Psalttari

XXII. Psalmi .

 

On yxi Ennustos Christusen Kersimisest/ Colemasta ia Ylesnousemisesta/ ia henen Waldakunnastans.

Ps 22:1 Dauidin Psalmi edelweisattapa/ sijte Peurasta/ iota warhaisen weijuteen.
Dawidin psalmi edeltäweisattawa/ siitä peurasta/ jota warhaisin wäijytään.
Ps 22:2 MInun Jumalan minun Jumalan/ mixis minun ylenannoit? Mine tosin parghun/ Waan minun Apun on caukana.
Minun Jumalani minun Jumalani/ miksi minun ylenannoit? Minä tosin parun/ Waan minun apuni on kaukana
Ps 22:3 Minun Jumalan/ Peiuelle mine hwdhan/ ia et sine wasta/ ia en mös öölle waikene.
Minun Jumalani/ Päiwällä minä huudan/ ja et sinä wastaa/ ja en myös yöllä waikene.
Ps 22:4 Mutta sine olet Pyhe/ Sine ioca asut Israelin kijtoxen seas.
Mutta sinä olet pyhä/ Sinä joka asut Israelin kiitoksen seassa.
Ps 22:5 Meidhen Iset toiuoit sinun päles/ Ja quin he toiuoit/ nin sine wapadhit heite.
Meidän isät toiwoit sinun päällesi/ ja kuin he toiwoit/ niin sinä wapahdit heitä.
Ps 22:6 Sinun tyges he hwdhit/ ia tulit wapadhetuxi/ sinuhun he toiuoit/ ia eiuet tulleet häpiehen.
Sinun tykösi he huusit/ ja tulit wapahdetuksi/ sinuhun he toiwoit/ ja eiwät tulleet häpeähän.
Ps 22:7 Mutta mine olen yxi mato/ ia ei Inhiminen/ yxi Inhimisten pilca/ ia Canssan ylencatze.
Mutta minä olen yksi mato/ ja ei ihminen/ yksi ihmisten pilkka/ ja kansan ylenkatse.
Ps 22:8 Caiki iotca minua näkeuet/ häueiseuet minua/ wäristeleuet hwlians ia pääns pudhistauat.
Kaikki jotka minua näkewät/ häwäisewät minua/ wääristelewät huuliansa ja päänsä pudistawat.
Ps 22:9 Hen walittapi HERRALLE/ hen wapactakon henen/ hen auttakon hende/ ios hen mielisty henehen.
Hän walittaapi HERRALLE/ hän wapahtakoon hänen/ hän auttakoon häntä/ jos hän mielistyy hänehen
Ps 22:10 Sille sine olet minun wloswetenyt Eiteni codhusta/ Sine olit minun Turuan/ coska mine wiele Eiteni Rinnalla olin.
Sillä sinä olet minut ylöswetänyt äitini kohdusta/ Sinä olit minun turwani/ koska minä wielä äitini rinnalla olin.
Ps 22:11 Sinun päles mine heitettu olen Eitini Codhusta/ Sine olet minun Jumalan hamast minun Eiteni Codhusta.
Sinun päällesi minä heitetty olen äitini kohdusta/ Sinä olet minun Jumalani hamasta minun äitini kohdusta.
Ps 22:12 Ele caukana ole minun tyköeni/ Sille adhistos on lesse/ Sille ettei ole yxiken Auttaia.
Älä kaukana ole minun tyköäni/ Sillä ahdistus on läsnä/ Sillä ettei ole yksikään auttaja.
Ps 22:13 Swret Mullit ouat minun ymberipirittenyet/ Lihauat Häriet minun ymberinskieritit.
Suuret mullit owat minun ympäri piirittäneet/ Lihawat härät minua ympärinskieritit.
Ps 22:14 Heiden kitans he auasit minua wastan/ ninquin ratelia ia kilijuua Jalopeura.
Heidän kitansa he awasit minua wastaan/ niinkuin raatelija ja kiljuwa jalopeura.
Ps 22:15 Ninquin wesi mine olen wloskaattu/ ia haiotetudh ouat Caiki minun Luuni/ Minun sydhemen on ninquin sulattu Medhenwaha/ keskel minun Rumistani.
Niinkuin wesi minä olen uloskaadettu/ ja hajoitetut owat kaikki minun luuni/ Minun sydämeni on niinkuin sulatettu medenwaha/ keskellä minun ruumistani.
Ps 22:16 Minun Woimani ouat poisquiuetudh ninquin Crwsinmuru/ ia minun Kielen tartui minun Lakeheni/ ia sine panet minun Coleman tomuhun.
Minun woimani owat poiskuiwettunut niinkuin kruusinmuru/ ja minun kieleni tarttui minun lakeheni/ ja sinä panet minun kuoleman tomuhun.
Ps 22:17 Sille Coirat ouat minun ymberipirittenyet/ ia ninen Julmain parui asetti henens minun ymberilleni/ He leuistit minun käteni ia minun Jalcani.
