Psalttari

LXXXI. Psalmi
 
Teme Psalmi weisattin Maiain Juhlisa/ sixi Egiptin/ lechtemisen muistoxi/ Ja on yxi Manaus coco Seurakunnalle/ sijte Ensimeisen/ Keskyn Opetoxest. Ette se ainoa Jumala tule cumarta/ ioca wissille Todhistoxilla ia Sanalla itzens ilmoitti/ seke sijnä/ ette hen Israelin Canssan Egiptist vloswei/ ette Nytt telle aialla/ quin hen Poicans lehetti/ ia Pyhen Hengen annoi. Telle Manauxella liseten lopusa/ kesky Paranoxesta.

Ps 81:1 Githithin päle edelweisattapa/ Assaphin.
Githithin päälle edeltäweisattawa/ Asaphin.
Ps 81:2 VEisacat iloisast Jumalalle/ ioca meiden Wäkewydhen on/ Ihastucat Jacobin Jumalalle.
Weisatkaat iloisesti Jumalalle/ joka meidän wäkewyyden on/ Ihastukaat Jakobin Jumalalle.
Ps 81:3 Ottacat ne Psalmit ia toocat Trummut/ Lustiliset Candelet Psaltarin cansa.
Ottakaat ne psalmit ja tuokaat rummut/ lystilliset kanteleet psalttarin kanssa.
Ps 81:4 Soittacat Pasunilla Udescuus/ meiden Lectimaianne Juhla peiuene.
Soittakaat pasuunilla uudessa kuussa/ meidän lehtimajanne juhlapäiwänä.
Ps 81:5 Sille se on yxi Tapa Israelis/ Ja sen Jacobin Jumalan yxi Oikius.
Sillä se on yksi tapa Israelissa/ Ja sen Jakobin Jumalan yksi oikeus.
Ps 81:6 Sen hen pani Josephis ydhexi Todhistoxexi/ coska he Egiptin maalda vloslexi/ ia Oudhon Kielen cwlluet olit.
Sen hän pani Josephin yhdeksi todistukseksi/ koska he Egyptin maalta ulosläksi/ ja oudon kielen kuulleet olit.
Ps 81:7 Ja hen oli heiden Olcans coormasta wapactanut/ ia heiden Kädhens pääsit Tijlie tekemest.
Ja hän oli heidän olkansa kuormasta wapahtanut/ ja heidän kätensä pääsit tiiliä tekemästä.
Ps 81:8 Coska sine Tuskasas minua auxeshwsit/ nin mine autin sinua/ Ja cwldelin sinua coska Twlispä sinun ylitzes langesi/ ia coettelin sinua Rijtawedhes. Sela.
Koska sinä tuskassasi minua awuksesi huusit/ niin minä autin sinua/ Ja kuuntelen sinua koska tuulispää sinun ylitsesi lankesi/ ja koettelin sinun riitaweljesi. Sela.
Ps 81:9 Cwle minun Canssan/ Mine tadhon todhista sinun seasas/ Israel sinun pite minua cwleman.
Kuule minun kansani/ Minä tahdon todistaa sinun seassasi/ Israel sinun pitää minua kuuleman.
Ps 81:10 Ettei sinun seasas iocu mucalainen Jumala olisi/ ia ettei sine iotakan Wierast Jumalat cumardha.
Ettei sinun seassasi joku muukalainen Jumala olisi/ ja ettei sinä jotakin wierasta jumalat kumarra.
Ps 81:11 Mine olen se sinun HERRAS Jumalas/ ioca sinun Egiptin maalda vloswein/ Leuite Sws/ nin mine sen teuten.
Minä olen se sinun HERRASI Jumalasi/ joka sinun Egyptin maalta uloswein/ lewitä suusi/ niin minä sen täytän.
Ps 81:12 Mutta minun Canssani ei cwllut minun Ändeni/ ia Israel ei totellut minua.
Mutta minun kansani ei kuullut minun ääntäni/ ja Israel ei totellut minua.
Ps 81:13 Nin mine laskin heite heiden sydhemens pahutehen/ Ette he waellaisit Neuuonsa ielkin.
Niin minä laskin heitä sydämensä pahuuteen/ että he waeltaisit neuwonsa jälkeen.
Ps 81:14 Jos minun Canssani cwlisi minua/ Ja Israel minun Teisseni keuisi.
Jos minun kansani kuulisi minua/ ja Israel minun teissäni käwisi.
Ps 81:15 Jwripian mine heiden Wiholisens alaspainaisin/ ia minun käteni ylitze heiden Wainolistens kendeisin.
Juuri pian minä heidän wihollisensa alaspainaisin/ ja minun käteni ylitse heidän wainollistensa kääntäisin.
Ps 81:16 Ja iotca HERRA wihauat/ huckan he pyrkeuet hende wastan/ Mutta heiden Aicans olisi ijancaikisesta pysyue.
Ja jotka HERRA wihaawat/ hukkaan he pyrkiwät häntä wastaan/ mutta heidän aikansa olisi iankaikkisesti pysywä.
Ps 81:17 Ja mine roockisin heite parahilla Nisuilla/ Ja Hunaialla Calliosta rauitzisin heite.
Ja minä ruokkisin heitä parhailla nisuilla/ ja hunajalla kalliosta rawitsisin heitä.

LXXXII. Psalmi

Ombi yxi raskas vchkaus sen Esiuallan wastan/ ioca wircans vnottapi/ Waan haaskauat wallans Kieuhie sortadhen/ Ja Rickautta culuttauat heiden irtaudhesans. Nin hen hirmuisesta kekepi/ ette ne pahat Tyrannit pite huckuman/ ninen Jumalisten Lohutoxexi. Mutta ette hen Esiuallat Jumaloixi cutzupi/ sille se tapactui/ ette he ouat Jumalan Sädhyt Ro. 13. Ja ette heiden pite Jumaliset Asiat toimittaman quin on/ Rauhan/ Souinon/ Hyuen Menon/ Ja Pahoia estemen ia rangaiseman.

Ps 82:1 Yxi Assaphin Psalmi.
Yksi Asaphin psalmi.
Ps 82:2 JUmala seiso sijnä Jumalan Seurakunnassa/ Ja ombi Domari Jumaloiten seas.
Jumala seisoo siinä Jumalan seurakunnassa/ ja ompi tuomari jumaloiden seassa.
Ps 82:3 Quincauuan te tadhotta wärin Domita/ ia sen Jumalattoman Personan modhon edelpanna? Sela.
Kuinkauan te tahdotte wäärin tuomita/ ja sen jumalattoman persoonan muodon edelle panna? Sela.
Ps 82:4 Techket oikius sille Kieuhelle ia Öruoille/ Ja autacat ne Radholiset ia waiuaset oikiudhella.
Tehkäät oikeus sille köyhälle ja orwoille/ ja auttakaat ne raadolliset ja waiwaiset oikeudella.
Ps 82:5 Pelastacat sitä Ylencatzotua ia Kieuhe/ ia pästeket hende sen Jumalattoman wallasta.
Pelastakaat sitä ylenkatsottua ja köyhää/ ja päästäkäät häntä sen jumalattoman wallasta.
Ps 82:6 Mutta euet he tottele/ eike Lucu pidhe/ he keuuet iäriestens pimeis/ Senteden teuty caiki Maan Perustoxet caatuman.
Mutta eiwät he tottele/ eikä lukua pidä/ he käywät järjestänsä pimeässä/ Sentähden täytyy kaikki maan perustukset kaatuman.
Ps 82:7 Mine tosin sanoin/ Te oletta Jumalat/ ia caiki tyyni sen Corkeiman Lapset.
Minä tosin sanoin/ Te olette jumalat/ ja kaikki tyynni sen Korkeimman lapset.
Ps 82:8 Quitengin teuty teiden coolla ninquin Inhimisetki/ Ja ninquin iocu Tyranni hucutta.
Kuitenkin täytyy teidän kuolla niinkuin ihmisetkin/ Ja niinkuin joku tyranni hukuttaa.
Ps 82:9 Ylesnouse Jumala/ ia Domitze Maa/ Sille sine olet yxi HERRA ylitze caikein Pacanoidhen.
Ylösnouse Jumala/ ja tuomitse maa/ Sillä sinä olet yksi HERRA ylitse kaikkein pakanoiden.

LXXXIII. Psalmi

Ombi samast Asiast quin se lxxx. Psalmi/ Jossa seurakunda rucolepi Tyranni/ Angarita ia Rateleuaisia wastan/ ia ette itze Jumala Pämiesten mielet hallitzis/ ia Ycteitzetcalut warielis. Nin mös tesse rucollan/ Jumalan Canssan Wiholisi/ Tyrannein/ Eriseurain/ ia Tuimain Hengein wastan.

Ps 83:1 Yxi Assaphin Psalmi weisu.
Yksi Asaphin psalmi weisuu.
Ps 83:2 JUmala ele ratki nin waikene/ Ja ele nin caiketi hiliainen ole/ Jumala ele site nin kersi.
Jumala älä ratki niin waikene/ ja älä niin kaiketi hiljainen ole/ Jumala älä sitä niin kärsi.
Ps 83:3 Sille catzo/ sinun Wiholises kiuckuitzeuat/ ia iotca sinua wihauat/ ylendeuet päänse.
Sillä katso/ sinun wihollisesi kiukuitsewat/ ja jotka sinua wihaawat/ ylentäwät päänsä.
Ps 83:4 He piteuet caualat Joonet sinun Canssas wastoin/ ia Neuuolaskeuat sinun Salattuidhes wastoin.
He pitäwät kawalat juonet sinun kansaasi wastoin/ ja neuwoa laskewat sinun salattuidesi wastoin.
Ps 83:5 Sanoden/ Tulcat/ ylesiurittacam heite/ nin ettei he ensingen Canssa olisickan/ Ettei Israelin Nimen päle sille muistellaisi.
Sanoen/ Tulkaat/ ylös juurittakaamme heitä/ niin ettei he ensinkään kansa olisikaan/ ettei Israelin nimen päälle sillä muisteltaisi.
Ps 83:6 Sille he ouat yximieliseste Kicurisa/ ia ydhen Souinon sinun wastas tehnyet.
Sillä he owat yksimielisesti kicurisa (neuwossa)/ ja yhden sowinnon sinun wastaasi tehneet.
Ps 83:7 Ne Edomitin ia Israelitin Maiat/ Ne Moabitin ia Hagariten.
Ne Edomitin ja Israelitin majat/ Ne Moabitin ja Hagaritin.
Ps 83:8 Ne Gebaliterin/ Amoniterin ia Amalechitin/ Ne Philisteerit ynne ninen cansa Tirosa.
Ne Gebaliterin/ Ammoniterin ja Amalechitin/ Ne philisterit ynnä niiden kansa Tirossa.
Ps 83:9 Assur ombi mös henens heihin lijttenyt/ ia auttaman Lothin Lapsia. Sela.
Assur ompi myös hänensä heihin liittänyt/ ja auttaman Lothin lapsia. Sela.
Ps 83:10 Teghe nijlle ninquin Midianiterin/ Ninquin Sisseran/ ninquin Jabin sen Kison oijan tykene.
Tee niille niinkuin Midianiterin/ Niinkuin Sisseran/ niinkuin Jabin sen Kison ojan tykönä.
Ps 83:11 Jotca mestattin Endorin tyge/ ia tulit Loaxi Maan päle.
Jotka mestattiin Endorin tykö/ ja tulit loaksi maan päälle.
Ps 83:12 Teghe heiden Päructinans ninquin Oreb/ ia Seeb/ Ja caiki heiden ylimeisens ninquin Sebah/ ia Zalmuna.
Tee heidän pääruhtinaansa niinkuin Oreb/ ja Seeb/ Ja kaikki heidän ylimmäisensä niinkuin Sebah/ ja Zalmuna.
Ps 83:13 Jotca sanouat/ Me tadhoma ne Jumalan Hoonet meillen omista.
Jotka sanowat/ Me tahdomme ne Jumalan huoneet meillen omistaa.
Ps 83:14 Jumala teghe heite ninquin Pörä/ Ninquin Corsi Twlen edes.
Jumala tee heitä niinkuin pyörre/ Niinkuin korsi tuulen edessä.
Ps 83:15 Ninquin yxi Culo/ ioca Metzen polta/ Ja ninquin yxi Liecki/ ioca Mäet ylessytytte.
Niinkuin yksi kulo/ jotka metsän polttaa/ Ja niinkuin yksi liekkki/ joka mäet ylössytyttää.
Ps 83:16 Jwrinin wainoa heite sinun Twlispäälles/ ia hemmestyte heite sinun Tuiskuillas.
Juuri niin wainoa heitä tuulispäälläsi/ ja hämmästytä heitä sinun tuiskullasi.
Ps 83:17 Teghe heiden Casuons teuten Häpielle/ ette he sinun Nimes ielken etzisit.
Tee heidän kaswonsa heitä häpeällä/ että he sinun nimesi jälkeen etsisit.
Ps 83:18 Häuetkeet ia hemmestykeet ijancaikisesta/ ia häpieen tulcoot ia huckucoot.
Häwetkäät ja hämmästykäät iankaikkisesti/ ja häpeään tulkoon ja hukkukoot.
Ps 83:19 Nin he saauat tuta/ Ette sine Nimes cansa ainoaxi HERRAXI cutzutaan/ Ja se Ylimeinen caikessa Mailmasa.
Niin he saawat tuta/ että sinä nimesi kanssa ainoaksi HERRAKSI kutsutaan/ Ja se Ylimmäinen kaikessa maailmassa.

