Psalttari

XCVI. Psalmi .

 

On samast Asiast/ quin Se entinen Psalmi/ Christusest ia henen Waldakunnastans/ yli caiken Maan pirin leuitetteue/ ia Caikis Pacanoissa/ ia Manapi kijtoxehen/ ioca seiso Lahiain wfframises/ se on/ Jumalan pelghos/ Cumardhoxes/ ia henen Nimens sarnamises/ Ette Christus ombi se Kuningas/ ioca wanhurskaudhes domitzepi/ se on/ Synnit andexianda ilman Ansiota/ ia wanhurskautta. Quin hen päldiskein sanois. Menget caikeen Mailmaan/ ia sarnacat Euangelium caikille Loodhuille. Sille se ombi se Wsi Weisu ia Sarna/ sijte armolisesta Syndien Andexiandamisest Christusen teden.

Ps 96:1 VEisakat HERRALLE yxi Usi Weisu/ Weisaca HERRALLE caiki Mailma.
Weisatkaat HERRALLE yksi uusi weisu/ Weisatkaa HERRALLE kaikki maailma.
Ps 96:2 Weisacat HERRALLE/ ia kijtteket henen Nimense/ Sarnacat peiue piuelde henen Terueyttens.
Weisatkaat HERRALLE/ ja kiittäkään hänen nimeänsä/ Saarnatkaat päiwä päiwältä hänen terweyttänsä.
Ps 96:3 Yleslukecat Pacanain seas henen Cunnians/ caikein Canssain seas henen Ihmeitens.
Ylöslukekaat pakanain seassa hänen kunniansa/ kaikkein kansain seassa hänen ihmeitänsä.
Ps 96:4 Sille se HERRA ombi swri/ ia sangen Kijtettepe/ Ihmelinen caikein Jumaloitten ylitze.
Sillä se HERRA ompi suuri/ ja sangen kiitettäwä/ Ihmeellinen kaikkein jumalattomien ylitse.
Ps 96:5 Sille caiki ne Canssain Jumalat/ ouat Epeiumalat/ Mutta HERRA ombi Taiuat tehnyt.
Sillä kaikki ne kansain jumalat/ owat epäjumalat/ Mutta HERRA ompi taiwaat tehnyt.
Ps 96:6 Se seiso caunista ia cunnilisesta henen edhesens/ Ja keupi wäkeuellisest ia sulaisest henen Pyhydhessens.
Se seisoo kauniisti ja kunniallisesti hänen edessänsä/ Ja käypi wäkewällisesti ja sulaisesti hänen pyhyydessänsä.
Ps 96:7 Te Canssat adestoocat HERRALLE/ Edestoocat HERRALLE Cunnia ia woima.
Te kansat edestuokaat HERRALLE/ Edestuokaat HERRALLE kunnia ja woima.
Ps 96:8 Edestoocat HERRALLE henen Nimens Cunnia/ edestoocat Lahioia/ ia tulcat henen Esihonesenssa.
Edestuokaat HERRALLE hänen nimensä kunnia/ edestuokaat lahjoja/ ja tulkaat hänen esihuoneeseensa.
Ps 96:9 Cumartacat HERRA pyhes Caunistoxes/ Pelietken hende caiki Mailma.
Kumartakaat HERRAA pyhässä kaunistuksessa/ Peljätkään häntä kaikki maailma.
Ps 96:10 Sanocat Pacanain seas/ Ette se HERRA Kuningas liene/ Ja pitepi Waldakunnans/ nin leuielde quin Mailma on/ walmistettu/ ette sen pysymen pite/ Ja domitzepi Canssan oikein.
Sanokaat pakanain seassa/ että se HERRA kuningas lienee/ ja pitääpi waltakuntansa/ niin leweältä kuin maaima on/ walmistettu/ että sen pysymän pitää/ ja tuomitseepi kansan oikein.
Ps 96:11 Taiuaat riemuitkan ia Maa iloikaan/ Meri pauhacan/ ia mike sielle siselle on.
Taiwaat riemuitkaan ja maa iloitkaan/ Meri pauhatkaan/ ja mikä siellä sisällä on.
Ps 96:12 Kedhot olcat iloiset/ ia Caiki quin sen päle ouat/ ia ihastucan caiki Puudh Metzisse.
Kedot olkaat iloitse/ ja kaikki kuin sen päällä owat/ ja ihastukaan kaikki puut metsissä.
Ps 96:13 HERRAN edhesse/ sille hen tulepi/ Sille hen tulepi domitzeman Maan.
HERRAN edessä/ sillä hän tuleepi/ Sillä hän tuleepi tuomitseman maan.
Ps 96:14 Henen pite sen Maan pirin domitzeman Wanhurskaudhesa/ Ja Canssat henen Totudhellans.
Hänen pitää sen maanpiirin tuomitseman wanhurskaudessa/ Ja kansat hänen totuudellansa.