Psalttari

LXXXIX. Psalmi .

 

On yxi Jalo Ennustos Christusesta ia henen Waldakunnastans/ ioca seisopi Euangeliumin sarnamises/ Jossa Jumalan Armo ia Laupius/ ia se Dauidhille ia Esijsille luuattu Siugnaus/ iulghistetaan. Senteden hen hokepi site Dauidin Siemenen Lupausta/ quin on ijancaikinen. Sille ettei sanottu ollu Dauidin rumilisesta Waldaku'nasta/ Waan Christusest ia henen Seurakunnastans/ Sille se aialinen Juttain Walta io lackaisi. Mutta quitengin Engeli totta Christusest sanoi. Luce. i. Henen pite istuman Dauidin Stolin päle. etc. Nin mös ennustetan Juttain moninaisist Rangaistoxist/ fangiudhest etc. heide' syndeins ia Jumalan Lain ylitzekeumisen teden. Ja wimein hen nijste helpo ia Apua rucolepi.

Ps 89:1 Yxi Ethanin/ sen Esrahiten Opetus.
Yksi Ethanin/ sen Esrahiten opetus.
Ps 89:2 MIne tadhon weisata HERRAN Armoista ijancaikisesta/ ia henen Totudhens ilmoitta swni cansa/ sughusta sucuhun.
Minä tahdon weisata HERRAN armoista iankaikkisesti/ ja hänen totuutensa ilmoittaa suuni kanssa/ suwusta sukuhun..
Ps 89:3 Ja sanon nin/ Ette ydhen ijancaikisen Armon pite yleskeumen/ Ja sine vscolisest pidhet sinun Totudhes * Taiuassa.
Ja sanon niin/ että yhden iankaikkisen armon pitää ylöskäymän/ Ja sinä uskollisesti pidät sinun totuutesi taiwaassa.
Ps 89:4 Mine olen ydhen Lijton tehnyt minun Ulosualittudheni cansa/ Mine olen Dauidille minun Paluelialleni wannonut.
Minä olen yhden liiton tehnyt minun uloswalittujeni kanssa/ Minä olen Dawidille minun palwelijalleni wannonut.
Ps 89:5 Haman ijancaikisudheen mine saattan sinulle Siemenen/ ia rakenan sinun Stolis sughusta sucuhun. Sela.
Hamaan iankaikkisuuteen minä saatan sinulle siemenen/ ja rakennan sinun tuolisi suwusta sukuhun. Sela.
Ps 89:6 Ja ne Taiuaat HERRA pite ylistemen sinun Ihmeites ia sinun Totuttas/ ninen Pyhein Seurakunnas.
Ja ne taiwaat HERRA pitää ylistämän sinun ihmeitäsi ja sinun totuuttasi/ niiden pyhäin seurakunnassa.
Ps 89:7 Sille cuca taita Piluisse HERRAN wertautta? Ja cuca HERRAN caltainen on Jumaloitten lasten seas?
Sillä kuka taitaa pilwissä HERRAN wertautta? Ja kuka HERRAN kaltainen on jumaloitten lasten seassa?
Ps 89:8 Jumala on sangen wäkeue ninen Pyheins Cocouxissa/ ia ihmelinen ylitze caikein nijdhen/ iotca henen ymberillens ouat.
Jumala on sangen wäkewä niiden pyhäin kokouksissa/ ja ihmeellinen ylitse kaikkein niiden/ jotka hänen ympärillänsä owat.
Ps 89:9 HERRA Jumala Zebaoth/ cuca on ninquin sine yxi wäkeue Jumala? ia sinun Totudhes on sinun ymberilles Sine wallitzet ylitze sen hymeueisen Meren/ Sine hilitzet ne paisuuaiset Allot.
HERRA Jumala Zebaoth/ kuka on niinkuin sinä yksi wäkewä Jumala? ja sinun totuutesi on sinun ympärilläsi sinä wallitset ylitse sen hymäwäisen meren/ Sinä hillitset ne paisuwaiset aallot.