LXXXIV. Psalmi

Teme Psalmi iaetan cachtia/ Sille ensin hen kijtte Jumalan Sanan/ Templin ia sen Palueluxen edheste/ ia hen mainitze quin se sangen hyue on/ iolla neite onopi/ Ette hen on Jumalan Honekunnainen. Seurakunda on ninquin iocu Pese/ ionga päle pyhe Hengi hauto vloskorittaman ia iellenssynnyttemen Jumalan poiat. Sijtte rucollan ette Jumala neite warielis etc.

Ps 84:1 Yxi Corachin Lasten Psalmi Githithin päle edelweisattapa.
Yksi Korachin lasten psalmi Githithin päälle edeltäweisattawa.
Ps 84:2 QUinga rackahat ouat sinun Asumises/ HERRA Zebaoth.
Kuinka rakkahat owat sinun asumisesi/ HERRA Zebaoth.
Ps 84:3 Minun Sieluni ikeuöitze ia halapi HERRAN Esicartanoihin/ Minun Rumin ia Sielun iloitze sijnä eleueises Jumalas.
Minun sieluni ikäwöitsee ja halaapi HERRAN esikartanoihin/ Minun ruumiin ja sielun iloitsee siinä eläwäisessä Jumalassa.
Ps 84:4 Sille ette Lindu on ydhen Hoonen leutenyt/ Ja se Peskynen henen Pesens/ cunga he Poicans laskeuat/ nimiten/ sinun Altaris HERRA Zebaoth/ Minun Kuningan ia minun Jumalan.
Sillä että lintu on yhden huoneen löytänyt/ Ja se pääskynen hänen pesänsä/ kuhunka he poikansa laskewat/ nimittäin/ sinun alttarisi HERRA Zebaoth/ minun kuninkaani ja minun Jumalani.
Ps 84:5 Autuat ouat ne iotca sinun Hoonesas asuuat/ he kijtteuet sinua ijancaikisesta. Sela.
Autuaat owat ne jotka sinun huoneessasi asuwat/ he kiittäwät sinua iankaikkisesti. Sela.
Ps 84:6 Autuat ouat ne Inhimiset/ iotca sinun piteuet heiden Wäkenens/ ia sydhemestens sinun ielkes waeldauat.
Autuaat owat ne ihmiset/ jotka sinun pitäwät heidän wäkenänsä/ ja sydämestänsä sinun jälkeesi waeltawat.
Ps 84:7 Jotca sen idkunlaxon lepitzekeuuet/ ia tekeuet sielle Caiuoia/ Ja ne Opettaiat tuleuat monen Siugnausten cansa caunistetuxi.
Jotka sen itkunlaakson läwitse käywät/ ja tekewät siellä kaiwoja/ ja ne opettajat tulewat monen siunauksen kanssa kaunistetuksi.
Ps 84:8 He sauat ydhen Woiton sen toisen ielken/ Ette Homataisijn sen oikian Jumalan Zionis oleuan.
He saawat yhden woiton sen toisen jälkeen/ että huomattaisiin sen oikean Jumalan Zionissa olewan.
Ps 84:9 HERRA Jumala Zebaoth cwldele minun Rucouxen/ ota tete coruijs Jacobin Jumala. Sela.
HERRA Jumala Zebaoth kuuntele minun rukoukseni/ ota tätä korwiisi Jakobin Jumala. Sela.
Ps 84:10 Catzele sis Jumala meiden Kilpen/ catzo sinun Christuses waldakunnan päle.
Katsele siis Jumala meidän kilpen/ katso sinun Kristuksesi waltakunnan päälle.
Ps 84:11 Sille yxi peiue sinun Esicartanosas/ ombi parambi quin tuhat muall/ Ennen mine olisin Ouenwartia minun Jumalani Honessa/ quin cauuan asuisin ninen Jumalattomidhen Maioissa.
Sillä yksi päiwä sinun esikartanoissasi/ ompi parempi kuin tuhat muualla/ ennen minä olisin owenwartija minun Jumalani huoneessa/ kuin kauan asuisin niiden jumalattomien majoissa.
Ps 84:12 Sille se HERRA Jumala ombi * Auringoinen ia Kilpi/ HERRA andapi Armon ia Cunnian/ nijlle Hurskaille ei pidhe miteen pwttuman.
Sillä se HERRA Jumala ompi aurinkoinen ja kilpi/ HERRA antaapi armon ja kunnian/ niiltä hurskailta ei pidä mitään puuttuman.
Ps 84:13 HERRA Zebaoth/ Autuas on se Inhiminen/ ioca sinun päles vskalta.
HERRA Zebaoth/ Autuas on se ihminen/ joka sinun päällesi uskaltaa.

LXXXV. Psalmi

Tesse rucollan ette Jumalan wiha lackaisi/ Ja anopi sen totisen Opin/ wissit Jumalan palueluxet/ ia hyuet Jumaliset Opettaiat iellenssadha. Ja ette Pämiehet lakiat ia coctuliset olisit/ Ette Rauha ia Maan hedelme tulis. Mwtamat Waldakunnast neite ymmerteuet Hengelisil Tauoilla.

Ps 85:1 Yxi corachin Lasten Psalmi/ edelweisattapa.
Yksi Korachin lasten psalmi/ edeltäweisattawa.
Ps 85:2 HERRA sine quin muinen olit Armolinen/ sinun Maakundas coctan/ ia ne Fangit Jacobista/ lunastit.
HERRA sinä kuin muinen olit armollinen/ sinun maakuntaasi kohtaan/ ja ne wangit Jakobista/ lunastit.
Ps 85:3 Sine quin muinen olet andexiandanut sinun Canssas pahatteghot/ ia caiki heiden Synnins peittenyt. Sela.
Sinä kuin muinen olet anteeksiantanut sinun kansasi pahatteot/ ja kaikki heidän syntinsä peittänyt. Sela.
Ps 85:4 Sine quin muinen lepytit caiki sinun wihas/ ia käensit sinuas/ sinun wihas iulmauxesta.
Sinä kuin muinen lepytit kaikki sinun wihasi/ ja käänsit sinuasi/ sinun wihasi julmauksesta.
Ps 85:5 Lohutta meite Jumala meiden Wapactaian/ ia poiskäenne sinun wihas meiste.
Lohduta meitä Jumala meidän wapahtajain/ ja poiskäännä sinun wihasi meistä.
Ps 85:6 Tadhocos sis ijancaikisesta wihastu meiden pälen? Eli vloswenytte sinun wihas Sucukunnasta Sucukundahan.
Tahdotkos siis iankaikkisesti wihastua meidän päällen? Eli uloswenyttää sinun wihasi sukukunnasta sukukuntahan.
Ps 85:7 Etkös tadho meite iellenswirghotta? ette sinun Canssas sinussa iloitzisi?
Etkös tahdo meitä jällens wirwottaa? että sinun kansasi sinussa iloitsisi?
Ps 85:8 HERRA osota meille sinun Armos/ ia auta meite.
HERRA osoita meille sinun armosi/ ja auta meitä.
Ps 85:9 Josko mine cwlisin mite HERRA Jumala puhune/ Ette hen Rauhan lupaisi henen Canssallens ia henen Pyhillens/ Ettei he ychtengen Hulluteen langeisit.
Josko minä kuulisin mitä HERRA Jumala puhunee/ että hän rauhan lupaisi hänen kansallensa ja hänen pyhillensä/ ettei he yhteenkään hulluuteen lankeisit.
Ps 85:10 Quitengin ombi henen Apunsa ninen tykene/ iotca hende pelkeuet/ Ette meiden Maalla Cunnia asuis.
Kuitenkin ompi hänen apunsa niiden tykönä/ jotka häntä pelkääwät/ että meidän maalla kunnia asuisi.
Ps 85:11 Ette Laupius ia Totuus keskenens coctaisit/ Wanhurskaus ia Rauha heidens swtaandaisit.
Että laupeus ja totuus keskenänsä kohtaisit/ wanhurskaus ja rauha heitänsä suuta antaisit.
Ps 85:12 Ette Totuus Maasta yleswesoisi/ Ja Wanhurskaus Taiuahast alascatzois.
Että totuus maasta ylös wesoisi/ ja wanhurskaus taiwaasta alas katsoisi.
Ps 85:13 Ette meille mös se HERRA hyuin tekis/ ia meiden Maan henen hedhelmens annaisi.
Että meille myös se HERRA hywin tekisi/ ja meidän maan hänen hedelmänsä antaisi.
Ps 85:14 Ette Wanhurskaus sijttekin henen edhesens pysyis/ ia saisi henen Oikian keumisens.
Että wanhurskaus sittenkin hänen edessänsä pysyisi/ ja saisi hänen oikean käymisensä.

LXXXVI. Psalmi

Joca on sangen palaua ia halulinen/ ette hen wapatetuxi tulis Tuskistans ia wiholisistans/ Ja ei hen loota mingen ansions/ waan sulan Jumalan armon ia Laupiudhen päle/ ionga caltainen eikengen ole. Ja rucolepi sijnä vskalluxes pysymen/ ionga Sanan hen sarnapi/ wimein hen kijtte/ ette Jumala hende cwlellut oli.

