Ne Prophetat. Haggaj. Sacharia. Maleachi.

Haggaj

 

I. Lucu.

I. Lucu.

1:1 TOisna Woonna sen Kuningan Darion Cwdhendena Cwcautena/ ensimeiszne peiuene Cwsta/ Tapactui HERRAN Sana/ sen Prophetan Haggain cautta/ SeruBabelin/ sen Sealthielin poian tyge/ sen Judan Pämiehen/ Ja Jesuan/ sen Jozadachin poian tyge/ sen ylimeisen Papin/ ia sanoi.
Toisena wuonna sen kuninkaan Darion kuudentena kuukautena/ ensimmäisenä päiwänä kuusta/ Tapahtui HERRAN sana/ sen prophetan Haggain kautta/ Serubabelin/ sen Sealthielin pojan tykö/ sen Judan päämiehen/ Ja Jesuan/ sen Jozadachin pojan tykö/ sen ylimmäisen papin/ ja sanoi.
1:2 Nin sano se HERRA Zebaoth/ Teme Canssa sano/ Eipe se Aica wiele tullut/ ette se HERRAN Hoone ylesraketaisijn.
Niin sanoo se HERRA Zebaoth/ Tämä kansa sanoo/ Eipä se aika wielä tullut/ että se HERRAN huone ylösrakettaisiin.
1:3 Ja HERRAN Sana tapactui/ sen Prophetan Haggain cautta/ sanoden/
Ja HERRAN sana tapahtui/ sen prophetan Haggain kautta/ sanoen/
1:4 Mutta iopa teiden aican on tullut/ ette te holuatuisa Honeisa asuisitta/ ia Temen Honen teuty autiona seiso?
Mutta jopa teidän aikan on tullut/ että te holwatuissa huoneissa asuisitte/ ta tämän huoneen täytyy autiona seisoa?
1:5 Nyt/ nin sanopi se HERRA Zebaoth/ Catzocat sijs quinga teille kieupi.
Nyt/ niin sanoopi se HERRA Zebaoth/ Katsokaat siis kuinka teille käypi.
1:6 Te kyluette palion/ ia wähe siselwieet. Te söötte/ Ja ette te tule quitengan rauituxi. Te iootta/ Ja ette te quitengan ianottamaxi tule. Te waatteiset teiten/ Ja ette te quitengan lembymexi tule. Ja ioca Raha ansaitze/ Hen pane ne ychten läuisen Cuckarohon.
Te kylwätte paljon/ ja wähän sisälle wiette. Te syötte/ Ja ette te tule kuitenkaan rawituksi. Te juotte/ a ette kuitenkaan janottomaksi tule. Te waatetatte teitän/ Ja ette kuitenkaan lämpimäksi tule. Ja joka rahaa ansaitsee/ Hän panee ne yhteen läwiseen kukkaroon.
1:7 Nin sanopi se HERRA Zebaoth/ Catzocat sis quinga teille kieupi.
Niin sanoopi se HERRA Zebaoth/ Katsokaat siis kuinka teille käypi.
1:8 Menget vlos Wortein päle/ ia hakecat Puita/ ia rakendacat sijte Hone/ Sen pite minulle otolisen oleman/ ia tadhon minun Cunniani osotta/ sanopi HERRA.
Menkäät ulos wuorten päälle/ ja hakekaat puita/ ja rakentakaat siitä huone/ Sen pitää minulle otollisen oleman/ ja tahdon minun kunniani osoittaa/ sanoopi HERRA.
1:9 Kylle te tosin palion toiuotta/ ia catzo/ Se tule wähexi. Ja waicka te site parallans cotian weisitte/ nin mine site quitengin poispuhallan. Mixi nin/ sano se HERRA Zebaoth ? Senteden/ ette Minun Honeni nin autiana macapi/ Ja itzecukin riende oman Honens cansa.
Kyllä te tosin paljon toiwotte/ ja katso/ Se tulee wähäksi. Ja waikka te sitä parhaallansa kotian weisitte/ niin minä sitä kuitenkin poispuhallan. Miksi niin/ sanoo se HERRA Zebaoth? Sentähden/ että minun huoneeni niin autiona makaapi/ Ja itsekukin rientää oman huoneensa kanssa.
1:10 Senteden ombi Taiuas teiden ylitzen Castens pidhettenyt/ ia Maa henen Hedhelmens.
Sentähden ompi taiwas teidän ylitsen kasteen pidättänyt/ ja maa hänen hedelmänsä.
1:11 Ja mine olen Poudhan cutzunut/ seke Maan päle ette Wortein/ ylitze Jyuen/ Norenwinan/ Oliun/ ia ylitze sen caiken quin Maasta tule/ Ja ylitze Inhimiset ia Cariat/ ia ylitze caikein Kätein töödh.
Ja minä ole poudan kutsunut/ sekä maan päälle että wuorten/ ylitse jywän/ nuorenwiinan/ öljyn/ ja ylitse sen kaiken kuin maasta tulee/ Ja ylitse ihmiset ja karjat/ ja ylitse kaikkein kättein työt.
1:12 Nin cwli SeruBabel se Sealthielin poica/ ia Jesua se Jozadachin poica/ se ylimeinen Pappi/ ia caiki Ylitzijenyet Canssasta/ sencaltaisen heiden HERRANS Jumalans änen/ ia sen Prophetan Haggain sanat/ ninquin HERRA heiden Jumalans henen lehettenyt oli/ Ja se Canssa pelkesi HERRAN edhese.
Niin kuuli sen Serubabel se Sealthielin poika/ ja Jesua se Jozadachin poika/ se ylimmäinen pappi/ ja kaikki ylitsejääneet kansasta/ senkaltaisen heidän HERRANSA Jumalansa äänen/ ja sen prophetan Haggain sanat/ niinkuin HERRA heidän Jumalansa hänen lähettänyt oli/ Ja se kansa pelkäsi HERRAN edessä.
1:13 Nin sanoi Haggai HERRAN Engelil/ iolla HERRAN Sanansaattamus oli sen Canssan tyge. Mine olen teiden cansan/ sanopi HERRA.
Niin sanoi Haggai HERRAN enkelille/ jolla HERRAN sanansaattamus oli sen kansan tykö. Minä olen teidän kanssanne/ sanoopi HERRA.
1:14 Ja HERRA ylesherätti sen SeruBabelin/ sen Sealthielin poian/ sen Judan Pämiehen Hengen/ Ja Jesuan sen Jozadachin poian/ sen ylimeisen Papin Hengen/ ia sen caiken ylitzeienydhen Canssan Hengen/ Ette he tulit ia töteteit sen HERRAN Zebaothin heiden Jumalans Honesa.
Ja HERRA ylösherätti sen Serubabelin/ sen Sealthielin pojan/ sen Judan päämiehen hengen/ Ja Jesuan sen Jozadachin pojan/ sen ylimmäisen papin hengen/ ja sen kaiken ylitsejääneiden kansan hengen/ että he tulit ja työtä teit sen HERRAN Zebaothin heidän Jumalansa huoneessa.


Valitse
luku

1 2