Psalttari

XCIV. Psalmi .

 

On yxi Rucous ninen Ulcocullattudhen/ Wärein Opettaiadhen ia Tyrannein wastan/ iotca ne Jumaliset sortauat ia alaspainauat/ Ette he huckuisit ia ne Jumaliset tulisit wapadhexi.

Ps 94:1 HERRA Jumala ionga ne Costot ouat/ Jumala ionga ne Costot ouat/ selkiesti itzes näytä.
HERRA Jumala jonka ne kostot owat/ Jumala jonka ne kostot owat/ selkeästi itsesi näytä.
Ps 94:2 Yleskorghota sinuas sine Mailman Domari/ maxa nille Coreille mite he ansaineet ouat.
Ylöskorota sinuas sinä maailman tuomari/ maksa niille koreille mitä he ansainneet owat.
Ps 94:3 HERRA/ he quincauuan pite ne Jumalattomat/ HERRA quincauuan pite ne Jumalattomat pramaman?
HERRA/ he kuinkauan pitää ne jumalattomat/ HERRA kuin kauan pitää ne jumalattomat pramaaman? (koreileman)
Ps 94:4 Ja nin ylpiest puhuman/ ia caiki Pahointekiet heitens nin kerskaman.
Ja niin ylpeästi puhuman/ ja kaikki pahointekijät heitänsä niin kerskaaman.
Ps 94:5 HERRA/ he alaspolkeuat sinun Canssas/ Ja Sinun Perimises he waiuauat.
HERRA/ he alaspolkewat sinun kansasi/ Ja sinun perimisesi he waiwaawat.
Ps 94:6 Lesket ia Mwcalaiset he tappauat/ ia ne Oruoit he colettauat.
Lesket ja muukalaiset he tappawat/ ja ne orwot he kuolettawat.
Ps 94:7 Ja sanouat/ Eipe HERRA site näe/ Ja se Jacobin Jumala ei site tottele.
Ja sanowat/ Eipä HERRA sitä näe/ Ja se Jakobin Jumala ei sitä tottele.
Ps 94:8 Merkitke sijs te Hullut Canssan seas/ ia te Tyhmet/ coska te wijsaaxi tuletta?
Merkitse siis te hullut kansan seassa/ ja te tyhmät/ koska te wiisaaksi tulette?
Ps 94:9 Se quin Coruan istuttanut on/ eikö henen pidheis cwleman? eli ioca silmen loi/ eikö henen pidheis näkemen?
Se kuin korwan istuttanut on/ eikö hänen pitäisi kuuleman? eli joka silmän loi/ eikö hänen pitäisi näkemän?
Ps 94:10 Joca ne Pacanat curitta/ eikö henen pidheis rangaiseman? Joca Inhimisen opetta mite he tieteuet.
Joka ne pakanat kurittaa/ eikö hänen pitäisi rankaiseman? Joka ihmisen opettaa mitä he tietäwät.
Ps 94:11 Mutta se HERRA tietepi Inhimisten Aiatoxet/ Ette he turhat ouat.
Mutta se HERRA tietääpi ihmisten ajatukset/ että ne turhat owat.
Ps 94:12 Autuas on se ionga sine HERRA curitat/ ja opetat henen sinun Lais cautta.
Autuas on se jonka sinä HERRA kuritat/ ja opetat hänen sinun lakisi kautta.
Ps 94:13 Ette henelle Kersimus olis/ coska wastoin keupi/ Sihenasti quin sille Jumalattomalle Hauta walmistetuxi tule
Että hänellä kärsimys olisi/ koska wastoin käypi/ Siihenasti kuin sille jumalattomalle hauta walmistetuksi tulee.
Ps 94:14 Sille eipe HERRA poisheite henen Canssans/ eli ylenanna henen Perimistens.
Sillä eipä HERRA poisheitä hänen kansaansa/ eli ylenanna hänen perimistänsä.
Ps 94:15 Sille Oikiudhen pitä sijttekin Oikiudhen oleman/ Ja sille caiki hurskat Sydhemet tygelangeuat.
Sillä oikeuden pitää sittenkin oikeuden oleman/ Ja sillä kaikki hurskaat sydämet tykölankeawat.
Ps 94:16 Cuca seisopi minun cansani nijte Pahoia wastan? Cuca astupi minun tykeni ninen Pahointeckiedhen wastan?
Kuka seisoopi minun kanssani niitä pahoja wastaan? Kuka astuupi minun tyköni niiden pahointekijäin wastaan?
Ps 94:17 Ellei HERRA minua auttaisi/ Nin minun Sielun lehes macaisi sijnä Hiliasudhes.
Ellei HERRA minua auttaisi/ Niin minun sieluni lähes makaisi siinä hiljaisuudessa.
Ps 94:18 Mine sanoin/ Minun Jalcan ombi horiunut/ wan sinun Armos HERRA/ minun ylespiti.
Minä sanoin/ Minun jalkani ompi horjunut/ waan sinun armosi HERRA/ minun ylöspiti.
Ps 94:19 Minulla oli palio suru sydhemesseni/ Mutta sinun Lohutoxet ilahutti minun Sieluni.
Minulla oli paljon surua sydämessäni/ Mutta sinun lohdutukset ilahutti minun sieluni.
Ps 94:20 Eipes coskan mielistyt tosin sen wahingolisen Stolin cansa/ Joca Lain heijusti vlostoimitta.
Etpäs koskaan mielistyt tosin sen wahingollisen tuolin kanssa/ Joka lain häijysti ulostoimittaa.
Ps 94:21 He hangitzeuat heitens sen Wanhurskan Sielua wastan/ Ja domitzeuat wighattoman weren.
He hankitsewat heitänsä sen wanhurskaan sielua wastaan/ Ja tuomitsewat wiattoman weren.
Ps 94:22 Mutta HERRA ombi minun Warieluxen/ Minun Jumalan ombi minun Uskalloxeni turua.
Mutta HERRA ompi minun warjelukseni/ MInun Jumalan ompi minun uskallukseni turwa.
Ps 94:23 Ja henen pite heiden Wärydhens costaman/ ia pite heite hucuttaman heiden Pahudhens teden/ HERRA se meiden Jumalan pite heite hucuttaman.
Ja hänen pitää heidän wääryytensä kostaman/ ja pitää heitä hukuttaman heidän pahuutensa tähden/ HERRA se meidän Jumalan pitää heitä hukuttaman.