Psalttari

CIX. Psalmi .

 

On Christusen Rucous seke Judan ette coco Sinagoga ia Juttai wastan/ Joille hen caikia paha sadhatta/ Waan itzens teden hen rucole/ ette Jumala henen tykenens seisois. Se on Sadhatoxen syy/ ette he Christusen ristinnaulitzit/ ia euet Armon sarna Apostoleilda wastanottanuet. Nin teme mös on alati Seurakunnan ia caikein Pyhein Rucous/ heiden wainolistens wastan.

Ps 109:1 Dauidin Psalmi edelweisattapa.
Dawidin psalmi edeltäweisattawa.
Ps 109:2 JWMALA minun Kijtoxen/ ele waickene. Sille he ouat heiden Jumalattoman ia petteueisen Suuns minua wastan ylesauanuet/ Ja puhuit wieckaalla Kielelle minua wastan.
JUMALA minun kiitokseni/ älä waikene. Sillä he owat heidän jumalattoman ja pettäwäisen suunsa minua wastaan ylösawanneet/ Ja puhuit wiekkaalla kielellä minua wastaan.
Ps 109:3 Ja he puhuuat myrkylisest alati minua wastan/ Ja sotiuat minua wastan ilman syyte.
Ja he puhuwat myrkyllisesti alati minua wastaan/ ja sotiwat minua wastaan ilman syytä.
Ps 109:4 Senteden ette mine heite racastan/ ouat he minua wastan/ Mutta mine rucolen.
Sentähden että minä heitä rakastan/ owat he minua wastaan/ Mutta minä rukoilen.
Ps 109:5 He osottauat minulle paha hyuen edeste/ Ja wiha rackaudhen teden.
He osoittawat minulle pahaa hywän edestä/ ja wihaa rakkauden tähden.
Ps 109:6 Aseta Jumalattomat henen ylitzens/ Ja Perkele seisokan henen Oikialla kädhellens.
Aseta jumalattomat hänen ylitsensä/ ja perkele seisokaan hänen oikealla kädellänsä.
Ps 109:7 Joca henens sijte sanasta Opetta anda/ sen Eleme olcoon Jumalatoin/ Ja henen Rucouxens olcoon syndi.
Joka hänen siitä sanasta opettaa antaa/ sen elämä olkoon jumalatoin/ ja hänen rukouksensa olkoon synti.
Ps 109:8 Olcoon henen Peiuens haruat/ Ja henen Wircans ottacon toinen.
Olkoon hänen päiwänsä harwat/ ja hänen wirkansa ottakoon toinen.
Ps 109:9 Henen Lapsens olcoon Oruoit/ Ja henen Emendens Leski.
Hänen lapsensa olkoon orwot/ ja hänen emäntänsä leski.
Ps 109:10 Keukeen henen Lapsens Culkiana/ ia kerietkeen/ ia etziken Elatoxens Radholisudhes.
Käykään hänen lapsensa kulkijana/ ja kerjätkään/ ja etsikään elatuksensa raadollisuudessa.
Ps 109:11 Ulosimekeen se Corcorahainen caiki mite henelle onopi/ Ja ne mucalaiset poisrepikeen henen Hywydhens.
Ulos imekään se korkorahainen kaikki mitä hänellä ompi/ Ja ne muukalaiset poisrepikään hänen hywyytensä.
Ps 109:12 Ja eikengen henelle hyue techkö/ Eike yxiken armachtaco henen Oruoins päle.
Ja eikenkään hänelle hywää tehkö/ Eikä yksikän armahtako hänen orwoinsa päälle.
Ps 109:13 Henen Jelkintuleuaisens olcoon poisiuritetut/ heiden Nimens olcoon toises Polues poispyhitty.
Hänen jälkeentulewaisensa olkoon poisjuuritetut/ heidän nimensä olkoon toisessa polwessa poispyyhitty.
Ps 109:14 Henen Iseins Pahatteghot tulcoon muistoxi HERRAN eteen/ Ja henen Eitins Syndi ei pide poispyhitteme'.
Hänen isäinsä pahatteot tulkoon muistoksi HERRAN eteen/ ja hänen äitinsä synti ei pidä poispyyhittämän.
Ps 109:15 Olcoon ne alati HERRAN Casuon edes/ Ja poishuckucoon heiden Muistons Maan pälde.
Olkoon ne alati HERRAN kaswon edessä/ ja pois hukkukoon heidän muistonsa maan päältä.
Ps 109:16 Senteden/ Ettei henelle ensingen Laupiutta ollutkan/ waan wainosi site Radholista ia Kieuhe/ Ja site Murhelista hende tappaxens.
Sentähden/ ettei hänellä ensinkään laupeutta ollutkaan/ waan wainosi sitä raadollista ja köyhää/ ja sitä murheellista häntä tappaaksensa.