Ps 86:1 Yxi Dauidin Rucous.
Yksi Dawidin rukous.
Ps 86:2 CAllista HERRA sinun Coruas ia cwldele minua/ Sille mine olen Radholinen ia Kieuhe.
Kallista HERRA sinun korwasi ja kuuntele minua/ sillä minä olen raadollinen ja köyhä.
Ps 86:3 Ketke minun Sielun/ sille mine olen pyhe/ Auta minua minun Jumalan sinun Paluelias/ ioca itzeni sinun päles lootan.
Kätke minun sieluni/ sillä minä olen pyhä/ Auta minua minun Jumalani sinun palwelijaasi/ joka itseni sinun päällesi luotan.
Ps 86:4 HERRA ole minun Armolinen/ Sille mine hudhan ylipeiue sinun tyges.
HERRA ole minun armollinen/ sillä minä huudan ylipäiwä sinun tykösi.
Ps 86:5 Ilahuta sinun Paluelias sielu/ Sille sinun ielkes HERRA mine ikeuöitzen.
Ilahuta sinun palwelijasi sielu/ sillä sinun jälkeesi HERRA minä ikäwöitsen.
Ps 86:6 Sille sine HERRA olet Hyue ia Armolinen/ ia ricas Laupiudhesta caikille/ iotca sinua Auxenshwtauat.
Sillä sinä HERRA olet hywä ja armollinen/ ja rikas laupeudesta kaikille/ jotka sinua awuksensa huutawat.
Ps 86:7 Ymmerdha HERRA minun Rucouxen/ ia wariota minun Rucouxeni äniste.
Ymmärrä HERRA minun rukoukseni/ ja waarin ota minun rukousteni äänistä.
Ps 86:8 Tuskasani mine sinua auxenihwdhan/ ettes sis minua cwldelisit/ HERRA ei ole yxiken Jumaloissa sinun caltaises/ ia eikengen ole/ ioca nin tedhä taita quin sine.
Tuskassani minä sinua awukseni huudan/ että siis minua kuuntelisit/ HERRA ei ole yksikään jumaloissa sinun kaltaisesi/ ja eikenkään ole/ joka niin tehdä taitaa kuin sinä.
Ps 86:9 Caiki sis Pacanat iotcas tehnyt olet/ pite tuleman ia cumartaman sinun edeses HERRA/ ia sinun Nimees cunnioitzeman.
Kaikki siis pakanat jotkas tehnyt olet/ pitää tuleman ja kumartaman sinun edessäs HERRA/ ja sinun nimeesi kunnioitseman.
Ps 86:10 Ette sine nin swri olet/ ia teet Imeite/ ia sine olet yxinens Jumala.
Että sinä niin suuri olet/ ja teet ihmeitä/ ja sinä olet yksinänsä Jumala.
Ps 86:11 Osota minulle HERRA sinun Ties/ ette mine waellaisin sinun Totudhesas/ Kinipidhe minun Sydhemen sijnä Ydhes/ ette mine sinun Nimes pelkeisin.
Osoita minulle HERRA sinun tiesi/ että minä waeltaisin sinun totuudessasi/ Kiinni pidä minun sydämeni siinä yhdessä/ että minä sinun nimeesi pelkäisin.
Ps 86:12 Mine kijten sinua HERRA minun Jumalan caikesta sydhemesteni/ ia cunnioitzen sinun Nimees ijancaikisesta.
Minä kiitän sinua HERRA minun Jumalani kaikesta sydämestäni/ ja kunnioitsen sinun nimeesi iankaikkisesti.
Ps 86:13 Sille sinun Hywydhes ombi swri minun päleni/ ia sine olet pelastanut minun Sieluni sijte syuimest Heluetiste.
Sillä sinun hywyytesi ompi suuri minun päälläni/ ja sinä olet pelastanut minun sieluni siitä sywimmästä helwetistä.
Ps 86:14 Jumala/ ne Coriat yleskarkaiauat minua wastan/ Ja ne Tyrannein Joukot seisouat minun Sieluni ielkin/ ia euet sinua pidhe silmeins edes.
Jumala/ ne koreat ylöskarkaawat minua wastaan/ ja ne tyrannein joukot seisowat minun sieluni jälkeen/ ja eiwät sinua pidä silmäinsä edessä.
Ps 86:15 Mutta sine HERRA Jumala olet Armolinen ia Laupias/ Kersiueinen/ ia sangen Hyue/ ia Waca.
Mutta sinä HERRA Jumala olet armollinen ja laupias/ kärsiwäinen/ ja sangen hywä/ ja wakaa.
Ps 86:16 Käenne itzes minuhun pein/ ole minulle Armolinen/ Wahuista Paluelias sinun woimallas/ ia auta sinun Pijcas poica.
Käännä itsesi minuun päin/ ole minulle armollinen/ Wahwista palwelijasi sinun woimallasi/ ja auta sinun piikasi poikaa.
Ps 86:17 Tee Mercki minun Canssani/ ette minun hyuesti keuis/ ia he sen näkisit/ iotca minua wihauat/ ia häpieisit/ ette sine HERRA autat ia wahuistat minua.
Tee merkki minun kanssani/ että minun hywästi käwisi/ ja he sen näkisit/ jotka minua wihaawat/ ja häpeäisit/ että sinä HERRA autat ja wahwistat minua.

LXXXVII. Psalmi

On yxi Ennustos/ sen Udhen Testamentin Seurakunnasta/ ia henen leuittemisestens ymberi coco Mailman pijrin. Sille Seurakunda ombi yxi nächteue Cocous ia vdhest syndynyt Euangeliumin änen ia pyhen Hengen cautta/ seke Juttaista/ Pacanoista/ Ethiopist/ ia Egipterit/ Babilonit/ Caldeit/ Tijrij/ Palastunit/ assirit etc. ette caikinaisist Canssoista/ coco Mailmas/ Joca on ninquin iocu Caupungi. Jossa on ychteleinen meno/ Tapa/ Oppi ia Jumalanpaluelus/ ette Euangelium cautta Jumalan Cunnia ia Laupius sarnatan ia ilmoitetan.

Ps 87:1 Yxi Corachin Lasten Psalmiweisu.
Yksi Korachin lasten psalmiweisuu.
Ps 87:2 HEn on wahuasti perustettu ninen Pyhein Wordhein päle. HERRA racastapi ne Zionin portit/ ylitze caiki Jacobin Asumiset.
Hän on wahwasti perustettu niiden pyhäin wuorten päälle. HERRA rakastaapi ne Zionin portit/ ylitse kaikki Jakobin asumiset.
Ps 87:3 Cunnialiset Asiat sinussa sarnatan/ Sine Jumalan Caupungi. Sela.
Kunnialliset asiat sinussa saarnataan/ Sinä Jumalan kaupunki. Sela.
Ps 87:4 Mine annan sarnata Rahab ia Babelin edes/ ette heiden pite minun tundeman/ Catzo/ ne Philisterit ia Tijrit ynne Ethiopiaisten cansa/ pite sielle syndymen.
Minä annan saarnata Rahabin ja Babelin edessä/ että heidän pitää minun tunteman/ Katso/ ne philisterit ja tiirit ynnä ethiopialaisten kansa/ pitää siellä syntymän.
Ps 87:5 Zionille pite sanottaman/ Ette caikinaiset Canssat sen siselle syndymen pite/ Ja ette Se Corkein/ site rakendapi.
Zionille pitää sanottaman/ että kaikkinaiset kansat sen sisälle syntymän pitää/ ja että se Korkein/ sitä rakentaapi.
Ps 87:6 HERRA andapi sarnata caikinaisilla Kielille/ ette mös mwtomat heiste pite sielle syndymen. Sela.
HERRA antaapi saarnata kaikkinaisilla kielillä/ että myös muutamat heistä pitää siellä syntymän. Sela.
Ps 87:7 Ja ne Weisaiat ninquin Tantzis/ pite caiki worottain sinussa weisaman.
Ja ne weisaawat niinkuin tanssissa/ pitää kaikki wuorottain sinussa weisaaman.

LXXXVIII. Psalmi

Coska Sydhemet pelkeuet Jumalan wiha/ syndiens teden/ ia tundepi Cooleman haikiudhen/ Jumalan Domiosta/ ia Heluetin hirmusudhen. Ja adhistetaan omastiedhos ia tunnos/ Epeuskoon langeman/ ninquin ei misseken Lohutosta olis/ silloin nein tule rucoella. Jonga caltaiset Psalmit mös ouat. vi. xxii. xxx. xxxi.

Ps 88:1 HERRA Jumala minun Wapactaian/ Mine hwdhan öölle ia peiuelle sinun edhesses.
HERRA Jumala minun wapahtajain/ Minä huudan yöllä ja päiwällä sinun edessäsi.
Ps 88:2 Anna minun Rucouxen sinun etees tulla/ Callista sinun Coruas minun Hwtoni poleen.
Anna minun rukoukseni sinun eteesi tulla/ Kallista sinun korwasi minun huutoni puoleen.
Ps 88:3 Sille minun Sielun ombi surkiutta teunens/ ia minun Elemen on iuri liki Heluettite.
Sillä minun sieluni ompi surkeutta täynnänsä/ ja minun elämän on juuri liki helwettiä.
Ps 88:4 Mine olen aruattu ninen caltaisexi/ iotca Heluettijn meneuet/ Mine olen ninquin se Mies/ iolla ei ychten Apua ole.
Minä olen arwattu niiden kaltaiseksi/ jotka helwettiin menewät/ Minä olen niinkuin se mies/ jolla ei yhtään apua ole.
Ps 88:5 Mine macan ylenannettu ninen Coollutten seas/ ninquin ne Haauoitut/ iotca Haudhasa macauat/ ioita et sine sillen muista/ ia iotca sinun kädhestes poiseroitetut ouat.
Minä makaan ylenannettuna niiden kuolleitten seassa/ niinkuin haawoitetut/ jotka haudassa makaawat/ joita et sinä silleen muista/ ja jotka sinun kädestäsi pois eroitetut owat.
Ps 88:6 Sine olet minun alaspainanut sihen alemaisen Caiuohon/ pimeytehen ia syueytehen.
Sinä olet minun alaspainanut siihen alimmaiseen kaiwohon/ pimeyteen ja sywyytehen.
Ps 88:7 Sinun hirmusudhes adhistapi minua/ ia packopi minua sinun Alloilas. Sela.
Sinun hirmuisuutesi ahdistaapi minua/ ja pakottaapi minua sinun aalloillasi. Sela.
Ps 88:8 Cauuas sine poiseroitit minun ysteueni minusta/ sine olet minun tehnyt heillen Cauhistoxexi/ mine macan fangittuna/ ettei mine woi vlospäste.
Kauas sinä pois eroitit minun ystäwäni minusta/ sinä olet minun tehnyt heillen kauhistukseksi/ minä makaan wangittuna/ ettei minä woi ylöspäästä.
Ps 88:9 Minun Casuoni ombi surkia Radholisudhen teden/ HERRA/ mine sinua iocapeiue auxenihwdhan/ Mine vlosoienan käteni sinun polees.
Minun kaswoni ompi surkea raadollisuuden tähden/ HERRA/ minä sinua jokapäiwä awukseni huudan/ Minä ylösojennan käteni sinun puoleesi.
Ps 88:10 Teekös sis Ihmeit ninen Coollutten seasa? Eli ylesnouseuatko ne Coolluet sinua kijttemehen? Sela.
Teetkös siis ihmeitä niiden kuolleitten seassa? Eli ylösnousewatko ne kuolleet sinua kiittämähän? Sela
Ps 88:11 Yleslukeneco iocu Haudhoissa sinun Hywyttes? ia sinun Wacuttas cadhotuxesa.
Ylöslukeneeko joku haudoissa sinun hywyyttäsi? ja sinun wakuuttasi kadotuksessa.
Ps 88:12 Tutahango sinun Ihmees pimiesse? Eli sinun Wanhurskaudhes sijnä Maasa/ iossa caiki vnhotetaan?
Tutaanko sinun ihmeesi pimeässä? Eli sinun wanhurskautesi siinä maassa/ jossa kaikki unhoitetaan?
Ps 88:13 Mutta mine hwdhan sinun tyges HERRA/ ia minun Rucouxen tule warahan sinun etees.
Mutta minä huudan sinun tykösi HERRA/ ja minun rukoukseni tulee warhain sinun eteesi.
Ps 88:14 Mixis HERRA poisheittet minun Sielun/ ia peitet sinun Casuos minulda?
Miksis HERRA poisheität minun sieluni/ ja peität sinun kaswosi minulta?
Ps 88:15 Mine olen Radholinen ia wäetöin/ ette mine nin poishylietty olen/ Mine kersin sinun Hirmuisuttas/ ette mine lehes epelisin.
Minä olen raadollinen ja wäetöin (woimaton)/ että minä niin pois hyljätty olen/ Minä kärsin sinun hirmuisuuttasi/ että minä lähes epäilisin.
Ps 88:16 Sinun iulmauxes minun ylitzeni keuuet sinun pelkeyxes minua likisteuet.
Sinun julmauksesi minun ylitseni käywät sinun pelkäyksesi minua likistäwät.
Ps 88:17 Ne minun ymberilaskeuat iocapeiue ninquin Wesi/ ia ynne minua ymberi piritteuet.
Ne minun ympärilaskewat jokapäiwä niinkuin wesi/ ja ynnä minua ympäri piirittäwät.
Ps 88:18 Sine teet ette minun Ysteueni ia Lehimeiseni/ ia minun Tuttauani wedhexet cauuas minusta/ sencaltaisen Surkiudhen teden.
Sinä teet että minun ystäwäni ja lähimmäiseni/ ja minun tuttawani wetäytywät kauas minusta/ senkaltaisen surkeuden tähden.

