Teghot meiden cansan/ Ja/ meiden kättemme Teghot hen päätteken.
Ja HERRA meidän Jumalan olkohon meillen suloinen/ ja täyttäköön meidän kätemme teot meidän kanssan/ Ja/ meidän kättemme teot hän päättäkään.