Psalttari

CI. Psalmi .
 
Yxi Dauidin Psalmi. Teme on iuri Honelinen Psalmi/ Joca opetapi Kuningat ia Esiuallat/ Mingecaltaiset heiden Itze ia mingemotoinen Waldakundain ia se wlcoinen Mailmalinen Hallitus oleman pite/ Ja millisille Paluelioilla heiden pite wallitzeman. Nin hen tesse mainitze ne erinomaiset Houin wighat/ Ette he Nuriat ouat/ Kiroliset/ ylpiet/ walecteliat/ Himonsa ielkin kerket etc. Waan mutamat temen Psalmin ymmerteuet Christusen waldakunnasta Euangeliumin cautta/ Ette hen wimeises Versus sano/ tactouans caiki Jumalattomat Maalda hucutta.
 
Ps 101:1 ARmosta ia Oikiudhesta mine tadhon weisata/ Ja sinulle HERRA kijtoxensanoa.
Armosta ja oikeudesta minä tahdon weisata/ Ja sinulle HERRA kiitoksen sanoa.
Ps 101:2 Mine keuten minuni wijsasti ia toimelisesta ninen cochtan/ iotca omani ouat/ Ja waellan vskolisest minun Honessani.
Minä käytän minun wiisaasti ja toimellisesti niiden kohtaan/ jotka omani owat/ Ja waellan uskollisesti minun huoneessani.
Ps 101:3 Em mine ota ychten paha Asia minun eteeni/ Mine wihan ne Ylitzekeumerit/ enge salli heite olla minun tykeneni.
En minä ota yhtään pahaa asiaa minun eteeni/ Minä wihaan ne ylitsekäymärit/ enkä salli heitä olla minun tykönäni.
Ps 101:4 Yxi nuria sydhen poiswelteken minusta/ Site Paha em mine kersi.
Yksi nurja sydän poiswälttäkään minusta/ Sitä pahaa en minä kärsi.
Ps 101:5 Joca Lehimeisens sala panettele/ sen mine hucutan/ Em mine malta site kersi/ quin röyckion menon ia corian mielen pite.
Joka lähimmäisens salaa panettelee/ sen minä hukutan/ En minä malta sitä kärsiä/ kuin röykkiön menon ja korean mielen pitää.
Ps 101:6 Minun silmeni catzouat ninen vskolisten ielkin Maan päle/ ette he asuisit minun tykeneni/ Ja pidhen kernasti hurstat Palueliat.
Minun silämäi katsowat niiden uskollisten jälkeen maan päällä/ että he asuisit minun tykönäni/ ja pidän kernaasti hurskaat palwelijat.
Ps 101:7 Falskit Inhimiset em mine pidhe minun Honessani/ Ei walecteliat menesty minun tyköneni.
Falskit ihmiset en minä pidä minun huoneessani/ Ei walehtelijat menesty minun tykönäni.
Ps 101:8 Warahin mine hucutan caiki Jumalattomat Maassa/ Ette mine caiki Pahointekiät poisiuritaisin sijte HERRAN Caupungista.
Warhain minä hukutan kaikki jumalattomat maassa/ että minä kaikki pahaintekijät poisjuurittaisin siitä HERRAN kaupungista.
 
CII. Psalmi .
 
On sen Wanhan Testamentin Seurakunnan Rucous/ ioca synnins/ Jumalan wihan/ ia Coleman tunsi. Joista hen pyte Christusen tulelemisen/ ia Waldakunnan cautta/ wapacta. Senteden hen mös sangen corkiasti yliste Jumalan Laupiudhen ia Hywydhen/ ioca cwldele ne waiwaiset ia heite armaitze.
 