LXXXIX. Psalmi

On yxi Jalo Ennustos Christusesta ia henen Waldakunnastans/ ioca seisopi Euangeliumin sarnamises/ Jossa Jumalan Armo ia Laupius/ ia se Dauidhille ia Esijsille luuattu Siugnaus/ iulghistetaan. Senteden hen hokepi site Dauidin Siemenen Lupausta/ quin on ijancaikinen. Sille ettei sanottu ollu Dauidin rumilisesta Waldaku'nasta/ Waan Christusest ia henen Seurakunnastans/ Sille se aialinen Juttain Walta io lackaisi. Mutta quitengin Engeli totta Christusest sanoi. Luce. i. Henen pite istuman Dauidin Stolin päle. etc. Nin mös ennustetan Juttain moninaisist Rangaistoxist/ fangiudhest etc. heide' syndeins ia Jumalan Lain ylitzekeumisen teden. Ja wimein hen nijste helpo ia Apua rucolepi.

Ps 89:1 Yxi Ethanin/ sen Esrahiten Opetus.
Yksi Ethanin/ sen Esrahiten opetus.
Ps 89:2 MIne tadhon weisata HERRAN Armoista ijancaikisesta/ ia henen Totudhens ilmoitta swni cansa/ sughusta sucuhun.
Minä tahdon weisata HERRAN armoista iankaikkisesti/ ja hänen totuutensa ilmoittaa suuni kanssa/ suwusta sukuhun..
Ps 89:3 Ja sanon nin/ Ette ydhen ijancaikisen Armon pite yleskeumen/ Ja sine vscolisest pidhet sinun Totudhes * Taiuassa.
Ja sanon niin/ että yhden iankaikkisen armon pitää ylöskäymän/ Ja sinä uskollisesti pidät sinun totuutesi taiwaassa.
Ps 89:4 Mine olen ydhen Lijton tehnyt minun Ulosualittudheni cansa/ Mine olen Dauidille minun Paluelialleni wannonut.
Minä olen yhden liiton tehnyt minun uloswalittujeni kanssa/ Minä olen Dawidille minun palwelijalleni wannonut.
Ps 89:5 Haman ijancaikisudheen mine saattan sinulle Siemenen/ ia rakenan sinun Stolis sughusta sucuhun. Sela.
Hamaan iankaikkisuuteen minä saatan sinulle siemenen/ ja rakennan sinun tuolisi suwusta sukuhun. Sela.
Ps 89:6 Ja ne Taiuaat HERRA pite ylistemen sinun Ihmeites ia sinun Totuttas/ ninen Pyhein Seurakunnas.
Ja ne taiwaat HERRA pitää ylistämän sinun ihmeitäsi ja sinun totuuttasi/ niiden pyhäin seurakunnassa.
Ps 89:7 Sille cuca taita Piluisse HERRAN wertautta? Ja cuca HERRAN caltainen on Jumaloitten lasten seas?
Sillä kuka taitaa pilwissä HERRAN wertautta? Ja kuka HERRAN kaltainen on jumaloitten lasten seassa?
Ps 89:8 Jumala on sangen wäkeue ninen Pyheins Cocouxissa/ ia ihmelinen ylitze caikein nijdhen/ iotca henen ymberillens ouat.
Jumala on sangen wäkewä niiden pyhäin kokouksissa/ ja ihmeellinen ylitse kaikkein niiden/ jotka hänen ympärillänsä owat.
Ps 89:9 HERRA Jumala Zebaoth/ cuca on ninquin sine yxi wäkeue Jumala? ia sinun Totudhes on sinun ymberilles Sine wallitzet ylitze sen hymeueisen Meren/ Sine hilitzet ne paisuuaiset Allot.
HERRA Jumala Zebaoth/ kuka on niinkuin sinä yksi wäkewä Jumala? ja sinun totuutesi on sinun ympärilläsi sinä wallitset ylitse sen hymäwäisen meren/ Sinä hillitset ne paisuwaiset aallot.
Ps 89:10 Sine löödh Rahabin cooliaxi/ Sine haiotat sinun Wiholises sinun vrhollisel Käsiuardhellas.
Sinä lyöt Rahabin kuoliaaksi/ Sinä hajoitat sinun wihollisesi sinun urhoolliset käsiwarrellasi.
Ps 89:11 Taiuas ia Maa on sinun/ Sine olet perustanut Maan pirin/ ia mite sijnä siselle on.
Taiwas ja maa on sinun/ Sinä olet perustanut maan piirin/ ja mitä siinä sisällä on.
Ps 89:12 Pohian ia Etelen olet sine loonut/ Thabor ia HErmon ihastuuat sinun Nimehes.
Pohjan ja etelän olet sinä luonut/ Thabor ja Hermon ihastuwat sinun nimeesi.
Ps 89:13 Sinulle ombi waldainen Käsiuarsi/ wekeue on sinun kädhes/ ia Corkia on sinun Oikiakätes.
Sinulla ompi waltainen käsiwarsi/ wäkewä on sinun kätesi/ ja korkea on sinun oikea kätesi.
Ps 89:14 Wanhurskaus ia Domio on sinun Stolis wahuistos/ Armo ia Totuus ouat sinun Casuos edes.
Wanhurskaus ja tuomio on sinun tuolisi wahwistus/ Armo ja totuus owat sinun kaswosi edessä.
Ps 89:15 Autuas on se Canssa/ ioca taita ihastuua/ HERRA/ heiden pite waeldaman sinun Casuos walkiudhesa.
Autuas on se kansa/ joka taitaa ihastua/ HERRA/ heidän pitää waeltaman sinun kaswosi walkeudessa.
Ps 89:16 Heiden pite iocapeiue iloitzeman sinun Nimestes/ ia sinun Wanhurskaudhesas cunnialliset oleman.
Heidän pitää jokapäiwä iloitseman sinun nimestäsi/ ja sinun wanhurskaudestasi kunnialliset oleman.
Ps 89:17 Sille sine olet heiden Wäkewydhens kerskaus/ Ja sinun Armos cautta/ sine meiden Saruen ylesnostat.
Sillä sinä olet heidän wäkewyytensä kerskaus/ Ja sinun armosi kautta/ sinä meidän sarwen ylösnostat.
Ps 89:18 Sille HERRA ombi meiden Kilpen/ Ja se Pyhe Israelis ombi meiden Kuningan.
Sillä HERRA ompi meidän kilpen/ ja se Pyhä Israelissa ompi meidän kuninkaan.
Ps 89:19 Silloin sine puhut Näwyse sinun Pyhilles/ Ja sanoit.
Silloin sinä puhut näyissä sinun pyhillesi/ ja sanoit.
Ps 89:20 Mine olen ydhen Kempin ylesherättenyt/ ionga auttaman pite/ Mine olen ylescorghottanut Ydhen Uloswalitun Canssasta.
Minä olen yhden kempin ylösherättänyt/ jonka auttaman pitää/ Minä olen ylöskorottanut yhden uloswalitun kansasta.
Ps 89:21 Mine olen leutenyt minun Palueliani Dauidin/ Mine olen henen woidhellut minun Pyhen Öliuni cansa.
Minä olen löytänyt minun palwelijani Dawidin/ Minä olen hänen woidellut minun pyhän öljyni kanssa.
Ps 89:22 Minun käteni pite henen ylespitemen/ ia minun Käsiuarteni hende wahuistaman.
Minun käteni pitää hänen ylöspitämän/ ja minun käsiwarteni häntä wahwistaman.
Ps 89:23 Ei pidhe wiholiset hende ylitzeuoittaman/ Ja ne Wääret ei pidhe hende alassulloman.
Ei pidä wiholliset häntä ylitse woittaman/ Ja ne wäärät ei pidä häntä alassulloman.
Ps 89:24 Waan mine tadhon henen Wiholisens lödhe henen edestens/ ia iotca hende wihauat/ mine tadhon waiuata.
Waan minä tahdon hänen wihollisensa lyödä hänen edestänsä/ ja jotka häntä wihaawat/ minä tahdon waiwata.
Ps 89:25 Mutta minun Totudheni ia Armoni pite henen tykenens oleman/ Ja henen Saruens pite minun Nimeheni ylesnostettaman.
Mutta minun totuuteni ja armoni pitää hänen tykönänsä oleman/ Ja hänen sarwensa pitää minun nimeheni ylösnostettaman.
Ps 89:26 Mine tadhon asetta henen Kätens Merehen/ ia henen Oikiakätens Wirtoihin.
Minä tahdon asettaa hänen kätensä merehen/ ja hänen oikean kätensä wirtoihin.
Ps 89:27 Nein henen pite minua cutzuman/ Sine olet minun Iseni/ Minun Jumalani ia Turuani/ ioca minua autta.
Näin hänen pitää minua kutsuttaman/ Sinä olet minun Isäni/ Minun Jumalani ja turwani/ joka minua auttaa.
Ps 89:28 Ja mine tadhon asetta henen Esicoisexi/ Caickein corkeimaxi Kuningasten seas Maan päle.
Ja minä tahdon asettaa hänen esikoiseksi/ Kaikkein korkeimmaksi kuningasten seassa maan päällä.
Ps 89:29 Iiancaikisesta mine tadhon henelle minun Armoni tedhelepite/ Ja minun Lijttoni pite henelle wahuan oleman.
Iankaikkisesti minä tahdon hänelle minun armoni tähdellä pitää/ Ja minun liittoni pitää hänelle wahwa oleman.
Ps 89:30 Mine tadhon henelle ijancaikisen Siemenen anda/ Ja henen Stolins ylöspite/ nincauuan quin Taiuat pysyuet.
Minä tahdon hänelle iankaikkisen siemenen antaa/ Ja hänen tuolinsa ylöspitää/ niinkauan kuin taiwaat pysywät.
Ps 89:31 MUtta ios henen Lapsens minun Lakini ylenandauat/ Ja euet waella minun Oikiudhessani.
Mutta jos hänen lapsensa minun lakini ylenantawat/ Ja eiwät waella minun oikeudessani.
Ps 89:32 Jos he minun Sätyni riuauat/ ia euet minun Keskyeni pidhe.
Jos he minun säätyni riiwaawat/ ja eiwät minun käskyäni pidä.
Ps 89:33 Nin mine tadhon heiden Synnins Witzalla rangaista/ Ja heiden Pahatteghonsa haauoilla.
Niin minä tahdon heidän syntinsä witsalla rangaista/ Ja heidän pahat tekonsa haawoilla.
Ps 89:34 Mutta minun Armoiani en tadho/ Heneste poiskäendä/ engä salli minun Totudheni wilpistelle.
Mutta minun armojani en tahdo/ Hänestä poiskääntää/ enkä salli minun totuuteni wilpistellä.
Ps 89:35 Em mine tadho minun Lijttoni riuata/ ia mite minun Suustani vloskeunyt on/ em mine tacaperinwedhe.
En minä tahdo minun liittoni riiwata/ ja mitä minun suustani uloskäynyt on/ en minä takaperin wedä.
Ps 89:36 Widhoin mine olen wannonut minun Pyhydheni cautta/ Em mine tadho Dauidin edes waledhella.
Wihdoin minä olen wannonut minun pyhyyteni kautta/ En minä tahdo Dawidin edessä walehdella.
Ps 89:37 Henen siemenens pite ijancaikisesta oleman/ Ja henen Stolins minun edesseni ninquin Auringoinen.
Hänen siemenensä pitää iankaikkisesti oleman/ Ja hänen tuolinsa minun edessäni niinkuin aurinkoinen.
Ps 89:38 Ja ninquin se Cw/ pite henen wahuistettaman ijancaikisesta/ Ja ninquin se Todhistos piluis wissin oleman. Sela.
Ja niinkuin se kuu/ pitää hänen wahwistettaman iankaikkisesti/ Ja niinkuin se todistus pilwissä wissin oleman. Sela.
Ps 89:39 WAan nyt sine poissöxet ia poisheitet/ Ja wihastut sinun woidheltus cansa.
Waan nyt sinä poissyökset ja poisheität/ Ja wihastut sinun woideltusi kanssa.
Ps 89:40 Sine seriet sinun Paluelias Lijton/ ia alastallat henen Crununs mahan.
Sinä särjet sinun palwelijasi liiton/ ja alastallaat hänen kruununsa maahan.
Ps 89:41 Sine ricot henen Murinsa/ Ja annat henen Linnansa seriette.
Sinä rikot hänen muurinsa/ Ja annat hänen linnansa särjettää.
Ps 89:42 Hende raateleuat caiki ne ohitzekeuueiset/ Hen on tullut/ henen Naburillens Nauroxi.
Häntä raatelewat kaikki ne ohitsekäywäiset/ Hän on tullut/ hänen naapurillensa nauruksi.
Ps 89:43 Sine yleskorghotat henen Wiholistens Oikiankädhen/ Ja ilahutat caiki henen wainolisens.
Sinä ylöskorotat hänen wihollistensa oikean käden/ Ja ilahdutat kaikki hänen wainollisensa.
Ps 89:44 Henen Miecans woiman sine olet mös poisottanut/ ia et sine salli henen woitta sodhassa.
Hänen miekkansa woiman sinä olet myös poisottanut/ ja et sinä salli hänen woittaa sodassa.
Ps 89:45 Sine häuitit henen Puchtaudhens/ ia paiskat henen Stolins Maan päle.
Sinä häwitit hänen puhtautensa/ ja paiskaat hänen tuolinsa maan päälle.
Ps 89:46 Sine lyhennet henen Norudhens aiat/ Ja peitet henen häpien cansa. Sela.
Sinä lyhennät hänen nuoruutensa ajat/ Ja peität hänen häpeän kanssa. Sela.
Ps 89:47 HERRA/ quincauuan sine tadhot ratki sinus nin salata? Ja annat sinun Hirmudhes pala ninquin Tulen?
HERRA/ kuinkauan sinä tahdot ratki sinussa niin salata? Ja annat sinun hirmuitesi palaa niinkuin tulen?
Ps 89:48 Muista/ quinga lyhyt minun Elemen on/ Mixis tadhot caiki Inhimiset huckan loodhuxi saatta?
Muista/ kuinka lyhyt minun elämäni on/ Miksis tahdot kaikki ihmiset hukkaan luoduksi saattaa?
Ps 89:49 Cussa on iocu quin elepi/ ia ei näe Coolematta? Joca Sielunsa Heluetin käsiste pelastapi? Sela.
Kussa on joku kuin elääpi/ ja ei näe kuolematta? Joka sielunsa helwetin käsistä pelastaapi? Sela.
Ps 89:50 HERRA/ cussa ouat sinun entiset Armos? Jotcas Dauidhille wannonut olet sinun Totudhesas?
HERRA/ kussa owat sinun entiset armosi? Jotkas Dawidille wannonut olet sinun totuudessasi?
Ps 89:51 Muista HERRA sinun Palueliadhes pilcan päle/ Jonga mine cannan helmassani/ caikista nin monista Canssoista.
Muista HERRA sinun palwelijasi pilkan päälle/ Jonka minä kannan helmassani/ kaikista niin monista kansoista.
Ps 89:52 Joilla HERRA sinun Wiholises sinua pilcauat/ Joilla he pilcauat ia Jalghoillans tallauat sinun Christuses.
Joilla HERRA sinun wihollisesi sinua pilkkaawat/ Joilla he pilkkaawat ja jaloillansa tallaawat sinun Kristuksesi.
Ps 89:53 Kijtetty olcohon HERRA ijancaikisesta/ AMEN/ AMEN.
Kiitetty olkohon HERRA iankaikkisesti/ AMEN/ AMEN.

