Psalttari

XXI. Psalmi.

Ombi sen entisen caltainen/ ioca todhistapi Kuningan hallituxen ia warielluxen oleuan Jumalan lahian/ Waan hen erinomaisest puhupi Christusest ia henen Waldakunnastans.

Ps 21:1 Dauidin Psalmi edelweisattapa.
Dawidin psalmi edeltäweisattawa.
Ps 21:2 HERRA/ Se Kuningas riemuitze sinun woimasas/ ia quinga sangen hen iloitze sinun Auustas.
HERRA/ Se kuningas riemuitsee sinun woimassasi/ ja kuinka sangen hän iloitsee sinun awustasi.
Ps 21:3 Henen sydhemens halun sine annat henelle/ ia et sine kiellyt mite henen Suuns anopi. Sela.
Hänen sydämensä halun sinä annat hänelle/ ja et sinä kieltänyt mitä hänen suunsa anoopi. Sela.
Ps 21:4 Sine ennetet henen hyuelle Siughnauxella/ sine panet cullaisen Crunun henen Pääns päle.
Sinä ennätät hänen hywällä siunauksella/ sinä panet kultaisen kruunun hänen päänsä päälle.
Ps 21:5 Hen anoi Eleme sinulda/ nin sine annat henelle pitken elemen aina ia ijancaikisesta.
Hän anoi elämää sinulta/ niin sinä annat hänelle pitkän elämän aina ja iankaikkisesti.
Ps 21:6 Henelle ombi swri Cunnia sinun Auustas/ sine panet ylistoxen ia caunistoxen henen pälens.
Hänellä ompi suuri kunnia sinun awustasi/ sinä panet ylistyksen ja kaunistuksen hänen päällensä.
Ps 21:7 Sille sine asetadh henen hyuestisiughnauxexi ijancaikisesta/ sine ilahutat henen sinun Casuos ilolla.
Sillä sinä asetat hänen hywästi siunaukseksi iankaikkisesti/ sinä ilahutat hänen sinun kaswosi ilolla.
Ps 21:8 Sille se Kuningas toiuopi HERRAN päle/ ia sen Ylimeisen Laupiudhes eipe hen horiu.
Sillä se kuningas toiwoopi HERRAN päälle/ ja sen ylimmäisen laupiudessa eipä hän horju.
Ps 21:9 Sinun Kätes leutepi caiki sinun Wiholises/ Sinun Oikia kätes leutepi/ iotca sinua cadhectiuat.
Sinun kätesi löytääpi kaikki sinun wihollisesi/ Sinun oikia kätesi löytääpi/ jotka sinua kadehtiwat.
Ps 21:10 Sine panet heite ninquin Cwman wgnin/ coskas sihen catzot/ HERRAN pite heite ylesnielemen wihasans/ Tulen pite heite ylessömen.
Sinä panet heitä niinkuin kuumaan uuniin/ koskas siihen katsot/ HERRAN pitää heitä ylösnielemän wihassansa/ Tulen pitää heitä ylössyömän.
Ps 21:11 Heiden hedhelmens sine cadhotat Maan pälde/ ia heiden Siemenens Inhimisten lapsist.
Heidän hedelmänsä sinä kadotat maan päälle/ ja heidän siemenensä ihmisten lapsista.
Ps 21:12 Sille he aiattelit sinulle paha tedhexens/ ia teit site Neuuo/ iota ei woinet teutte.
Sillä he ajattelit sinulle pahaa tehdäksensä/ ja teit sitä neuwoa/ jota ei woineet täyttää.
Ps 21:13 Sille sine teet heite olcapääxi/ ia tarcoitat ienteles heiden Casuoans wastan.
Sillä sinä teet heitä olkapääksi/ ja tarkoitat jänteelläsi heidän kaswoansa wastaan
Ps 21:14 HERRA yliste sinuas sinun wäkewuydheses/ nin me weisam ia kijtem sinun Woimas.
HERRA ylistä sinuas sinun wäkewyydessäsi/ niin me weisaamme ja kiitämme sinun woimaasi.

XXII. Psalmi.

On yxi Ennustos Christusen Kersimisest/ Colemasta ia Ylesnousemisesta/ ia henen Waldakunnastans.

Ps 22:1 Dauidin Psalmi edelweisattapa/ sijte Peurasta/ iota warhaisen weijuteen.
Dawidin psalmi edeltäweisattawa/ siitä peurasta/ jota warhaisin wäijytään.
Ps 22:2 MInun Jumalan minun Jumalan/ mixis minun ylenannoit? Mine tosin parghun/ Waan minun Apun on caukana.
Minun Jumalani minun Jumalani/ miksi minun ylenannoit? Minä tosin parun/ Waan minun apuni on kaukana
Ps 22:3 Minun Jumalan/ Peiuelle mine hwdhan/ ia et sine wasta/ ia en mös öölle waikene.
Minun Jumalani/ Päiwällä minä huudan/ ja et sinä wastaa/ ja en myös yöllä waikene.
Ps 22:4 Mutta sine olet Pyhe/ Sine ioca asut Israelin kijtoxen seas.
Mutta sinä olet pyhä/ Sinä joka asut Israelin kiitoksen seassa.
Ps 22:5 Meidhen Iset toiuoit sinun päles/ Ja quin he toiuoit/ nin sine wapadhit heite.
Meidän isät toiwoit sinun päällesi/ ja kuin he toiwoit/ niin sinä wapahdit heitä.
Ps 22:6 Sinun tyges he hwdhit/ ia tulit wapadhetuxi/ sinuhun he toiuoit/ ia eiuet tulleet häpiehen.
Sinun tykösi he huusit/ ja tulit wapahdetuksi/ sinuhun he toiwoit/ ja eiwät tulleet häpeähän.
Ps 22:7 Mutta mine olen yxi mato/ ia ei Inhiminen/ yxi Inhimisten pilca/ ia Canssan ylencatze.
Mutta minä olen yksi mato/ ja ei ihminen/ yksi ihmisten pilkka/ ja kansan ylenkatse.
Ps 22:8 Caiki iotca minua näkeuet/ häueiseuet minua/ wäristeleuet hwlians ia pääns pudhistauat.
Kaikki jotka minua näkewät/ häwäisewät minua/ wääristelewät huuliansa ja päänsä pudistawat.
Ps 22:9 Hen walittapi HERRALLE/ hen wapactakon henen/ hen auttakon hende/ ios hen mielisty henehen.
Hän walittaapi HERRALLE/ hän wapahtakoon hänen/ hän auttakoon häntä/ jos hän mielistyy hänehen
Ps 22:10 Sille sine olet minun wloswetenyt Eiteni codhusta/ Sine olit minun Turuan/ coska mine wiele Eiteni Rinnalla olin.
Sillä sinä olet minut ylöswetänyt äitini kohdusta/ Sinä olit minun turwani/ koska minä wielä äitini rinnalla olin.
Ps 22:11 Sinun päles mine heitettu olen Eitini Codhusta/ Sine olet minun Jumalan hamast minun Eiteni Codhusta.
Sinun päällesi minä heitetty olen äitini kohdusta/ Sinä olet minun Jumalani hamasta minun äitini kohdusta.
Ps 22:12 Ele caukana ole minun tyköeni/ Sille adhistos on lesse/ Sille ettei ole yxiken Auttaia.
Älä kaukana ole minun tyköäni/ Sillä ahdistus on läsnä/ Sillä ettei ole yksikään auttaja.
Ps 22:13 Swret Mullit ouat minun ymberipirittenyet/ Lihauat Häriet minun ymberinskieritit.
Suuret mullit owat minun ympäri piirittäneet/ Lihawat härät minua ympärinskieritit.
Ps 22:14 Heiden kitans he auasit minua wastan/ ninquin ratelia ia kilijuua Jalopeura.
Heidän kitansa he awasit minua wastaan/ niinkuin raatelija ja kiljuwa jalopeura.
Ps 22:15 Ninquin wesi mine olen wloskaattu/ ia haiotetudh ouat Caiki minun Luuni/ Minun sydhemen on ninquin sulattu Medhenwaha/ keskel minun Rumistani.
Niinkuin wesi minä olen uloskaadettu/ ja hajoitetut owat kaikki minun luuni/ Minun sydämeni on niinkuin sulatettu medenwaha/ keskellä minun ruumistani.
Ps 22:16 Minun Woimani ouat poisquiuetudh ninquin Crwsinmuru/ ia minun Kielen tartui minun Lakeheni/ ia sine panet minun Coleman tomuhun.
Minun woimani owat poiskuiwettunut niinkuin kruusinmuru/ ja minun kieleni tarttui minun lakeheni/ ja sinä panet minun kuoleman tomuhun.
Ps 22:17 Sille Coirat ouat minun ymberipirittenyet/ ia ninen Julmain parui asetti henens minun ymberilleni/ He leuistit minun käteni ia minun Jalcani.
Sillä koirat owat minun ympäri piirittäneet/ ja niiden julmain parwi asetti hänensä minun ympärilleni/ He läwistit minun käteni ja minun jalkani.
Ps 22:18 Mine lukisin caiki minun Jäseneni/ Mutta he catzelit ia näit * ihastuxens minussa.
Minä lukisin kaikki minun jäseneni/ Mutta he katselit ja näit ihastuksensa minussa.
Ps 22:19 He iacauat heillens minun Waatteni/ ia heitteuet Aruan minun Hameni päle.
He jakawat heillensä minun waatteeni/ ja heittäwät arwan minun hameeni päälle.
Ps 22:20 Mutta sine HERRA ele caukana ole/ Minun Wäkewuydhen rienne minun Auxeni.
Mutta sinä HERRA älä kaukana ole/ Minun wäkewyyteni riennä minun awukseni.
Ps 22:21 Pelasta minun Sielun Miecasta/ ia Coirain käsiste minun ainocaisen.
Pelasta minun sieluni miekasta/ ja koirain käsistä minun ainokaisen.
Ps 22:22 Wapadha minua Jalopeuran Suusta/ ia pääste minua nijste Yxisaruillisist.
Wapahda minua jalopeurain suusta/ ja päästä minua niistä yksisarwillisista.
Ps 22:23 Mine sarnan sinun Nimees Welijlleni/ Mine ylisten sinua keskel Seurakunda.
Minä saarnaan sinun nimeesi weljilleni/ minä ylistän sinua keskellä seurakuntaa.
Ps 22:24 Ylisteket HERRA te iotca hende pelket/ coco Jacobin Siemen cunnioittakon hende/ ia hende cauattakon caiki Israelin siemen.
Ylistäkäät HERRAA te jotka häntä pelkäät/ koko Jakobin siemen kunnioittakaan häntä/ ja häntä kawahtakoon kaikki Israelin siemen.
Ps 22:25 Sille eipe hen hylienyt eike ylencatzonut sen Kieuhen radholisutta/ eike heneste Casuoans poiskendenyt/ ia quin se henen tygens hwsi/ cwldeli hen site.
Sillä eipä hän hyljännyt eikä ylenkatsonut sen köyhän raadollisuutta/ eikä hänestä kaswoansa poiskääntänyt/ ja kuin se hänen tykönsä huusi/ kuunteli hän sitä.
Ps 22:26 Sinua mine tadhon yliste swres Seurakunnas/ mine maxan Lupauxeni heiden eteens/ iotca hende pelkeuet.
Sinua minä tahdon ylistää suuressa seurakunnassa/ minä maksan lupaukseni heidän eteensä/ jotka häntä pelkääwät.
Ps 22:27 Ne Radholiset pite sömen ia rauituxi tuleman/ Ja ne iotca HERRA etziuet/ pite hende ylistemen/ Heiden sydhemens pite ijancaikisesta elemen.
Ne raadolliset pitää syömän ja rawituksi tuleman/ Ja ne jotka HERRAA etsiwät/ pitää häntä ylistämän/ Heidän sydämensä pitää iankaikkisesti elämän.
Ps 22:28 Muistetakaan caiken Mailman ärijn/ ette he käenneisit heitens HERRAN tyge/ ia henen eteens cumartakan caiki Pacanain Sucukunnat.
Muistettakaan kaiken maailman ääriin/ että hän kääntäisit heitänsä HERRAN tykö/ ja hänen eteensä kumartakaan kaikki pakanain sukukunnat.
Ps 22:29 Sille ette HERRALLA onopi yxi Waldakunda/ ia hen wallitze Pacanain seas.
Sillä että HERRALLA onpi yksi waltakunta/ ja hän wallitsee pakanain seassa.
Ps 22:30 Caiki Lihauat maan päle pite sömen ia cumartaman/ henen eteens poluians notkistauat/ caiki iotca tomusa macauat/ ia iotca surusans eleuet.
Kaikki lihawat maan päällä pitää syömän ja kumartaman hänen eteensä polwiansa notkistawat/ kaikki jotka tomussa makaawat/ ja jotka surussansa eläwät.
Ps 22:31 Henen pite saaman Siemenen/ ioca hende paluelepi/ HERRASTA pite ilmoitettaman Lasten lapsihin.
Hänen pitää saaman siemenen/ joka häntä palweleepi/ HERRASTA pitää ilmoitettaman lasten lapsihin.
Ps 22:32 He tuleuat ia henen Wanhurskauttans sarnauat/ syndyuelle Canssalle/ ette hen site teke.
He tulewat ja hänen wanhurskauttansa saarnaawat/ syntywälle kansalla/ että hän sitä tekee.

XXIII. Psalmi.

Dauidin Psalmi. On yxi Kijtossana/ Elatoxen/ Warieloxen ia Hallitzemisen tedhen.