Ps 102:1 Yxi sen Radholisen Rucous/ quin hen mureisans on/ ia henen Walitoxens HERRAN eteen vloswodhatta.
Yksi sen raadollisen rukous/ kuin hän murheissansa on/ ja hänen walituksensa HERRAN eteen uloswuodattaa.
Ps 102:2 HERRA cwldele minun Rucouxeni/ ia anna minun Parcuni sinun tyges tulla.
HERRA kuuntele minun rukouksessani/ ja anna minun parkuni sinun tykösi tulla.
Ps 102:3 Ele sinun Casuoas minulda poispeite/ Hädhesse callista sinun Coruas minun poleni/ Coska mine sinua auxenihudhan/ nin cwldele pian minua.
Älä sinun kaswojasi minulta pois peittää/ Hädässä kallista sinun korwasi minun puoleeni/ Koska minä sinua awukseni huudan/ niin kuuntele pian minua.
Ps 102:4 Sille minun Peiueni ouat culuneet ninquin Sauu/ Ja minun Lwni ouat poltetut ninquin kekäle.
Sillä minun päiwäni owat kuluneet niinkuin sawu/ Ja minun luuni owat poltetut niinkuin kekäle.
Ps 102:5 Minun sydhemen ombi lööty ia quiuettunut/ ninquin Heine/ Nin ette mine mös vnohdan minun
Minun sydämeni ompi lyöty ja kuiwettunut/ niinkuin heinä/ Niin että minä myös unohdan minun.
Ps 102:6 Minun Lwni tuskalla takistuuat minun Lihahani/ itkemisest ia Hocamisest.
Minun luuni tuskalla takistuwat minun lihaani/ itkemisestä ja huokaamisesta.
Ps 102:7 Mine olen iuri quin Pellicani Coruesa/ Mine olen ninquin iocu Hypie nijsse häuitetyis Caupungeissa.
Minä juuri kuin pelikaani korwessa/ Minä olen niinkuin joku hyypiö niissä häwitetyissa kaupungeissa.
Ps 102:8 Mine waluon/ ia olen ninquin Yxineinen Lindu Caton päle/
Minä walwon/ ja olen niinkuin yksinäinen lintu katon päällä/
Ps 102:9 Jocapeiue häueiseuet minun Wiholiseni minua/ Ja iotca minua sylieskeleuet/ he wannouat minun cauttani.
Joka päiwä häwaisewät minun wiholliseni minua/ Ja jotka minua syljeskelewät/ he wannowat minun kauttani.
Ps 102:10 Sille mine söön Tuchka ninquin Leipe/ Ja secoitan minun Joomani itkulla.
Sillä minä syön tuhkaa niinkuin leipää/ ja sekoitan minun juomani itkulla.
Ps 102:11 Sinun vhkauxes ia wihas teden/ Ettes minun ottanut olet/ ia pohian alaspaiskasit.
Sinun uhkauksesi ja wihasi tehdän/ ettäs minun ottanut olet/ ja pohjaan alaspaiskasit.
Ps 102:12 Minun peiueni ouat cvluneet ninquin Wario/ ia mine poisquiuan ninquin Roho.
Minun päiwäni owat kuluneet niinkuin warjo/ ja minä poiskuiwun niinkuin ruoho.
Ps 102:13 Mutta sine HERRA pysyt ijancaikisesta/ ia sinun Muistos sucukunnasta sucukundaan.
Mutta sinä HERRA pysyt iankaikkisesti/ ja sinun muistosi sukukunnasta sukukuntaan.
Ps 102:14 Ylesnouse sis ia armadha sinuas Zionin ylitze/ Sille aica ombi/ ettes hende armadhaisit/ Ja se aica on tullut.
Ylösnouse siis ja armahda sinuas Zionin ylitse/ Sillä aika ompi/ ettäs häntä armahtaisit/ Ja se aika on tullut.
Ps 102:15 Sille sinun Paluelias halaiauat site raketta/ ia näkisit sen kernasti/ ette henen Kiuens ia Calkins walmijt olisit.
SIllä sinun palwelijasi halajawat sitä rakentaa/ ja näkisit sen kernaasti/ että hänen kiwensä ja kalkkinsa walmiit olisit.
Ps 102:16 Ette ne Pacanat HERRA sinun Nimees pelkeisit/ ia caiki Kuningat Maan päle sinun Cunniatas.
Että ne pakanat HERRA sinun nimeäsi pelkäisit/ ja kaikki kuninkaat maan päällä sinun kunniaasi.
Ps 102:17 Ette HERRA rakendapi Zion/ Ja ilmandupi henen Cunniasans.
Että HERRA rakentaapi Zionin/ ja ilmaantuupi hänen kunniassansa.
Ps 102:18 Hen käendepi itzens ninen Ylenannettudhen Rucouxen polen/ Ja ei ylencatzo heiden Rucoustans.
Hän kääntääpi itsens niiden ylenannettujen rukouksen puoleen/ Ja ei ylenkatso heidän rukoustansa.
Ps 102:19 Sen pite kirioitettaman Tuleuaisille Sucukunnille/ Ja se Canssa quin loodhahan sen pite kijttemen HERRA.
Sen pitää kirjoitettaman tulewaisille sukukunnille/ Ja se kansa kuin luodahan sen pitää kiittämän HERRAA.
Ps 102:20 Sille hen catzelepi henen pyheste Corkiuxistans/ Ja HERRA näkepi Taiuahasta Maan päle.
Sillä hän katseleepi hänen pyhästä korkeuksistansa/ Ja HERRA näkeepi taiwaasta maan päälle.
Ps 102:21 Ette henen pite cwleman ninen Fangein Hocauxet/ Ja kiruottaman ne Cooleman Lapset.
Että hänen pitää kuuleman niiden wankein huokaukset/ Ja kirwottaman ne kuoleman lapset..
Ps 102:22 Senpäle ette heiden pite HERRAN Nimen Zionis sarnaman/ ia henen Kijtostans Jerusalemis.
Senpäälle että heidän pitää HERRAN nimen Zionin saarnaaman/ ja hänen kiitostansa Jerusalemissa.
Ps 102:23 Coska Canssat cocondeuat/ Ja Kuningasten Waldakunnat HERRA palueleman.
Koska kansat kokoontuwat/ Ja kuningasten waltakunnat HERRAA palweleman.
Ps 102:24 Hen neurittepi Tiesse minun Woimani/ Hen lyhendepi minun peiueni.
Hän nöyryyttääpi tiessä minun woimani/ Hän lyhentääpi minun päiwäni.
Ps 102:25 Mine sanoin/ Minun Jumalan ele minua poisota/ minun peiueini keskijes.
Minä sanoin/ Minun Jumalan älä minua poisota/ minun päiwäini keski-iässä.
Ps 102:26 Sinun woosicaudhes ouat ijancaikiset/ Sine olet ennen Maan perustanut/ Ja Taiuat ouat sinun käsialas.
Sinun wuosikautesi owat iankaikkiset/ Sinä olet ennen maan perustanut/ Ja taiwaat owat sinun käsialaasi.
Ps 102:27 Ne pite catoman/ Mutta sine pysyt/ Ne caiki pite wanhaneman ninquin Waate/ Ne mwttuuat/ ninquin Pucuwaate/ coska sine heite mwttelet.
Ne pitää katoaman/ Mutta sinä pysyt/ Ne kaikki pitää wanheneman niinkuin waate/ Ne muuttuwat/ niinkuin pukuwaate/ koska sinä heitä muuttelet.
Ps 102:28 Mutta sine pysyt ninkuttas olet/ Ja sinun Woodhes euet loppua saa.
Mutta sinä pysyt niinkuins olet/ Ja sinun wuotesi eiwät loppua saa.
Ps 102:29 Sinun Palueliais Lapset pysymen pite/ Ja heiden Sikiens pite sinun edesses menestymen.
Sinun palwelijaisi lapset pysymän pitää/ Ja heidän sikiönsä pitää sinun edessäsi menestymän.
 
CIII. Psalmi .
 
Yxi Dauidin Psalmi. Ombi ychteinen Kijtossana caikinaisten Jumalan Lahiain ia Hyueintecoin edhest/ seke Hengelisten ette Rumilisten/ Ette hen Synnit andexianda/ Ette hen Elemen wariele/ Ette hen lohutta/ Ette hen Sanans andapi/ ia Hengens/ etc. Lopussa hen ennusta Christusen Waldakunnast/ ette Neite vdhes Tastamentis pite Apostolitten cautta coco Mailmas sarnattaman.
 
