Jeremiast Prophetast. Ne catumattomat Christusen Waldakunnasta Hylieten/ ia ne Catuuaiset iellenstodhan.

III. Lucu.

 

3:6 Sanoi HERRA minulle/ Josian Kuningan aicana. ETkös nähnyt ole/ mite se wasthacoinen Israel tehnyt on? Hen poismeni iocaitzen corkean Wooren päle/ ia iocaitzen wiherieisen Puun ala ia sielle Horutta teki.
Sanoi HERRA minulle/ Josian kuninkaan aikana. Etkös nähnyt ole/ mitä se wastahakoinen Israel tehnyt on? Hän poismeni jokaisen korkean wuoren päälle/ ja jokaisen wiheriäisen puun alle ja siellä huoruutta teki.
3:7 Ja mine sanoin/ quin he neite caikia tehneet olit/ palaia minun tykeni/ Waan ei hen palaianut.
Ja minä sanoin/ kuin he näitä kaikkia tehneet olit/ palaja minun tyköni/ Waan ei hän palannut.
3:8 Ja waicka se paadhutettu Juda/ sen Sisar/ nähnyt olis/ quinga mine sen wasthacoisen Israelin Horudhen rangaisin/ ia sen ylenannoin/ ia henelle Erokirian annoin. Eipe se padhutettu Juda/ henen Sisarens/ site pelienyt/ Waan poismeni/ ia mös Horutta teki.
Ja waikka se paadutettu Juda/ sen sisar/ nähnyt olisi/ kuinka minä sen wastahakoisen Israelin huoruuden rankaisin/ ja sen ylenannoin/ ja hänelle erokirjan annoin. Eipä se paadutettu Juda/ hänen sisarensa/ sitä peljännyt/ waan poismeni/ ja myös huoruutta teki.
3:9 Ja sijte henen Horudhens sanomasta/ ombi Maa saastutettu/ Sille se Horia teke Kiuein ia Puidhen cansa.
Ja siitä hänen huoruutensa sanomasta/ ompi maa saastutettu/ Sillä se huoria tekee kiwen ja puiden kanssa.
3:10 Ja neisse caikissa/ eipe se paadhutettu Juda/ henen Sisarens/ minun tykeni palainut caikesta sydhemestens/ Waan nin wiecastele sanopi HERRA.
Ja näissä kaikissa/ eipä se paadutettu Juda/ hänen sisarensa/ minun tyköni palannut kaikesta sydämestänsä/ waan niin wiekasteli sanoopi HERRA.
3:11 Ja HERRA sanopi minulle/ Se wasthacoinen Israel ombi hurskambi/ quin se padhutettu Juda.
Ja HERRA sanoopi minulle/ Se wastahakoinen Israel ompi hurskaampi/ kuin se paadutettu Juda.
3:12 Mene ia sarna nein pohian pein/ ia sano/ Palaia sine wasthacoinen Israel/ sanopi HERRA/ nin en mine tadho Casuoani teilde poiskäende. Sille mine olen Laupias/ sanopi HERRA/ ia en tadho ijancaikisesta wihastua.
Mene ja saarnaa näin pohjaan päin/ ja sano/ Palaja sinä wastahakoinen Israel/ sanoopi HERRA/ niin en minä tahdo kaswojani teiltä poiskääntää. Sillä minä olen laupias/ sanoopi HERRA/ ja en tahdo iankaikkisesti wihastua.
3:13 Waiuoin tunnusta sinun pahatecos/ ettes HERRA wastan synditehnyt olet/ ia iooxit sinne ia tenne/ ninen wierasten Jumalain tyge/ iocaitzen wiherieisen Puun ala/ ia ette te minun ändeni cwlluet/ sanopi HERRA.
Waiwoin tunnusta sinun pahat tekosi/ ettäs HERRAA wastaan syntiä tehnyt olet/ ja juoksit sinne ja tänne/ niiden wierasten Jumalain tykö/ jokaisen wiheriäisen puun alle/ ja ette te minun ääntäni kuulleet/ sanoopi HERRA.
3:14 Palaitka/ te wasthacoiset lapset/ sanopi HERRA/ Sille mine teite itzelleni Kihilan/ ia tadhon teite coriata. Ette yxi coco Caupungin/ ia caxi coco Makunnan wiemen pite/
Palatkaa/ te wastahakoiset lapset/ sanoopi HERRA/ Sillä minä teitä itselleni kihlaan/ ja tahdon teitä korjata. Että yksi koko kaupungin/ ja kaksi koko maakunnan wiemän pitää/
3:15 ia tadhon teite Zionijn saatta. Ja tadhon teille Paimenet anda/ minun sydhemeni ielken/ iotca teite opilla ia wisaudhella caitzeman pite. Ja tapactuman pite/ Coska te casuatte ia Maasta enenette/
ja tahdon teitä Zioniin saattaa. Ja tahdon teille paimenet antaa/ minun sydämeni jälkeen/ jotka teitä opilla ja wiisaudella kaitseman pitää. Ja tapahtuman pitää/ koska te kaswatte ja maasta enenette/