Ps 23:1 HERRA on minun Paimenen/ ei miten minulta pwtu.
Herra on minun paimenen/ ei mitään minulta puutu.
Ps 23:2 Hen caitzepi minua wiherieises Nitys/ ia wiepi minun wirgottouan Wedhen tyge.
Hän kaitseepi minua wiheriäisissä niityssä/ ja wiepi minun wirwoittawan weden tykö.
Ps 23:3 Minun Sieluni hen wirgotta/ Hen wiepi minun oikialle Tielle/ henen Nimens tedhen.
Minun sieluni hän wirwoittaa/ Hän wiepi minun oikealle tielle/ hänen nimensä tähden.
Ps 23:4 Ja waicka mine waellaisin pimies Laxos/ em mine pelkeisi miteken pahutta/ Ettes olet minun cansani/ Sinun Capulas ia Sauwas minun tukeeuat.
Ja waikka minä waeltaisin pimeässä laaksossa/ en minä pelkäisi mitäkään pahuutta/ Ettäs olet minun kanssani/ Sinun kapulasi ja sauwasi minua tukewat.
Ps 23:5 Sine walmistat minua warten Peudhen/ minun Wiholisteni wastan/ Sine woitelet Öliulle minun Pääni/ ia sine skencket teuteen minun eteeni.
Sinä walmistat minua warten pöydän/ minun wihollistani wastaan/ Sinä woitelet öljyllä minun pääni/ ja sinä skencket (panet) täyteen minun eteeni.
Ps 23:6 Hywyys tosin ia Laupius noutauat minua caiken minun eliaicani/ Ja minun pite asuman HERRAN Hoonesa ijancaikisesta.
Hywyys tosin ja laupius noutawat minun kaikessa minun elinaikani/ Ja minun pitää asuman HERRAN huoneessa iankaikkisesti.

XXIV. Psalmi.

Dauidin Psalmi. On yxi Ennustos Jumalan Seurakunnast/ ioca caikest Mailmast pite coottaman/ Abrahamin Lupauxen ielkin. Ja neuuotan Esiuallat ette he sen Cunnian Kuningan Christusen/ omistaisit.

Ps 24:1 HERRAN ombi Maa/ ia caiki quin henesse ouat/ se Maanpiri ia mitke sen päle asuuat.
Herran ompi maa/ ja kaikki kuin hänessä owat/ se maanpiiri ja mitkä sen päällä asuwat.
Ps 24:2 Sille hen on perustanut sen Merten päle/ ia Wirtain päle sen walmistanut.
Sillä hän on perustanut sen merten päälle/ ja wirtain päälle sen walmistanut.
Ps 24:3 Cuca ylesastupi HERRAN Woren päle? ia cuca taita seiso henen Pyhes Siassans?
Kuka ylösastuupi HERRAN wuoren päälle? ja kuka taitaa seisoa hänen pyhässä sijassansa?
Ps 24:4 Jolla wighattomat Kädhet ouat/ ia pudhas sydhemeste on/ ioca ei halaia irdhalisia Oppia/ eike wärin wanno.
Jolla wiattomat kädet owat/ ja puhdas sydämestä on/ joka ei halaja irrallisia oppeja/ eikä wäärin wanno.
Ps 24:5 Se saapi Siugnauxen HERRALDA/ ia Wanhurskaudhen henen Terueydhens Jumalalda.
Se saapi siunauksen HERRALTA/ ja wanhurskauden hänen terweytensä Jumalalta.
Ps 24:6 Teme ombi se Sucukunda ioca henen ielkins etzipi/ Joca kysypi sinun Casuoas Jacob. Sela.
Tämä ompi se sukukunta joka hänen jälkeensä etsii/ Joka kysyypi sinun kaswojasi Jakob. Sela.
Ps 24:7 Tehket Portit auaraxi/ ia ne Ouet mailmas corckiaxi/ ette se Cunnian Kuningas siselmenis.
Tehkäät portit awaraksi/ ja ne owet maailmassa korkiaksi/ että se kunnian kuningas sisälle menisi.
Ps 24:8 Cuca ombi se sama Cunnian Kuningas? Se on se HERRA/ wäkeue ia woimalinen/ Se HERRA woipa Sodhas.
Kuka ompi se sama kunnian kuningas? Se on HERRA/ wäkewä ja woimallinen/ Se HERRA woipa sodassa.
Ps 24:9 Tehket Portit auaraxi/ ia ne Ouet mailmas corkiaxi/ ette se Cunnian Kuningas siselmenis.
Tehkäät portit awaraksi/ ja ne owet maailmassa korkiaksi/ että se Kunnian Kuningas sisälle menisi.
Ps 24:10 Cuca ombi se sama Cunnian Kuningas? Se on se HERRA Zebaoth/ Hen ombi se Cu'nian Kuningas. Sela.
Kuka ompi se sama Kunnian Kuningas? Se on HERRA Zebaoth/ Hän ompi se Kunnian Kuningas. Sela.

XXV. Psalmi.

Dauidin Psalmi. On yxi Rucous/ ette me Uskossa pysysim/ ia Jumalan Sanan Rackaudhes/ ette mös Synnit andexiannetaisijn/ ia caiki meiden Elemen ia Teghonna olisit henelle keluoliset.

Ps 25:1 SInun ielkis HERRA/ mine ikeuöitzen.
Sinun jälkeesi HERRA/ minä ikäwöitsen.
Ps 25:2 Minun Jumalan sinun päles mine turuan/ ele salli minua häueiste/ Ettei minun Wiholiseni iloitzisi minun ylitzeni.
Minun Jumalani sinun päällesi minä turwaan/ älä salli minua häwäistä/ Ettei minun wiholliseni iloitsisi minun ylitseni.
Ps 25:3 Sille ettei yxiken häpien ala tule/ ioca sinua odhottapi/ Mutta ne irdhaliset Pilcaiat häpien saauat.
Sillä ettei yksikään häpeän alle tule/ joka sinua odottaapi/ Mutta ne irralliset pilkkaajat häpeän saawat..
Ps 25:4 HERRA osota minulle sinun Ties/ ia opeta minulle sinun Polghus.
HERRA osoita minulle sinun tiesi/ ja opeta minulle sinun polkusi.
Ps 25:5 Jodhata minua sinun Totutdhes/ ia opeta minua/ Sille sine olet se Jumala/ ioca minua autta/ ylipeiue mine sinua odhotan.
Johdata minua sinun totuudessasi/ ja opeta minua/ Sillä sinä olet se Jumala/ joka minua auttaa/ ylipäiwää minä sinua odotan.
Ps 25:6 Muista HERRA sinun Laupiudhes päle/ ia sinun Hywuydhes päle/ ioca Mailman alghusta on ollut.
Muista HERRA sinun laupiutesi päälle/ ja sinun hywyytesi päälle/ joka maailman alusta on ollut.
Ps 25:7 Ele muista minun Norudheni syndeie/ ia minun Ylitzekieumisiteni. Mutta muista minun päleni sinun Laupiudhes ielkin/ sinun hywuydhes tedhen HERRA.
Älä muista minun nuoruuteni syntiä/ ja minun ylitsekäymistäni. Mutta muista minun päälleni sinun laupiutesi jälkeen/ sinun hywyytesi tähden HERRA.
Ps 25:8 HERRA on hyue ia carski/ senteden hen saatta Synniset Tien päle.
HERRA on hywä ja karski/ sentähden hän saattaa syntiset tien päälle.
Ps 25:9 Hen iodhatta oikiasta sen Radholisen/ ia opetta nijte Siueite henen Tiehense.
Hän johdattaa oikiasta sen raadollisen/ ja opettaa niitä siweitä hänen tiehensä.
Ps 25:10 Caiki HERRAN tiet ouat sula Hywuys ia Totuus/ Nijllen iotca henen Lijtonsa ia Todhistuxens piteuet.
Kaikki HERRAN tiet owat sula hywyys ja totuus/ Niillen jotka hänen liittonsa ja todistuksensa pitäwät.
Ps 25:11 Sinun Nimes tedhen HERRA/ ole Armolinen minun Pahateconi päle/ Joca swri on.
Sinun nimesi tähden HERRA/ ole armollinen minun pahain tekoni päälle/ Joka suuri on.
Ps 25:12 Cuca on se/ ioca HERRA pelke? Sillen hen opetapi sen parahan Tien.
Kuka on se/ joka HERRAA pelkää? Sillen hän opettaapi sen parhaan tien.
Ps 25:13 Henen Sieluns pite Hywuydhes asuman/ ia henen Sickiens pite maan omistaman.
Hänen sielunsa pitää hywyydessä asuman/ ja hänen sikiänsä pitää maan omistaman.
Ps 25:14 HERRAN Salaisus on ninen seas/ iotca hende pelkeuet/ ia henen Litonsa hen heille ilmoitta.
HERRAN salaisuus on niiden seassa/ jotka häntä pelkääwät/ ja hänen liittonsa hän heille ilmoittaa.
Ps 25:15 Minun Silmeni HERRAAN pein alati catzouat/ Sille hen kiruotta wercosta minun Jalcani.
Minun silmäni HERRAAN päin alati katsowat/ Sillä hän kirwoittaa werkosta minun jalkani.
Ps 25:16 Käenne sinuas minun poleeni/ ia ole minulle Armolinen/ Sille mine olen Yxineinen ia Radholinen.
Käännä sinuas minun puoleeni/ ja ole minulle armollinen/ Sillä minä olen yksinäinen ja raadollinen.
Ps 25:17 Minun sydhemeni Murhet ouat moninaiset/ wie sis minua pois minun Tuskistani.
Minun sydämeni murheet owat moninaiset/ wie siis minua pois minun tuskistani.
Ps 25:18 Catzos minun Waiuasudheni ia Radholisudheni poleen/ ia andexianna caiki minun Syndini.
Katsos minun waiwaisuuteni ja raadollisuuteni puoleen/ ja anteeksi anna kaikki minun syntini.
Ps 25:19 Catzos/ quin monda Wiholista minulla on/ ia sulast Cateudhesta he minua wihauat.
Katsos/ kuin monta wihollista minulla on/ ja sulasta kateudesta he minua wihaawat.
Ps 25:20 Wariele minun Sielun ia wapadha minua/ ele laske minua häpiehen/ Sille sinuhun mine turuan.
Warjele minun sieluni ja wapahda minua/ älä laske minua häpeähän/ Sillä sinuhun minä turwaan.
Ps 25:21 Cochtus ia Oikius warielkon minua/ Sille mine odhotan sinua.
Kohtuus ja oikeus warjelkoon minua/ Sillä minä odotan sinua.
Ps 25:22 Jumala pästekön Israelin/ caikista henen tuskistans.
Jumala päästäköön Israelin/ kaikista hänen tuskistansa.

XXVI. Psalmi.

Dauidin Psalmi. On yxi Rucous wastan Seurakunnan ia Euangeliumin Wiholisia.

Ps 26:1 HERRA saata minulle Oikeus/ Sille mine olen Wighatoin. Mine toiuon HERRAN päle/ senteden em mine lange.
HERRA saata minulle oikeus/ Sillä minä olen wiatoin. Minä toiwon HERRAN päälle/ sentähden en minä lankea.
Ps 26:2 Coettele minua HERRA/ ia kiusa minua/ tutkistele minun Munaskuni ia minun Sydhemen.
Koettele minua HERRA/ ja kiusaa minua/ tutkiskele minun munaskuuni ja minun sydämein.
Ps 26:3 Sille sinun Hywuydhes on minun Silmeini edes/ ia mine waellan sinun Totudhessas.
Sillä sinun hywyytesi on minun silmäini edes/ ja minä waellan sinun totuudessasi.
Ps 26:4 Em mine istu ninen turhain Inhimisten seas/ enge seura ninen Jumalattomain cansa.
En minä istu niiden turhain ihmisten seassa/ enkä seuraa niiden jumalattomain kanssa.
Ps 26:5 Mine wihan ninen Pahain Seurakunda/ enge istu ninen Jumalattomain tykene.
Minä wihaan niiden pahain seurakuntaa/ enkä istu niiden jumalattomain tykönä.
Ps 26:6 Mine pesen käteni wighattomises/ ia pidhen itzeni HERRA/ sinun Altaris tyge.
Minä pesen käteni wiattomuudessa/ ja pidän itseni HERRA/ sinun alttarisi tykö.
Ps 26:7 Cussa cwllan Kijtossanan äni/ ia caiki sinun Ihmees sarnatan.
Kussa kuullaan kiitossanan ääni/ ja kaikki sinun ihmeesi saarnataan.
Ps 26:8 HERRA/ mine racastin sinun * Hoones asumista/ ia site Sia/ iossa sinun Cunnias asupi.
HERRA/ minä rakastan sinun huoneessa asumista/ ja sitä sijaa/ jossa sinun kunniasi asuupi.
Ps 26:9 Ele poistemma minun Sieluani ninen Synneisten cansa/ taicka minun hengeeni ninen Werenahneten cansa.
Älä poistempaa minun sieluani niiden syntisten kanssa/ taikka minun henkeäni niiden werenahneitten kanssa.
Ps 26:10 Jotca pahain Joontein cansa ymberinskeuuet/ ia kernasti ottauat Lahioia.
Jotka pahain juonten kanssa ympärinskäywät/ ja kernaasti ottawat lahjoja.
Ps 26:11 Mutta mine waellan minun Wighattomudesani/ päste minua/ ia ole minulle armolinen.
Mutta minä waellan minun wiattomuudessani/ päästä minua/ ja ole minulle armollinen.
Ps 26:12 Minun Jalcan kieupi oikiasti/ mine tadhon kijtte sinua HERRA Seurakunnissa.
Minun jalkani käypi oikiasti/ minä tahdon kiittää sinua HERRA seurakunnissa.

XXVII. Psalmi.

Dauidin Psalmi. On Jalo Kijtossana/ Ensimeises pooles/ entisen wapatoxen tedhen/ Toises rucoellan ette Jumalan Sanas Pysyteisein Ouat mös tesse monet hyuet Lohutoxet.