Ps 89:10 Sine löödh Rahabin cooliaxi/ Sine haiotat sinun Wiholises sinun vrhollisel Käsiuardhellas.
Sinä lyöt Rahabin kuoliaaksi/ Sinä hajoitat sinun wihollisesi sinun urhoolliset käsiwarrellasi.
Ps 89:11 Taiuas ia Maa on sinun/ Sine olet perustanut Maan pirin/ ia mite sijnä siselle on.
Taiwas ja maa on sinun/ Sinä olet perustanut maan piirin/ ja mitä siinä sisällä on.
Ps 89:12 Pohian ia Etelen olet sine loonut/ Thabor ia HErmon ihastuuat sinun Nimehes.
Pohjan ja etelän olet sinä luonut/ Thabor ja Hermon ihastuwat sinun nimeesi.
Ps 89:13 Sinulle ombi waldainen Käsiuarsi/ wekeue on sinun kädhes/ ia Corkia on sinun Oikiakätes.
Sinulla ompi waltainen käsiwarsi/ wäkewä on sinun kätesi/ ja korkea on sinun oikea kätesi.
Ps 89:14 Wanhurskaus ia Domio on sinun Stolis wahuistos/ Armo ia Totuus ouat sinun Casuos edes.
Wanhurskaus ja tuomio on sinun tuolisi wahwistus/ Armo ja totuus owat sinun kaswosi edessä.
Ps 89:15 Autuas on se Canssa/ ioca taita ihastuua/ HERRA/ heiden pite waeldaman sinun Casuos walkiudhesa.
Autuas on se kansa/ joka taitaa ihastua/ HERRA/ heidän pitää waeltaman sinun kaswosi walkeudessa.
Ps 89:16 Heiden pite iocapeiue iloitzeman sinun Nimestes/ ia sinun Wanhurskaudhesas cunnialliset oleman.
Heidän pitää jokapäiwä iloitseman sinun nimestäsi/ ja sinun wanhurskaudestasi kunnialliset oleman.
Ps 89:17 Sille sine olet heiden Wäkewydhens kerskaus/ Ja sinun Armos cautta/ sine meiden Saruen ylesnostat.
Sillä sinä olet heidän wäkewyytensä kerskaus/ Ja sinun armosi kautta/ sinä meidän sarwen ylösnostat.
Ps 89:18 Sille HERRA ombi meiden Kilpen/ Ja se Pyhe Israelis ombi meiden Kuningan.
Sillä HERRA ompi meidän kilpen/ ja se Pyhä Israelissa ompi meidän kuninkaan.
Ps 89:19 Silloin sine puhut Näwyse sinun Pyhilles/ Ja sanoit.
Silloin sinä puhut näyissä sinun pyhillesi/ ja sanoit.
Ps 89:20 Mine olen ydhen Kempin ylesherättenyt/ ionga auttaman pite/ Mine olen ylescorghottanut Ydhen Uloswalitun Canssasta.
Minä olen yhden kempin ylösherättänyt/ jonka auttaman pitää/ Minä olen ylöskorottanut yhden uloswalitun kansasta.
Ps 89:21 Mine olen leutenyt minun Palueliani Dauidin/ Mine olen henen woidhellut minun Pyhen Öliuni cansa.
Minä olen löytänyt minun palwelijani Dawidin/ Minä olen hänen woidellut minun pyhän öljyni kanssa.
Ps 89:22 Minun käteni pite henen ylespitemen/ ia minun Käsiuarteni hende wahuistaman.
Minun käteni pitää hänen ylöspitämän/ ja minun käsiwarteni häntä wahwistaman.
Ps 89:23 Ei pidhe wiholiset hende ylitzeuoittaman/ Ja ne Wääret ei pidhe hende alassulloman.
Ei pidä wiholliset häntä ylitse woittaman/ Ja ne wäärät ei pidä häntä alassulloman.
Ps 89:24 Waan mine tadhon henen Wiholisens lödhe henen edestens/ ia iotca hende wihauat/ mine tadhon waiuata.