XC. Psalmi .

Yxi Mosesen/ sen Jumalan Miehen/ Rucous. Jossa mainitan/ anotan/ ia Walitetaan meiden turmelun Loonnon polesta/ ia temen Elemen surkeimast waiuast. Ja osotetaan ette seke Perisyndi/ ette mwdh Ricoxet/ ouat ninen caikein Pääsyyt ia wiat. Joista caikista Pahoista/ tesse osotetaan/ ette me sulasta Jumalan Armosta/ sen luuattun Christusen tedhen/ wapadhetuxi tulema. Sille tesse rucollen/ ette hen tenne leheteteisijn. Waan Lopusa rucollan/ ette Jumala itze hallitzis Waldakunnat/ Kircot eli Seurakunnat warielis/ ia Honen hallitoxen siugnaisi.

Ps 90:1 HERRA Jumala sine olet meiden Turuan/ sughusta sucuhun.
HERRA Jumala sinä olet meidän turwan/ suwusta sukuhun.
Ps 90:2 Ennenquin woret olit/ eli Maa/ ia Mailma loodhuxi tuli/ Sine olet Jumala ijancaikisudhesta ijancaikisehen.
Ennenkuin wuoret olit/ eli maa/ ja maailma luoduksi tuli/ Sinä olet Jumala iankaikkisuudesta iankaikkiseen.
Ps 90:3 Sine ioca lasket Inhimiset colemahan/ ia sanot/ Tulcat iellens te Inhimisten Lapset.
Sinä joka lasket ihmiset kuolemahan/ ja sanot/ Tulkaat jällens te ihmisten lapset.
Ps 90:4 Sille tuhat Aijastaica ouat sinun edeses/ ninquin yxi Peiue ioca Eilen edesioutui/ Ja ninquin yxi Ön wartius.
Sillä tuhat ajastaikaa owat sinun edessäsi/ niinkuin yksi päiwä joka eilen edesjoutui/ Ja niinkuin yksi yön wartius.
Ps 90:5 Sine lasket heite poiswotaman ninquin Cosken/ ia ouat ninquin yxi Uni/ Ninquin iocu Roho/ ioca iuri lackamastu.
Sinä lasket heitä poiswuotaman niinkuin kosken/ ja owat niinkuin yksi uni/ niinkuin joku ruoho/ joka juuri lakastuu.
Ps 90:6 Joca warahin cucoista/ ia nopiasta quiua/ Ja Echtona poisleicataan/ ia quiuettupi.
Joka warhain kukoistaa/ ja nopeasti kuiwaa/ ja ehtoona poisleikataan/ ja kuiwettuupi.
Ps 90:7 Sen teke sinun wihas/ ette me nin hucumma/ Ja sinun Hirmusudhes/ ette me nin ekiste tälde temmatamme.
Sen tekee sinun wihasi/ että me hukumme/ Ja sinun hirmuisuutesi/ että me niin äkisti täältä temmataamme.
Ps 90:8 Sille meiden Pahatteghot sine asetat etees/ Meiden tundemattomat Synnit walkiahan sinun Casuos eteen.
Sillä meidän pahat teot sinä asetat eteesi/ Meidän tuntemattomat synnit walkeaan sinun kaswosi eteen.
Ps 90:9 Senteden culuuat caiki meiden peiuet matkahans/ sinun Wihas cautta/ Meiden woodhet pikemin loppuuat quin iocu Jaritos.
Sentähden kuluwat kaikki meidän päiwät matkahansa/ sinun wihasi kautta/ Meidän wuodet pikemmin loppuun kuin joku jaaritus.
Ps 90:10 Meiden Eliaicam pysypi Seitzemenkymmende wootta/ taicka eninneki Cadhexankymmende wootta/ Ja quin se parahin on ollut/ nin on se Tuska ia Töö ollut/ Sille se pian poismenepi/ ninquin me poislenneisin.
Meidän elinaikamme pysyypi seitsemänkymmentä wuotta/ taikka enintäänkin kahdeksankymmentä wuotta/ Ja kuin se parahin on ollut/ niin on se tuska ja työ ollut/ Sillä se pian poismeneepi/ niinkuin me poislentäisin.
Ps 90:11 Mutta cuca sen usko/ ette sine nin raskasti wihastut/ Ja cuca itzens pelke/ sencaltaisen sinun Hirmusudhes teden?
Mutta kuka sen uskoo/ että sinä niin raskaasti wihastut/ Ja kuka itsensä pelkää/ senkaltaisen sinun hirmuisuutesi tähden?
Ps 90:12 Totuta meite aiatteleman/ ette meiden pite cooleman/ senpäle ette me ymmerteueisexi tulisimma.
Totuta meitä ajatteleman/ että meidän pitää kuoleman/ senpäälle että me ymmärtäwäiseksi tulisimme.
Ps 90:13 HERRA käenne sis itzes taas meiden poleen/ Ja ole sinun Palueliais armolinen.
HERRA käännä siis itsesi taas meidän puoleen/ ja ole sinun palwelijaisi armollinen.
Ps 90:14 Teutte meite pian sinun Armollas/ Nin me tadhom riemuita ia iloita caikin meiden Elinaicanna.
Täytä meitä pian sinun armollasi/ Niin me tahdomme riemuita ja iloita kaiken meidän elinaikamme.
Ps 90:15 Ilahuta nyt meite iellens/ Ettes meite nin cauuan waiuanut olet/ Senuoxi ette me nin cauuan Onnettomut kersineet olema.
Ilahduta nyt meitä jällens/ ettäs meitä niin kauan waiwannut olet/ Senwuoksi että me niin kauan onnettomuutta kärsineet olemme.
Ps 90:16 Osota sinun Palueliailles sinun Teghos/ ia sinun Cunnias heiden Lapsillens.
Osoita sinun palwelijallesi sinun tekosi/ ja sinun kunniasi heidän lapsillensa.
Ps 90:17 Ja HERRA meiden Jumalan olcohon meillen suloinen/ ia teutekön meiden kätenne Teghot meiden cansan/ Ja/ meiden kättemme Teghot hen päätteken.
Ja HERRA meidän Jumalan olkohon meillen suloinen/ ja täyttäköön meidän kätemme teot meidän kanssan/ Ja/ meidän kättemme teot hän päättäkään.

XCI. Psalmi .

On sangen ialo Lohutos/ Ette iotca HERRAN päle turuauat/ ia henen pyhen Lupauxijns loottauat/ tukeeuat ia harniskoitzeuat/ ne Jumalalda/ Tuskissa warieldaan ia autetaan. Sille ette Tesse usko Jumalan päle/ caikinaisis hädhisse/ opetetaan. Mutamat lwleuat temen Psalmin oleuan sijte Ruttotaudhist ( 2. Reg. 24. ) Dauidin Synnein teden/ Canssan secan lehetetyn. Jolla ne Jumaliset heitens pite/ sijnä hädhes/ lohuttaman.

Ps 91:1 JOca sen Corkeiman warieluxes istupi/ Ja sen Caickiualtian warion alla wipypi.
Joka sen Korkeimman warjeluksessa istuupi/ Ja sen Kaikkiwaltiaan warjon alla wiipyypi.
Ps 91:2 Hen sanopi HERRALLE/ Minun Toiuon/ ia minun Linnan/ minun Jumalan/ ionga päle mine vskallan.
Hän sanoopi HERRALLE/ Minun toiwoni/ ja minun linnani/ minun Jumalani/ jonka päälle minä uskallan.
Ps 91:3 Sillä hen pelastapi minun sijte Weijuuen Paulast/ ia sijte wahingolisesta Ruttotaudhista.
Sillä hän pelastaapi minun siitä wäijywän paulasta/ ja siitä wahingollisesta ruttotaudista.
Ps 91:4 Henen pite Kynillens sinua warioman/ ia sinun Turuas pite oleman henen Sijpeins alla/ Henen Totudhens ombi Keihes ia Kilpi.
Hänen pitää kynillänsä sinua warjoaman/ ja sinun turwasi pitää oleman hänen siipeinsä alla/ Hänen totuutensa ompi keihäs ja kilpi.
Ps 91:5 Ettei sine pelkeisi sijte Öen Cauhistoxest/ ia nijste Noolista/ iotca Peiuelle lendeuet.
Ettei sinä pelkäisi sitä yön kauhistusta/ ja niistä nuolista/ jotka päiwällä lentäwät.
Ps 91:6 Sijte Ruttotaudhista ioca pimeisse iskepi/ Ja sijte Sairaudhest quin Polipeiuelle raatelepi.
Siitä ruttotaudista joka pimeässä iskeepi/ Ja siitä sairaudesta kuin puolipäiwällä raateleepi.
Ps 91:7 Waicka tuhatta langeisit sinun siwulles/ ia Kymmenen Tuhatta sinun Oikialles/ Nin eipe sen pidhe sinuhun sattuman.
Waikka tuhat lankeisi sinun siwullesi/ ja kymmenen tuhatta sinun oikeallesi/ Niin eipä sen pidä sinuhun sattumaan.
Ps 91:8 Ja tosin sinun pite Silmilles sinun Lustis näkemen/ ia catzoman quinga sen Jumalattoman se costetaan.
Ja tosin sinun pitää silmilläsi sinun lystisi näkemän/ ja katsomaan kuinka sen jumalattoman se kostetaan.
Ps 91:9 Sille ette se HERRA ombi sinun Toiuos/ Se Ylimeinen ombi sinun Turuas.
Sillä että HERRA ompi sinun toiwosi/ Se Ylimmäinen ompi sinun turwasi.
Ps 91:10 Eipe miten paha sinua cochta/ Ja ei ychten Witzausta pidhe sinun Maias lehestymen.
Eipä mitään pahaa sinua kohtaa/ Ja ei yhtään witsausta pidä sinun majaasi lähestymän.
Ps 91:11 Sille hen on keskynandanut henen Engelillens sinusta/ Ette he sinua ketkeuet caikissa sinun Teisses.
Sillä hän on käskyn antanut hänen enkelillensä sinusta/ että he sinua kätkewät kaikissa sinun teissäsi.
Ps 91:12 Ette heiden pite käsisens sinun candaman/ Ettei sine Jalkas iongun Kiueen louckaisi.
Että heidän pitää käsissänsä sinua kantaman/ ettei sinä jalkaasi jonkun kiween loukkaisi.
Ps 91:13 Jalopeuran ia Kykermen päle sinun pite keumen/ Ja tallaman sen Nooren Jalopeuran ia Lohikermen päle.
Jalopeuran ja kyykäärmeen päälle sinun pitää käymän/ ja tallaaman sen nuoren jalopeuran ja käärmeen päälle.
Ps 91:14 Ette hen minua halasi/ Nin mine henen vlospästen/ Hen tundepi minun Nimeni/ Senteden mine warielen hende.
että hän minua halasi/ Niin minä hänen ulospäästän/ Hän tunteepi minun nimeni/ Sentähden minä warjelen häntä.
Ps 91:15 Hen minua auxenshwta/ Sille mine hende cwldelen/ Henen tykenens mine olen Tuskassa/ sielde mine henen poistemman/ ia saatan henen Cunniahan.
Hän minua awuksensa huutaa/ Sillä minä häntä kuuntelen/ Hänen tykönänsä minä olen tuskassa/ sieltä minä hänen poistempaan/ ja saatan hänen kunniahan.
Ps 91:16 Mine tadhon rauita henen pitkelle Iielle/ ia osotan henelle minun Terueyteni.
Minä tahdon rawita hänen pitkällä iällä/ ja osoitan hänelle minun terweyteni.