Ps 27:1 HERRA on minun Walijstoxen ia minun Terueydhen/ ketä mine pelken? HERRA on minun Hengeni wäkewys/ Kennen edes mine wapisen?
HERRA on minun walistukseni ja minun terweytein/ ketä minä pelkään? HERRA on minun henkeni wäkewyys/ Kenen edessä minä wapisen?
Ps 27:2 Senteden ehke ne Pahat/ minun Wainoliseni ia Wiholiseni/ lehestyuet minun Lihani sömen/ heiden teuty heitens loukata ia langeta.
Sentähden ehkä ne pahat/ minun wainolliseni ja wiholliseni/ lähestywät minun lihaani syömään/ heidän täytyy heitänsä loukata ja langeta.
Ps 27:3 Ja waicka iocu Sotawäki scantzaisi minua wastan/ nin eipe minun Sydhemen senwoxi pelkeisi. Ja ios Sota ylesnousis minua wastan/ Henehen sijttekin mine turuan.
Ja waikka joku sotawäki skantzaisi minua wastaan/ niin eipä minun sydämeni sen wuoksi pelkäisi. Ja jos sota ylösnousisi minua wastaan/ Hänehen sittenkin minä turwaan.
Ps 27:4 Ychte mine HERRALDA anon/ ionga mine kernasti pidheisin/ Ette mine asuisin HERRAN Hoonessa caiki minun Eliaicani/ Ette mine näkisin sen HERRAN Jumalan caunin Palueluxen/ ia henen Templins etzisin.
Yhtä minä HERRALTA anon/ jonka minä kernaasti pitäisin/ Että minä asuisin HERRAN huoneessa kaikki minun elinaikani/ Että minä näkisin sen HERRAN Jumalan kauniin palweluksen/ ja hänen templinsä etsisin.
Ps 27:5 Sille hen peitte minua henen Maiasans/ sinä pahana aicana/ Hen poisketkepi minua sala henen Teldahans/ ia yleskorghotta minua Callion päle.
Sillä hän peittää minua hänen majassansa/ sinä pahana aikana/ Hän pois kätkeepi minua salaa hänen telttahansa/ ja ylöskorottaa minua kallion päälle.
Ps 27:6 Ja nytkin hen yleskorghottapi minun pääni ylitze wiholisteni/ iotca minun ymberilleni ouat/ nin mine wffran henen Maiassans kijtoxen Wffria/ Mine weisan ia Laulan HERRALLE.
Ja nytkin hän ylöskorottaapi minun pääni ylitse wihollisteni/ jotka minun ympärilläni owat/ niin minä uhraan hänen majassansa kiitoksen uhria/ Minä weisaan ja laulan HERRALLE.
Ps 27:7 HERRA cwle minun Änen coska mine hwdhan/ ole minulle armolinen ia cwldele minua.
HERRA kuule minun ääneni koska minä huudan/ ole minulle armollinen ja kuuntele minua.
Ps 27:8 Minun Sydhemen sinulle sanopi Temen sinun Sanas. Kysyket minun Casuoni ielkin. Senteden mine mös etzin HERRA sinun Casuos ielkjn.
Minun sydämeni sinulle sanoopi tämän sinun sanasi. Kysykäät minun kaswoni jälkeen. Sentähden minä myös etsin HERRA sinun kaswosi jälkeen.
Ps 27:9 Ele poispeite sinun Casuoas minulda/ ia ele poissyse wihassas sinun Paluelias/ Sille sine olet minun Apun/ Ele minua ylenanna/ eleke käthes minusta poiswedha/ minun Terueydheni Jumala.
Älä poispeitä sinun kaswojasi minulta/ ja älä poissysää wihassasi sinun palwelijaasi/ Sillä sinä olet minun apuni/ Älä minua ylenanna/ äläkä kättäsi minusta poiswedä/ minun terweyteni Jumala.
Ps 27:10 Sille minun Isen ia Eiten ylenannoit minun/ Mutta HERRA minun coriasi.
Sillä minun isäni ja äitein ylenannoit minun/ Mutta HERRA minun korjasi.
Ps 27:11 HERRA osota minulle sinun Ties/ ia iodhata minua sihen oikian Polcuhun/ minun Wiholiseni tedhen.
HERRA osota minulle sinun tiesi/ ja johdata minua siihen oikeaan polkuhun/ minun wiholliseni tähden.
Ps 27:12 Ele anna minua Wiholisteni tachtohon/ Sille wäret Todhistoxet seisouat minua wastan/ ia häpemete wäryttekeuät.
Älä anna minua wihollisteni tahtohon/ Sillä wäärät todistukset seisowat minua wastaan/ ja häpeämättä wääryyttä tekewät.
Ps 27:13 Mutta mine wskon quitengin näkeueni HERRAN Hywuytte ninen Eleuiten maassa.
Mutta minä uskon kuitenkin näkewäni HERRAN hywyyttä niiden eläwien maassa.
Ps 27:14 Odhota HERRA/ ole turuas ia pelkemetöin/ Ja odhota HERRA
Odota HERRAA/ ole turwassa ja pelkäämätöin/ Ja odota HERRAA.

XXVIII. Psalmi.

Dauidin Psalmi. On yxi Rucous/ Wiholisia wastan/ ettei hen Jumalattomain cansa huckuisi/ iotca sala henen Hengens ielkin weijuet.

Ps 28:1 COska mine hwdhan sinun tyges HERRA/ minun Wskalluxen/ nin ele minulle waikene/ Senpäle ette ( coskas waikenet minusta ) mine tule' heiden caltaisexens/ iotca Heluetijn meneuet.
Koska minä huudan sinun tykösi HERRA/ minun uskalluksen/ niin älä minulle waikene/ Senpäälle että (koskas waikenet minusta) minä tulen heidän kaltaiseksensa/ jotka helwettiin menewät.
Ps 28:2 Cwle minun Rucouxeni äni/ coska mine hwdhan sinun tyges/ coska mine ylesnostan Käteni/ sinun pyhens Choris tyge.
Kuule minun rukoukseni ääni/ koska minä huudan sinun tykösi/ koska minä ylösnostan käteni/ sinun pyhäns kuorisi tykö.
Ps 28:3 Ele poiswedhe minua ninen Jumalattomadhen secan/ ia ninen Pahatecoisten secan/ Jotca ysteuelisest puhuuat heiden Lehimeistens cansa/ waan pahutta on heiden sydhemisens.
Älä poiswedä minua niiden jumalattomaiden sekaan/ ja niiden pahatekoisten sekaan/ Jotka ystäwällisesti puhuwat lähimmäistensä kanssa/ waan pahuutta on heidän sydämissänsä.
Ps 28:4 Anna heille heiden Tööns ielkijn/ ia heiden pahan menons ielkin/ Anna heille heiden kettens töidhen ielkin/ Maxa heille Ansionsa pereste.
Anna heille heidän työnsä jälkeen/ ja heidän pahan menonsa jälkeen/ Anna heille heidän kättensä töiden jälkeen/ Maksa heille ansionsa perästä.
Ps 28:5 Sille eipe he wariota HERRAN töiste/ taicka henen Kättens töidhen päle/ Senteden henen pite heite rickoman/ ia ei ylesrakendaman heite.
Sillä eipä hän waarin ota HERRAN töistä/ taikka hänen kättensä töiden päälle/ Sentähden hänen pitää heitä rikkoman/ ja ei ylösrakentaman heitä.
Ps 28:6 Kijtetty olcoon HERRA/ Sille hen on cwllut minun Rucouxeni Änen.
Kiitetty olkoon HERRA/ Sillä hän on kuullut minun rukoukseni äänen.
Ps 28:7 HERRA ombi minun Wäkewuydhen ia Kilpen/ henen pälens minun Sydhemen toiuo/ ia mine autettu olen/ Ja minun sydhemen riemuitze/ Ja mine kijten hende minun weisullani.
HERRA ompi minun wäkewyytein ja kilpeni/ hänen päällensä minun sydämen toiwo/ ja minä autettu olen/ Ja minun sydämeni riemuitsee/ Ja minä kiitän häntä minun weisuullani.
Ps 28:8 HERRA on heiden Wäkewuydhens/ hen on se wäkeue/ ioca henen Woidheltuns autta.
HERRA on heidän wäkewyytensä/ hän on se wäkewä/ joka hänen woideltunsa auttaa.
Ps 28:9 Auta sinun Canssas/ ia siugna sinun Perimises/ ia rauitze heite/ ia yleskorghota heite ijancaikisesta.
Auta sinun kansaasi/ ja siunaa sinun perimisesi/ ja rawitse heitä/ ja ylöskorota heitä iankaikkisesti.

XXIX. Psalmi.

Dauidin Psalmi. On yxi Ennustos sijte oikiast Jumalan Palueluxest quin on/ wsko/ Rucous/ kijtos/ ia Sanan Julghistos/ Ja Christusen Waldakunnast/ ioca Euangeliumin cautta piti Mailma' ymberins leuitettemen.

Ps 29:1 EDestokat HERRALLE te wäkeuet/ Edestokat HERRALLE Cunnia ia wäkewuys.
Edestuokaat HERRALLE te wäkewät/ Edestuokaat HERRALLE kunnia ja wäkewyys.
Ps 29:2 Edestokat HERRALLE henen Nimens cunnia/ cumartakat HERRA pyhes Caunistoxes.
Edestuokaat HERRALLE hänen nimensä kunnia/ kumartakaat HERRAA pyhässä kaunistuksessa.
Ps 29:3 Se HERRAN äni keupi Wettein päle/ se cunnian Jumala pauhapi/ se HERRA swrten Wettein päle.
Se HERRAN ääni käypi wettein päälle/ se kunnian Jumala pauhaapi/ se HERRA suurten wettein päällä.
Ps 29:4 Se HERRAN äni keupi woiman cansa/ Se HERRAN äni keupi swreswaikutuxes.
Se HERRAN ääni käypi woiman kanssa/ Se HERRAN ääni käypi suuressa waikutuksessa
Ps 29:5 Se HERRAN äni serkepi Cedrit/ ia HERRA serkepi Cedrit Libanos.
Se HERRAN ääni särkeepi setrit/ ja HERRA särkeepi setrit Libanonissa.
Ps 29:6 Ja tekepi heite hyppemen ninquin Wasican/ seke Libanum ette Sirion/ ninquin nooren Yxisaruisen.
Ja tekeepi heitä hyppäämän niinkuin wasikan/ sekä Libanon että Sirion/ niinkuin nuoren yksisarwisen.
Ps 29:7 Se HERRAN äni leickapi/ ninquin Tulen lieki.
Se HERRAN ääni leikkaapi/ niinkuin tulen liekki.
Ps 29:8 Se HERRAN äni hailyttepi Coruen/ ia se HERRAN äni licuttapi sen Coruen Cades.
Se HERRAN ääni häilyttääpi korwen/ ja se HERRAN ääni liikuttaapi sen korwen Kaadessa.
Ps 29:9 Se HERRAN äni peliette Naraspeurat/ ia risupi Metzet/ ia henen Templisens tule iocaitzen sanoa henelle Cunniata.
Se HERRAN ääni peljättää naaraspeurat/ ja riisuupi metsät/ ja hänen templissänsä tulee jokaisen sanoa hänelle kunniata.
Ps 29:10 HERRA istupi tekemen luodhetta/ ia se HERRA Kuningana pisy ijancaikisesta.
HERRA istuupi tekemän luodetta/ ja se HERRA kuninkaana pysyy iankaikkisesti.
Ps 29:11 HERRA andapi Canssallens wäkewydhen/ HERRA siugnapi henen Canssans Rauhaan.
HERRA antaapi kansallensa wäkewyyden/ HERRA siunaapi hänen kansansa rauhaan.

XXXI. Psalmi.

On yxi Kijtossana ette hen on wapadhettu taicka Ruttotaudist eli Kiusauxist/ ioissa tosin hen Coleman Maiston coki/ Nin tesse mös Jumalan Laupius sangen ylisteten etc.

Ps 30:1 Yxi Psalmi weisattapa Dauidin Hoonen Wihkimises.
Yksi psalmi weisattawa Dawidin huoneen wihkimisessä.
Ps 30:2 MIne ylisten sinua HERRA/ sille sine olet yleskorghottanut minua/ etkes salli iloita Wiholiseni minun ylitzeni.
Minä ylistän sinua HERRA/ sillä sinä olet ylös korottanut minua/ etkäs salli iloita wiholliseni minun ylitseni.
Ps 30:3 HERRA minun Jumalan/ coska mine hwsin sinun tyges/ nin sine teit minun terueexi.
HERRA minun Jumalani/ koska minä huusin sinun tykösi/ niin sinä teit minun terweeksi.
Ps 30:4 HERRA sine vlosweit minun Sieluni Heluetist/ Sine olet minun eleuene pitenyt/ coska ne Heluettijn menit.
HERRA sinä ulosweit minun sieluni helwetistä/ Sinä olet minun eläwänä pitänyt/ koska ne helwettiin menit.
Ps 30:5 Te Pyhet kijtostweisatka HERRALLE/ ia kijtteket hende henen pyhydhens Juhlana.
Te pyhät kiitosta weisatkaa HERRALLE/ ja kiittäkäät häntä hänen pyhyytensä juhlana.
Ps 30:6 Sille henen Wihans wipy Silmenräpeyxen/ ia Elemese hen ihastu/ Echtona wipypi Idku/ Mutta amulla Ilo.
Sillä hänen wihansa wiipyy silmänräpäyksen/ ja elämässä hän ihastuu/ Ehtoona wiipyypi itku/ Mutta aamulla ilo.
Ps 30:7 Mutta mine sanoin mötekeumisesseni/ em mine ikenens cukisteta.
Mutta minä sanoin myötäkäymisessäni/ en minä ikänänsä kukisteta.
Ps 30:8 Sille sine HERRA olet hyuestadhosas minun Woreni wahwistanut/ Mutta coskas Casuos poispeitit/ nin mine hemmestuin.
Sillä sinä HERRA olet hywässä tahdossasi minun wuoreni wahwistanut/ Mutta koskas kaswosi poispeitit/ niin minä hämmästyin.
Ps 30:9 Sinun tyges HERRA mine hwdhan/ Ja HERRA mine tadhon rucolla.
Sinun tykösi HERRA minä huudan/ Ja HERRA minä tahdon rukoilla.
Ps 30:10 Mite hyue minun wereseni on/ coska mine coollut olen? Kijttenekö mös Tomu sinua/ ia ilmoittaneko sinun totudhes?
Mitä hywää minun weressäni on/ koska minä kuollut olen? Kiittäneekö myös tomu sinua/ ja ilmoittaneeko sinun totuutesi?
Ps 30:11 HERRA cwle/ ia ole minulle armolinen/ HERRA ole minun Auttaian.
HERRA kuule/ ja ole minulle armollinen/ HERRA ole minun auttajain.
Ps 30:12 Sine olet mwttanut minun Candeeni Iloxeni/ sine olet poisrijsunut minun Seckini/ ia Riemulla minun wötit.
Sinä olet muuttanut minun kanteeni ilokseni/ sinä olet poisriisunut minun säkkini/ ja riemulla minun wyötit.
Ps 30:13 Senpäle ette minun Cunniani pite sinulle Kijtostweisaman/ ia ei waickeneman/ HERRA minun Jumalan mine kijten sinua ijankaikisesta.
Senpäälle että minun kunniani pitää sinulle kiitosta weisaaman/ ja ei waikeneman/ HERRA minun Jumalani minä kiitän sinua iankaikkisesti.