3:16 sihen aican ( sanopi HERRA ) eipe sillen sanota/ sijte HERRAN Lijton Arcusta. Ettei site sama enembi pidhe mainittaman/ eike sijte sarnattaman/ eike site etzittemen/ eike sielle enembi wffrattaman.
Siihen aikaan (sanoopi HERRA) eipä silleen sanota/ siitä HERRAN liiton arkusta. Ettei sitä samaa enempi pidä mainittaman/ eikä siitä saarnattaman/ eikä sitä etsittämän/ eikä siellä enempi uhrattaman.
3:17 WAan sillä samalla aialla/ pite Jerusalem cutzuttaman/ HERRAN Stolixi/ ia sinne caiki Pacanat heitens cocouat/ HERRAN Nimen wooxi Jerusalemis/ ia euet sille waella heiden pahan sydhemens aiatoxen ielkin.
Waan sillä samalla ajalla/ pitää Jerusalem kutsuttama/ HERRAN tuoliksi/ ja sinne kaikki pakanat heitänsä kokoawat/ HERRAN nimen wuoksi Jerusalemissa/ ja eiwät siellä waella heidän pahan sydämensä ajatuksen jälkeen.
3:18 Sihen aican/ menepi Judan Hone Israelin Honen tyge/ ia ynne palaiauat Pohiaisest/ sihen Maan/ ionga mine teiden Isille Perimisexi andanut olen.
Siihen aikaan/ meneepi Judan huone Israelin huoneen tykö/ ja ynnä palajawat pohjoisesta/ siihen maan/ jonka minä teidän isille perimiseksi antanut olen.
3:19 Ja mine sanon sinulle/ O quin monda Lasta mine tadhon sinulle anda/ ia sen rackan Maan/ sen lustisen perimisen/ sen Pacanain sotawäen? Ja mine sanon/ cutzu minua Isexes/ ia ele minusta poickene.
Ja minä sanon sinulle/ Oi kuin monta lasta minä tahdon sinulle antaa/ ja sen rakkaan maan/ sen lystisen perimisen/ sen pakanain sotawäen? Ja minä sanon/ kutsu minua Isäksesi/ ja älä minusta poikkene.
3:20 Mutta se Israelin Hone ei tottele minua/ Samalmoto quin iocu waimo henen wertamiestens ei sillen tottele/ sanopi HERRA.
Mutta se Israelin huone ei tottele minua/ Samalla muotoa kuin joku waimo hänen wertamiestensa ei silleen tottele/ sanoopi HERRA.
3:21 Senteden pite Corkiuxis yxi Israelin Lastein surkia/ parcu ia idku cwluman. Ette he pahasti teit/ ia heiden HERRANS Jumalans vnhotit.
Sentähden pitää korkeuksissa yksi Israelin lasten surkea/ parku ja itku kuuluman. Että he pahasti teit/ ja heidän HERRANSA Jumalansa unhotit.
3:22 Nin palaitka nyt/ te wasthacoiset Lapset/ nin mine tadhon parata teite teidhen couacoruasudhestan.
Niin palatkaa nyt/ te wastahakoiset lapset/ niin minä tahdon parantaa teitä teidän kowakorwaisuudestan.
3:23 Catzo/ me tulema sinun tyges/ Sille sine olet se HERRA meiden Jumalan. Totisesta/ se on sula petos/ caikein Cuckuladhen ia Wortein cansa. Totisesta/ eipe Israelin mualda apu ole/ waan meiden HERRALDA Jumalalda.
Katso/ me tulemme sinun tykösi/ Sillä sinä olet se HERRA meidän Jumalan. Totisesti/ se on sula petos/ kaikkein kukkulaiden ja wuorten kanssa. Totisesti/ eipä Israeliin muualta apu ole/ waan meidän HERRALTA Jumalalta.
3:24 Ja meiden Isein Sädhyt/ iotca me Norudhesta pitenyet olema/ pite häpielle alaskeumen/ heiden Lammastens/ Carians/ Poicains ia Tyttereins cansa.
Ja meidän isäin säädyt/ jotka me nuoruudesta pitäneet olemme/ pitää häpeällä alaskäymän/ heidän lammastensa/ karjansa/ poikansa ja tyttäreinsä kanssa.
3:25 Sille ionga päle me lootimma/ se on nyt meille sula häpie/ Ja ionga päle me vskalsimma/ site meiden nyt pite häpiemen. Sille sen cautta me synditein meiden HERRAN Jumalan wastan/ seke me ette meiden Iset/ hamast meiden Norudhestan. Nin mös tehen peiuen asti/ ia eipe me totelluet meiden HERRAN Jumalan ände.
Sillä jonka päälle me luotamme/ se on nyt meille sula häpeä/ Ja jonka päälle me uskalsimme/ sitä meidän nyt pitää häpeämän. Sillä sen kautta me syntiä teimme meidän HERRAN Jumalan wastaan/ sekä me että meidän isät/ hamasta meidän nuoruudestan. Niin myös tähän päiwään asti/ ja eipä me totelleet meidän HERRAN Jumalan ääntä.


Valitse
luku

3 7 8 9
10 14 15
16 17 18
20 22 23
31 32 33
44 45 51