Psalttari

XXV. Psalmi .

 

Dauidin Psalmi. On yxi Rucous/ ette me Uskossa pysysim/ ia Jumalan Sanan Rackaudhes/ ette mös Synnit andexiannetaisijn/ ia caiki meiden Elemen ia Teghonna olisit henelle keluoliset.

Ps 25:1 SInun ielkis HERRA/ mine ikeuöitzen.
Sinun jälkeesi HERRA/ minä ikäwöitsen.
Ps 25:2 Minun Jumalan sinun päles mine turuan/ ele salli minua häueiste/ Ettei minun Wiholiseni iloitzisi minun ylitzeni.
Minun Jumalani sinun päällesi minä turwaan/ älä salli minua häwäistä/ Ettei minun wiholliseni iloitsisi minun ylitseni.
Ps 25:3 Sille ettei yxiken häpien ala tule/ ioca sinua odhottapi/ Mutta ne irdhaliset Pilcaiat häpien saauat.
Sillä ettei yksikään häpeän alle tule/ joka sinua odottaapi/ Mutta ne irralliset pilkkaajat häpeän saawat..
Ps 25:4 HERRA osota minulle sinun Ties/ ia opeta minulle sinun Polghus.
HERRA osoita minulle sinun tiesi/ ja opeta minulle sinun polkusi.
Ps 25:5 Jodhata minua sinun Totutdhes/ ia opeta minua/ Sille sine olet se Jumala/ ioca minua autta/ ylipeiue mine sinua odhotan.
Johdata minua sinun totuudessasi/ ja opeta minua/ Sillä sinä olet se Jumala/ joka minua auttaa/ ylipäiwää minä sinua odotan.
Ps 25:6 Muista HERRA sinun Laupiudhes päle/ ia sinun Hywuydhes päle/ ioca Mailman alghusta on ollut.
Muista HERRA sinun laupiutesi päälle/ ja sinun hywyytesi päälle/ joka maailman alusta on ollut.
Ps 25:7 Ele muista minun Norudheni syndeie/ ia minun Ylitzekieumisiteni. Mutta muista minun päleni sinun Laupiudhes ielkin/ sinun hywuydhes tedhen HERRA.
Älä muista minun nuoruuteni syntiä/ ja minun ylitsekäymistäni. Mutta muista minun päälleni sinun laupiutesi jälkeen/ sinun hywyytesi tähden HERRA.
Ps 25:8 HERRA on hyue ia carski/ senteden hen saatta Synniset Tien päle.
HERRA on hywä ja karski/ sentähden hän saattaa syntiset tien päälle.
Ps 25:9 Hen iodhatta oikiasta sen Radholisen/ ia opetta nijte Siueite henen Tiehense.
Hän johdattaa oikiasta sen raadollisen/ ja opettaa niitä siweitä hänen tiehensä.
Ps 25:10 Caiki HERRAN tiet ouat sula Hywuys ia Totuus/ Nijllen iotca henen Lijtonsa ia Todhistuxens piteuet.
Kaikki HERRAN tiet owat sula hywyys ja totuus/ Niillen jotka hänen liittonsa ja todistuksensa pitäwät.
Ps 25:11 Sinun Nimes tedhen HERRA/ ole Armolinen minun Pahateconi päle/ Joca swri on.
Sinun nimesi tähden HERRA/ ole armollinen minun pahain tekoni päälle/ Joka suuri on.
Ps 25:12 Cuca on se/ ioca HERRA pelke? Sillen hen opetapi sen parahan Tien.
Kuka on se/ joka HERRAA pelkää? Sillen hän opettaapi sen parhaan tien.
Ps 25:13 Henen Sieluns pite Hywuydhes asuman/ ia henen Sickiens pite maan omistaman.
Hänen sielunsa pitää hywyydessä asuman/ ja hänen sikiänsä pitää maan omistaman.
Ps 25:14 HERRAN Salaisus on ninen seas/ iotca hende pelkeuet/ ia henen Litonsa hen heille ilmoitta.
HERRAN salaisuus on niiden seassa/ jotka häntä pelkääwät/ ja hänen liittonsa hän heille ilmoittaa.
Ps 25:15 Minun Silmeni HERRAAN pein alati catzouat/ Sille hen kiruotta wercosta minun Jalcani.
Minun silmäni HERRAAN päin alati katsowat/ Sillä hän kirwoittaa werkosta minun jalkani.
Ps 25:16 Käenne sinuas minun poleeni/ ia ole minulle Armolinen/ Sille mine olen Yxineinen ia Radholinen.
Käännä sinuas minun puoleeni/ ja ole minulle armollinen/ Sillä minä olen yksinäinen ja raadollinen.
Ps 25:17 Minun sydhemeni Murhet ouat moninaiset/ wie sis minua pois minun Tuskistani.
Minun sydämeni murheet owat moninaiset/ wie siis minua pois minun tuskistani.
Ps 25:18 Catzos minun Waiuasudheni ia Radholisudheni poleen/ ia andexianna caiki minun Syndini.
Katsos minun waiwaisuuteni ja raadollisuuteni puoleen/ ja anteeksi anna kaikki minun syntini.
Ps 25:19 Catzos/ quin monda Wiholista minulla on/ ia sulast Cateudhesta he minua wihauat.
Katsos/ kuin monta wihollista minulla on/ ja sulasta kateudesta he minua wihaawat.
Ps 25:20 Wariele minun Sielun ia wapadha minua/ ele laske minua häpiehen/ Sille sinuhun mine turuan.
Warjele minun sieluni ja wapahda minua/ älä laske minua häpeähän/ Sillä sinuhun minä turwaan.
Ps 25:21 Cochtus ia Oikius warielkon minua/ Sille mine odhotan sinua.
Kohtuus ja oikeus warjelkoon minua/ Sillä minä odotan sinua.
Ps 25:22 Jumala pästekön Israelin/ caikista henen tuskistans.
Jumala päästäköön Israelin/ kaikista hänen tuskistansa.