XXXI. Psalmi.

On yxi Rucous seke Hengen ette Rumin waiuas/ iossa moninaiset Halut näkyuet/ iotca toisinans Jumalata ylisteuet/ ia toisinans wapiseuat ia rucoleuat Jumalan tyge.

Ps 31:1 Dauidin Psalmi edhelweisattapa.
Dawidin psalmi edeltäweisattawa.
Ps 31:2 HERRA sinun päles mine wskalsin/ ele minua ikenens häpiehen laske/ päste minua sinun Wanhurskaudhes cautta.
HERRA sinun päällesi minä uskalsin/ älä minua ikänänsä häpeähän laske/ päästä minua sinun wanhurskautesi kautta.
Ps 31:3 Cumardha sinun Coruas minun poleheni/ auta minua ekiste/ ole minulle wahwa Callio/ ia yxi Linna/ ettes minua autaisit.
Kumarra sinun korwani minun puoleheni/ auta minua äkisti/ ole minulle wahwa kallio/ ja yksi linna/ ettäs minua auttaisit.
Ps 31:4 Sille sine olet minun Callion ia minun Linnan/ Ettes sis sinun Nimes tedhen minua talutaisit ia weisit.
Sillä sinä olet minun kallioni ja minun linnani/ Ettäs siis sinun nimesi tähden minua taluttaisit ja weisit.
Ps 31:5 Ettes minun kiruotaisit Vercosta/ ionga he minun eteeni wiritit/ Sille sine olet minun wäkewuydhen.
Ettäs minun kirwoittaisit werkosta/ jonka he minun eteeni wiritit/ Sillä sinä olet minun wäkewyyteni.
Ps 31:6 Sinun Käsijs mine annan minun Hengeni/ Sine olet minun pästenyt HERRA sine wissi Jumala.
Sinun käsiisi minä annan minun henkeni/ Sinä olet minun päästänyt HERRA sinä wissi Jumala.
Ps 31:7 Mine wihan nijte/ iotca piteuet irdhalisen Opin päle/ mutta mine Toiuon HERRAN päle.
Minä wihaan niitä/ jotka pitäwät irrallisen opin päälle/ mutta minä toiwon HERRAN päälle.
Ps 31:8 Mine ihastun ia riemuitzen sinun Hywydhes tedhen/ ettes catzot minun Radholisudheni pein/ ia tunnet minun Sieluni tuskassa.
Minä ihastun ja riemuitsen sinun hywyytesi tähden/ ettäs katsot minun raadollisuuteeni päin/ ja tunnet minun sieluni tuskassa.
Ps 31:9 Ja et sine minua ylenanna Wiholisten Käsijn/ sine asetat minun Jalcani auarahan paickan.
Ja et sinä minua ylenanna wihollisten käsiin/ sinä asetat minun jalkani awarahan paikkaan.
Ps 31:10 HERRA ole minun Armolinen/ sille mine adhistetan/ minun Casuoni on mwttunut murhen tedhen/ nin mös minun Sielun ia Watzan.
HERRA ole minulle armollinen/ sillä minä ahdistetaan/ minun kaswoni on muuttunut murheen tähden/ niin myös minun sieluni ja watsani.
Ps 31:11 Sille minun Elemen on culutettu murhesta/ ia minun Wooteen hocauxest/ Minun woiman on rauennut/ minun pahaintöiteni cautta/ Ja minun Luuni ouat musertut.
Sillä minun elämäni on kulutettu murheesta/ ja minun wuoteeni huokauksesta/ Minun woimani on rauennut/ minun pahain töitteni kautta/ ja minun luuni owat musertut.
Ps 31:12 Sangen pahasti minun keupi/ ette mine olen yxi swri pilca minun Nabureilleni/ ia yxi ilkeys minun Tuttauilleni/ Ne iotca minun Cadhulla näkeuet/ he minun edhesteni pakeneuat.
Sangen pahasti minun käypi/ että minä olen yksi suuri pilkka minun naapureilleni/ ja yksi ilkeys minun tuttawilleni/ Ne jotka minun kadulla näkewät/ he minun edestäni pakenewat.
Ps 31:13 Mine olen sydhemeste vnodhettu/ ninquin yxi Coollut/ mine olen tullut ninquin yxi ricottu astia.
Minä olen sydämestä unohdettu/ niinkuin yksi kuollut/ minä olen tullut niinkuin yksi rikottu astia.
Ps 31:14 Sille moni minua pahasti häueise/ nin ette iocainen minun edesseni carcopi/ he neuuopiteuet keskenens minusta/ ia tactouat poisotta minun Hengeni.
Sillä moni minua pahasti häwäisee/ niin että jokainen minun edessäni karkaapi/ he neuwoa pitäwät keskenänsä minusta/ ja tahtowat pois ottaa minun henkeni.
Ps 31:15 Mutta HERRA mine toiuon sinun päles/ ia sanon/ Sine olet minun Jumalan.
Mutta HERRA minä toiwon sinun päällesi/ ja sanon/ Sinä olet minun Jumalani.
Ps 31:16 Minun aicani ouat sinun käsises/ pelasta minua Wiholisteni käsiste/ ia nijste/ iotca minua wainouat.
Minun aikani owat sinun käsissäsi/ pelasta minua wihollisteni käsistä/ ja niistä/ jotka minua wainoawat.
Ps 31:17 Anna sinun Casuos paista sinun Paluelias päle/ Auta minua sinun Laupiudhes cautta.
Anna sinun kaswosi paistaa sinun palweliasi päälle/ Auta minua sinun laupiutesi kautta.
Ps 31:18 HERRA ele minua häpien laske/ sille sinua mine auxenihwdhan/ ne Jumalattomat häpien tulkaat/ ia waikenetkaat Heluetis.
HERRA älä minua häpeään laske/ sillä sinua minä awuksi huudan/ ne jumalattomat häpeään tulkaat/ ja waikenetkaat helwetissä.
Ps 31:19 Mykexi tulkohot ne wäret Swlahat/ iotca puhuuat site wanhurskasta wastan/ cangiast/ coriasti ia heiusti.
Mykäksi tulkohon ne wäärät suulahat/ jotka puhuwat sitä wanhurskasta wastaan/ kankiasti/ koriasti ja häjysti.
Ps 31:20 Quinga swret ouat sinun Hywuydhes/ iongas tedhellepanit nijllen/ iotca sinua pelkeuet/ ia iongas osotat nijlle/ iotca wskaltauat sinun päles/ Inhimisten Lasten edhes.
Kuinka suuret owat sinun hywyytesi/ jonkas tähdelle panit niillen/ jotka sinua pelkääwät/ ja jonkas osotat niille/ jotka uskaltawat sinun päällesi/ ihmisten lasten edessä.
Ps 31:21 Sine lymytet heite sinun tykenes salaisest/ iocaitzen haastauxesta/ Sine peitet heite sinun Maiasas nijste rijteleueisist Kieliste.
Sinä lymytät heitä sinun tykönäsi salaisesti/ jokaisen haastauksesta/ Sinä peität heitä sinun majassasi niistä riitelewäisistä kielistä.
Ps 31:22 HERRA olcoon kijtetty/ ette hen minulle on osottanut ydhen ihmelisen Hywuydhen/ wahwassa Caupungisa.
HERRA olkoon kiitetty/ että hän minulle on osoittanut yhden ihmeellisen hywyyden/ wahwassa kaupungissa.
Ps 31:23 Sille mine sanoin Epeyxesseni/ Mine olen sinun Casuos edeste poissysetty/ Sine quitengi cwlit minun rucouxeni änen/ coska mine sinun tyges parghuin.
Sillä minä sanoin epäyksessäni/ Minä olen sinun kaswosi edestä poissysätty/ Sinä kuitenkin kuulit minun rukoukseni äänen/ koska minä sinun tykösi paruin.
Ps 31:24 Racastaca HERRA caiki henen Pyhens/ nijte Wskolisi HERRA wariele/ ia runsasti costa nijlle/ iotca ylpeytte harioitteleuat.
Rakastakaa HERRAA kaikki hänen pyhänsä/ niitä uskollisia HERRA warjele/ ja runsaasti kosta niille/ jotka ylpeyttä harjoittelewat.
Ps 31:25 Olcat turuas ia wapiszemat/ caiki te iotca HERRA odhotat.
Olkaat turwassa ja wapisematta/ kaikki te jotka HERRAA odotat.

XXXII. Psalmi.

Yxi Dauidin Opetus. Teunens ombi teme Psalmi Opetusta. Sille tesse opetetan/ ettei kengen Wanhurskaxi tule/ taica Pyhitete Jumalan edes/ ellei Hen itzeens tunne synnisexi/ Ja tiedheis sauans Synnins andexi/ ilman Tööitens ia paitzi Ansiotans. Waan sulasta Jumalan Armosta ia paliahasta tygelukemisesta. Nijn tesse osotetan/ ette Syndi mös on caikinaisten Inhimisten waiuan ia rangastoxen ainoa Syy ia Tila.

Ps 32:1 AUtuat ouat ne/ ioille Ylitzekeumiset andexiannetut ouat/ ia ioinenga Synnit peitetyt ouat.
Autuaat owat ne/ joille ylitsekäymiset anteeksiannetut owat/ ja joidenka synnit peitetyt owat.
Ps 32:2 Autuas on se Inhiminen/ iollenga HERRA pahatecoia ei soima/ ionga Hengese ei ole wilpi.
Autuas on se ihminen/ jollenka HERRA pahatekoja ei soimaa/ jonka hengessä ei ole wilppi.
Ps 32:3 Sille coska mine tadhoin site waiketa/ muserdhuit minun Luuni/ lepitze minun Jocapeiuesen Idkuni.
Sillä koska minä tahdoin siitä waieta/ musertuit minun luuni/ läwitse minun jokapäiwäisen itkuni.
Ps 32:4 Sille sinun Kätes oli ölle ia peiuelle raskas minun päleni/ Nin ette minun Nesteeni poisquiuasi/ ninquin se Kesälle quiuapi. Sela.
Sillä sinun kätesi oli yöllä ja päiwällä raskas minun päälläni/ Niin että minun nesteeni poiskuiwasi/ niinkuin se kesällä kuiwaapi. Sela.
Ps 32:5 Senteden mine tunnustan minun Syndini/ ia en peite minun Pahatecoiani Mine sanoin/ Mine tunnustan HERRALLE minun ylitzekeumiseni/ Nin sine andexiannoit minun Syndini pahateghot. Sela.
Sentähden minä tunnustan minun syntini/ ja en peitä minun pahatekojani. Minä sanoin/ Minä tunnustan HERRALLE minun ylitsekäymiseni/ Niin sinä anteeksiannoit minun syntini pahat teot. Sela.
Ps 32:6 Temen tedhen pite caiki Pyhet sinua rucoleman oikialla aialla/ Senteden coska swret Wedhenpaisumiset tuleuat/ euet he vlotu sen tyge.
Tämän tähden pitää kaikki pyhät sinua rukoileman oikealla ajalla/ Sentähden koska suuret wedenpaisumiset tulewat/ eiwät he ulotu sen tykö.
Ps 32:7 Sine olet minun Warielluxen/ ketke minua murhesta/ ette mine pelastettuna/ madhaisin sangen riemuisesta kerskata. Sela.
Sinä olet minun warjelukseni/ kätke minua murheesta/ että minä pelastettuna/ mahtaisin sangen riemuisesti kerskata. Sela.
Ps 32:8 Mine tadhon sinua neuua/ ia sinulle Tien osotta/ iotas mödhen waellat/ Mine tadhon minun Silmilleni sinun iohdhatta.
Minä tahdon sinua neuwoa/ ja sinulle tien osoittaa/ jotas myöten waellat/ Minä tahdon minun silmilläni sinun johdattaa.
Ps 32:9 Elket olco ninquin Orihit ia Mwlit/ ioilla ei ole ymmerdhöst/ ioillen pite Suitzet ia Ohiat suhun pandaman/ ellei he lehenne sinun tyges.
Älkäät olko niinkuin orhit ja muulit/ joilla ei ole ymmärrystä/ joillen pitää suitset ja ohjat suuhun pantaman/ ellei he lähennä sinun tykösi.
Ps 32:10 Sille Jumalattomalle ombi monda Witzausta/ Mutta ioca HERRAN päle toiuopi/ Laupiuxen pite henen ymberinssyliemen.
Sillä jumalattomalla ompi monta witsausta/ Mutta joka HERRAN päälle toiwoopi/ Laupiuksen pitää hänen ympärins syleilemän.
Ps 32:11 Riemuitka teiten HERRASA/ ia olcat iloisat te Wanhurskat/ ia kerskacat itzeen caiki te toimeliset.
Riemuitkaa teitän HERRASSA/ ja olkaat iloiset te wanhurskaat/ ja kerskatkaat itseen kaikki toimelliset.