Ps 103:1 KIjte HERRA minun Sielun/ ia caiki mite minussa on/ henen pyhe Nimeens.
Kiitä HERRAA minun sieluni/ ja kaikki mitä minussa on/ hänen pyhää nimeänsä.
Ps 103:2 Kijte HERRA minun Sielun/ ia ele vnodha mite Hyue hen minun tehnyt on.
Kiitä HERRAA minun sieluni/ ja älä unohda mitä hywää hän minun tehnyt on.
Ps 103:3 Joca sinulle caiki synnis andexianda/ ia paranda caiki sinun Ricoxes.
Joka sinulle kaikki syntisi anteeksiantaa/ ja parantaa kaikki sinun rikoksesi.
Ps 103:4 Joca sinun Henges coolemasta pästepi/ Joca sinun crunapi Armolla ia Laupiudhella.
Joka sinun henkesi kuolemasta päästääpi/ Joka sinun kruunaapi armolla ja laupeudella.
Ps 103:5 Joca sinun vskalloxel teutte/ ette sine caunistuisit/ ia teke sinun Noorexi ia Toreexi ninquin Cotkan.
Joka sinun uskalluksesi täyttää/ että sinä kaunistuisit/ ja tekee sinun nuoreksi ja tuoreeksi niinkuin kotkan.
HERRA hän saattaa wanhurskauden ja tuomion kaikille/ jotka wääryyttä kärsiwät.
Ps 103:6 HERRA hen saatta Wanhurskaudhen ia Domion caikille/ iotca Wärytte kersiuet.
HERRA hän saattaa wanhurskauden ja tuomion kaikille/ jotka wääryyttä kärsiwät.
Ps 103:7 Hen ombi henen Tiense Mosesel tietteuexi tehnyt/ Israelin Lapsille henen Teghonsa.
Hän ompi hänen tiensä Mosekselle tiettäwäksi tehnyt/ Israelin lapsille hänen tekonsa.
Ps 103:8 Laupias ia Armolinen ombi HERRA/ Kersiueinen ia swresta Hywydhest.
Laupias ja armollinen ompi HERRA/ Kärsiwäinen ja suuresta hywyydestä.
Ps 103:9 Eipe hen ijeti rijtele/ eike ijancaikisesta wihastu.
Eipä hän iäti riitele/ eikä iankaikkisesti wihastu.
Ps 103:10 Ej hen meiden syndein perest meiden cansan teghe/ Eike costa meille Pahatecoin ielkin.
Ei hän meidän syntien perästä meidän kanssan tee/ Eikä kosta meille pahaintekoin jälkeen.
Ps 103:11 Sille nin corkia quin Taiuas ombi Maan ylitze/ Andapi hen Armonsa wallita ninen päle/ iotca hende pelkeuet.
Sillä niin korkea kuin taiwas ompi maan ylitse/ antaapi hän armonsa wallita niiden päälle/ jotka häntä pelkääwät.
Ps 103:12 Nin cauuas quin Ite ombi lennest/ poissijrsi hen meiste meiden Pahatteghonna.
Niin kauas kuin itä ompi lännestä/ pois siirsi hän meistä meidän pahat tekomme.
Ps 103:13 Ninquin Ise Lastans armachta/ nin HERRAKI armachtapi henen pelkeueistens päle.
Niinkuin isä lastansa armahtaa/ niin HERRAKIN armahtaapi hänen pelkääwäistensä päälle.
Ps 103:14 Sille hen tietepi mingecaltainen Teco me olema/ hen muistapi ette me tomu olema.
Sillä hän tietääpi minkä kaltainen teko me olemme/ hän muistaapi että me tomu olemme.
Ps 103:15 Inhiminen ombi eleisens ninquin Roho/ hen cucoista quin Cuckainen kedholla.
Ihminen ompi eläissänsä niinkuin ruoho/ hän kukoistaa kuin kukkanen kedolla.
Ps 103:16 Coska Twli sen pälitze keupi/ nin eipe hen sillen kestä/ eike henen Siansa tunne hende ensingen.
Koska tuuli sen päällitse käypi/ niin eipä hän silleen kestä/ eikä hänen sijansa tunne häntä ensinkään.
Ps 103:17 Mutta HERRAN Armot vlottuuat ijancaikisesta ijancaikisehen/ henen pelkeueistens ylitze/ Ja henen wanhurskaudhens/ lasten lapsihin saacka.
Mutta HERRAN armot ulottuwat iankaikkisesta iankaikkiseen/ hänen pelkääwäistensä ylitse/ Ja hänen wanhurskautensa/ lasten lapsihin saakka.
Ps 103:18 Ninen tykene iotca henen lijto'sa piteuet/ Ja aiatteleuat henen Keskydhens päle/ ette he nijte tekeuet.
Niiden tykönä jotka hänen liittonsa pitäwät/ Ja ajattelewat hänen käskyjensä päälle/ että he niitä tekewät.
Ps 103:19 HERRA on walmistanut henen Stolins Taiuasa/ Ja henen Waldakundans pite caikein ylitze hallitzeman.
HERRA on walmistanut hänen tuolinsa taiwaassa/ Ja hänen waltakuntansa pitää kaikkein ylitse hallitseman.
Ps 103:30 Kijtteke HERRA te henen Engelins/ te wäkeuet Kempit/ Jotca henen Keskyns vlostoimitatte/ ette henen Sanans äni cwltaisijn.
Kiittäkää HERRAA te hänen enkelinsä/ te wäkewät kempit (sankarit)/ Jotka hänen käskynsä ulostoimitatte/ että hänen sanansa ääni kuultaisiin.
Ps 103:21 Kijtteke HERRA caiki henen Sotawäkens/ Te henen Paluelians/ iotca henen Tadhons teette.
Kiittäkää HERRAA kaikki hänen sotawäkensä/ Te hänen palwelijansa/ jotka hänen tahtonsa teette.
Ps 103:22 Kijtteke HERRA caiki henen Töönse/ Caikissa henen HERRAUDHENS paicoissa/ Kijte minun Sieluni HERRA.
Kiittäkää HERRAA kaikki hänen työnsä/ Kaikissa hänen HERRAUTENSA paikoissa/ Kiitä minun sieluni HERRAA.
 
CIV. Psalmi .
 
Toinen Kijtossana/ Caikein Londocappalein/ ia heiden ihmelisen menons teden. Quin hen sanois. Jumalata mine kijten/ iocaitzen Londocappalen teden/ Joista henen Wijsaudhens/ Hywydhens ia wanhurskaudhens tutaan ia ymmerteteen. Sille ette ieriestens hen ylesluke ne Taiuan/ Meren/ ia Maan Ihmeliset Cappalet/ Joista hen kijttepi.
 
