Jesajan kirja

I. Lucu.

 

1:1 TEme on se Esaian Amozin poian * Näky/ ionga hen näki Judan ia Jerusalemin päle/ Usian/ Jotham/ Aham/ ia Jehiskiam/ ninen Judan Kuningasten aicana.
Tämä on se Esaian Amosin pojan näky/ jonka hän näki Judan ja Jerusalemin päälle/ Ussian/ Jotham/ Aham/ ja Jehiskian/ niiden Judan kuningasten aikana.
1:2 Cwlcat te Taiuat/ ia Maa ota Coruijs/ sille se HERRA puhupi. Mine olen Lapset vloscaszuattanut ia ylescorghottanut/ ia he ouat minusta poislangeneet.
Kuulkaat te taiwaat/ ja maa ota korwiisi/ sillä se HERRA puhuupi. Minä olen lapset uloskaswattanut ja ylöskorottanut/ ja he owat minusta poislangenneet.
1:3 Herke tundepi henen HERRANS/ ia Asi henen HERRAS seimen/ Mutta eipe Israel minua tunne/ ia minun Canssan ei ymmerdhä.
Härkä tunteepi hänen herransa/ ja aasi hänen herransa seimen/ Mutta eipä Israel minua tunne/ ja minun kansani ei ymmärrä.
1:4 O we sille syndiselle Canssalle/ site Canssa swresta pahastteghosta/ sille pahaelkiselle Siemenelle/ nijlle Wahingolisille Lapsille. Jotca HERRAN ylenannoit/ sen Israelin Pyhen pilcasit/ he poickesit tacaperin.
Oi wie sille syntiselle kansalle/ sitä kansaa suuresta pahasta teosta/ sille pahanilkiselle siemenelle/ niille wahingollisille lapsille. Jotka HERRAN ylenannoit/ se Israelin Pyhän pilkkasit/ he poikkesit takaperin.
1:5 Mite warten mine teite enemin löön/ ette te ne poickemiset waiuoin site enemin teet? * Coco pää ombi sairas/ ia coco sydhen omqi wäsynyt/
Mitä warten minä teitä enemmin lyön/ että te niin poikkeamiset waiwoin sitä enemmin teet? Koko pää ompi sairas/ ja koko sydän ompi wäsynyt/
1:6 Hamast Candapäst nin Lakipähän asti/ eipe miten terueytte henesse ole. Waan * Haaua ia sinimaria ia wiharacot/ iotca euet ole ommellut/ eike sidhotut/ eike Öliulle siueltyt.
Hamasta kantapäästä niin lakipäähän asti/ eipä mitään terweyttä hänessä ole. Waan haawa ja sinimarja ja wiharakot/ jotka eiwät ole ommellut/ eikä sidotut/ eikä öljyllä siwellyt.
1:7 * Teiden Maan ombi autiana/ teiden Caupungit ouat tulella poltetut. Mucalaiset ylessöuet teiden Pellon teiden silmein edes/ ia ombi autia/ ninquin se/ ioca Mucalaisilda radheltu ombi.
Teidän maan ompi autiona/ teidän kaupungit owat tulella poltetut. Muukalaiset ylössyöwät teidän pellon teidän silmäin edessä/ ja ompi autio/ niinkuin se/ joka muukalaisilta raadeltu ompi.
1:8 Mutta mite wiele iellens onopi Zionin Tytterest/ se on ninquin * Lectimaia Winatarhas/ ia ninquin iocu Hacomaia Sengipellossa/ Ninquin iocu häuitettu Caupungi.
Mutta mitä wielä jällens onpi Zionin tyttärestä/ se on niinkuin lehtimaja wiinitarhassa/ ja niinkuin joku hakomaja sänkipellossa./ Niinkuin joku häwitetty kaupunki.
1:9 Ellei se HERRA Zebaoth meille iotakin wähe annais ylitziedhe/ Nin me olisima quin Sodoma/ ia Gomorran caltaiset.
Ellei se HERRA Zebaoth meille jotakin wähää antaisi ylitsejäädä/ Niin me olisimme kuin Sodoma/ ja Gomorran kaltaiset.
1:10 * Cwlcat HERRAN Sana/ te Pämiehet Sodomast/ ottacat coruijn meiden Jumalan Laki/ sine Canssa Gomorrasta.
Kuulkaat HERRAN Sana/ te päämiehet Sodomasta/ ottakaat korwiin meidän Jumalan laki/ sinä kansa Gomorrasta.
1:11 * Mite minulle teiden Wffrein palioudhest? sanopi HERRA/ Mine olen sijte Oinasten poltwffrist/ ia ninen Söttilesten rasuasta rauitettu/ ia en tottele wasicain/ Lambain ia Cauristen wertä.