XXXIII. Psalmi.

Dauidin Psalmi. On yxi ialo Kijtoswirsi/ iossa moninaiset Jumalan Lahiat mainitan/ Ette hen Sanans andapi/ Ette hen wariele/ Ne Hyuet/ ia rangaise ne Pahat/ Ette hen caiki ihmeliseste on loonnut/ ia tedhellepite. Joista me Lohutoxen/ toiuon/ turuan ia wissin Auun henesse saama.

Ps 33:1 RIemuitka HERRASA te Wanhurskat/ ne Toimeliset pite hende caunijst kijttemen.
Riemuitkaa HERRASSA te wanhurskaat/ ne toimelliset pitää häntä kauniisti kiittämän.
Ps 33:2 Kijtteket HERRA Candeleilla/ ia kijtostweisatka henelle kymmenen kieliselle Psaltarilla.
Kiittäkäät HERRAA kanteleilla/ ja kiitosta weisatkaa hänelle kymmenen kielisellä psalttarilla.
Ps 33:3 Weisatca henelle wsi Wirsi/ weisatcat hyuesti Kieltenleikis helisemiselle.
Weisatkaa hänelle uusi wirsi/ weisatkaa hywästi kielten leikissä helisemisellä.
Ps 33:4 Sille ette HERRAN sana on totinen/ ia mite hen lupapi/ sen hen wissine pite.
Sillä että HERRAN sana on totinen/ ja mitä hän lupaapi/ sen hän wissine pitää.
Ps 33:5 Hen racastapi Wanhurskautta ia Domiota/ Maa ombi teunens HERRAN Laupiutta.
Hän rakastaapi wanhurskautta ja tuomiota/ Maa ompi täynnänsä HERRAN laupiutta.
Ps 33:6 HERRAN sanalla ouat Taiuaat tedhyt/ ia caiki sen Sotawäki henen Suuns hengelle.
HERRAN sanalla owat taiwaat tehdyt/ ja kaikki sen sotawäki hänen suunsa hengellä.
Ps 33:7 Hen coosapite Wedhen meresse/ ninquin Leilisse/ ia laskepi Sywydhen salauxehen.
Hän koossa pitää weden meressä/ niinkuin leilissä/ ja laskeepi sywyyden salauksehen.
Ps 33:8 Pelietkän caiki mailma HERRA/ hende pelietköt caiki Maanpirin asuuaiset.
Peljätkään kaikki maailma HERRA/ häntä peljätköön kaikki maanpiirin asuwaiset.
Ps 33:9 Sille quin hen sanopi/ nin se tapactupi/ Jos hen keske/ nin se on techty.
Sillä kuin hän sanoopi/ niin se tapahtuupi/ Jos hän käskee/ niin se on tehty.
Ps 33:10 HERRA tyhiexiteke Pacanaiden neuuot/ ia kende Canssan aiatoxet.
HERRA tyhjäksi tekee pakanoiden neuwot/ ja kääntää kansan ajatukset.
Ps 33:11 Mutta HERRAN neuuo pysy ijancaikisesta/ henen sydhemens aiatoxet sucukunnast sucukundahan.
Mutta HERRAN neuwo pysyy iankaikkisesti/ hänen sydämensä ajatukset sukukunnasta sukukuntahan
Ps 33:12 Autuas on se Canssa/ ionga HERRA on Jumala/ se Canssa/ ionga hen on itzellens Perilisexi wloswalinut.
Autuas on se kansa/ jonka HERRA on Jumala/ se kansa/ jonka hän on itsellensä perilliseksi uloswalinnut.
Ps 33:13 Taiuahasta HERRA alascatzoi/ ia näki caikein Inhimisten Lapset.
Taiwahasta HERRA alaskatsoi/ ja näki kaikkein ihmisten lapset.
Ps 33:14 Henen wahwalda Stolildans catzopi hen caickein päle/ Jotca maan päle asuuat.
Hänen wahwalta tuoliltansa katsoopi hän kaikkein päälle/ Jotka maan päällä asuwat.
Ps 33:15 Hen taitta caikein heiden sydhemens/ hen merkitze caikein heiden Tönse.
Hän taitaa kaikkein heidän sydämensä/ hän merkitsee kaikkein heidän työnsä.
Ps 33:16 Ei Kuningasta auta henen swri Sotawäkens/ eike Sangari wapadheta henen swren woimans cautta.
Ei kuningasta auta hänen suuri sotawäkensä/ eikä sankaria wapahdeta hänen suuren woimansa kautta.
Ps 33:17 Hingistit ei mös auta/ ia heiden swri wäkewuydhens ei pelasta.
Hingistit (orit) ei myös auta/ ja heidän suuri wäkewyytensä ei pelasta.
Ps 33:18 Catzo HERRAN silmet catzouat ninen päle/ iotca hende pelkeuet/ iotca henen Laupiuns päle toiuouat.
Katso HERRAN silmät katsowat niiden päälle/ jotka häntä pelkääwät/ jotka hänen laupeutensa päälle toiwowat.
Ps 33:19 Ette henen pite pelastaman heiden Sielunsa Colemast/ ia elettemen heite Nälien aicana.
Että hänen pitää pelastaman heidän sielunsa kuolemasta/ ja elättämään heitä nälän aikana.
Ps 33:20 Meiden sielun odhottapi HERRAN ielkin/ ioca ombi meiden apun ia Kilpen.
Meidän sielun odottaapi HERRAN jälkeen/ joka ompi meidän apun ja kilpen.
Ps 33:21 Sille meiden sydhemen iloitzepi henesse/ ia me toiuoma henen pyhen Nimens päle.
Sillä meidän sydämen iloitseepi hänessä/ ja me toiwomme hänen pyhän nimensä päälle.
Ps 33:22 Olcoon sinun Laupiudhes HERRA meiden pälen/ ninquin me sinun päles wskallam.
Olkoon sinun laupeutesi HERRA meidän päällän/ niinkuin me sinun päällesi uskallamme.

XXXIV. Psalmi.

On yxi ialo Kijtoswirsi/ coska hädheste pästy on/ ia Dauidin Esicuuast/ iolla hen caiki iocaista neuuo samalmoto Apu ia wapadust rucoleman. Nin mös Engeliten warinottamisesta.

Ps 34:1 Dauidin Psalmi/ coska hen Casuons mwtti Abimelechin edes/ ioca henen tyköens poisaioi ia hen poismeni.
Dawidin psalmi/ koska hän kaswonsa muutti Abimelechin edessä/ joka hänen tyköänsä pois ajoi ja hän poismeni.
Ps 34:2 MIne kijten HERRA caikin aigoin/ henen kijtoxens pite alati oleman minun Suusani.
Minä kiitän HERRAA kaikin ajoin/ hänen kiitoksensa pitää alati olemaan minun suussani.
Ps 34:3 Minun Sielun pite HERRALDA itzens kerskaman/ ette ne Radholiset pite sen cwleman ia iloitzeman.
Minun sielun pitää HERRALTA itsensä kerskaaman/ että ne raadolliset pitää sen kuuleman ja iloitseman.
Ps 34:4 Ylisteket HERRA minun cansani/ ia yleskorghottakam ynne henen Nimeens.
Ylistäkäät HERRAA minun kanssani/ ja ylös korottakaamme ynnä hänen nimensä.
Ps 34:5 Coska mine HERRA kyselin/ wastasi hen minua/ ia pelasti minun caikista wapistoxista.
Koska minä HERRAA kyselin/ wastasi hän minua/ ja pelasti minun kaikista wapistuksista.
Ps 34:6 Jotca henen pälens catzouat/ ne yleswalgistetan/ ia heiden Casuons ei tule häpien.
Jotka hänen päällensä katsowat/ ne ylöswalkistetaan/ ja heidän kaswonsa ei tule häpeään.
Ps 34:7 Coska teme Radholinen hwsi/ cwli HERRA henen/ ia autti henen caikista tuskistans.
Koska tämä raadollinen huusi/ kuuli HERRA hänen/ ja autti hänen kaikista tuskistansa.
Ps 34:8 HERRAN Engeli skantzapi ne ymberins/ iotca hende pelkeuet/ ia pelastapi heite.
HERRAN enkeli skantsaapi (piirittää) ne ympärinsä/ jotka häntä pelkääwät/ ja pelastaapi heitä.
Ps 34:9 Maistacat ia catzocat quinga sulainen on HERRA/ Autuas on se/ ioca henen pälens turua.
Maistakaat ja katsokaat kuinka sulainen on HERRA/ Autuas on se/ joka hänen päällensä turwaa.
Ps 34:10 Pelietke HERRA te caiki henen Pyhens/ Sille iotca hende pelkeuet/ ei nijlte miteen pwtu.
Peljätkää HERRAA te kaikki hänen pyhänsä/ Sillä jotka häntä pelkääwät/ ei niiltä mitään puutu.
Ps 34:11 Ne Rickaat pite taruitzeman/ ia isoman/ Mutta iotca HERRA etziuet/ ei heilde miten hyue pwtu.
Ne rikkaat pitää tarwitseman/ ja isoaman/ Mutta jotka HERRAA etsiwät/ ei heiltä mitää hywää puutu.
Ps 34:12 Tulcat tenne Lapset/ cwlka minua/ HERRAN pelghon mine teille opetan.
Tulkaat tänne lapset/ kuulkaa minua/ HERRAN pelon minä teille opetan.
Ps 34:13 Cuca ombi/ ioca hyue Elemete pyte? Ja pidheis kernasti hywije peiuie?
Kuka ompi/ joka hywää elämätä pyytää? Ja pitäisi kernaasti hywiä päiwiä?
Ps 34:14 Wariele sinun * Kieles pahudhesta/ ia sinun Hwles ettei he wiettelyste puhuisi.
Warjele sinun kielesi pahuudesta/ ja sinun huulesi ettei he wiettelystä puhuisi.
Ps 34:15 Lacka pahasta/ ia tee hyue/ etzi Rauha/ ia noutele hende.
Lakkaa pahasta/ ja tee hywää/ etsi rauhaa/ ja noutele häntä.
Ps 34:16 HERRAN Silmet catzouat sen Wanhurskan päle/ ia henen Coruans heiden Parghunsa päle.
HERRAN silmät katsowat sen wanhurskaan päälle/ ja hänen korwansa heidän parkunsa päälle.
Ps 34:17 Mutta HERRAN Casuo seiso ylitze pahantekiädhen/ nin ette hen * hucutta maasta heiden muistonsa.
Mutta HERRAN kaswo seisoo ylitse pahantekiäiden/ niin että hän hukuttaa maasta heidän muistonsa.
Ps 34:18 Coska ne Wanhurskat hwtauat/ nin HERRA cwlepi/ ia pelasta heite caikista heiden tuskistans.
Koska ne wanhurskaat huutawat/ niin HERRA kuuleepi/ ja pelastaa heitä kaikista heidän tuskistansa.
Ps 34:19 HERRA on iuri lesse nijte/ ioilla murhelinen Sydhen on/ ia auta nijte/ ioilla surkia mieli on.
HERRA on juuri läsnä niitä/ joilla murheellinen sydän on/ ja auttaa niitä/ joilla surkea mieli on.
Ps 34:20 Palio paha sille Wanhurskalle tapactu/ Mutta HERRA henen nijste caikista pästepi.
Paljon pahaa sille wanhurskaalle tapahtuu/ Mutta HERRA hänen niistä kaikista päästääpi.
Ps 34:21 Hen ketke henelle caiki henen Luns/ ettei yxiken heiste mureta.
Hän kätkee hänelle kaikki hänen luunsa/ ettei yksikään heistä mureta.
Ps 34:22 Sen Jumalattoman pite pahudhen tappaman/ ia iotca site Wanhurskasta wihauat/ he sauat nuchten.
Sen jumalattoman pitää pahuuden tappaman/ ja jotka sitä wanhurskasta wihaawat/ he saawat nuhteen.
Ps 34:23 HERRA lunastapi henen Palueliains Sielut/ ia caiki iotca henen pälens toiuouat/ he nuchtettomaxi tuleuat.
HERRA lunastaapi hänen palwelijainsa sielut/ ja kaikki jotka hänen päällensä toiwowat/ he nuhteettomaksi tulewat.

XXXV. Psalmi.

Dauidin Psalmi. Tesse warielust anotan wastan Jumalattomiten Julmautta ia Wäärytte/ wastan Lackareita/ Panettelijta/ ia Sortaita/ quin Christus mös Pyheins cansa walita.