Waan minä tahdon hänen wihollisensa lyödä hänen edestänsä/ ja jotka häntä wihaawat/ minä tahdon waiwata.
Ps 89:25 Mutta minun Totudheni ia Armoni pite henen tykenens oleman/ Ja henen Saruens pite minun Nimeheni ylesnostettaman.
Mutta minun totuuteni ja armoni pitää hänen tykönänsä oleman/ Ja hänen sarwensa pitää minun nimeheni ylösnostettaman.
Ps 89:26 Mine tadhon asetta henen Kätens Merehen/ ia henen Oikiakätens Wirtoihin.
Minä tahdon asettaa hänen kätensä merehen/ ja hänen oikean kätensä wirtoihin.
Ps 89:27 Nein henen pite minua cutzuman/ Sine olet minun Iseni/ Minun Jumalani ia Turuani/ ioca minua autta.
Näin hänen pitää minua kutsuttaman/ Sinä olet minun Isäni/ Minun Jumalani ja turwani/ joka minua auttaa.
Ps 89:28 Ja mine tadhon asetta henen Esicoisexi/ Caickein corkeimaxi Kuningasten seas Maan päle.
Ja minä tahdon asettaa hänen esikoiseksi/ Kaikkein korkeimmaksi kuningasten seassa maan päällä.
Ps 89:29 Iiancaikisesta mine tadhon henelle minun Armoni tedhelepite/ Ja minun Lijttoni pite henelle wahuan oleman.
Iankaikkisesti minä tahdon hänelle minun armoni tähdellä pitää/ Ja minun liittoni pitää hänelle wahwa oleman.
Ps 89:30 Mine tadhon henelle ijancaikisen Siemenen anda/ Ja henen Stolins ylöspite/ nincauuan quin Taiuat pysyuet.
Minä tahdon hänelle iankaikkisen siemenen antaa/ Ja hänen tuolinsa ylöspitää/ niinkauan kuin taiwaat pysywät.
Ps 89:31 MUtta ios henen Lapsens minun Lakini ylenandauat/ Ja euet waella minun Oikiudhessani.
Mutta jos hänen lapsensa minun lakini ylenantawat/ Ja eiwät waella minun oikeudessani.
Ps 89:32 Jos he minun Sätyni riuauat/ ia euet minun Keskyeni pidhe.
Jos he minun säätyni riiwaawat/ ja eiwät minun käskyäni pidä.
Ps 89:33 Nin mine tadhon heiden Synnins Witzalla rangaista/ Ja heiden Pahatteghonsa haauoilla.
Niin minä tahdon heidän syntinsä witsalla rangaista/ Ja heidän pahat tekonsa haawoilla.
Ps 89:34 Mutta minun Armoiani en tadho/ Heneste poiskäendä/ engä salli minun Totudheni wilpistelle.
Mutta minun armojani en tahdo/ Hänestä poiskääntää/ enkä salli minun totuuteni wilpistellä.
Ps 89:35 Em mine tadho minun Lijttoni riuata/ ia mite minun Suustani vloskeunyt on/ em mine tacaperinwedhe.
En minä tahdo minun liittoni riiwata/ ja mitä minun suustani uloskäynyt on/ en minä takaperin wedä.
Ps 89:36 Widhoin mine olen wannonut minun Pyhydheni cautta/ Em mine tadho Dauidin edes waledhella.
Wihdoin minä olen wannonut minun pyhyyteni kautta/ En minä tahdo Dawidin edessä walehdella.
Ps 89:37 Henen siemenens pite ijancaikisesta oleman/ Ja henen Stolins minun edesseni ninquin Auringoinen.
Hänen siemenensä pitää iankaikkisesti oleman/ Ja hänen tuolinsa minun edessäni niinkuin aurinkoinen.
Ps 89:38 Ja ninquin se Cw/ pite henen wahuistettaman ijancaikisesta/ Ja ninquin se Todhistos piluis wissin oleman. Sela.