Ps 104:1 KIjte HERRA minun Sielun/ HERRA minun Jumalan/ sine olet caikenni Cunnialinen/ Sine olet Caunis/ ia ialosti puietettu.
Kiitä HERRAA minun sieluni/ HERRA minun Jumalani/ sinä olet kaikenni kunniallinen/ Sinä olet kaunis/ ja jalosti puetettu.
Ps 104:2 Walkius ombi sinun Waattes/ iollas puietettu olet/ Sine vlosleuitet Taiuat ninquin Hurstin.
Walkeus ompi sinun waatteesi/ jollas puetettu olet/ Sinä uloslewitit taiwaat niinkuin hurstin.
Ps 104:3 Sine holuat sen pälyxen Wedhelle/ Sine menet Piluis ninquin Rattan päle/ ia keudh Twlen Sijpein päle.
Sinä holwaat sen päällyksen wedelle/ Sinä menet pilwissä niinkuin rattaan päällä/ ja käyt tuulen siipein päällä.
Ps 104:4 Sine ioca teet Engelis Twlexi/ ia sinun Paluelias Tuliliekixi/
Sinä joka teet enkelisi tuuleksi/ ja sinun palwelijasi tuleliekiksi/
Ps 104:5 Sine ioca Maan alustit henen pohians päle/ nin ette hen pysy ijancaikisesta.
Sinä joka maan alustin hänen pohjansa päälle/ niin että hän pysyy iankaikkisesti.
Ps 104:6 Sywydhelle sine hende peitet/ ninquin Waattella/ ia wedhet seisouat Wordhen päle.
Sywyydellä sinä häntä peität/ niinkuin waateella/ ja wedet seisowat wuorten päällä.
Ps 104:7 Mutta sinun rangaistoxestas he pakeneuat/ sinun Jylinestes he poismeneuet.
Mutta sinun rangaistuksestasi he pakenewat/ sinun jylinästäsi he poismenewät.
Ps 104:8 Wooret ylesastuuat/ ia Laxot alasastuuat/ siallens iongas heite pärustanut olet.
Wuoret ylösastuwat/ ja laaksot alasastuwat/ sijallensa jonkas heitä perustanut olet.
Ps 104:9 Märän sine panit/ Jota he ei ylitzekeu/ eike palaia Maata peittemen.
Määrän sinä panit/ Jota he ei ylitsekäy/ eikä palaa maata peittämään.
Ps 104:10 Sine annat Lectet Laxoissa ylescohuua/ nin ette wedhet Mäkein welitze wootauat.
Sinä annat lähteet laaksoissa ylöskuohua/ niin että wedet mäkein wälitse wuotawat.
Ps 104:11 Ette caiki Eleimet Metzes ioisit/ ia ette Peurat heiden ianons sammutaisit.
Että kaikki eläimet metsässä joisit/ ja että peurat heidän janonsa sammuttaisit.
Ps 104:12 Heiden tykenens Taiuahan Linnut istuuat/ ia wiserteleuet Oxilla.
Heidän tykönänsä taiwaan linnut istuwat/ ja wisertelewät oksilla.
Ps 104:13 Sine lijotat Wooret ylheldepein/ Sine teutet Maan hedhelmelle/ iongas saatat.
Sinä liotat wuoret ylhäältäpäin/ Sinä täytän maan hedelmillä/ jonkas saatat.
Ps 104:14 Sine Rohot casuatat Caria wastoin/ Ja Jyuet Inhimisten tarpehexi/ Ettes Leiuen Maasta toottaisit.
Sinä ruohot kaswatat karjaa wastoin/ ja jywät ihmisten tarpeeksi/ ettäs leiwän maasta tuottaisit.
Ps 104:15 Ja ette Winan pite Inhimisen Sydhemen ilahuttaman/ ia henen Casuons caunistuman Öliusta/ Ja Leiuen wahwistaman Inhimisen sydhende.
Ja että wiinan pitää ihmisen sydämen ilahduttaman/ ja hänen kaswonsa kaunistuman öljystä/ ja leiwän wahwistamaan ihmisen sydäntä.
Ps 104:16 Ette ne HERRAN Puut Nestestä teune olisit/ Ne Cedrin Puut Libanis/ iotca hen on istuttanut.
Että ne HERRAN puut nesteestä täynnä olisit/ Ne sedrin puut Libanonissa/ jotka hän on istuttanut.
Ps 104:17 Sielle Linnut pesiuet/ ia Haicarat hongisa asuuat.
Siellä linnut pesiwät/ ja haikarat hongissa asuwat.
Ps 104:18 Ne corkiat Wooret ouat Williuochtein turua/ Ja ne Kiuirauniot Canelitin. Ijlkottein.
Ne korkeat wuoret owat williwuohten turwa/ ja ne kiwirauniot kaninein. liskojein.
Ps 104:19 Sine teet Cuun wootta iacaman/ Ja se Auringo tiete henen Laskons.
Sinä teet kuun wuotta jakaman/ Ja se aurinko tietä hänen laskunsa.
Ps 104:20 Sine teet Pimeydhen/ ette Öö tule/ silloin caiki Pedhot lytiuet.
Sinä teet pimeyden/ että yö tulee/ silloin kaikki pedot lytiwät (tulewat ulos: 1776 Biblia)
Ps 104:21 Ne nooret Jalopeurat Saalihin ielkin kiliuuat/ Ja heiden Elatostans Jumalalda he etziuet.
Ne nuoret jalopeurat saaliin jälkeen kiiluwat/ Ja heidän elastustansa Jumalalta he etsiwät.
Ps 104:22 Mutta coska Auringo taas ylescoitta/ nin he sijte lymeuet/ ia Lolihins renteleuet.
Mutta koska aurinko taas ylöskoittaa/ niin he siitä lymyäwät/ ja luolihinsa entäilewät.
Ps 104:23 Nin menepi mös Inhiminen henen Töhöns/ ia henen Peltons waiuaman haman Ecton asti.
Niin meneepi myös ihminen hänen työhönsä/ ja hänen peltonsa waiwaamaan hamaan ehtoon asti.
Ps 104:24 HERRA quin swret ia monet ouat sinun Käsialas? Sine olet ne caiki wijsasti sätenyt/ Ja Maa ombi teunens sinun Tauarastas.
HERRA kuin suuret ja monet owat sinun käsialasi? Sinä olet ne kaikki wiisaasti säätänyt/ ja maa on täynnänsä sinun tawarastasi.
Ps 104:25 Teme Meri ioca nin swri ia Lauia ombi/ henesse epelughut coikistelauat/ seke isoit ette pienet Eleimet.
Tämä meri joka niin suuri ja lawea ompi/ hänessä epäluwut koikistelewat/ sekä isot että pienet eläimet.
Ps 104:26 Sielle Hadhet culieskeleuat/ sijnä Walascalat ouat/ iotcas tehnyt olet/ ette he henesse leikitzisit.
Siellä haahdet kuljeskelewat/ siinä walaskalat owat/ jotkas tehnyt olet/ että he hänessä leikitsewät.
Ps 104:27 Caiki odhottauat sinua/ Ettes heille annaisit Roan aiallans.
Kaikki odottawat sinua/ ettäs heille antaisit ruoan ajallansa.
Ps 104:28 Coskas heille annat/ nin he cocouat/ Coskas Kädhes auaiat/ nin he hywydhelle rauitahan.
Koskas heille annat/ niin he kokoawat/ koskas kädet awajat/ niin he hywyydellä rawitaan.
Ps 104:29 Jos sine Casuos peitet/ nin he hemmestyuet/ Coskas poisotat heiden Hengens/ nin he huckuuat/ ia Tomuxi iellenstuleuat.
Jos sinä kaswos peität/ niin he hämmästywät/ Koskas poisotat heidän henkensä/ niin he hukkuwat/ ja tomuksi jällens tulewat.
Ps 104:30 Sine vloslasket sinun Henges/ nin he loodhuxi tuleuat/ ia sine vdhistat Maan Modhon.
Sinä uloslasket sinun henkesi/ niin he luoduksi tulewat/ ja sinä uudistat maan muodon.
Ps 104:31 HERRAN Cunnia ombi ijancaikinen/ HERRALLE ombi mielennoudhe henen Käsialans poleen.
HERRAN kunnia ompi iankaikkinen/ HERRALLE ompi mielennoude hänen käsialansa puoleen.
Ps 104:32 Hen catzacta Maan päle/ nin se wapise/ Hen rupepi worihin/ nin he suitzeuat.
Hän katsahtaa maan päälle/ niin se wapisee/ Hän rupeepi wuorihin/ niin he suitsewat.
Ps 104:33 Mine tadhon HERRALLE weisata minun Elin aicanani/ Ja kijten minun Jumalatan nincauuan quin mine olen.
Minä tahdon HERRALLE weisata minun elinaikanani/ Ja kiitän minun Jumalatani niinkauan kuin minä olen.
Ps 104:34 Ja minun puhen pite henelle kelpaman/ ia mine ihastun HERRASSA.
Ja minun puheeni pitää hänelle kelpaaman/ ja minä ihastun HERRASSA.
Ps 104:35 Syndiset Maalda lopetetaan/ Ja ne Jumalattomat ei sillen pidhe oleman/ Kijte HERRA minun Sielun. Halleluia.
Syntiset maalta lopetetaan/ ja ne jumalattomat ei silleen pidä oleman/ Kiitä HERRAA minun sieluni. Halleluja.
 

CV. Psalmi .

On Kijtossana moninaisist Jumalan hyuisttöist/ Juttan Canssalle/ hamast Abrahamist nin sihenasti quin he omistit sen Canaan Maakunnan/ osotetut sulasta Jumalan Armosta/ paitzi heiden Ansiotans/ Waan ainoan Lupauxen teden/ quin Esijsille tapactanut oli. Deut. 29. iuri samalmodholla ne sielle ylesluetaan.