Ps 35:1 RItele HERRA minun Ridholisteni cansa/ Sodhi minun Sodhalisteni wastan.
Riitele HERRA minun riidollisteni kanssa/ Sodi minun sodallistani wastaan.
Ps 35:2 Temma Kilpi ia Keihes/ ia ylesnouse minua auttaman.
Tempaa kilpi ja keihäs/ ja ylösnouse minua auttamaan.
Ps 35:3 Siualla Tornio/ ia szoiele minua/ wastan minun Sortaitani/ Sanos minun Sielulleni/ Mine olen sinun Apus.
Siwalla tornio (ase)/ ja suojele minua/ wastaan minun sortajaitani/ Sanos minun sielulleni/ Minä olen sinun apusi.
Ps 35:4 Häpieen ia pilkaan tulcon caiki ne/ iotca seisouat minu' Sieluni ielkin/ tacaperin palatkoon/ ia nauruxi tulcoon/ iotca minulle paha szouat.
Häpeään ja pilkkaan tulkoon kaikki ne/ jotka seisowat minun sieluni jälkeen/ takaperin palatkoon/ ja nauruksi tulkoon/ jotka minulle pahaa suowat.
Ps 35:5 Olcoon he ninquin Acanat Tulispään edes/ ia HERRAN Engeli poissyseköön heite.
Olkoon he niinkuin akanat tuulispään edessä/ ja HERRAN enkeli pois sysätköön heitä.
Ps 35:6 Heiden Tiens olcon pimie ia lipie/ ia HERRAN Engeli wainotkohon heite.
Heidän tiensä olkoon pimeä ja lipeä/ ja HERRAN enkeli wainotkohon heitä.
Ps 35:7 Sille he ouat minulle ilman syyte/ heiden Werconsa wiritteneet minua cadhottaxens/ ia ilman wighata ouat minun Sieluani warten Haudhan caiuaneet.
Sillä he owat minulle ilman syytä/ heidän werkkonsa wirittäneet minua kadottaaksensa/ ja ilman wihatta owat minun sieluani warten haudan kaiwaneet.
Ps 35:8 Tulcoon henelle vaiua/ iota hen ei tiedhe/ ia se Werko/ ionga hen wiritti/ käsittekön henen/ sihen hen sisellangetkoon.
Tulkoon hänelle waiwa/ jota hän ei tiedä/ ja se werkko/ jonka hän wiritti/ käsittäköön hänen/ siihen hän sisälle langetkoon.
Ps 35:9 Mutta minun Sielun iloitkaan HERRASA ia riemuitkaan henen Austans.
Mutta minun sieluni iloitkaan HERRASSA ja riemuitkaan hänen awustansa.
Ps 35:10 Caiki minun Luni sanokaat/ HERRA cuca on sinun wertaises? Sine ioca pästet sen Neuren wäkewemmen Käsiste/ ia sen Radholisen ia Kieuhen henen Ratelialdans?
Kaikki minun luuni sanotkaan/ HERRA kuka on sinun wertaisesi? Sinä joka päästät sen nöyrän wäkewämmän käsistä/ ja sen raadollisen ja köyhän hänen raatelijaltansa?
Ps 35:11 Edesastuuat wäret Todhistaiat/ iotca minua nijste soimauat/ ioista mine wighatoin olen.
Edes astuwat wäärät todistajat/ jotka minua niistä soimaawat/ joista minä wiatoin olen.
Ps 35:12 He tekeuet minulle paha hyuen edheste/ nin ette minun Sielun pite oleman/ quin ei hen miten hyue tehnyt olisi.
He tekewät minulle pahaa hywän edestä/ niin että minun sieluni pitää oleman/ kuin ei hän mitään hywää tehnyt olisi.
Ps 35:13 Mutta mine/ coska he sairastit/ pughin itzeni Jouhipaitan/ waiuasin pastolla itzeni/ ia rucolin sydhemesteni.
Mutta minä/ koska he sairastit/ puin itseni jouhipaidan/ waiwasin paastolla itseni/ ja rukoilin sydämestäni.
Ps 35:14 Mine keutin itzeni quin he olisit olleet minun Ysteueni ia Welieni/ mine keuin murechtien/ ninquin ioca Eitiuainans ielken sure.
Minä käytin itseni kuin he olisit olleet minun ystäwäni ja weljeni/ minä käyn murehtien/ niiinkuin joka äitiwainaansa jälkeen suree.
Ps 35:15 Mutta he iloitzeuat ylitze minun Wahingoni/ ia cocondeuat/ Ne Cwkat mös heidens cocouat hauaitzemat minua vastan/ He repiuet ia euet lacka.
Mutta he iloitsewat ylitse minun wahinkoni/ ja kokoontuwat/ Ne kuulkaat myös heidäns kokoawat hawaitsemat minua wastaan/ He repiwät ja eiwät lakkaa.
Ps 35:16 Wiecasten ia Pilcuriten cansa/ Roan polest/ pureuat he Hambaitans minun päleni.
Wiekasten ja pilkkareitten kanssa/ Ruoan puolesta/ purewat he hampaitansa minun päälleni.
Ps 35:17 HERRA/ quinga cauuan sine täte catzelet? päste sis minun Sielun heiden messestens/ ia minun yxineisen nijste noorist Jalopeuroist.
HERRA/ kuinka kauan sinä tätä katselet? Päästä siis minun sieluni heidän messestänsä (häwituksestänsä) / metelistänsä/ ja minun yksinäisen niistä nuorista jalopeuroista.
Ps 35:18 Mine tadhon sinua kijtte swres Seurakunnasa/ ia palion Canssan keskenä tadhon mine sinua ylistä.
Minä tahdon sinua kiittää suuressa seurakunnassa/ ja paljon kansan kesken tahdon minä sinua ylistää.
Ps 35:19 Ele laske heite riemuitzeman minun ylitzeni/ iotca ilman oikeutta minun Wiholiseni ouat/ eli Silmillens iskeuet/ iotca minua ilman syyte wihauat.
Älä laske heitä riemuitseman minun ylitseni/ jotka ilman oikeutta minun wiholliseni owat/ eli silmillänsä iskewät/ jotka minua ilman syytä wihaawat.
Ps 35:20 Sille he aikoiuat wahingota tedhexens/ ia etziuet wärie Syite nijte Hiliaisita wastan Maan päle.
Sillä he aikowat wahinkoa tehdäksensä/ ja etsiwät wääriä syitä niitä hiljaisia wastaan maan päällä.
Ps 35:21 Ja heiden kitans auarald leuitteuet minua wastan/ ia sanouat/ Nin/ Nin/ sen me kernasti näemme.
Ja heidän kitansa awaralta lewittäwät minua wastaan/ ja sanowat/ Niin/ Niin/ sen me kernaasti näemme.
Ps 35:22 HERRA sine sen mös näet/ Ele sis waidh ole/ HERRA ele caucana ole minusta.
HERRA sinä sen myös näet/ Älä siis waiti ole/ HERRA älä kaukana ole minusta.
Ps 35:23 Yleshere ia nouse catzoman minun Oikiuttani ia Syyteni/ minun Jumalan ia HERRAN.
Ylösherää ja nouse katsomaan minun oikeuttani ja syytäni/ minun Jumalani ja HERRANI.
Ps 35:24 HERRA minun Jumalan domitze minua sinun Oikiudhes ielkin/ ettei he riemuitzisi minun ylitzeni.
HERRA minun Jumalani tuomitse minua sinun oikeutesi jälkeen/ ettei he riemuitsisi minun ylitseni.
Ps 35:25 Ele salli heite sydhemisens sanoman/ Nin/ Nin/ site me tadhoimme/ Ele anna heiden sanoa/ Me olema henen ylesniellyet.
Älä salli heitä sydämissänsä sanoman/ Niin/ Niin/ sitä me tahdoimme/ Älä anna heidän sanoa/ Me olemme hänen ylös nielleet.
Ps 35:26 Häueisteköön ia nauruxi ioutucot/ caiki iotca heitens minun pahudestani iloitzeuat/ he mactauat Häpielle ia pilcalla puietettuna olla/ iotca minua wastan itzens kerskauat.
Häwäistäköön ja nauruksi joutukoot/ kaikki jotka heitänsä minun pahuudestani iloitsewat/ he mahtawat häpeällä ja pilkalla puetettuina olla/ jotka minua wastaan itsensä kerskaawat.
Ps 35:27 Iloitkat ia riemuitkat iotca minulle oikiudhen szouat/ ia aina sanokan/ HERRA olcoon swresta kijtetty/ ioca henen Palueliallens hyue szopi.
Iloitkaat ja riemuitkaat jotka minulle oikeuden suowat/ ja aina sanokaan/ HERRA olkoon suuresti kiitetty/ jotka hänen palwelijallensa hywää suopi.
Ps 35:28 Ja minun Kielen pite puhuman Wanhurskauttas/ ia sinua iocapeiue kijttemen.
Ja minun kielen pitää puhuman wanhurskauttasi/ ja sinua joka päiwä kiittämän.

XXXVI. Psalmi.

On yxi coco Seurakunnan Rucous/ wastoin nijte Wärie Opettaija/ iotca tesse wlosmaalataan/ ette he ouat Irtat/ ylpiet/ ia Pilcurit muita wastan/ Walecteliat/ Curittomat/ Kerket wahingoittaman etc. Wimein rucollan/ Ette Jumala warielis Sananssa nijte Jumalattomia wasta'.

Ps 36:1 Dauidin sen HERRAN paluelian Psalmi edelweisattapa.
Dawidin sen HERRAN palwelijan psalmi edeltäweisattawa.
Ps 36:2 MIne sanon sen todhexi/ ette ne Jumalattomat ouat pahat Coirat/ Sille ettei heiden tykenens ole ychten Jumalan pelco.
Minä sanon sen todeksi/ että ne jumalattomat owat pahat koirat/ Sillä ettei heidän tykönänsä ole yhtään Jumalan pelko.
Ps 36:3 He caunisteleuat keskenens/ Ette he saisit heiden pahan Asiansa aia/ ia muita häueiste.
He kaunistelewat keskenänsä/ Että he saisit heidän pahan asiansa ajaa/ ja muita häwäistä.
Ps 36:4 Caiki heiden Opins on wahingolinen ia walhe/ Euet he salli heitens mös neuuoa/ ette he iotakin hyue tekisit
Kaikki heidän oppinsa owat wahingollinen ja walhe/ Eiwät he salli heitänsä myös neuwoa/ että he jotakin hywää tekisit.
Ps 36:5 Mutta he aiatteleuat Woteisans wahingon ielkin/ ia wahwasti seisouat sen pahan Tien päle/ ia euet he miten paha carta.
Mutta he ajattelewat wuoteissansa wahingon jälkeen/ ja wahwasti seisowat pahan tien päällä/ ja eiwät he mitään pahaa karta.
Ps 36:6 HERRA sinun Laupiudhes vlottupi nin leuield quin Taiuas on/ ia sinun Totudhes nin auarald quin Piluet iooxeuat.
HERRA sinun laupiutesi ulottuupi niin lewiältä kuin taiwas on/ ja sinun totuutesi niin awaralta kuin pilwet juoksewat.
Ps 36:7 Sinun Wanhurskaudhes seisopi ninquin ne * Jumalan Wooret/ ia sinun Oikiutes ninquin swret Sywyet/ HERRA sine autat seke Inhimiset ette Eleimet.
Sinun wanhurskautesi seisoopi niinkuin ne Jumalan wuoret/ ja sinun oikeutesi niinkuin suuret sywyydet/ HERRA sinä autat sekä ihmiset että eläimet.
Ps 36:8 Quin callis on sinun Hywuydhes Jumala/ ette Inhimisten lapset sinun Sipeis warion ala wskaldauat.
Kuin kallis on sinun hywyytesi Jumala/ että ihmisten lapset sinun siipeisi warjon alla uskaltawat.
Ps 36:9 He ioopuuat sinun Hoones hywuydhen rickaudhest/ ia sine iootat heite Hecumalla/ ninquin Wirdhalla.
He juopuwat sinun huoneesi hywyyden rikkaudesta/ ja sinä juotat heitä hekumalla/ niinkuin wirralla.
Ps 36:10 Sille sinun tykenes on se eleue Lädhe/ ia sinun Walkiudhesas me * walkiudhen näemme.
Sillä sinun tykönäsi on se eläwä lähde/ ja sinun walkeudessasi me walkeuden näemme.
Ps 36:11 Wlosleuite sinun Laupiudhes ninen päle/ iotca sinua tundeuat/ ia sinun Wanhurskaudhes ninen Toimelisten ylitze.
Uloslewitä sinun laupeutesi niiden päälle/ jotka sinua tuntewat/ ja sinun wanhurskautesi niiden toimellisten ylitse.
Ps 36:12 Ele salli minua tallatta nijlde Coreilda/ ia ninen Jumalattomidhen käsi elken minua cukistaco.
Älä salli minua tallattaa niiltä koreilta/ ja niiden jumalattomien käsi älkään minua kukistako.
Ps 36:13 Waan anna ne Pahointekiet sijhen langeta/ ette he poissöstyxi tulisit/ ia ei seisoall pysyisi.
Waan anna ne pahantekijät siihen langeta/ että he poissyöstyksi tulisit/ ja ei seisoalla pysyisi

XXXVII. Psalmi.

Dauidin Psalmi. On ialo Oppi ia Lohutos/ ettei me Pahannuisi Ristis ia wastoinkeumises/ waan olisima Jumalan cwliaiset/ eike heneste loopuisi/ coska me Näem Jumalattomiten onnen/ ia Mötekeumisen.