Sillä koirat owat minun ympäri piirittäneet/ ja niiden julmain parwi asetti hänensä minun ympärilleni/ He läwistit minun käteni ja minun jalkani.
Ps 22:18 Mine lukisin caiki minun Jäseneni/ Mutta he catzelit ia näit * ihastuxens minussa.
Minä lukisin kaikki minun jäseneni/ Mutta he katselit ja näit ihastuksensa minussa.
Ps 22:19 He iacauat heillens minun Waatteni/ ia heitteuet Aruan minun Hameni päle.
He jakawat heillensä minun waatteeni/ ja heittäwät arwan minun hameeni päälle.
Ps 22:20 Mutta sine HERRA ele caukana ole/ Minun Wäkewuydhen rienne minun Auxeni.
Mutta sinä HERRA älä kaukana ole/ Minun wäkewyyteni riennä minun awukseni.
Ps 22:21 Pelasta minun Sielun Miecasta/ ia Coirain käsiste minun ainocaisen.
Pelasta minun sieluni miekasta/ ja koirain käsistä minun ainokaisen.
Ps 22:22 Wapadha minua Jalopeuran Suusta/ ia pääste minua nijste Yxisaruillisist.
Wapahda minua jalopeurain suusta/ ja päästä minua niistä yksisarwillisista.
Ps 22:23 Mine sarnan sinun Nimees Welijlleni/ Mine ylisten sinua keskel Seurakunda.
Minä saarnaan sinun nimeesi weljilleni/ minä ylistän sinua keskellä seurakuntaa.
Ps 22:24 Ylisteket HERRA te iotca hende pelket/ coco Jacobin Siemen cunnioittakon hende/ ia hende cauattakon caiki Israelin siemen.
Ylistäkäät HERRAA te jotka häntä pelkäät/ koko Jakobin siemen kunnioittakaan häntä/ ja häntä kawahtakoon kaikki Israelin siemen.
Ps 22:25 Sille eipe hen hylienyt eike ylencatzonut sen Kieuhen radholisutta/ eike heneste Casuoans poiskendenyt/ ia quin se henen tygens hwsi/ cwldeli hen site.
Sillä eipä hän hyljännyt eikä ylenkatsonut sen köyhän raadollisuutta/ eikä hänestä kaswoansa poiskääntänyt/ ja kuin se hänen tykönsä huusi/ kuunteli hän sitä.
Ps 22:26 Sinua mine tadhon yliste swres Seurakunnas/ mine maxan Lupauxeni heiden eteens/ iotca hende pelkeuet.
Sinua minä tahdon ylistää suuressa seurakunnassa/ minä maksan lupaukseni heidän eteensä/ jotka häntä pelkääwät.
Ps 22:27 Ne Radholiset pite sömen ia rauituxi tuleman/ Ja ne iotca HERRA etziuet/ pite hende ylistemen/ Heiden sydhemens pite ijancaikisesta elemen.
Ne raadolliset pitää syömän ja rawituksi tuleman/ Ja ne jotka HERRAA etsiwät/ pitää häntä ylistämän/ Heidän sydämensä pitää iankaikkisesti elämän.
Ps 22:28 Muistetakaan caiken Mailman ärijn/ ette he käenneisit heitens HERRAN tyge/ ia henen eteens cumartakan caiki Pacanain Sucukunnat.
Muistettakaan kaiken maailman ääriin/ että hän kääntäisit heitänsä HERRAN tykö/ ja hänen eteensä kumartakaan kaikki pakanain sukukunnat.
Ps 22:29 Sille ette HERRALLA onopi yxi Waldakunda/ ia hen wallitze Pacanain seas.
Sillä että HERRALLA onpi yksi waltakunta/ ja hän wallitsee pakanain seassa.
Ps 22:30 Caiki Lihauat maan päle pite sömen ia cumartaman/ henen eteens poluians notkistauat/ caiki iotca tomusa macauat/ ia iotca surusans eleuet.
Kaikki lihawat maan päällä pitää syömän ja kumartaman hänen eteensä polwiansa notkistawat/ kaikki jotka tomussa makaawat/ ja jotka surussansa eläwät.
Ps 22:31 Henen pite saaman Siemenen/ ioca hende paluelepi/ HERRASTA pite ilmoitettaman Lasten lapsihin.
Hänen pitää saaman siemenen/ joka häntä palweleepi/ HERRASTA pitää ilmoitettaman lasten lapsihin.
Ps 22:32 He tuleuat ia henen Wanhurskauttans sarnauat/ syndyuelle Canssalle/ ette hen site teke.
He tulewat ja hänen wanhurskauttansa saarnaawat/ syntywälle kansalla/ että hän sitä tekee.