Psalttari

CXLV. Psalmi .

 

On sangen ialo Kijtoswirsi/ Jumalan Ihmeistä/ Laupiudhest ia henen ijancaikisesta Waldakunnastans/ ette hen caiki Loodhut edescatzo/ enimiten vskoliset. Jossa liatekin kijteten Christusen Waldakunnan teden/ ette se on Laupiudhen/ ia Armon ijancaikinen Waldakunda. Jossa ne Langetut/ ylesoijetan/ ne Rucoleuaiset/ cwldellan. Ne Tuskaliset holhotan/ ia ne waiuatut/ autetan. Nemet ialot hyuetteghot/ tesse nykyses Eelemes Christusest osotetan/ iota ijancaikinen Eleme seurapi.

Ps 145:1 Yxi Dauidin kijtos taica Ylistos. MIne tadhon sinua yliste minun Jumalan/ sine Kuningas/ Ja kijten sinun Nimees aina ia ijancaikisesta.
Yksi Dawidin kiitos taikka ylistys. Minä tahdon sinua ylistää minun Jumalani/ sinä Kuningas/ ja kiitän sinun nimeäsi aina ja iankaikkisesti.
Ps 145:2 Jocapeiue mine cunnioitzen sinua/ ia iulghistan sinun Nimees aina ia ijancaikisesta.
Joka päiwä minä kunnioitsen sinua/ ja julkistan sinun nimeäsi aina ja iankaikkisesti.
Ps 145:3 Swri ombi HERRA ia sangen Cunnialinen/ ia henen swruens ombi sanomatoin.
Suuri ompi HERRA ja sangen kunniallinen/ ja hänen suuruutensa ompi sanomatoin.
Ps 145:4 Lasten Lapset pite sinun Töites ylistemen/ Ja sinun Woimastas puhuman.
Lasten lapset pitää sinun töitäsi ylistämän/ ja sinun woimastasi puhuman.
Ps 145:5 Mine tadhon puhua sinun cunnialisesta caunista HERRAUTTAS/ ia sinun Ihmeistes.
Minä tahdon puhua sinun kunniallisesti kauniista HERRAUTTASI/ ja sinun ihmeistäsi.
Ps 145:6 Ette pite puhuttaman sinun cunnialisesta Teghoistas/ Ja ette sinun HERRAuttas mainitaisijn.
Että pitää puhuttaman sinun kunniallisista teoistasi/ ja että sinun HERRAUTTASI mainittaisiin.
Ps 145:7 Ette sinun swri Hywydhes ylisteteisijn/ Ja sinun Wanhurskaudhes kijteteisijn.
Että sinun suuri hywyytesi ylistettäisiin/ ja sinun wanhurskautesi kiitettäisiin.
Ps 145:8 Armolinen ia Laupias ombi HERRA/ hidhas wihaan/ ia runsas Hywydhest.
Armollinen ja laupias ompi HERRA/ hidas wihaan/ ja runsas hywyydestä.
Ps 145:9 Sulois ombi HERRA caikille/ ia armaitze caiken henen Tecoinsa päle.
Sulous ompi HERRA kaikille/ ja armaitsee kaiken hänen tekoinsa päälle.
Ps 145:10 Kijtteken sinua HERRA caiki sinun Teghos/ ia sinun Pyhes kijtteken sinua.
Kiittäkään sinua HERRA kaikki sinun tekosi/ ja sinun pyhäsi kiittäkään sinua.
Ps 145:11 Julghistacan sinun Waldakunnas Cunnian/ ia puhucan sinun Woimastas.
Julkistakaan sinun waltakuntasi kunnian/ ja puhukaan sinun woimastasi.
Ps 145:12 Ette sinun Woimas tulis Inhimisten Lapsille tietteuexi/ Ja sinun Waldakunnas swri cunnialinen Wäki.
että sinun woimasi tulisi ihmisten lapsille tiettäwäksi/ ja sinun waltakuntasi suuri kunniallinen wäki.
Ps 145:13 Sinun Waldakunnas ombi ijancaikinen Waldakunda/ ia sinun HERRAudhes pysypi ilman loppumat.
Sinun waltakuntasi ompi iankaikkinen waltakunta/ ja sinun HERRAUTESI pysyypi ilman loppumatta.
Ps 145:14 HERRA ylespite caiki iotca caatuuat/ ia ylesnostapi caiki alassullotut.
HERRA ylöspitää kaikki jotka kaatuwat/ ja ylösnostaapi kaikki alassullotut.
Ps 145:15 Caikein silmet sinun päles wartioitzeuat/ Ja sine annat heillen Roan aiallans.
Kaikkein silmät sinun päällesi wartioitsewat/ ja sinä annat heillen ruoan ajallansa.
Ps 145:16 Sine auat sinun Kädes/ ia ylesteutet caikia quin eleuet sosiolla.
Sinä awaat sinun kätesi/ ja ylöstäytä kaikkia kuin eläwät suosiolla.
Ps 145:17 Wanhurskas ombi HERRA caikisa henen Teisense/ Ja Pyhe caikissa Töissense.
Wanhurskas ompi HERRA kaikissa hänen teissänsä/ ja pyhä kaikissa töissänsä.
Ps 145:18 Leszne ombi HERRA caikia henen Auxenshwtauaisians/ caikia tosin iotca Totudhessa hende auxenshwtauat.
Läsnä ompi HERRA kaikkia hänen awuksihuutawaisiansa/ kaikkia tosin jotka totuudessa häntä awuksensa huutawat.
Ps 145:19 Hen tekepi mite ne Jumalan pelkeueiset halaiauat/ ia cwlepi heiden parghunsa ia auttapi heite.
Hän tekeepi mitä ne Jumalan pelkääwäiset halajawat/ ja kuuleepi heidän parkunsa ja auttaapi heitä.
Ps 145:20 HERRA warielepi caiki henen Racastaiansa/ ia caiki Jumalattomat hen hucuttapi.
HERRA warjeleepi kaikkia hänen rakastajainsa/ ja kaikki jumalattomat hän hukuttaapi.
Ps 145:21 Minun suuni pite puhuman HERRAN kijtoxen/ Ja caiki Liha cunnioittacan henen Pyhe Nimense alanomati ia ijancaikisesta.
Minun suuni pitää puhuman HERRAN kiitoksen/ ja kaikki liha kunnioittakaan hänen Pyhää Nimeänsä alanomati ja iankaikkisesti.