Ps 105:1 KIjteket HERRA ia sarnacat henen Nimeens/ Julghistacat henen Töitens Canssain seas.
Kiittäkäät HERRAA ja saarnatkaat hänen nimeensä/ Julkistakaat henen töitänsä kansain seassa.
Ps 105:2 Weisacat heneste ia kijtteket hende/ Puhucat caikista henen Ihmeistens.
Weisatkaat hänen pyhästä nimestänsä/ Iloitkaan niiden sydämet jotka häntä etsiwät.
Ps 105:3 Riemuitkat henen pyheste Nimestens/ Iloitkan ninen Sydhemet iotca hende etziuet.
Riemuitkaat hänen pyhästä nimestänsä/ Iloitkaan niiden sydämet jotka häntä etsiwät.
Ps 105:4 Kysyket HERRAN ielkin ia henen Woimans ielkin/ Etziket henen Casuons alati.
Kysykäät HERRAN jälkeen ja hänen woimansa jälkeen/ Etsikäät hänen kaswonsa alati.
Ps 105:5 Muistacat henen Ihmelisten Töidhens päle/ iotca hen tehnyt ombi/ henen Ihmeitens ia henen Sanans päle.
Muistakaat hänen ihmeellisten töidensä päälle/ jotka hän tehnyt ompi/ hänen ihmeitänsä ja hänen sanansa päälle.
Ps 105:6 Te quin oletta Abrahamin henen Paluelians/ Siemen/ Te Jacobin henen vloswalituns/ Lapset.
Te kuin olette Abrahamin hänen palwelijansa/ siemen/ Te Jakobin hänen uloswalittunsa/ lapset.
Ps 105:7 Henpe ombi HERRA meiden Jumalan/ Hen domitzepi caikes Mailmas.
Hänpä ompi HERRA meidän Jumalan/ Hän tuomitseepi kaikessa maailmassa.
Ps 105:8 Hen muistapi ijancaikisesta henen Lijtonsa päle/ Sen Sanans/ ionga hen luuanut on/ monen Tuhanen sughusta sucuhun.
Hän muistaapi iankaikkiesesti hänen liittonsa päälle/ Sen sanansa/ jonka hän luwannut on/ monen tuhannen suwusta sukuhun.
Ps 105:9 Jonga hen lijttosi Abrahamin cansa/ Ja sen Walan päle Isaachin cansa.
Jonka hän liittosi Abrahamin kanssa/ Ja sen walan päälle Isaachin kanssa.
Ps 105:10 Ja säti sen Jacobille Oikiudhexi/ Ja Israelille ijancaikisexi Lijtoxi.
Ja sääti sen Jakobille oikeudeksi/ Ja Israelille iankaikkiseksi liitoksi.
Ps 105:11 Ja sanoi/ Sinulle mine annan sen Maan Canaan/ teiden Perimisen Arpan.
Ja sanoi/ Sinulle minä annan sen maan Kanaan/ teidän perimisen arwan.
Ps 105:12 Coska he wehelucuiset ia haruat olit/ Ja mwcalaiset henesse.
Koska he wähälukuiset ja harwat olit/ Ja muukalaiset hänessä.
Ps 105:13 Ja he waelsit Canssasta Canssahan/ Ja ydhest Waldakunnasta toisen Canssahan.
Ja he waelsit kansasta kansahan/ Ja yhdestä waltakunnasta toiseen kansahan.
Ps 105:14 Eipe hen sallinut ychte Inhimiste heite wahingoitta/ Ja rangaisi Kuningatki heiden tedens.
Eipä hän sallinut yhtään ihmistä heitä wahingoittaa/ Ja rankaisi kuninkaatkin heidän tähtensä.
Ps 105:15 Elket ruuetko minun Woidheltuijn/ Ja elket pahatehkö minun Prophetilleni.
Älkäät ruwetko minun woideltuihin/ Ja älkäät pahaa tehkö minun prophetilleni.
Ps 105:16 Ja hen cutzui Nälien Maan päle/ Ia poiswei caiken Leiuen waran.
Ja hän kutsui nälän maan päälle/ Ja pois wei kaiken leiwän waran.
Ps 105:17 Hen lehetti ydhen Miehen heiden eteens/ Joseph Oriaxi myytijn.
Hän lähetti yhden miehen heidän eteensä/ Joseph orjaksi myytiin.
Ps 105:18 He adhistit henen Jalcans Jalcapuhun/ Henen Rumijns teutyi Raudhois maata.
He ahdistit hänen jalkansa jalkapuuhun/ Hänen ruumiinsa täytyi raudoissa maata.
Ps 105:19 Sihenasti ette henen Sanans tuli/ Ja se HERRAN puhe ninquin Tuli coetteli henen.
Siihen asti että hänen sanansa tuli/ Ja se HERRAN puhe niinkuin tuli koetteli hänen.
Ps 105:20 Nin lehetti Kuningas ia pästetti henen/ Se Canssain Pämies keski henen vloslasketta.
Niin lähetti kuningas ja päästätti hänen/ Se kansain päämies käski hänen uloslaskettaa.
Ps 105:21 Ja asetti henen HERRAXI henen Honens ylitze/ Ja Haltiaxi caiken henen Tauarans päle.
Ja asetti hänen HERRAKSI hänen huoneensa ylitse/ Ja haltijaksi kaiken hänen tawaransa päälle.
Ps 105:22 Ette hen opetais henen Päructinans henen oman tadhons ielkin/ Ja opetais henen Wanhemillens Wijsautta.
Että hän opettaisi hänen pääruhtinaansa hänen oman tahtonsa jälkeen/ Ja opettaisi hänen wanhemmilleen wiisautta.
Ps 105:23 Ja Israel meni Egyptijn/ Ja Jacob tuli Mwcalaisexi Hanin maalla.
Ja Israel meni Egyptiin/ Ja Jakob tuli muukalaiseksi Hanin maalla.
Ps 105:24 Ja hen annoi Canssans sangen casua/ ia teki heite wäkeuemexi quin heiden Wiholisens.
Ja hän antoi kansan sangen kaswaa/ ja teki heitä wäkewämmäksi kuin heidän wihollisensa.
Ps 105:25 Hen käensi heiden Sijdhemens/ Ette he henen Canssans wihasit/ Ja he tachtoit ionilla henen Paluelians alaspaina.
Hän käänsi heidän sydämensä/ että he hänen kansaansa wihasit/ Ja he tahtoit juonilla hänen palwelijansa alaspainaa.
Ps 105:26 Hen lehetti Mosen henen Paluelians/ Ja Aaron ionga hen vloswalitzi.
Hän lähetti Mosen hänen palwelijansa/ Ja Aaron jonka hän uloswalitsi.
Ps 105:27 Ne samat teit henen Merckins heiden seassans/ Ja henen Ihmeens Hamin maalla.
Ne samat teit hänen merkkinsä heidän seassansa/ Ja hänen ihmeensä Hamin maalla.
Ps 105:28 Hen annoi Pimeydhen tulla/ ia sen pimeytti/ Ja ei olluet he henen Sanoillens cwlemattomat.
Hän antoi pimeyden tulla/ Ja sen pimeytti/ Ja ei olleet he hänen sanoillensa kuulemattomat.
Ps 105:29 Hen mwtti heiden Wedhense werexi/ Ja coletti heiden Calansa.
Hän muutti heidän wedensä wereksi/ Ja kuoletti heidän kalansa.
Ps 105:30 Heiden Maans vloskohutti Sammacoitta henestens/ heiden Kuningastens Cammioissa.
Heidän maansa uloskuohutti sammakoita hänestänsä/ heidän kuningastensa kammioissa.
Ps 105:31 Hen sanoi/ Nin tulit Turilat ia Luteet heiden Maans ärihin.
Hän sanoi/ Niin tuli turilaat ja luteet heidän maansa äärihin.
Ps 105:32 Hen annoi Rakeet heille Satexi/ Tulenliekit heiden Maallens.
Hän antoi rakeet heille sateeksi/ tulenliekit heidän maallensa.
Ps 105:33 Ja löi heiden Winapuuns ia Ficunapuuns/ Ja hen rickiserki ne Puut heiden maans Äris.
Ja löi heidän wiinapuunsa ja wiikunapuunsa/ Ja hän rikkisärki ne puut heidän maansa äärissä.
Ps 105:34 Hen sanoi/ Nin tulit Parmat ia Wapsaiset epelughut.
Hän sanoi/ Niin tuli paarmat ja wapsaiset epälukuisat.
Ps 105:35 Ja he ylessöit caiki Rohot heiden Maaldans/ Ja ylessöit caiken heiden Maans hedhelmen.
Ja he ylössöit kaikki ruohot heidän maaltansa/ Ja ylössöit kaiken heidän maansa hedelmän.
Ps 105:36 Ja löi caiki Esicoiset Egiptis/ Caiki heiden Ensimeiset Periliset.
Ja löi kaikki esikoiset Egyptissä/ kaikki heidän ensimmäiset perilliset.
Ps 105:37 Ja hen vloswei heite Hopian ia Cullan cansa/ Ja heiden Sucukunnisans ei ollut yxiken Sairas.
Ja hän uloswei heitä hopean ja kullan kanssa/ Ja heidän sukukunnissansa ei ollut yksikään sairas.
Ps 105:38 Egypti oli iloisans heiden poislechtemisestens/ Sille heiden Pelcons oli langenut heiden pälens.
Egypti oli iloissansa heidän poislähtemisestänsä/ Sillä heidän pelkonsa oli langennut heidän päällensä.
Ps 105:39 Hen vlosleuitti Piluen werhoxi/ ia Tulen öölle heite walghistamaan.
Hän uloslewitti pilwen werhoksi/ ja tulen yöllä heitä walkistamaan.
Ps 105:40 He anoit/ Nin hen annoi Metzecanat tulla/ Ja hen rauitzi heite Taiuan Leiuelle.
He anoit/ Niin hän antoi metsäkanat tulla/ Ja hän rawitsi heitä taiwaan leiwällä.
Ps 105:41 Hen auasi Callion/ Nin Wesi sielde vloswoti/ Ette Oiat iooxit sihen carkijan Erimaan.
Hän awasi kallion/ niin wesi sieltä uloswuoti/ että ojat juoksit siihen karkeaan erämaahan.
Ps 105:42 Sille hen muisteli henen Pyhen Sanans päle/ quin hen Abrahamille Palueliallens puhunut oli.
Sillä hän muisteli hänen pyhän sanansa päälle/ kuin hän Abrahamille palwelijallensa puhunut oli.
Ps 105:43 Ja sillens hen vloswei Canssans ilolla/ Ja henen Uloswalitunsa riemulla.
Ja sillens hän uloswei kansan ilolla/ ja hänen uloswalittunsa riemulla.
Ps 105:44 Ja annoi heille ninen Pacanain Maan/ Nin ette he cansain Hywydhet heillens omistit.
Ja antoi heille niiden pakanoiden maan/ niin että he kansain hywyydet heillensä omistit.
Ps 105:45 Senpäle ette he pidheisit henen Oikiuttans/ Ja henen Lakins ketkisit. Halleluia.
Senpäälle että he pitäisit hänen oikeuttansa/ Ja hänen lakinsa kätkisit. Halleluja.