XCII. Psalmi .

On yxi Kijtossana teunens Lohutosta/ Ette Jumala Seurakundans ia Jumalisens warielepi/ Ja ne Jumalattomat cadhotta/ esquinga he ennen cucoistit.

Ps 92:1 Yxi Psalmi Sabbathin peiuelle weisattapa.
Yksi psalmi sabbathin päivälle weisattava
Ps 92:2 HYue ombi HERRA kijtte/ Ja Kijtostweisata sinun Nimelles caikein Ylimeinen.
Hyvä ompi HERRAA kiittää/ Ja kiitosta weisata sinun nimellesi kaikkein ylimmäinen.
Ps 92:3 Amulla iulghista sinun Armos/ ia Echtona sinun Totuttas.
Aamulla julkistaa sinun armosi/ ja ehtoona sinun totuuttasi.
Ps 92:4 Kymmenenkielten ia Psaltarin päle/ leikitteis Candelein päle.
Kymmenen kielten ja psaltarien päälle/ leikittäisi kantelein päälle.
Ps 92:5 Sille sine ilahutit minua HERRA weisaten sinun Teghoistas/ Ja mine kerskan sinun Kätes Töite.
Sillä sinä ilahdutit mina HERRA weisaten sinun teoistasi/ Ja minä kerskaan sinun kätesi töitä.
Ps 92:6 HERRA/ quinga sinun Teghos nin swret ouat?
HERRA/ kuinka sinun tekosi niin suuret owat?
Ps 92:7 Sinun Aiatuxes ouat nin ylen syuet.
Sinun ajatuksesi owat niin ylen sywät.
Ps 92:8 Yxi hullu eipe site usko/ Ja yxi Tompeli eipe nijte ymmerdhä.
Yksi hullu eipä sitä usko/ Ja yksi tomppeli eipä niitä ymmärrä.
Ps 92:9 Ne Jumalattomat wiherteuet ninquin Roho/ Ja ne Pahoijntekiet cukoistauat caiki/ sihenasti quin he huckuuat ijancaikisesta.
Ne jumalattomat wihertäwät niinkuin ruoho/ Ja ne pahointekijät kukoistawat kaikki/ siihen asti kuin he hukkuwat iankaikkisesti.
Ps 92:10 Mutta sine HERRA olet se Corkein/ ia pysyt ijancaikisesta.
Mutta sinä HERRA olet se korkein/ ja pysyt iankaikkisesti.
Ps 92:11 Sille catzo/ sinun Wiholises HERRA/ catzo/ sinun Wiholises pite catoman/ ia caiki Pahointekiet pite haiotetuxi tuleman.
Sillä katso/ sinun wihollisesi HERRA/ katso/ sinun wihollisesi pitää katoaman/ ja kaikki pahointekijät pitää hajoitetuksi tuleman
Ps 92:12 Mutta minun Sarueni pite ylescorghotetuxi tuleman ninquin ydhen Yxisaruisen/ Ja mine woidhellan toorella Oliulla Ja minun Silmeni pite lustins näkemen minun wiholisteni päle. Ja minun Coruani pite lustins cwleman nijste Pahoista/ iotca heitens minua wastan asettauat.
Mutta minun sarweni pitää ylöskoroitetuksi tuleman niinkuin yhden yksisarwisen/ Ja minä woidellaan tuoreella öljyllä. Ja minun silmäni pitää lystinsä näkemän minun wihollisteni päälle. Ja minun korwani pitää lystinsä kuulemaan niistä pahoista/ jotka heitänsä minua wastaan asettawat.
Ps 92:13 Sen Wanhurskan pite wihertemen ninquin Palmupuun/ Henen pite casuaman ninquin Cedrinpu Libanon päle.
Sen wanhurskaan pitää wihertämän niinkuin palmupuun/ Hänen pitää kaswaman niinkuin sedripuun Libanonin päällä
Ps 92:14 Jotca istutetut ouat sijnä HERRAN Honees/ heiden pite meiden Jumalan Cartanoissa wihertemen.
Jotka istutetut owat siinä HERRAN huoneessa/ heidän pitää meidän Jumalan kartanoissa wihertämän.
Ps 92:15 Ja wiele heiden pite wanhudhessans wesoiman/ hedhelmeitzemen ia toorechtuman.
Ja wielä heidän pitää wanhurskaudessa wesoaman/ hedelmäitsemän ja tuorehtuman.
Ps 92:16 Ette heiden pite iulghistaman/ Ette HERRA nin hurskas on/ Minun Turuan/ Ja ei ole henesse wärytte.
Että heidän pitää julkistaman/ Etta HERRA niin hurskas on/ Minun turwani/ Ja ei ole hänessä wääryyttä.

XCIII. Psalmi .

On yxi Ennustos Christusen Waldakunnast/ ylitze' caiken Mailman pirin leuitetteue/ sen Pyhen Euangeliumin sarnan cautta/ ioca onopi Jumalan woima caikille vskouille Terueydhexi/ jonga cautta hen Mailmasa wallitze. Jolla hen mös Seurakunnans pyhitte. Johan. 15. Nyt te oletta puctat/ Sanan teden. etc. Ja waicka Perkele ia Mailma/ ninquin hirmuiset Meren allot ia ilmat/ site wastan kiuckuitzeuat/ quitengi se Kuningas ia Waldakunda ijancaikisesta pysyuet.

Ps 93:1 HERRA ombi Kuningas/ ia ialost caunistettu/ HERRA ombi caunistettu/ ia on alcanut ydhen Waldakunnan/ nin leuielde quin Mailma on/ Ja sen walmistanut/ ette sen pite pysymen.
HERRA ompi kuningas/ ja jalosti kaunistettu/ HERRA ompi kaunistettu/ ja on alkanut yhden waltakunnan/ niin leweältä kuin maailma on/ Ja sen walmistanut/ että sen pitää pysymän.
Ps 93:2 Sijte aiasta sinun Stolis seiso wahwana/ Sine olet ijancaikinen.
Siitä ajasta sinun tuolisi seisoo wahwana/ Sinä olet iankaikkinen.
Ps 93:3 HERRA/ ne Wesicosket ylespaisuuat/ ne Wesicosket ylespaisuttauat heiden pauhinans/ Ne Wesicosket ylespaisuttauat heiden Culiunssa.
HERRA/ ne wesikosket ylöspaisuwat/ ne wesikosket ylöspaisuttawat heidän pauhinansa/ Ne wesikosket ylöspaisuttawat heidän kuljunsa (aaltonsa).
Ps 93:4 Ne Wedhelnallot meresse ouat swret/ Ja pauhuuat hirmuisesta/ Mutta se HERRA wiele wäkeuembi on Corkiuxes.
Ne wedenaallot meressä owat suuret/ Ja pauhuwat hirmuisesti/ Mutta se HERRA wielä wäkewämpi on korkeuksissa.
Ps 93:5 Sinun Sanas ombi yxi oikia Oppi/ Pyhitös ombi sinun Hones caunistos ijancaikisesta.
Sinun sanasi ompi yksi oikea oppi/ Pyhitys ompi sinun huoneesi kaunistus iankaikkisesti.

XCIV. Psalmi .

On yxi Rucous ninen Ulcocullattudhen/ Wärein Opettaiadhen ia Tyrannein wastan/ iotca ne Jumaliset sortauat ia alaspainauat/ Ette he huckuisit ia ne Jumaliset tulisit wapadhexi.

