Psalttari

LI. Psalmi .

 

On yxi Callis/ Cwllainen ia Palauainen Rucous/ ette Perisyndi ia mwdh pahattöödh ia teghot andexiannetaisin.
Sille tesse Synnin/ alcu ia jwri osotetan nimittein/ Sikiemisest ia Lonnon turmeluxest/ Ja quinga se poispyhiten/ Quinga me vdhest synnyme/ Ja cutka Palueluxet ouat Jumalan otoliset/ Ja Wimein hen coco seurakunnan edest rucole.

Ps 51:1 Dauidin Psalmi edelweisattapa/
Dawidin psalmi edeltäweisattawa/
Ps 51:2 Coska se Propheta Nathan henen tygens tuli/ Quin hen Bathsaban tyge oli siselkeunyt.
Koska se propheta Nathan hänen tykönsä tuli/ Kuin hän Bathsaban tykö oli sisälle käynyt.
Ps 51:3 JUmala ole minun armolinen/ sinun Hywydhes cautta/ ia poispyhi minun Syndini/ sinun swren Laupiudhes cautta.
Jumala ole minulle armollinen/ sinun hywyytesi kautta/ ja pois pyyhi minun syntini/ sinun suuren laupeutesi kautta.
Ps 51:4 Pese minua hyuesti minun Pahateghostani/ ia pudhista minua/ minun Synninisteni.
Pese minua hywästi minun pahat teostani/ ja puhdista minua/ minun synnistäni.
Ps 51:5 Sille mine tunnen minun Pahateconi/ Ja minun Syndini ombi alati minun edesseni.
Sillä minä tunnen minun pahat tekoni/ Ja minun syntini ompi alati minun edessäni.
Ps 51:6 Sinun ainoan wastan mine syndie tein/ ia pahasti tein sinun edesses. Senpäle ette sine oikia olisit sinun Sanasas/ ia ei laitetuxi tulisi/ coska sine domitaan.
Sinun ainoan wastaan minä syntiä tein/ ja pahasti tein sinun edessäsi. Senpäälle että sinä oikea olisit sinun sanassasi/ ja ei laitetuksi tulisi/ koska sinä tuomitaan.
Ps 51:7 Catzo/ mine olen synnilisest Siemenest syndynyt/ ia minun Eiten ombi synnisse minun syttenyt.
Katso/ minä olen synnillisestä siemenestä syntynyt/ ja minun äitini ompi synnissä minun siittänyt.
Ps 51:8 Catzo/ sine halaiat Totutta/ ioca salaudhes onopi/ ia sen peitetyn Wijsaudhen sine iulghistit minulle.
Katso/ sinä halajat totuutta/ joka salaudessa ompi/ ja sen peitetyn wiisauden sinä julkistit minulle.
Ps 51:9 * Viska minua Hyssopil/ ette mine pudhastusin/ Pese minua/ ette mine Lumiwalkiaxi tulisin.
Wiskaa minua isopilla/ että minä puhdistuisin/ Pese minua/ että minä lumiwalkeaksi tulisin.
Ps 51:10 Anna minun cwlda ilo ia riemua/ ette ne Luudh/ iotcas serkenyt olet/ ihastuisit.
Anna minun kuulla iloa ja riemua/ että ne luut/ jotkas särkenyt olet/ ihastuisit.
Ps 51:11 Poiswerho sinun Casuos minun Synnisteni/ ia poispyhi caiki minun Pahatteconi.
Pois werhoa sinun kaswosi minun synnistäni/ ja pois pyyhi kaikki minun pahat tekoni.
Ps 51:12 Jumala loo minussa yxi pudhas Sydhen/ ia wdhista minussa yxi wsi wissi Hengi.
Jumala luo minussa yksi puhdas sydän/ ja uudista minussa yksi uusi wissi henki.
Ps 51:13 Ele poisheite minua sinun Casuos edhest/ ia ele minulda poisota sinun pyhe Henges.
Älä poisheitä minua sinun kaswosi edestä/ ja älä minulta pois ota sinun Pyhää Henkeäs.
Ps 51:14 Wahuista minua taas sinun Auus cansa/ ia sille wäkeuelle Hengelle tuke minua.
Wahwista minua taas sinun awus kanssa/ ja sillä wäkewällä hengellä tue minua.
Ps 51:15 Sille mine tadhon nijlle ylitzekieumerille sinun Tiees opetta/ ette ne Synniset sinun tyges palaiaisit.
Sillä minä tahdon niille ylitsekäymäreille sinun tiesi opettaa/ että ne syntiset sinun tykösi palajaisit.
Ps 51:16 Päste minua Verenwighoista/ sine Jumala/ ioca minun Terueydhen Jumala olet/ ette minun Kielen sinun Wanhurskauttas kerskais.
Päästä minua weren wioista/ sinä Jumala/ joka minun terweyden Jumala olet/ että minun kieleni sinun wanhurskautta kerskaisi.
Ps 51:17 Aua HERRA minun Hwleni/ ette minun Swn ilmoitais sinun Kijtoxes.
Awaa HERRA minun huuleni/ että minun suuni ilmoittaisi sinun kiitoksesi.
Ps 51:18 Sille ettei sinulle ole wffrisa lusti/ mwtoin mine sen kernast annaisin/ ia ei Poltwffri sinun ensingen kelpa.
Sillä ettei sinulle ole uhrissa lysti/ muutoin minä sen kernaasti antaisin/ ja ei polttouhri sinulle ensinkään kelpaa.
Ps 51:19 Ne wffrit/ iotca Jumalan kelpauat/ ne ouat murhelinen Hengi/ Adhistettua ia seriettue Sydhende/ et sine Jumala ylencatzo.
Ne uhrit/ jotka Jumalalle kelpaawat/ ne owat murheellinen henki/ Ahdistettua ja särjettyä sydäntä/ et sinä Jumala ylenkatso.
Ps 51:20 Tee hyuesti Zionin wastan sinun Armos ielkin/ ylesrakena ne Murit Jerusalemis.
Tee hywästi Zionin wastaan sinun armosi jälkeen/ ylösrakenna ne muurit Jerusalemis.
Ps 51:21 Silloin sinulle otoliset ouat ne Wanhurskaudhen Wffrit/ poltwffrit ia caikinaiset wffrit/ Silloin sinun Altaris päle Härkie wffratan.
Silloin sinulle otolliset owat ne wanhurskaat uhrit/ polttouhrit ja kaikkinaiset uhrit/ Silloin sinun alttarisi päällä härkiä uhrataan.