Mitä minulle teidän uhrein paljoudesta? sanoopi HERRA/ Minä olen siitä oinasten polttouhrista/ ja niiden syöttilästen raswasta rawitettu/ ja en tottele wasikkain/ ja lampaiden ja kauristen werta.
1:12 Coska te ilmestytte minun Casuoni eten/ cuca sencaltaisita wati teiden käsisten/ ette te waellaisit minun Esihonesani?
Koska te ilmestytte minun kaswoni eteen/ kuka senkaltaisia waatii teidän käsistän/ että te waeltaisit minun esihuoneessani?
1:13 Elket sillen teiden Rocawffrian huckan edestoco/ Se haijuwffri ombi minulle yxi Cauhistos.
Älkäät silleen teidän ruokauhrian hukkaan edestuoko/ Se haju-uhri ompi minulle yksi kauhistus.
1:14 Site wttacuuta ia Sabbathia/ coska te cocon tuletta/ em mine kersi/ Sille te prucat nijsse Epeiumalten paluelust ia wäkiualta. Minun Sielun wihapi teiden Wttacuutan ia Juhlapeiuien/ mine olen nijste suuttunut/ mine wäsyn site kersieseni.
Sitä uuttakuuta ja Sabbattia/ koska te kokoon tulette/ en minä kärsi/ Sillä te pruukaat niissä epäjumalan palwelusta ja wäkiwaltaa. Minun sielun wihaapi teidän uuttakuutan ja juhlapäiwiän/ minä olen niistä suuttunut/ minä wäsyn sitä kärsiessäni.
1:15 Ja quin te paralans käsienne ylesnostat/ nin mine quitengin silmeni teiste poiskäennen. Ja waicka te palio rucolisitta/ em mine quitengan teite cwle/ Sille teiden * kädhen ouat Werta teunens.
Ja kuin te parhaallansa käsiänne ylösnostat/ niin minä kuitenkin silmäni teistä poiskäännän. Ja waikka te paljon rukoilisitte/ en minä kuitenkaan teitä kuule/ Sillä teidän käten owat werta täynnänsä.
1:16 * Peskät/ pudhastacat teiten/ poispangat teiden Paha menon minun Silemein edest.
Peskää/ puhdistakaat teitän/ poispankaat teidän paha menon minun silmäin edest.
1:17 Lackacat pahasta/ oppecat hyue tekemen/ etziket Oikiudhen ielkin. * Auttacat site alaspainettu/ Saattacat nijlle Oruoille Oikiutta/ ia auttacat Lesken asia/
Lakatkaat pahasta/ oppikaat hywää tekemään/ etsikäät oikeuden jälkeen. Auttakaat sitä alaspainettua/ Saattakaat niille orwoille oikeutta/ ja auttakaat lesken asiaa/
1:18 ia sijtte tulcat/ ia catzocam cummalla * Oikius on/ sanopi HERRA. Jos teiden Synnit wiele * Weriruskiat olisit/ nin heiden pite quitengin Lumi walkiaxi tuleman. Ja waicka he olisit ninquin Rosincaruaiset/ pite heiden quitengin ninquin Willa tuleman.
Ja sitten tulkaat/ ja katsokaamme kummalla oikeus on/ sanoopi HERRA. Jos teidän synnit wielä weriruskeat olisit/ niin heidän pitää kuitenkin lumiwalkeaksi tuleman. Ja waikka he olisit niinkuin ruosteenkarwaiset/ pitää heidän kuitenkin niinkuin willa tuleman.
1:19 Jos te minua cwlisitta/ nin teiden pidheis maan hywydhen nautitzeman.
Jos te minua kuulisitte/ niin teidän pitäisi maan hywyyden nautitseman.
1:20 Mutta ios te poisweltet/ ia oletta couacoruaiset/ nin Miecan pite teite ylessömen/ Sille sempe HERRAN sw puhupi.
Mutta jos te poiswältät/ ja olette kowakorwaiset/ niin miekan pitää teitä ylössyömän/ Sillä senpä HERRAN suu puhuupi.
1:21 * Quinga se tapactu/ ette se hurskas caupungi on Horaxi tullut? Hen oli teunens Oikiutta/ Wanhurskaus henesse asui/ Mutta nyt Murhaiat.
Kuinka se tapahtuu/ että se hurskas kaupunki on huoraksi tullut? Hän oli täynnänsä oikeutta/ Wanhurskaus hänessä asui/ Mutta nyt murhaajat.
1:22 Sinun Hopias ombi Cardhexi tullut/ ia sinun * Winas ombi wedhelle secoitettu.