Ps 94:1 HERRA Jumala ionga ne Costot ouat/ Jumala ionga ne Costot ouat/ selkiesti itzes näytä.
HERRA Jumala jonka ne kostot owat/ Jumala jonka ne kostot owat/ selkeästi itsesi näytä.
Ps 94:2 Yleskorghota sinuas sine Mailman Domari/ maxa nille Coreille mite he ansaineet ouat.
Ylöskorota sinuas sinä maailman tuomari/ maksa niille koreille mitä he ansainneet owat.
Ps 94:3 HERRA/ he quincauuan pite ne Jumalattomat/ HERRA quincauuan pite ne Jumalattomat pramaman?
HERRA/ he kuinkauan pitää ne jumalattomat/ HERRA kuin kauan pitää ne jumalattomat pramaaman? (koreileman)
Ps 94:4 Ja nin ylpiest puhuman/ ia caiki Pahointekiet heitens nin kerskaman.
Ja niin ylpeästi puhuman/ ja kaikki pahointekijät heitänsä niin kerskaaman.
Ps 94:5 HERRA/ he alaspolkeuat sinun Canssas/ Ja Sinun Perimises he waiuauat.
HERRA/ he alaspolkewat sinun kansasi/ Ja sinun perimisesi he waiwaawat.
Ps 94:6 Lesket ia Mwcalaiset he tappauat/ ia ne Oruoit he colettauat.
Lesket ja muukalaiset he tappawat/ ja ne orwot he kuolettawat.
Ps 94:7 Ja sanouat/ Eipe HERRA site näe/ Ja se Jacobin Jumala ei site tottele.
Ja sanowat/ Eipä HERRA sitä näe/ Ja se Jakobin Jumala ei sitä tottele.
Ps 94:8 Merkitke sijs te Hullut Canssan seas/ ia te Tyhmet/ coska te wijsaaxi tuletta?
Merkitse siis te hullut kansan seassa/ ja te tyhmät/ koska te wiisaaksi tulette?
Ps 94:9 Se quin Coruan istuttanut on/ eikö henen pidheis cwleman? eli ioca silmen loi/ eikö henen pidheis näkemen?
Se kuin korwan istuttanut on/ eikö hänen pitäisi kuuleman? eli joka silmän loi/ eikö hänen pitäisi näkemän?
Ps 94:10 Joca ne Pacanat curitta/ eikö henen pidheis rangaiseman? Joca Inhimisen opetta mite he tieteuet.
Joka ne pakanat kurittaa/ eikö hänen pitäisi rankaiseman? Joka ihmisen opettaa mitä he tietäwät.
Ps 94:11 Mutta se HERRA tietepi Inhimisten Aiatoxet/ Ette he turhat ouat.
Mutta se HERRA tietääpi ihmisten ajatukset/ että ne turhat owat.
Ps 94:12 Autuas on se ionga sine HERRA curitat/ ja opetat henen sinun Lais cautta.
Autuas on se jonka sinä HERRA kuritat/ ja opetat hänen sinun lakisi kautta.
Ps 94:13 Ette henelle Kersimus olis/ coska wastoin keupi/ Sihenasti quin sille Jumalattomalle Hauta walmistetuxi tule
Että hänellä kärsimys olisi/ koska wastoin käypi/ Siihenasti kuin sille jumalattomalle hauta walmistetuksi tulee.
Ps 94:14 Sille eipe HERRA poisheite henen Canssans/ eli ylenanna henen Perimistens.
Sillä eipä HERRA poisheitä hänen kansaansa/ eli ylenanna hänen perimistänsä.
Ps 94:15 Sille Oikiudhen pitä sijttekin Oikiudhen oleman/ Ja sille caiki hurskat Sydhemet tygelangeuat.
Sillä oikeuden pitää sittenkin oikeuden oleman/ Ja sillä kaikki hurskaat sydämet tykölankeawat.
Ps 94:16 Cuca seisopi minun cansani nijte Pahoia wastan? Cuca astupi minun tykeni ninen Pahointeckiedhen wastan?
Kuka seisoopi minun kanssani niitä pahoja wastaan? Kuka astuupi minun tyköni niiden pahointekijäin wastaan?
Ps 94:17 Ellei HERRA minua auttaisi/ Nin minun Sielun lehes macaisi sijnä Hiliasudhes.
Ellei HERRA minua auttaisi/ Niin minun sieluni lähes makaisi siinä hiljaisuudessa.
Ps 94:18 Mine sanoin/ Minun Jalcan ombi horiunut/ wan sinun Armos HERRA/ minun ylespiti.
Minä sanoin/ Minun jalkani ompi horjunut/ waan sinun armosi HERRA/ minun ylöspiti.
Ps 94:19 Minulla oli palio suru sydhemesseni/ Mutta sinun Lohutoxet ilahutti minun Sieluni.
Minulla oli paljon surua sydämessäni/ Mutta sinun lohdutukset ilahutti minun sieluni.
Ps 94:20 Eipes coskan mielistyt tosin sen wahingolisen Stolin cansa/ Joca Lain heijusti vlostoimitta.
Etpäs koskaan mielistyt tosin sen wahingollisen tuolin kanssa/ Joka lain häijysti ulostoimittaa.
Ps 94:21 He hangitzeuat heitens sen Wanhurskan Sielua wastan/ Ja domitzeuat wighattoman weren.
He hankitsewat heitänsä sen wanhurskaan sielua wastaan/ Ja tuomitsewat wiattoman weren.
Ps 94:22 Mutta HERRA ombi minun Warieluxen/ Minun Jumalan ombi minun Uskalloxeni turua.
Mutta HERRA ompi minun warjelukseni/ MInun Jumalan ompi minun uskallukseni turwa.
Ps 94:23 Ja henen pite heiden Wärydhens costaman/ ia pite heite hucuttaman heiden Pahudhens teden/ HERRA se meiden Jumalan pite heite hucuttaman.
Ja hänen pitää heidän wääryytensä kostaman/ ja pitää heitä hukuttaman heidän pahuutensa tähden/ HERRA se meidän Jumalan pitää heitä hukuttaman.

XCV. Psalmi .

Teme on yxi Ennustos Christusesta ia henen Waldkunnastans/ Ja yxi Manaus/ ette Me temen Kuningan cwlisim/ Ellei se tapachtu/ nin eipe Me/ sihen ijancaikisen Elemen Lepoon/ siseltule/ Ninquin eike mös Esijset sihen luuatun Cananin mahan/ cangiudhens teden/ siseltulluet/ waan Coruesa poiscoolit. Sille ette me olema Christusen oma Lauma/ ionga teden hen caiki loonut on. Ja se Epistola Ebreerin tyge temen Psalmin ialosti ia auaralda vlostoimittapi.

Ps 95:1 TUlcat/ weisacam HERRALLE/ ia iloitkam meiden Autuudhen Turuan edes.
Tulkaat/ weisatkaamme HERRALLE/ ja iloitkaamme meidän autuuden turwan edessä.
Ps 95:2 Ennettekem henen Casuonsa Kijtoxesa/ ia henelle riemuitkam Psalmeissa.
Ennätkäämme hänen kaswonsa kiitoksessa/ ja hänelle riemuitkaamme psalmeissa.
Ps 95:3 Sille HERRA on yxi swri Jumala/ ia yxi swri Kuningas ylitze caikia Jumaloita.
Sillä HERRA on yksi suuri Jumala/ ja yksi suuri kuningas ylitse kaikkia jumaloita.
Ps 95:4 Sille henen Kädhesens ombi mite ikenens Maa canda/ Ja ne Woren Cuckulat ouat mös henen.
Sillä hänen kädessänsä ompi mitä ikänänsä maa kantaa/ Ja ne wuoren kukkulat owat myös hänen.
Ps 95:5 Sille henen ombi Meri/ ia hen on sen tehnyt/ ia henen Kädhens ouat sen Carkian walmistanuet.
Sillä hänen ompi meri/ ja hän on sen tehnyt/ ja hänen kätensä owat sen karkean walmistanut.
Ps 95:6 Tulcat/ cumartacam/ ia poluillen langetkam/ ia mahanlaskecam HERRAN meiden Loian eteen.
Tulkaat/ kumartakaamme/ ja polwillen langetkaamme/ ja maahan laskekaamme HERRAN meidän Luojan eteen.
Ps 95:7 Sille hen on meiden Jumalan/ ia me henen Elatus Canssans/ ia henen Kättens Lauma.
Sillä hän on meidän Jumalan/ ja me hänen elatuskansansa/ ja hänen kättensä lauma.
Ps 95:8 Tenepene/ Jos te henen Änens cwletta/ nin elket padhuttaco teiden Sydhemiten/ Ninquin Meribas tapachtui/ Ninquin Massas iochtui Coruesa.
Tänäpänä/ Jos te hänen äänensä kuulette/ niin älkäät paaduttako teidän sydämitän/ Niinkuin Meribassa tapahtui/ Niinkuin Massassa johtui korwessa.
Ps 95:9 Jossa teiden Iset minua kiusasit/ coettelit minua/ ia neit möös minun Teconi.
Jossa teidän isät minua kiusasit/ koettelit minua/ ja näit myös minun tekoni.
Ps 95:10 Ette mine neliekymende Aiastaica waiua kersin teste Canssasta/ ia sanoin/ Se on sencaltainen Canssa/ ionga Sydhemet aina Willitiete tactouat. Ja iotca minun Tieteni euet tactonuet oppia.
Että minä neljäkymmentä ajastaikaa waiwaa kärsin tästä kansasta/ ja sanoin/ Se on senkaltainen kansa/ jonka sydämet aina willitietä tahtowat. Ja jotka minun tietäni eiwät tahtoneet oppia.
Ps 95:11 Joille mine wannoin minun Wihoissani/ Ei pidhe heiden minun Lepohoni siseltuleman.
Joille minä wannoin minun wihoissani/ Ei pidä heidän minun lepohoni sisälle tuleman.

XCVI. Psalmi .

On samast Asiast/ quin Se entinen Psalmi/ Christusest ia henen Waldakunnastans/ yli caiken Maan pirin leuitetteue/ ia Caikis Pacanoissa/ ia Manapi kijtoxehen/ ioca seiso Lahiain wfframises/ se on/ Jumalan pelghos/ Cumardhoxes/ ia henen Nimens sarnamises/ Ette Christus ombi se Kuningas/ ioca wanhurskaudhes domitzepi/ se on/ Synnit andexianda ilman Ansiota/ ia wanhurskautta. Quin hen päldiskein sanois. Menget caikeen Mailmaan/ ia sarnacat Euangelium caikille Loodhuille. Sille se ombi se Wsi Weisu ia Sarna/ sijte armolisesta Syndien Andexiandamisest Christusen teden.

Ps 96:1 VEisakat HERRALLE yxi Usi Weisu/ Weisaca HERRALLE caiki Mailma.
Weisatkaat HERRALLE yksi uusi weisu/ Weisatkaa HERRALLE kaikki maailma.
Ps 96:2 Weisacat HERRALLE/ ia kijtteket henen Nimense/ Sarnacat peiue piuelde henen Terueyttens.
Weisatkaat HERRALLE/ ja kiittäkään hänen nimeänsä/ Saarnatkaat päiwä päiwältä hänen terweyttänsä.
Ps 96:3 Yleslukecat Pacanain seas henen Cunnians/ caikein Canssain seas henen Ihmeitens.
Ylöslukekaat pakanain seassa hänen kunniansa/ kaikkein kansain seassa hänen ihmeitänsä.
Ps 96:4 Sille se HERRA ombi swri/ ia sangen Kijtettepe/ Ihmelinen caikein Jumaloitten ylitze.
Sillä se HERRA ompi suuri/ ja sangen kiitettäwä/ Ihmeellinen kaikkein jumalattomien ylitse.
Ps 96:5 Sille caiki ne Canssain Jumalat/ ouat Epeiumalat/ Mutta HERRA ombi Taiuat tehnyt.
Sillä kaikki ne kansain jumalat/ owat epäjumalat/ Mutta HERRA ompi taiwaat tehnyt.
Ps 96:6 Se seiso caunista ia cunnilisesta henen edhesens/ Ja keupi wäkeuellisest ia sulaisest henen Pyhydhessens.
Se seisoo kauniisti ja kunniallisesti hänen edessänsä/ Ja käypi wäkewällisesti ja sulaisesti hänen pyhyydessänsä.
Ps 96:7 Te Canssat adestoocat HERRALLE/ Edestoocat HERRALLE Cunnia ia woima.
Te kansat edestuokaat HERRALLE/ Edestuokaat HERRALLE kunnia ja woima.
Ps 96:8 Edestoocat HERRALLE henen Nimens Cunnia/ edestoocat Lahioia/ ia tulcat henen Esihonesenssa.
Edestuokaat HERRALLE hänen nimensä kunnia/ edestuokaat lahjoja/ ja tulkaat hänen esihuoneeseensa.
Ps 96:9 Cumartacat HERRA pyhes Caunistoxes/ Pelietken hende caiki Mailma.
Kumartakaat HERRAA pyhässä kaunistuksessa/ Peljätkään häntä kaikki maailma.
Ps 96:10 Sanocat Pacanain seas/ Ette se HERRA Kuningas liene/ Ja pitepi Waldakunnans/ nin leuielde quin Mailma on/ walmistettu/ ette sen pysymen pite/ Ja domitzepi Canssan oikein.
Sanokaat pakanain seassa/ että se HERRA kuningas lienee/ ja pitääpi waltakuntansa/ niin leweältä kuin maaima on/ walmistettu/ että sen pysymän pitää/ ja tuomitseepi kansan oikein.
Ps 96:11 Taiuaat riemuitkan ia Maa iloikaan/ Meri pauhacan/ ia mike sielle siselle on.
Taiwaat riemuitkaan ja maa iloitkaan/ Meri pauhatkaan/ ja mikä siellä sisällä on.
Ps 96:12 Kedhot olcat iloiset/ ia Caiki quin sen päle ouat/ ia ihastucan caiki Puudh Metzisse.
Kedot olkaat iloitse/ ja kaikki kuin sen päällä owat/ ja ihastukaan kaikki puut metsissä.
Ps 96:13 HERRAN edhesse/ sille hen tulepi/ Sille hen tulepi domitzeman Maan.
HERRAN edessä/ sillä hän tuleepi/ Sillä hän tuleepi tuomitseman maan.
Ps 96:14 Henen pite sen Maan pirin domitzeman Wanhurskaudhesa/ Ja Canssat henen Totudhellans.
Hänen pitää sen maanpiirin tuomitseman wanhurskaudessa/ Ja kansat hänen totuudellansa.