Ps 37:1 ELe kiuoittele ninen Pahain ylitze/ ia ele cadhedhi ylitze ninen Pahointekiedhen.
Älä kilwoittele niiden pahain ylitse/ ja älä kadehdi ylitse niiden pahantekijäin.
Ps 37:2 Sille ninquin Roho he pian poishacatan/ ia ninquin vihottapa yrtti pite heide' poisquiuaman.
Sillä niinkuin ruoho he pian poishakataan/ ja niinkuin wihoittawa yrtti pitää heidän poiskuiwaaman.
Ps 37:3 Toiuo HERRAN päle ia tee hyue/ Asu maassa/ ia elete itzes toimelisesta.
Toiwo HERRAN päälle ja tee hywää/ Asu maassa/ ja elätä itsesi toimellisesti.
Ps 37:4 Pidhe Lustis HERRASA/ ia hen andapi sinulle mite sinun Sydhemes halaia.
Pidä lystisi HERRASSA/ ja hän antaapi sinulle mitä sinun sydämesi halajaa.
Ps 37:5 Anna HERRAN haltuun sinun Ties/ ia toiuo henen pälens/ kylle Hen sen teke.
Anna HERRAN haltuun sinun tiesi/ ja toiwo hänen päällensä/ kyllä hän sen tekee.
Ps 37:6 Ja hen edestoopi sinun Wanhurskaudhes ninquin walkiudhen/ ia sinun Oikiuttas ninquin Polipeiuen.
Ja hän edestuopi sinun wanhurskautesi niinkuin walkeuden/ ja sinun oikeutesi niinkuin puolipäiwän.
Ps 37:7 Odhotta HERRA/ ia wartioitze hende/ ele kiuoittele ylitze sen/ ionga mieliwalta onnelisesta menestypi.
Odota HERRAA/ ja wartioitse häntä/ älä kilwoitte ylitse sen/ jonka mieliwalta onnellisesti menestyypi.
Ps 37:8 Poislacka wihasta/ ia ylenanna iulmaudhes/ Ele nin wihastu/ ettes itzeki paha teet.
Poislakkaa wihasta/ ja ylenanna julmuutesi/ Älä niin wihastu/ ettäs itsekin pahaa teet.
Ps 37:9 Sille ne Pahat ylesiwritetaan/ Mutta iotca HERRA odhottauat/ pite Maan perimen.
Sillä ne pahat ylösjuuritetaan/ Mutta jotka HERRAA odottawat/ pitää maan perimän.
Ps 37:10 Wielepä wähe hetki ombi/ nin se Jumalatoin ei olecka/ ia quin sine catzot henen Sians perest/ nin hen pois ombi.
Wieläpä wähän hetki ompi/ niin se jumalatoin ei olekaan/ ja kuin sinä katsot hänen sijansa perästä/ niin hän pois ompi.
Ps 37:11 Mutta ne Siuiet pite Maan perimen/ ia lustins piteuet swres Rauhas.
Mutta ne siweät pitää maan perimän/ ja lystinsä pitäwät suuressa rauhassa.
Ps 37:12 Se Jumalatoin haastapi site Wanhurskasta/ ia hambaans kiristele henen ylitzens.
Se jumalatoin haastaapi wanhurskasta/ ja hampaansa kiristelee hänen ylitsensä.
Ps 37:13 Mutta HERRA naura hende/ Sille hen näkepi henen peiuens ioutuuan.
Mutta HERRA nauraa häntä/ Sillä hän näkeepi hänen päiwänsä joutuwan.
Ps 37:14 Ne Jumalattomat wlosweteuet Miecansa/ ia iennitteuet heiden Joutzens/ ette he cukistaisit site Radholista ia Kieuhe/ ia teurastauat ne Hurskat.
Ne jumalattomat uloswetäwät miekkansa/ ja jännittäwät heidän jousensa/ että he kukistaisit sitä raadollista ja köyhää/ ja teurastawat ne hurskaat.
Ps 37:15 Mutta heiden Miecans pite keumen heiden sydhemens sisel/ ia heiden Joutzens pite rickuman.
Mutta heidän miekkansa pitää käymän heidän sydämeensä sisälle/ ja heidän jousensa pitää rikkoutuman.
Ps 37:16 Se wähe quin Wanhurskalla on/ ombi parambi/ Quin monein Jumalattomiten swret Tauarat.
Se wähä kuin wanhurskaalla on/ ompi parempi/ Kuin monen jumalattoman suuret tawarat.
Ps 37:17 Sille sen Jumalattoman Käsiuarsi pite ricottaman/ mutta HERRA ylespite ne Wanhurskat.
Sillä sen jumalattoman käsiwarsi pitää rikottaman/ mutta HERRA ylöspitää ne wanhurskaat.
Ps 37:18 HERRA tiete nijnen Hurskasten peiuet/ ia heiden Perimisens pite ijancaikisesta pysymen.
HERRA tietää niiden hurskasten päiwät/ ja heidän perimisensä pitää iankaikkisesti pysymän.
Ps 37:19 Ei heiden pidhe häpiehen tuleman pahalla aialla/ ia Nälkewosilla pite heille kylle oleman.
Ei heidän pidä häpeähän tuleman pahalla ajalla/ ja nälkäwuosilla pitää heillä kyllin oleman.
Ps 37:20 Sille ne Jumalattomat huckuuat/ Ja ne HERRAN Wiholiset/ waicka he wiele olisit/ ninquin lustilinen Nijttu/ nin heiden quitengin pite poiskatoman/ ninquin Sauu poiskato.
Sillä ne jumalattomat hukkuwat/ Ja ne HERRAN wiholliset/ waikka he wielä olisit/ niinkuin lustillinen niitty/ niin heidän kuitenkin pitää poiskatoaman/ niinkuin sawi poiskatoaa.
Ps 37:21 Se Jumalatoin lainan ottapi/ ia ei maxa/ Mutta se Hurskas ombi Laupias ia runsas.
Se jumalatoin lainan ottaapi/ ja ei maksa/ Mutta se hurskas ompi laupias ja runsas.
Ps 37:22 Sille henen Siugnatunsa pite Maan perimen/ Mutta henen Kirotunsa pite ylesiwritettaman.
Sillä hänen siunattunsa pitää maan perimän/ Mutta hänen kirottunsa pitää ylös juuritettaman
Ps 37:23 HERRALDA sencaltaisen Miehen waellus hallitaan/ ia henelle on lusti henen Tiestens.
HERRALTA senkaltaisen miehen waellus hallitaan/ ja hänellä on lysti hänen tiestänsä.
Ps 37:24 Jos hen langepi/ nin ei hen poisheitete/ Sille HERRA tukepi henen kädheste.
Jos hän lankeepi/ niin ei hän pois heitetä/ Sillä HERRA tukeepi hänen kädestä.
Ps 37:25 Mine olin Noori/ ia Wanhenuin/ ia en ikenens nähnyt site Wanhurskast ylenannetuxi/ eike henen Siemenens Leipe etziuen.
Mina olin nuori/ ja wanhennuin/ ja en ikänänsä nähnyt sitä wanhurskasta ylenannetuksi/ eikä hänen siemenensä leipää etsiwän.
Ps 37:26 Hen on aina Laupias ia kernasti lainapi/ ia henen Siemenens pite siughnattu oleman.
Hän on aina laupias ja kernaasti lainaapi/ ja hänen siemenensä pitää siunattu oleman.
Ps 37:27 Welte pois pahasta/ ia tee hyue/ ia pysy ijancaikisesta.
Wältä pois pahasta/ ja tee hywää/ ja pysy iankaikkisesti.
Ps 37:28 Sille HERRA racastapi Oikiutta/ ia ei ylenanna henen Pyhiens/ ijancaikisesta ne ketketen/ Mutta ninen Jumalattomidhen Siemen pite ylesiwritettaman.
Sillä HERRA rakastaapi oikeutta/ ja ei ylenanna hänen pyhiänsä/ iankaikkisesti ne kätketään/ Mutta niiden jumalattomien siemen pitää ylösjuuritettaman.
Ps 37:29 Ne Hurskat Maan periuet/ ia asuuat sijnä ijancaikisesta.
Ne hurskaat maan periwät/ ja asuwat siinä iankaikkisesti.
Ps 37:30 Sen Wanhurskan swu puhu wijsautta/ ia henen Kielens opetapi Oikiutta.
Sen wanhurskaan suu puhuu wiisautta/ ja hänen kielensä opettaapi oikeutta.
Ps 37:31 Henen Jumalans Laki ombi henen sydhemesens/ ia ei henen askelens lipisty.
Hänen Jumalansa laki ompi hänen sydämessänsä/ ja ei hänen askeleensa lipisty.
Ps 37:32 Se Jumalatoin weijupi site Wanhurskast/ ia etzipi hende tappaxens.
Se jumalatoin wäijyypi wanhurskasta/ ja etsiipi häntä tappaaksensa.
Ps 37:33 Mutta ei HERRA iäte hende henen Käsijns/ ia ei Domitze hende/ coska hen domitaan.
Mutta ei HERRA jätä häntä hänen käsiinsä/ ja ei tuomitse häntä/ koska hän tuomitaan.
Ps 37:34 Odhota HERRA/ ia ketke henen Tiense/ nin hen sinun yleskorghotta/ ettes Maan perit/ Sine saadh nädhä/ coska ne Jumalattomat ylesiwritetaan.
Odota HERRAA/ ja kätke hänen tiensä/ niin hän sinun ylöskorottaa/ ettäs maan perit/ Sinä saat nähdä/ koska ne jumalattomat ylösjuuritetaan.
Ps 37:35 Mine näin ydhen Jumalattoman/ sangen ialon ia waltian/ ia wlosleuitti itzens ia wihotti/ ninquin yxi Laurberinpw.
Minä näin yhden jumalattoman/ sangen jalon ja waltiaan/ ja uloslewitti itsensä ja wihoitti/ niinkuin yksi laurberinpuu.
Ps 37:36 Ja ohitzekeuin/ catzo/ nin hen oli pois/ Mine kysyin sen perest/ nin ei hen cussan leutty.
Ja ohitsekäwin/ katso/ niin hän oli pois/ Minä kysyin sen perästä/ niin ei hän kussan löydetty
Ps 37:37 Ole wighatoin/ ia pidhe sinus Oikein/ Sille sencaltaisten pite wimein hyuestimenestymen.
Ole wiatoin/ ja pidä sinus oikein/ Sillä senkaltaisten pitää wiimein hywästi menestymän.
Ps 37:38 Mutta ne Ylitzekeumerit pite ynne huckuman/ ia ne Jumalattomat wimein pite ylesiwritettaman.
Mutta ne ylitsekäymärit pitää ynnä hukkuman/ ja ne jumalattomat wiimein pitää ylösjuuritettaman.
Ps 37:39 Mutta HERRA auttapi nijte Wanhurskaita/ hen on heiden Wäkewydhens Tuskan aialla.
Mutta HERRA auttaapi niitä wanhurskaita/ hän on heidän wäkewyytensä tuskan ajalla.
Ps 37:40 Ja HERRA auttapi heite/ ia pästepi heite/ ia nijste Jumalattomist hen heite pelastapi/ ia wapactapi heite/ Sille he vskalsit henen pälens.
Ja HERRA auttaapi heitä/ ja päästääpi heitä/ ja niistä jumalattomista hän heitä pelastaapi/ ja wapahtaapi heitä/ Sillä he uskalsit hänen päällensä.

XXXVIII. Psalmi.

On yxi ahkera Rucous Jumalan tyge/ sydhemen hocauxes ia kiws/ coska syndi tutan ia HERRAN wihan Whkaus/ ia Surman hirmuisus/ ette Synnit andexiannetaisijn/ ia ne ylenpaldiset rangastoxet wäheteisijn/ Ettei Jumalalda ylenannetaisi/ ia Wiholistein iulmaudhesta polietaisi/ Ettei hen huckuisi ninquin Pharao/ Saul ia sencaltaiset.

Ps 38:1 Dauidin Psalmi muistoxi.
Dawidin psalmi muistoksi.
Ps 38:2 HERRA ele minua rangaise sinun wihasas/ ia ele minua curita sinun hirmudhesas.
HERRA älä minua rankaise sinun wihassasi/ ja älä minua kurita sinun hirmuidessasi.
Ps 38:3 Sille sinun Noles ouat minuhun kijnitetut/ ia sinun kätes paina minua.
Sillä sinun nuolesi owat minuun kiinnitetyt/ ja sinun kätesi painaa minua.
Ps 38:4 Ei ole terueys minun Rumysani/ sinun wchkauxes tedhen/ ia ei ole ycten Rauha minun Luisani minun Syndieni tedhen.
Ei ole terweys minun ruumiissani/ sinun uhkauksesi tähden/ ja ei ole yhtään rauhaa minun luissani minun syntieni tähden.
Ps 38:5 Sille minun syndini keuuet ylitze minun Pääni/ ninquin raskas Coorma/ ouat he minulle ylenraskaxi tulluet.
Sillä minun syntini käywät ylitse minun pääni/ niinkuin raskas kuorma/ owat he minulle ylenraskaaksi tulleet.
Ps 38:6 Minun Haauani haiseuat ia mäteneuet/ minun Hulludheni tedhen.
Minun haawani haisewat ja mätänewät/ minun hulluuteni tähden.
Ps 38:7 Mine Keun kymeres ia Cumaras/ Ylipeiue mine Keun murehisani.
Minä käyn kyyryssä ja kumarassa/ Yli päiwää minä käyn murheessani.
Ps 38:8 Sille minun Cupeheni iuri poisquiuauat/ ia ei miten Terueytte ole minun Rumini päle.
Sillä minun kupeeni juuri poiskuiwaawat/ ja ei mitään terweyttä ole minun ruumiini päällä.
Ps 38:9 Mine olen ylenpalio runneltu ia rickilöty/ mine mäyren minun Sydhemeni kiwun tedhen.
Minä olen ylenpaljon runneltu ja rikki lyöty/ minä mäyren (parun) minun sydämeni kiwun tähden.
Ps 38:10 HERRA sinun edeses on caiki minun Haluni/ ia minun hocauxen ei ole sinulda salattu.
HERRA sinun edessäsi on kaikki minun haluni/ ja minun huokaukseni ei ole sinulta salattu.
Ps 38:11 Minun Sydhemen wärise/ minun woiman ombi minun ylenandanut/ ia minun Silmeini walkius ei ole minun tykeneni.
Minun sydämeni wärisee/ minun woimani ompi minun ylenantanut/ ja minun silmäini walkeus ei ole minun tykönäni.
Ps 38:12 Minun Ysteueni ia Langoni seisouat codhastans minua wastoin/ ia catzouat minun waiuani/ ia minun Lehimeiseni cauuas astuuat.
Minun ystäwäni ja lankoni seisowat kohdastansa minua wastoin/ ja katsowat minun waiwaani/ ja minun lähimmäiseni kauas astuwat.
Ps 38:13 Ja ne/ iotca minun Sieluni ielkin seisouat/ he wiritteleuet minun eteeni/ Ja iotca minulle paha soouat/ he neuuo piteuet quinga he wahingoittaisit/ ia sulilla ioonilla he ymberikierteuet.
Ja ne/ jotka minun sieluni jälkeen seisowat/ he wirittelewät minun eteeni/ Ja jotka minulle pahaa suowat/ he neuwoa pitäwät kuinka he wahingoittaisit/ ja sulilla juonilla he ympärikiertäwät.
Ps 38:14 Mutta minun teuty olla/ ninquin Cwroin/ ia ei mite cwleman/ Ja ninquin Myken/ ioca Swtans ei auaia.
Mutta minun täytyy olla/ niinkuin kuuroin/ ja ei mitään kuuleman/ Ja niinkuin mykän/ joka suutansa ei awaa.
Ps 38:15 Ja teuty minun olla/ ninquin se/ ioca ei miten cwle/ ia ionga Suusa ei olle ychten Luchtimust.
Ja täytyy minun olla/ niinkuin se/ joka ei mitään kuule/ ja jonka suussa ei ole yhtään lystimystä.
Ps 38:16 Mutta mine odhotan HERRA sinun ielkes/ Sine HERRA minun Jumalan cwldelet minua.
Mutta minä odotan HERRA sinun jälkeesi/ Sinä HERRA minun Jumalani kuuntelet minua.
Ps 38:17 Sille mine aiattelen/ ettei he swingan iloitzisi minun ylitzeni/ Jos minun Jalcan waan combastuisi/ nin he sangen kerskaisit minua wastan.
Sillä minä ajattelen/ ettei he suinkaan iloitsisi minun ylitseni/ Jos minun jalkani waan kompastuisi/ niin he sangen kerskaisit minua wastaan.
Ps 38:18 Sille mine olen techty kersimen/ ia minun Kipuni on alati minun edesseni.
Sillä minä olen tehty kärsimään/ ja minun kipuni on alati minun edessäni.
Ps 38:19 Sille mine iulghistan Pahateconi/ ia murhedin minun Syndini tedhen.
Sillä minä julkistan pahat tekoni/ ja murehdin minun syntini tähden.
Ps 38:20 Mutta minun Wiholiseni eleuet ia ouat wäkeuet/ ne ouat swret/ iotca minua ilman syyte wihauat.
Mutta minun wiholliseni eläwät ja owat wäkewät/ ne owat suuret/ jotka minua ilman syytä wihaawat.
Ps 38:21 Ja iotca minulle pahalla maxauat hyuen/ ne asettauat heitens minua wastan/ Senuoxi ette mine hyue noutele'.
Ja jotka minulle pahalla maksawat hyvän/ ne asettawat heitänsä minua wastaan/ Sen wuoksi että minä hywää noutelen.
Ps 38:22 Ele ylenanna minua HERRA minun Jumalan/ ele caucana minusta ole.
Älä ylenanna minua HERRA minun Jumalani/ älä kaukana minusta ole.
Ps 38:23 Rienne sinuas minua auttaman/ o HERRA minun Apun.
Riennä sinuasi minua auttamaan/ Oi HERRA minun apuni.