CVI. Psalmi .

On Kijtossana/ Sille quin hen ennen mainitzi ia ylesluki HERRAN Hyuetteghot/ nin hen tesse/ Canssan Synnit ia Rangastoxet ylesluke/ Ette Jumalan Laupius sillens corghotetaisijn/ ioca iuri nin Pahoille ia kijttemettömille/ henen swren pwttomattoman Hywydens Lahiat osotti. Tesse ombi mös Rippi eli Syndein Tundemus ia Ilmoitus/ Ja rucollan/ Ette Jumala ne Andexiannaisi/ Ja muistais henen vseiman Lupauxens päle/ Ja Canssans edespein tadhois wapachta. Halleluia.

Ps 106:1 KIjtteket HERRA/ Sille hen on Armachtaia/ Ja henen Laupiudhens pysypi ijancaikisesta.
Kiittäkäät HERRA/ Sillä hän on armahtaja/ Ja hänen laupeutensa pysyypi iankaikkisesti.
Ps 106:2 Cuca taita vlospuhua HERRAN swret Töödh? ia yliste caiki henen Kijtoliset Teghonsa?
Kuka taitaa ulospuhua HERRAN suuret työt? ja ylistaa kaikki hänen kiitolliset tekonsa?
Ps 106:3 Autuat ouat ne/ iotca Keskyn piteuet/ ia aina Oikein tekeuet.
Autuaat owat ne/ jotka käskyn pitäwät/ ja aina oikein tekewät.
Ps 106:4 HERRA muista minun päleni/ sen Armos perest/ iongas sinun Canssalles luuanut olet/ Osota meille sinun apusi.
HERRA muista minun päälleni/ sen armon perästä/ jonkas sinun kansallesi luwannut olet/ Osoita meille sinun apusi.
Ps 106:5 Ette me näkisim sinun Uloswalitudhes Mötekeumisen/ ia meiten iloitta/ Ette sinun Canssas menestypi/ ia meiten kerskaisim sinun Perimises cansa.
Että me näkisimme sinun uloswalittujesi myötäkäymisen/ ja meidän iloita/ että sinun kansasi menestyypi/ ja meitän kerskaisimme sinun perimisesi kanssa.
Ps 106:6 Me synditeimma ynne meiden Isein cansa/ me wärin teimmä/ ia olema Jumalattomat olluet.
Me syntiä teimme ynnä meidän isäin kanssa/ me wäärin teimme/ ja olemme jumalattomat olleet.
Ps 106:7 Euet meiden Iset Egyptis tactonuet sinun Ihmeites ymmertä/ Eike muistanuet sinun swren Laupiuxes päle/ Ja olit Meren tykene tottelemattomat/ nimittein sen punaisen Meren tykene.
Eiwät meidän isät Egyptissä tahtoneet sinun ihmeitäsi ymmärtää/ eikä muistaneet sinun suuren laupeutesi päälle/ Ja olit meren tykönä tottelemattomat/ nimittäin sen Punaisen Meren tykönä.
Ps 106:8 Mutta hen autti heite/ henen Nimens teden/ Nin ette hen Woimans osotti.
Mutta hän autti heitä/ hänen nimensä tähden/ Niin että hän woimansa osoitti.
Ps 106:9 Ja hen vhkasi sen Punaisen Meren/ Nin se quiuettui/ Ja wei heite sen Sywydhen lepitze/ ninquin iongun Coruen lepitze.
Mutta hän uhkasi sen Punaisen meren/ Niin se kuiwettui/ Ja wei heitä sen sywyyden läwitse/ niinkuin jonkun korwen läwitse.
Ps 106:10 Ja wapachti heite ninen käsiste/ iotca heite wihasit/ ia lunasti heite Wiholisteins käsiste.
Ja wapahti heitä niiden käsistä/ jotka heitä wihasit/ ja lunasti heitä wihollistensa käsistä.
Ps 106:11 Ja ne Wedhet vpotit heiden wainolisens/ Nin ettei yxiken eleuexi ienyt.
Ja ne wedet upotit heidän wainollisensa/ Niin ettei yksikään eläwäksi jäänyt.
Ps 106:12 Silloin he vskoit henen Sanans päle/ Ja weisasit henen Kijtoxens.
Silloin he uskoit hänen sanansa päälle/ Ja weisasit hänen kiitoksensa.
Ps 106:13 Mutta pian he vnodhit henen hyuet tööns/ Ja euet odhottanuet henen Neuuoansa.
Mutta pian he unohdit hänen hywät työnsä/ Ja eiwät odottaneet hänen neuwoansa.
Ps 106:14 Ja he kehuit Himossa sijnä Coruesa/ ia kiusasit Jumalata sijnä Erimaas.
Ja he kehuit himossa siinä korwessa/ ja kiusasit Jumalata siinä erämaassa.
Ps 106:15 Mutta hen annoi heille heiden anomisens/ ia lehetti heille kylle/ Sihenasti ette he sijte ilghoitit.
Mutta hän antoi heille heidän anomisensa/ ja lähetti heille kyllä/ Siihenasti että he siita iloitit.
Ps 106:16 Ja he yleskarkaisit Mosest wastan Scantzissa/ Aaronin sen HERRAN Pyhen wastan.
Ja he ylöskarkaisit Mosesta wastaan skantzissa (leirissä)/ Aaronin sen HERRAN pyhän wastaan.
Ps 106:17 Maa aukeni/ ia ylesnieli Dathan ia peitti sen Abyronin Joukon.
Maa aukeni/ Ja ylösnieli Dathan ja peitti sen Abyronin joukon.
Ps 106:18 Ja Tuli ylessyttyi heiden Jouckoins seas/ Se Liecki ylespolti ne Jumalattomat.
Ja tuli ylössyttyi heidän joukkoinsa seassa/ Se liekki ylöspoltti ne jumalattomat.
Ps 106:19 He teit ydhen Wasican Horebis/ ia cumarsit site walettuta Cuua.
He teit yhden wasikan Horebissa/ ja kumarsit sitä walettua kuwaa.
Ps 106:20 Ja he mwttelit heiden Cunnians/ ychten Härien motohon/ quin Heinie sööpi.
Ja he muuttelit heidän kunniansa/ yhteen härän muotohon/ kuin heiniä syöpi.
Ps 106:21 He vnodhit Jumalan heiden Wapachtaians/ Joca nin swria Töite tehnyt oli Egyptis.
He unohdit Jumalan heidän wapahtajansa/ Joka niin suuria töitä tehnyt oli Egyptissä.
Ps 106:22 Ihmeite Hamin maalla/ ia hirmulisia Töite sijnä Punaises Meres.
Ihmeitä Hamin maalla/ ja hirmullisia töitä siinä Punaisessa Meressä.
Ps 106:23 Ja hen sanoi/ Ette hen tactoi heite hucutta/ Ellei Moses henen Uloswalittuns site Rangaistost estenyt olisi/ poiskäten henen hirmuisudhens/ ettei hen ratki heite cadhottanut.