XCVII. Psalmi .

Tai on samast Asiast/ nimiten Christusen Waldakunnast/ quin se entinen Psalmi. Ja hen osottapi tesse ette sijnä ouat cachtalaiset hallitoxet ia Menot. Sille nijlle Jumalisille ombi Piluis wahuistettu Waldakunda/ wanhurskaudhes/ domios ia Totudhes/ se on/ Euangelium cautta he cutzutan Paranoxeen/ ia vscohon/ syndein andexiandamisen cautta/ iolla he mös wariellan. Mutta nijlle Jumalattomille ia vskottomille ombi se yxi tulinen/ palaua ia ijancaikisesta culuttaua waldakunda. Senteden manatan tesse ne Jumaliset/ ette he temen Waldakunnan wastanottaisit/ Ja lupapi tuskissa heille wapadhuxen.

Ps 97:1 HERRA on Kuningas/ sijte Maa iloitkan/ ia olcoon riemuisat ne Saaret/ nin monda quin he ouat.
HERRA on kuningas/ siitä maa iloitkaan/ ja olkoon riemuisat ne saaret/ niin monta kuin he owat.
Ps 97:2 Piluet ia syngit ouat henen ymberins/ Wanhurskaus ia Domio ouat henen Stolins wahuistos.
Pilwet ja synkeys owat hänen ympärinsä/ Wanhurskaat ja tuomio owat hänen tuolinsa wahwistus.
Ps 97:3 Tuli keupi henen edhellens/ ia ylespoltapi ymberille/ henen Wiholisens.
Tuli käypi hänen edellänsä/ ja ylöspolttaapi ympärillä/ hänen wihollisensa.
Ps 97:4 Henen Leimauxens welkyuet Maan pirin ylitze/ Sen Maa näke ia wapitze.
Hänen leimauksensa wälkkywät maan piirin ylitse/ Sen maa näkee ja wapisee.
Ps 97:5 Wooret sulauat ninquin Medenuaha HERRAN edes/ coco Mailman Haltian edes.
Wuoret sulawat niinkuin medenwaha HERRAN edessä/ koko maaiman haltijan edessä.
Ps 97:6 Taiuahat iulghistauat HERRAN wanhurskautta/ ia caiki Canssat näkeuet henen Cunnians.
Taiwaat julkistawat HERRAN wanhurskautta/ ja kaikki kansat näkewät hänen kunniansa.
Ps 97:7 Häuetken caiki iotca Cuuia palueleuat/ Ja kerskauat heitens Epeiumaloista/ Cumarttacat henen eteens te caiki Jumalat.
Häwetkään kaikki jotka kuwia palwelewat/ Ja kerskaawat heitänsä epäjumaloista/ Kumartakaat hänen eteensä kaikki jumalat.
Ps 97:8 Zion site cwle ia iloitze/ ia ne Judan Tytteret ouat riemuisans/ HERRA sinun Hallituxes ylitze.
Zion sitä kuule ja iloitsee/ ja ne Judan tyttäret owat riemuissansa/ HERRA sinun hallituksesi ylitse.
Ps 97:9 Sille sine HERRA olet se Ylimeinen caiken Maan ylitze/ Sine olet sangen yleskorghotettu caikein Jumaloitten päle.
Sillä sinä HERRA olet se ylimmäinen kaiken maan ylitse/ Sinä olet sangen ylöskorotettu kaikkein jumaloitten päälle.
Ps 97:10 Te quin rakastat HERRA/ wihatka site paha/ HERRA hen ketkepi henen Pyheins Sielut/ Ninen Jumalattomiten käsiste hen heite pelastapi.
Te kuin rakastat HERRAA/ wihatkaa sitä pahaa/ HERRA hän kätkeepi hänen pyhäinsä sielut/ Niiden jumalattomien käsistä hän heitä pelastaapi.
Ps 97:11 Sille wanhurskalle pite aina Walkiudhen iellenscoittaman/ Ja ilo nijlle hurskaille Syhdemille.
Sillä wanhurskaalle pitää aina walkeuden jällens koittaman/ Ja ilo niille hurskaille sydämille.
Ps 97:12 Te Wanhurskaat iloitka teiten HERRASSA/ Ja kijtteket hende ia yliskeket henen Pyhyttens.
Sillä wanhurskaat iloitkaa teitän HERRASSA/ Ja kiittäkäät häntä ja ylistäkäät hänen pyhyyttänsä.

Se Seitzemes Ölucu.

XCVIII. Psalmi .

Yxi Psalmi. Tai on mös samast Asiast/ quin ne Entiset/ Ja on sangen makialinen. Sille hen sarnapi Christusen Waitost/ synnin Coleman ia Perkelen wastan/ Jolla hen meille Terueydhen saattoi. Jongateden tesse meite neuuotan hende ylistemen ia kijttemen.

Ps 98:1 VEisacat HERRALLE yxi vsi Weisu/ Sille hen teke Ihmite.
Weisatkaat HERRALLE yksi uusi weisu/ Sillä hän tekee ihmeitä.
Ps 98:2 Hen woittapi Oikialla kädhellens woiton/ ia henen pyhen Käsiuartens cansa.
Hän woittapi oikealla kädellänsä woiton/ ja häne pyhän käsiwartensa kanssa.
Ps 98:3 HERRA andapi tietteuexi tedhä henen Terueydens/ Canssain eteen hen andapi ilmoitta henen Wanhurskauttans.
HERRA antaapi tiettäwäksi tehdä hänen terweytensä/ Kansain eteen hän antaapi ilmoittaa hänen wanhurskauttansa.
Ps 98:4 Hen muistapi henen Armons ia Totudhens päle/ sille Israelin Honelle/ Caiki Mailman äret näkeuet sen meiden Jumalan Terueytte.
Hän muistaapi hänen armonsa ja totuutensa päälle/ sille Israelin huoneelle/ Kaikki maaiman ääret näkewät sen meidän Jumalan terweyttä.
Ps 98:5 Ihastucat sille HERRALLE caiki Mailma/ Weisacat/ ylisteket ia kijtteket.
Ihastukaat sille HERRALLE kaikki maaima/ Weisatkaat/ ylistäkäät ja kiittäkäät.
Ps 98:6 Kijtteket site HERRA Candelilla/ Candeleilla ia Psalmilla.
Kiittäkäät sitä HERRA kantelilla/ kanteleilla ja psalmilla.
Ps 98:7 Trumbuin ia Pasunain cansa/ Ihastucat sen HERRAN Kuningan edes.
Rumpuin ja pasuunain kanssa/ Ihastukaat sen HERRAN Kuninkaan edessä.
Ps 98:8 Meri pauhacan ia miteikenens henesse on/ Se Maan pijri ia iotca sen päle asuuat.
Meri pauhatkaan ja mitä ikänänsä hänessä on/ Sen maan piiri ja jotka sen päällä asuwat.
Ps 98:9 Ne Wesicosket ihastucan/ Ja caiki Woret olcat iloiset.
Ne wesikosket ihastukaan/ Ja kaikki wuoret olkaat iloiset.
Ps 98:10 HERRAN edhes/ Sille hen tulepi Maan domitzeman/ Henen pite sen Maan pirin domitzeman Wanhurskaudhella/ ia Canssat Oikiudhella.
HERRAN edessä/ Sillä hän tuleepi maan tuomitseman/ Hänen pitää sen maan piirin tuomitseman wanhurskaudella/ ja kansat oikeudella.

XCIX. Psalmi .

Temeki ombi samast Asiast. Mutta tesse manatan Seurakunda ieristens/ Ette hen kijtteis Jumalata sen Christusen Waldakunnan teden/ ioca Zionis/ ia sijne Canssas ensin alcui/ ioille hen Sanans annoi/ Lupauxens ia wissin palueluxen/ Annoi heille Prophetat/ Pämiehet/ Kuningat/ Opettaiat/ iotca hen autti ia cwldeli. Nin hen wiele aina nytkin Opettaiat andapi/ cwlda ia Seurakunnans wariella.

Ps 99:1 HERRA on Kuningas/ sille Canssat nuriseuat/ Hen istupi Cherubin päle/ senteden yleslijcku Mailma.
HERRA on kuningas/ sillä kansat nurisewat/ Hän istuupi cherubin päälle/ sentähden ylösliikkuu maaima.
Ps 99:2 Swri ombi se HERRA Zionis/ ia corkia ylitze caikein Canssain.
Suuri ompi HERRA Zionissa/ ja korkea ylitse kaikkein kansain.
Ps 99:3 Kijteteken sinun swrta ia ihmeliste Nimees/ ioca Pyhe on.
Kiittäkään sinun suurta ja ihmeellistä nimeäsi/ joka pyhä on.
Ps 99:4 Ja temen Kuningan Waldakunnassa racastetaan Oikius/ Sine annat Hurskaudhen/ Sine saattat Domion ia Wanhurskaudhen Jacobis.
Ja tämän kuninkaan waltakunnassa rakastetaan oikeus/ Sinä annat hurskauden/ Sinä saatat tuomion ja wanhurskauden Jakobissa.
Ps 99:5 Yleskorghottacat HERRA meiden Jumalatan/ Ja cumartacat henen Astilaudhans iureen/ Sille se on Pyhe.
Ylöskorottakaat HERRA meidän Jumalatan/ Ja kumartakaat hänen astinlautansa juureen/ Sillä se on pyhä.
Ps 99:6 Moses ia Aaron henen Pappeins seas/ Ja Samuel ninen seas/ iotca henen Nimens auxenshutauat/ he HERRAN auxenshwdit/ ia hen cwldeli heite.
Moses ja Aaron hänen pappeinsa seassa/ Ja Samuel niiden seassa/ jotka hänen nimeänsä awuksensa huutawat/ he HERRAN awuksen huudit/ ja hän kuunteli heitä.
Ps 99:7 Hen puhui heille Piluenpilarin cautta/ He pidhit henen Todhistoxens ia Keskyns/ iotca hen heille annoi.
Hän puhui heille pilwenpilarin kautta/ He pidit hänen todistuksensa ja käskynsä/ jotka hän heille antoi.
Ps 99:8 HERRA sine olet meiden Jumalan/ sine cwldelit heite/ Sine Jumala heille andexiannoit/ ia laittit heiden Tööns.
HERRA sinä olet meidän Jumalan/ sinä kuuntelit heitä/ Sinä Jumala heille anteeksiannoit/ ja laitit heidän työnsä.
Ps 99:9 Yleskorghottacat HERRA meiden Jumalan/ Ja cumartacat henen pyhen Worens päle/ Sille HERRA meiden Jumalan ombi pyhe.
Ylöskorottakaat HERRAA meidän Jumalan/ Ja kumartakaat hänen pyhän wuorensa päälle/ Sillä HERRA meidän Jumalan ompi pyhä.

C. Psalmi.

Yxi Kijtos Psalmi. On lyhyt waan machialinen Psalmi ninen entisten caltainen. Sille hen manapi Kijtoxehen/ Ja tunnustapi Christusen Jumalaxi/ loiaxi ia meiden Laupiaxi ia Armolisexi Herraxenna. Ja seke tesse/ ette muissa Psalmis cussa Kijtoxehen manatan/ sala osotetan ette se Lain Jumalanpaluelus piti poistuleman.

Ps 100:1 IHastucat HERRALLE caiki Mailma/ paluelcat HERRA ilon cansa/ tulcat henen Casuons eteen ihastuxella.
Ihastukaat HERRALLE kaikki maailma/ palwelkaat HERRAA ilon kanssa/ tulkaat hänen kaswonsa eteen ihastuksella.
Ps 100:2 Tundecat ette se HERRA/ Jumala omhi/ henpe meite teki/ ia eipe me itze meiten/ henen Canssaxens ia henen Laitumens Lambaixi.
Tuntekaat että se HERRA/ Jumala ompi/ hänpä meitä teki/ ja eipä me itse meitän/ hänen kansaksensa ja hänen laitumensa lampaiksi.
Ps 100:3 Menget siselle henen Portistans Kijtoxen cansa/ henen Esihonehisens weisulla/ Kijtteket hende/ ylisteket henen Nimens.
Menkäät siälle hänen portistansa kiitoksen kanssa/ hänen esihuoneeseensa weisuulla/ Kiittäkäät häntä/ ylistäkäät hänen nimeensä.
Ps 100:4 Sille se HERRA ombi sulainen/ ia henen Armons pysy ijancaikisesta/ ia henen Totudhens sucukunnasta sucukundahan.
SIllä se HERRA ompi suloinen/ ja hänen armonsa pysyy iankaikkisesti/ ja hänen totuutensa sukukunnasta sukukuntahan.