Ja se Colmas Ölucu.

XXXIX. Psalmi.

On yxi Lohutos wastan site Pahannost/ quin tulepi Jumalattomidhen Onnist ia Mötekieumisesta/ ia ninen Jumalistein Onnettomuest ia Wastoinkieumisest.

Ps 39:1 Dauidin Psalmi edelweisattapa. Jeduthun edest.
Dawidin psalmi edeltäweisattawa. Jedutun edestä.
Ps 39:2 MIne olen aigoinut/ waarin ottaxeni/ eten mine synditee minun Kieleni cansa.
Minä olen aikonut/ waarin ottaakseni/ etten minä syntiä tee minun kieleni kanssa.
Ps 39:3 Mine tadhon minun Suuni suiszta/ ninquin suitzilla/ ette mine näen sen Jumalattoman edhesseni.
Minä tahdon minun suuni suitsia/ niinkuin suitsilla/ että minä näen sen jumalattoman edessäni.
Ps 39:4 Mine myckenin ia hiliaistuin/ ia waikenin riemusta/ ia minun teuty mureheni vdhista minussa.
Minä mykkenin ja hiljastuin/ ja waikenin riemusta/ ja minun täytyy murheeni uudistaa minussa.
Ps 39:5 Minun sydhemen on palaua minussa/ ia quin mine sen päle aiattelen/ nin mine ylessytyteten/ Mine puhun Kieleni cansa.
Minun sydämeni on palawa minussa/ ja kuin minä sen päälle ajattelen/ niin minä ylössytytetään/ Minä puhun kieleni kanssa.
Ps 39:6 Mutta HERRA opeta sis minua/ ette se lopun saapi minun cansani/ ia minun Elemelleni onopi yxi mitta/ ia minun pite tälde erkaneman.
Mutta HERRA opeta siis minua/ että se lopun saapi minun kanssani/ ja minun elämälläni ompi yksi mitta/ ja minun pitää täältä erkaneman.
Ps 39:7 Catzo/ minun peiueni ouat kämmenen leueys sinun tykenes/ Ja minun Elemen on ninquin ei miteken sinun edeses/ Quinga iuri tyhiet ouat caiki Inhimiset/ iotca quitengin nin irdhalisest eleuet. Sela.
Katso/ minun päiwäni owat kämmenen leweys sinun tykönäsi/ Ja minun elämäni on niinkuin ei mitäkään sinun edessäsi/ Kuinka juuri tyhjät owat kaikki ihmiset/ jotka kuitenkin niin irrallisesti eläwät. Sela
Ps 39:8 Oho quinga he poismeneuet/ ninquin Wario/ ia tekeuet huckan heillens swren murhen/ He cocouat/ ia eiuet tiedhe cuca sen saapi.
Oho kuinka he pois menewät/ niinkuin warjo/ ja tekewät hukkaan heillensä suuren murheen/ He kokoawat/ ja eiwät tiedä kuka sen saapi.
Ps 39:9 Ja nyt HERRA/ mihinge minun pite itzeni loottaman? Sinun päles mine toiuon.
Ja nyt HERRA/ mihinkä minun pitää itseni luottaman? Sinun päällesi minä toiwon.
Ps 39:10 Wapadha minua caikista minun synnisteni/ ia ele minua salli ninen Hulludhen pilcaxi tulla.
Wapahda minua kaikista minun synnistäni/ ja älä minua salli niiden hulluuden pilkaksi tulla.
Ps 39:11 Mine myckenyn/ ia en aua minun Suutani kyllepe sine sen teet.
Minä mykkenin/ ja en awaa minun suutani kylläpä sinä sen teet.
Ps 39:12 Poiskenne sinun rangastoxes minusta/ Sille mine olen nändynyt sinun kädhes piexemisest.
Pois käännä sinun rangaistuksesi minusta/ Sillä minä olen nääntynyt sinun kätesi pieksämisestä.
Ps 39:13 Coskas iongun rangaiset synnin tedhen/ nin henen Caunistoxens culutetaan ninquin Coista/ woy quinga iuri tyhie ouat caiki Inhimiset. Sela.
Koskas jonkun rankaiset synnin tähden/ niin hänen kaunistuksensa kulutetaan niinkuin koista/ woi kuinka juuri tyhjät owat kaikki ihmiset. Sela.
Ps 39:14 Cwldele minun Rucouxeni HERRA/ ia ymmerdhe minun parguni/ ia ele waikene minun kynelteni ylitze. Sille mine olen yxi Mucalainen sinun edeses/ ia Wieras/ ninquin caiki minun Esijseni.
Kuuntele minun rukoukseni HERRA/ ja ymmärrä minun parkuni/ ja älä waikene minun kyynelteni ylitse. Sillä minä olen yksi muukalainen sinun edessäsi/ ja wieras/ niinkuin kaikki minun esi-isäni.
Ps 39:15 Lacka minusta/ ette mine itzeni wirghotaisin/ ennenquin mine poismenen/ ia en sille tesse ole.
Lakkaa minusta/ että minä itseni wirkoittaisin/ ennenkuin minä poismenen/ ja en silleen tässä ole.

XL. Psalmi.

Tesse Christus itzestens puhupi/ quin sijne Epistolas Ebreerin tyge todhistetan/ henen Pinastans ia wapadhuxestans. Nin mös Lain poispanemisest/ ia Eua'geliumin iulgistoxest/ ia Christusen hyuisteghoista meiden cochtan.

Ps 40:1 Dauidin Psalmi edhelweisattapa.
Dawidin psalmi edeltäweisattawa.
Ps 40:2 MIne odhotin HERRA/ ia hen callisti henens minun tyköni/ ia hen cwldeli minun parguni.
Minä odotin HERRAA/ ja hän kallisti hänens minun tyköni/ ja hän kuunteli minun parkuni.
Ps 40:3 Ja hen wlosweti minun sijte hirmuisesta haudhasta/ ia paskaisest loghasta/ ia asetti minun Jalcani Callion päle/ ia hallitzi minun keumiseni.
Ja hän ulosweti minun siitä hirmuisesta haudasta/ ja paskaisesta loasta/ ja asetti minun jalkani kallion päälle/ ja hallitsi minun käymiseni.
Ps 40:4 Ja hen annoi minun Suhuni wdhen Weisun/ kijttemen meiden Jumalatan. Site saauat monda nähde/ ia HERRA pelkeuet/ ia toiuouat henen pälens.
Ja hän antoi minun suuhuni uuden weisun/ kiittämään meidän Jumalatan. Sitä saawat monta nähdä/ ja HERRAA pelkääwät/ ja toiwowat hänen päällensä.
Ps 40:5 Autuas on se/ ioca wskalluxens panepi HERRAN päle/ ia ei käenne ninen Corein tyge/ ia iotca walhen cansa waeldauat.
Autuas on se/ joka uskalluksensa paneepi HERRAN päälle/ ja ei käännä niiden koreiden tykö/ ja jotka walheen kanssa waeltawat.
Ps 40:6 HERRA minun Jumalan/ swret ouat sinun Ihmes/ ia sinun Aiatoxes/ iotcas meillen osotat/ ei miten ole sinun wertas/ Mine tadhon nijste ilmoitta ia sanoa/ waicka he ouat epelucuiset.
HERRA minun Jumalani/ suuret owat sinun ihmeesi/ ja sinun ajatuksesi/ jotkas meillen osotat/ ei mitään ole sinun wertaasi/ Minä tahdon niistä ilmoittaa ja sanoa/ waikka he owat epälukuiset.
Ps 40:7 Wffri ia Rocauffri ei sinulle kelpa/ waan Coruat sine minullen auasit/ Et sine tadho Poltwffri eli Synninwffri.
Uhri ja ruokauhri ei sinulle kelpaa/ waan korwat sinä minulleni awasit/ Et sinä tahdo polttouhria eli syntiuhria.
Ps 40:8 Silloin mine sanoin/ Catzo/ Mine tulen/ Kirian Ramatus on minusta kirioitettu. Sinun Tactos/ minun Jumalan/ teen mine kernasti/ ia sinun Lakis ombi minun Sydhemesseni.
Silloin minä sanoin/ Katso/ Minä tulen/ Kirjan Raamatussa on minusta kirjoitettu. Sinun tahtosi/ minun Jumalani/ teen minä kernaasti/ ja sinun lakisi ompi minun sydämessäni.
Ps 40:9 Mine tadhon sarnata sinun Wanhurskauttas sijne swres Seurakunnas/ Catzo/ em mine tadho anda tukitta minun Suutani/ HERRA sine sen tiedhet.
Minä tahdon saarnata sinun wanhurskauttasi siinä suuressa seurakunnassa/ Katso/ en minä tahdo antaa tukittaa minun suutani/ HERRA sinä sen tiedät.
Ps 40:10 Sinun Wanhurskauttas em mine sala minun sydhemesseni/ Sinun Totudhestas ia sinun Terueyxestes puhun mine/ Em mine peite sinun Laupiuttas ia wakuttas/ sijnä swres Seurakunnas.
Sinun wanhurskauttasi en minä salaa minun sydämessäni/ Sinun totuudestasi ja sinun terweydestäsi puhun minä/ En minä peitä sinun laupiuttasi ja wakuuttasi/ siinä suuressa seurakunnassa.
Ps 40:11 Mutta sine HERRA/ ele känne sinun Laupiuttas pois minusta/ Anna sinun Laupiudhes ia Wakudhes aina minua wariella.
Mutta sinä HERRA/ älä käännä sinun laupeuttasi pois minusta/ Anna sinun laupeutesi ja wakuutesi aina minua warjella.
Ps 40:12 Sille ette lukemattomat pahudhet ouat minun ymberipiritteneet/ minun syndini ouat minun kiniottaneet/ nin eten mine nähdhe taidha/ He ouat wsiamat quin hiuxet minun pääszeni/ ia minu' sydhemen on minun ylenandanut.
Sillä että lukemattomat pahuudet owat minun ympäripiirittäneet/ minun syntini owat minun kiinniottaneet/ niin etten minä nähdä taida/ He owat useammat kuin hiukset minun päässäni/ ja minun sydämeni on minun ylenantanut.
Ps 40:13 Keluatkoon se sinulle HERRA/ ettes minun wapadhat/ rienne HERRA minua auttaman.
Kelwatkoon se sinulle HERRA/ ettäs minun wapahdat/ riennä HERRA minua auttamaan.
Ps 40:14 Häuetköön ia caiki pilcaxi tulkoon/ iotca minun Sieluni ielkin seisouat/ hende hucataxens/ tacaperin langetkoon/ ia häpien tulcoon/ iotca minulle paha szouat.
Häwetköön ja kaikki pilkaksi tulkoon/ jotka minun sieluni jälkeen seisowat/ häntä hukataksensa/ takaperin langetkoon/ ja häpeään tulkoon/ jotka minulle pahaa suowat.
Ps 40:15 Hemmestyköön he heiden häpiesens/ iotca eikisteleuet minua sanodhen/ Ninpiti/ Ninpiti.
Hämmästyköön he heidän häpeässänsä/ jotka äikistelewät minua sanoen/ Niin piti/ Niin piti.
Ps 40:16 Iloitkaan ia riemuitkaan caiki/ iotca sinua etziuet/ Ja iotca sinun Terueydhes racastauat/ ia sanocat aina/ HERRA olcoon corkiast kijtetty.
Iloitkaan ja riemuitkaan kaikki/ jotka sinua etsiwät/ Ja jotka sinun terweytesi rakastawat/ ja sanokaat aina/ HERRA olkoon korkeasti kiitetty.
Ps 40:17 Sille mine olen Kieuhe ia waiuanen/ Mutta HERRA surepi minun edesteni/ Sine olet minun Auttaian ia wapactaian/ Minun Jumalan ele wiwy.
Sillä minä olen köyhä ja waiwainen/ Mutta HERRA sureepi minun edestäni/ Sinä olet minun auttajain ja wapahtajain/ Minun Jumalani älä wiiwy.