Psalttari

LVII. Psalmi .

 

On yxi Rucous/ sen entisen Psalmin caltainen/ waan toises Dauidin Tuskas.

Ps 57:1 Yxi Dauidin Cullainen Cappale edelweisattapa ( ettei hen huckuisi ) coska hen Saulin edheste pakeni Loolahan.
Yksi Dawidin kultainen kappale edeltäweisattawa (ettei hän hukkuisi) koska hän Saulin edestä pakeni luolahan.
Ps 57:2 JUmala ole minulle armolinen/ ole minulle armolinen/ Sille sinun päles minun Sielun vskalta/ Ja sinun Sipeis warion ala mine turuan/ Sihenasti ette se Onnettomus ohitzekeupi.
Jumala ole minulle armollinen/ ole minulle armollinen/ Sillä sinun päällesi minun sieluni uskaltaa/ Ja sinun siipeisi warjon alle minä turwaan/ Siihenasti että se onnettomuus ohitse käypi.
Ps 57:3 Mine hwdhan Jumalan tyge/ sen caikeincorkeiman/ sen Jumalan tyge ioca minun wihleitzyenj loputtapi.
Minä huudan Jumalan tykö/ sen kaikkein korkeimman/ sen Jumalan tykö joka minun wiheliäisyyteni lopettaapi.
Ps 57:4 Hen lehettepi Taiuahast ia auttapi minua/ minun Wpottaiani pilcoista/ Sela/ Lehetteken Jumala henen Armons ia Wakudhens.
Hän lähettääpi taiwahasta ja auttaapi minua/ minun upottajaini pilkoista/ Sela/ Lähettäkään Jumala hänen armonsa ja wakuutensa.
Ps 57:5 Mine macan Sieluni cansa Jalopeurain seas/ Ne Inhimisten Lapset ouat Liekit/ Heiden Hambans ouat Keihet ia Noolet/ ia heiden Kielens tereue Miecka.
Minä makaan sieluni kanssa jalopeuran seassa/ Ne ihmisten lapset owat liekit/ Heidän hampaansa owat keihäät ja nuolet/ ja heidän kielensä teräwä miekka.
Ps 57:6 Yleskorghota itzes Jumala Taiuahan ylitze ia sinun Cunnias caiken Mailman ylitze.
Ylöskorota itsesi Jumala taiwahan ylitse ja sinun kunniasi kaiken maailman ylitse.
Ps 57:7 Werkon he wiritteuet minun keumiseni eteen/ ia alaspainauat minun Sieluni/ Copan he minun eteeni caiuauat/ ia sihen he itze sisellelangeuat. Sela.
Werkon he wirittäwät minun käymiseni eteen/ ja alas painawat minun sieluni/ Kuopan he minun eteeni kaiwawat/ ja siihen he itse sisälle lankeawat. Sela.
Ps 57:8 Walmis ombi minun Sydhemen/ Jumala/ walmis ombi minun sydhemen/ ette mine weisaisin ia kijtteisin.
Walmis ompi minun sydämeni/ Jumala/ walmis ompi minun sydämeni/ että minä weisaisin ja kiittäisin.
Ps 57:9 Ylesherä minun Cunnian/ ylesherä Psaltari ia Candele/ warhan mine tadhon ylesheräte.
Ylös herätä minun kunniani/ ylös herätä psalttari ja kantele/ warhain minä tahdon ylösherätä
Ps 57:10 HERRA sinua mine tadhon Kijtte Canssain seas/ ia tadhon sinulle Kijtostweisata Sucukunnissa.
HERRA sinua minä tahdon kiittää kansain seassa/ ja tahdon sinulle kiitosta weisata sukukunnissa.
Ps 57:11 Sille ette sinun Laupiudhes on nin auara quin Taiuas on/ ia sinun Totudhes nin auara quin Piluet keuuet.
Sillä että sinun laupeutesi on niin awara kuin taiwas on/ ja sinun totuutesi niin awara kuin pilwet käywät.
Ps 57:12 Yleskorghota sinus Jumala ylitze Taiuahan/ ia sinun Cunnias ylitze caiken mailman.
Ylös korota sinusi Jumala ylitse taiwahan/ ja sinun kunniasi ylitse kaiken maailman.