Ja hän sanoi/ että hän tahtoi heitä hukuttaa/ Ellei Moses hänen uloswalittunsa sitä rangaistusta estänyt olisi/ poiskääntäen hänen hirmuisuutensa/ ettei hän ratki heitä kadottanut.
Ps 106:24 Ja he ylencatzoit sen Carskin Maan/ Eike vskonuet henen Sanans päle.
Ja he ylenkatsoit sen karskin maan/ eikä uskoneet hänen sanansa päälle.
Ps 106:25 Ja napisit heiden Maioisans/ eike ollut cwliaiset HERRAN änelle.
Ja napisit heidän majoissansa/ eikä ollut kuuliaiset HERRAN äänelle.
Ps 106:26 Ja hen ylesnosti Kätens heite wastan/ Ette hen heite mahanlöis Coruessa.
Ja hän ylösnosti kätensä heitä wastaan/ että hän heitä maahanlöisi korwessa.
Ps 106:27 Ja heitteis heiden Siemenens Pacanain secaan/ Ja haiotais heite Makundihin.
Ja heittäisi heidän siemenensä pakanain sekaan/ ja hajoittaisi heitä maakuntiin.
Ps 106:28 Ja he ryhdhyit sihen Baalpeorin/ Ja söit nijste coolluiten Epeiumalitten wffreista.
Ja he ryhdyit siihen baalpeoriin/ Ja söit niistä kuolleitten epäjumalten uhreista.
Ps 106:29 Ja wihoitit Henen heiden Töillens/ nin iulmistui mös Rangaistus heiden secaans.
Ja wihoitit hänen heidän töillensä/ niin julmistui myös rangaistus heidän sekaansa.
Ps 106:30 Nin Pinehas edesastui/ ia lepytti sen syyn/ Nin se Rangaistos lackaisi.
Niin Pinehas edesastui/ ja lepytti sen syyn/ niin se rangaistus lakkaisi.
Ps 106:31 Ja se luettin henelle Wanhurskaudhexi/ sughusta ia sucuhun ijancaikisesta.
Ja se luettiin hänelle wanhurskaudeksi/ suwusta sukuhun iankaikkisesti.
Ps 106:32 Ja he wihoitit henen Rijtawedhen tykene/ Ja Mosen he sangen waiuasit.
Ja he wihoiti hänen riitaweden tykönä/ Ja Mosen he sangen waiwasit.
Ps 106:33 Sille he haikiutit henen Sydhemens/ nin ette mutomat sanat henelde laskettin.
Sillä he haikiutit hänen sydämensä/ niin että muutamat sanat häneltä laskettiin.
Ps 106:34 Eike he hucuttanuet nijte Pacanoita/ quin HERRA quitengin heille keskenyt oli.
Eikä he hukuttaneet niitä pakanoita/ kuin HERRA kuitenkin heille käskenyt oli.
Ps 106:35 Waan he secoitit heitens Pacanain secaan/ ia opit heiden Töitens.
Waan he sekoitit heitänsä pakanain sekaan/ ja opit heidän töitänsä.
Ps 106:36 Ja paluelit heiden Epeiumaloitans/ Ne yllytit heite Pahenoxihin.
Ja palwelit heidän epäjumaloitansa/ Ne yllytit heitä pahennuksiin.
Ps 106:37 Ja he wffrasit heiden Poicans/ ia Tytterens Perkeleille.
Ja he uhrasit heidän poikansa/ ja tyttärensä perkeleille.
Ps 106:38 Ja vloswodhatit wighattoman weren/ heiden Poicains ia Tyttereins weren/ iotca he wffrasit nijlle Cananein Epeiumaloille/ Nin ette se maa werenwighoista turmeltijn.
Ja uloswuodatit wiattoman weren/ heidän poikainsa ja tyttäreinsä weren/ jotka he uhrasit niille Kanaanin epäjumaloille/ niin että se maa werenwioista turmeltiin.
Ps 106:39 Ja hieroit heitens omissa Töisens/ Ja hooriateit heiden Tecoins cansa.
Ja hieroit heitänsä omissa töissänsä/ ja huoriateit heidän tekoinsa kanssa.
Ps 106:40 Nin iulmastui se HERRAN wiha/ henen Canssans ylitze/ ia hen cauhistui henen Perimiseens.
Niin julmistui se HERRAN wiha/ hänen kansansa ylitse/ ja hän kauhistui hänen perimiseensä.
Ps 106:41 Ja ylenannoi ne Pacanoiten käsihin/ Ette ne ylitze heiden wallitzit/ iotca heite wihasit.
Ja ylenantoi ne pakanoitten käsiin/ että ne ylitse heidän wallitsit/ jotka heitä wihasit.
Ps 106:42 Ja heiden Wiholisens adhistit heite/ Ja he alaspainettijn heiden käteins ala.
Ja heidän wihollisensa ahdistit heitä/ Ja he alaspainettiin heidän käteinsä alla.
Ps 106:43 Hen pelasti heite mondakerta/ Mutta he wihoitit henen heiden Neuuoins cansa/ Ja he wähenyit heiden pahaintecoins teden.
Hän pelasti heitä monta kertaa/ Mutta he wihoitit hänen heidän neuwonsa kanssa/ ja he wähennyti heidän pahain tekoinsa tähden.
Ps 106:44 Ja hen näki heiden Tuskans/ coska hen heiden walituxens cwli.
Ja hän näki heidän tuskansa/ koska hän heidän walituksensa kuuli.
Ps 106:45 Ja muisti henen Lijtoins päle/ quin hen heiden cansans tehnyt oli/ ia site hen catui henen swresta Laupiudhestans.
Ja muisti hänen liittoinsa päälle/ kuin hän heidän kanssansa tehnyt oli/ ja sitä hän katui hänen suuresta laupeudestansa.
Ps 106:46 Ja annoi heite armoitetta/ caikein edes/ quin heite Fanginuet olit.
Ja antoi heitä armoitettaa/ kaikkein edessä/ kuin heitä wanginneet olit.
Ps 106:47 Auta meite HERRA meiden Jumalan/ ia cocouta meite Pacanoista/ Ette me kijteisim sinun pyhe Nimees/ ia kehuisim sinun Kijtoxesas.
Auta meitä HERRA meidän Jumalani/ ja kokoa meitä pakanoista/ että me kiittäisimme sinun pyhää nimeäsi/ ja kehuisimme sinun kiitoksessasi.
Ps 106:48 Kijtetty olcoon se HERRA Israelin Jumala/ ijancaikisudhesta nin ijancaikisutehen/ Ja sanocan caiki Canssat/ Amen. Halleluia.
Kiitetty olkoon se HERRA Israelin Jumala/ iankaikkisuudesta niin iankaikkisuutehen/ ja sanokaan kaikki kansat/ Amen. Halleluja.