Sinun hopeasi ompi karreksi tullut/ ja sinun wiinasi ompi wedellä sekoitettu.
1:23 Sinun * Pämiehes ouat wäret ia Warcain cumpanit/ Caiki he kernasti Lahia ottauat/ ia seisouat Andimiten ielkin. Nijlle Oruoille euet he Oikiutta tee/ ia Leskein Asia ei tule heiden eteens.
Sinun päämiehesi owat wäärät ja warkain kumppanit/ Kaikki he kernaasti lahjaa ottawat/ ja seisowat antimien jälkeen. Niille orwoille eiwät he oikeutta tee/ ja leskein asia ei tule heidän eteensä.
1:24 * Senteden sanopi se HERRA Jumala Zebaoth/ se Wäkeue Israelis/ O We/ Mine tadhon itzeni lohutta wiholisteni cautta/ ia minun wiholisteni * cautta wihan sammutta.
Sentähden sanoopi HERRA Jumala Zebaoth/ se wäkewä Israelissa/ Oi woi/ Minä tahdon itseni lohduttaa wihollisteni kautta/ ja minun wihollisteni kautta wihan sammuttaa.
1:25 Ja mine käennen minun Käteni sinun wastas/ ia sinun * Cardhes puchtaimaxi seliten/ ia caiken sinun Tinas poiswien.
Ja minä käännän minun käteni sinun wastaasi/ ja sinun karres puhtaimmaksi selitän/ ja kaiken sinun tinasi poiswien.
1:26 Ja saatan sinun * Domaris entisellens/ ia Radhimiehes ninquin alghustaki. Senperest sine cutzutaan wanhurskaxi Caupungixi/ ia toimelisexi caupungixi.
Ja saatan sinun tuomarisi entisellensä/ ja raatimiehesi niinkuin alustakin. Senperästä sinä kutsutaan wanhurskaaksi kaupungiksi/ ja toimelliseksi kaupungiksi.
1:27 Zion pite * Oikiudhen cautta lunastettaman/ ia henen fanginsa Wanhurskaudhen cautta.
Zion pitää oikeuden kautta lunastettaman/ ja hänen wankinsa wanhurskauden kautta.
1:28 Ette ne Ylitzekeumerit ia Syndiset ynne pite serietuxi tuleman/ ia iotca HERRAN ylenandauat/ huckuman.
Että ne ylitsekäymärit ja syntiset ynnä pitää särjetyksi tuleman/ ja jotka HERRAN ylenantawat/ hukkuman.
1:29 Sille heiden teuty häpien tulla * Tammein wooxi/ Joihin the lustina piditte/ ia häueistyxi tuleman ninen Yrtitarhain teden/ iotca te vloswalitzit.
Sillä heidän täytyy häpeään tulla tammein wuoksi/ Joihin te lystinä piditte/ ja häwäistyksi tuleman niiden yrttitarhain tähden/ jotka te uloswalitsit.
1:30 Coska te tulletta/ ninquin iocu Tammi quiuain Lectein cansa/ ia ninquin iocu Wedhetöin Yrtitarha.
Koska te tulette/ niinkuin joku tammi kuiwain lehtein kanssa/ ja niinkuin joku wedetöin yrttitarha.
1:31 Ja coska teiden * Warieluxen tulepi ninquin Roctimen neuchte/ ia teiden * tecona ninquin iocu Kipinä. Ja he molemat pite ynne ylessytytetyxi tuleman/ iota eikengen samuta.
Ja koska teidän warjeluksen tuleepi niinkuin rohtimen nöyhtä/ ja teidän tekonne niinkuin joku kipinä. Ja he molemmat ptää ynnä ylössytytetyksi tuleman/ jota eikenkään sammuta.


* Tammein ) Sille hen heiden Epeiumalanpalueluxens merkitze/ Sille Wijdhois/ Metzis ia Yrtitarhois Juttat ylesrakensit Altarit/ Ninquin Eskisen aican Clostrit techtin swrimaxi Jumalanpalueluxexi.
* Warieluxen/ Ei teille ole ychten nin swrta woima/ Ei ychten nin hyue töte eli Achkerutta/ iotca teite woiuat neite Pahoia wastan/ wariella.
Sille teme heiden Warieluxens/ oli heiden Epeiumalans/ ioinenga päle he tuskisans lootit ia vskalsit.
* Mutta heiden. Teconsa ) ioinenga päle he mös hädhesens turuasit.
Oli heiden erinomainen vloswalittu Jumalanpaluelus ia Epeiumalus/ quin mös caikilla iumalattomilla onopi.
Ennustos Christusen Seurakunnasta/ caikein Trötingistä/ ioca Judeasta algui.