Ja niinkuin se kuu/ pitää hänen wahwistettaman iankaikkisesti/ Ja niinkuin se todistus pilwissä wissin oleman. Sela.
Ps 89:39 WAan nyt sine poissöxet ia poisheitet/ Ja wihastut sinun woidheltus cansa.
Waan nyt sinä poissyökset ja poisheität/ Ja wihastut sinun woideltusi kanssa.
Ps 89:40 Sine seriet sinun Paluelias Lijton/ ia alastallat henen Crununs mahan.
Sinä särjet sinun palwelijasi liiton/ ja alastallaat hänen kruununsa maahan.
Ps 89:41 Sine ricot henen Murinsa/ Ja annat henen Linnansa seriette.
Sinä rikot hänen muurinsa/ Ja annat hänen linnansa särjettää.
Ps 89:42 Hende raateleuat caiki ne ohitzekeuueiset/ Hen on tullut/ henen Naburillens Nauroxi.
Häntä raatelewat kaikki ne ohitsekäywäiset/ Hän on tullut/ hänen naapurillensa nauruksi.
Ps 89:43 Sine yleskorghotat henen Wiholistens Oikiankädhen/ Ja ilahutat caiki henen wainolisens.
Sinä ylöskorotat hänen wihollistensa oikean käden/ Ja ilahdutat kaikki hänen wainollisensa.
Ps 89:44 Henen Miecans woiman sine olet mös poisottanut/ ia et sine salli henen woitta sodhassa.
Hänen miekkansa woiman sinä olet myös poisottanut/ ja et sinä salli hänen woittaa sodassa.
Ps 89:45 Sine häuitit henen Puchtaudhens/ ia paiskat henen Stolins Maan päle.
Sinä häwitit hänen puhtautensa/ ja paiskaat hänen tuolinsa maan päälle.
Ps 89:46 Sine lyhennet henen Norudhens aiat/ Ja peitet henen häpien cansa. Sela.
Sinä lyhennät hänen nuoruutensa ajat/ Ja peität hänen häpeän kanssa. Sela.
Ps 89:47 HERRA/ quincauuan sine tadhot ratki sinus nin salata? Ja annat sinun Hirmudhes pala ninquin Tulen?
HERRA/ kuinkauan sinä tahdot ratki sinussa niin salata? Ja annat sinun hirmuitesi palaa niinkuin tulen?
Ps 89:48 Muista/ quinga lyhyt minun Elemen on/ Mixis tadhot caiki Inhimiset huckan loodhuxi saatta?
Muista/ kuinka lyhyt minun elämäni on/ Miksis tahdot kaikki ihmiset hukkaan luoduksi saattaa?
Ps 89:49 Cussa on iocu quin elepi/ ia ei näe Coolematta? Joca Sielunsa Heluetin käsiste pelastapi? Sela.
Kussa on joku kuin elääpi/ ja ei näe kuolematta? Joka sielunsa helwetin käsistä pelastaapi? Sela.
Ps 89:50 HERRA/ cussa ouat sinun entiset Armos? Jotcas Dauidhille wannonut olet sinun Totudhesas?
HERRA/ kussa owat sinun entiset armosi? Jotkas Dawidille wannonut olet sinun totuudessasi?
Ps 89:51 Muista HERRA sinun Palueliadhes pilcan päle/ Jonga mine cannan helmassani/ caikista nin monista Canssoista.
Muista HERRA sinun palwelijasi pilkan päälle/ Jonka minä kannan helmassani/ kaikista niin monista kansoista.
Ps 89:52 Joilla HERRA sinun Wiholises sinua pilcauat/ Joilla he pilcauat ia Jalghoillans tallauat sinun Christuses.
Joilla HERRA sinun wihollisesi sinua pilkkaawat/ Joilla he pilkkaawat ja jaloillansa tallaawat sinun Kristuksesi.
Ps 89:53 Kijtetty olcohon HERRA ijancaikisesta/ AMEN/ AMEN.
Kiitetty olkohon HERRA iankaikkisesti/ AMEN/ AMEN.