Ps 109:17 Ja hen tachtoi sen Kirotuxen saadha/ sen mös pite henelle tuleman/ Eipe hen tactonut Siugnausta/ nin sen pite mös cauuas heneste erkaneman.
Ja hän tahtoi sen kirouksen saada/ sen myös pitää hänelle tuleman/ eipä hän tahtonut siunausta/ niin sen pitää myös kauas hänestä erkaneman.
Ps 109:18 Ja hen puki Kirouxen henen pälens/ Ninquin Paidhans/ Ja se siselmeni henen sisellyxijns ninquin wesi/ Ja ninquin Oliu henen Luihins.
Ja hän puki kirouksen hänen päällensä’/ niinkuin paidan/ ja se sisälle meni hänen sisällyksiinsä niinkuin wesi/ ja niinkuin öljy hänen luihinsa.
Ps 109:19 Se olcoon henelle/ ninquin iocu Waate/ iolla hen werhotan/ Ja ninquin iocu Wöö/ iolla hen aina itzens wöötte.
Se olkoon hänelle/ niinkuin joku waate/ jolla hän werhotaan/ ja niinkuin joku wyö/ jolla hän aina itsensä wyöttää.
Ps 109:20 Jwri tellens tapachtucon heillen HERRALDA/ iotca minun wastani ouat/ Ja pahoia puhuuat minun Sielun wastan.
Juuri tällens tapahtukoon heillen HERRALTA/ jotka minun wastaani owat/ ja pahoja puhuwat minun sieluuni wastaan.
Ps 109:21 Mutta sine HERRA/ HERRA ole sine minun cansani sinun Nimes teden/ Sille sinun Armos ombi minun Turuan/ pelasta minua.
Mutta sinä HERRA/ HERRA ole sinä minun kanssani sinun nimesi tähden/ Sillä sinun armosi ompi minun turwani/ pelasta minua
Ps 109:22 Sille mine olen Kieuhe ia Radholinen/ Minun Sydhemen ombi serietty minussa.
Sillä minä olen köyhä ja raadollinen/ Minun sydämeni ompi särjetty minussa.
Ps 109:23 Mine poismenen/ ninquin se Wario ioca poisaietaan/ Ja vlospudhistetaan ninquin Cascaat.
Minä poismenen/ niinkuin se warjo joka poisajetaan/ ja ulospuhdistetaan niinkuin kaskaat (heinäsirkat 1933/38).
Ps 109:24 Minun polueni ouat heicot paastosta/ Ja minun Lihani ombi Laiha/ ia ei ole ensingen lihawtta.
Minun polweni owat heikot paastosta/ ja minun lihani ompi laiha/ ja ei ole ensinkään lihawuutta.
Ps 109:25 Ja minun teuty olla heiden Pilcans/ Coska he minua näkeuet nin he Päätens pudhistauat.
Ja minun täytyy olla heidän pilkkansa/ koska he minua näkewät niin he päätänsä pudistawat.
Ps 109:26 Auta minua HERRA minun Jumalan/ Auta minua sinun Armos pereste.
Auta minua HERRA minun Jumalani/ Auta minua sinun armosi perästä.
Ps 109:27 Ette he tundisit/ Ette se on sinun Kätes/ ette sine HERRA sen teet.
Että he tuntisit/ että se on sinun kätesi/ että sinä HERRA sen teet.
Ps 109:28 Quin he sadhatteleuat/ nin siugna sine/ Quin he yleskarkauat minua wastan/ nin häpiehen he tulcoot/ Mutta sinun Paluelias iloitkaan.
Kuin he sadattelewat/ niin siunaa sinä/ Kuin he ylöskarkaawat minua wastaan/ niin häpeään he tulkoot/ mutta sinun palwelijasi iloitkaan.
Ps 109:29 Olcoon minun Wainoliseni häuestoxen cansa puetetut/ ia olcoon heiden häpiens cansa werhotut/ ninquin Hamehella.
Olkoon minun wainolliseni häwäistyksen kanssa puetetut/ ja olkoon heidän häpeänsä kanssa werhotut/ niinkuin hameella.
Ps 109:30 Mine tadhon sangen Kijtte HERRA minun Swni cansa/ Ja hende yliste monein seas.
Minä tahdon sangen kiittää HERRA minun suuni kanssa/ Ja häntä ylistää monein seassa.
Ps 109:31 Sille hen seiso sen Kieuhen oikialla kädhelle/ Ette hen autaisi hende nijste/ iotca henen Sieluns domitzeuat.
Sillä hän seisoo sen köyhän oikealla kädellä/ että hän auttaisi häntä niistä/ jotka hänen sielunsa tuomitsewat.