CVII. Psalmi .

Quin ne Caxi entiste Psalmi ouat Kijtossanat Hyuisttöist Israelin Canssalle osotetut/ Nin tesse peldiskein/ caikinaiset Hyuettödh/ Jocaitzel Inhimisel/ Jumalalda osotetan/ caikis tuskis ia hädhis. Ette hen Keuhie autta/ Fangituit pelasta/ Sairahit paranda/ Ne Mereen Hätenyet holhopi/ ne Nelkeitzet rauitzepi/ ia ioilla Elo puuttupi/ nijte hen roocki/ Ne quin Tyrannilda ia Angarilda adhistetan ia waiuatan/ hen wapactapi. etc. Senteden tai on yxi Ycteinen Kijtossana. Ja nijte mös Jumala erinomaisest autta/ iotca Syndiens teden murectiuat/ ios he mutoin Apu toiuouat/ ia site Rucouxillans Jumalalda anouat.

Ps 107:1 KIjtteket HERRA/ Sille hen on Armachtaia/ Ja henen Laupiudhens pysypi ijancaikisesta.
Kiittäkäät HERRAA/ Sillä hän on armahtaja/ ja hänen laupeutensa pysyypi iankaikkisesti.
Ps 107:2 Sanocat te/ iotca oleta HERRAN cautta lunastetut/ Jotca hen on Tuskista wapactanut.
Sanokaat te/ jotka olette HERRAN kautta lunastetut/ Jotka hän on tuskista wapahtanut.
Ps 107:3 Ja iotca hen on Maakunnista coonut/ hamast Idest ia Lennest/ hamast Pohiaisest ia Etelest.
Ja jotka hän on maakunnista koonnut/ hamasta idästä ja lännestä/ hamasta pohjoisesta ja etelästä.
Ps 107:4 NE quin exysis waelsit Coruesa/ cussa vmbi Tie oli/ ia ei leutenyet Caupungita asuaxens/
Ne kuin eksyksissä waeltawat korwessa/ kussa umpitie oli/ ja ei löytänyt kaupunkia asuaksensa.
Ps 107:5 Nelkeisset ia Janouaiset/ ia heiden Sieluns waiwi.
Nälkäiset ja janoawaiset/ ja heidän sielunsa waipui.
Ps 107:6 Ja he hwsit HERRAN tyge heiden Tuskisans/ ia hen pelasti heite hädhistens.
Ja he huusit HERRAN tykö heidän tuskissansa/ ja hän pelasti heitä hädistänsä.
Ps 107:7 Ja wei heite oikeata tiete/ Ette he menit sihen asuuaisen Caupungijn.
Ja wei heitä oikeata tietä/ että he menit siihen asuwaiseen kaupunkiin.
Ps 107:8 Kijtteken he sis HERRA henen Laupiuns edest/ Ja henen Ihmeitens teden/ iotca hen Inhimisten Lasten coctan teke.
Kiittäkään he siis HERRAA hänen laupeutensa edestä/ ja hänen ihmeittensä tähden/ jotka hän ihmisten lasten kohtaan tekee.
Ps 107:9 Ette hen rauitzepi sen ianouaisen Sielun/ ia ylesteuttepi sen Isouaisen Sielun hywydhelle.
Että hän rawitseepi sen janoawaisen sielun/ ja ylöstäyttääpi sen isoawaisen sielun hywyydellä.
Ps 107:10 NE quin istuuat pimeis ia cooleman warios/ Fangitut Adhistoxes ia raudhas.
Ne kuin istuwat pimeässä ja kuoleman warjossa/ Wangitut ahdistuksessa ja raudoissa.
Ps 107:11 Ette he olit Jumalan Kesky wastan couacoruaiset/ ia sen ylimeisen Lain olit Häueisnyet.
Että he olit Jumalan käskyä wastaan kowakorwaiset/ ja sen ylimmäisen lain olit häwäisseet.
Ps 107:12 Senteden teuty heiden Sydhemens Onnettudhen cansa waiuatta/ nin ette he langesit/ ia eikengen heite autanut.
Sentähden täytyy heidän sydämensä onnettomuuden kanssa waiwattaa/ niin että he lankesit/ ja eikenkään heitä auttanut.
Ps 107:13 Ja he hwsit HERRAN tyge heiden Tuskisans/ ia hen autti heite hädhistens.
Ja he huusit HERRAN tykö heidän tuskissansa/ ja hän autti heitä hädistänsä.
Ps 107:14 Ja vloswei heite sijte Pimeydhest ia cooleman wariost/ ia serki heiden siteens.
Ja uloswei heitä siitä pimeydestä ja kuoleman warjosta/ ja särki heidän siteensä.
Ps 107:15 Kijtteken he sis HERRA henen Laupiuns edest/ ia henen Ihmeitens teden/ iotca hen Inhimisten Lasten coctan teke.
Kiittäkään he siis HERRAA hänen laupeutensa edestä/ ja hänen ihmeittensä tähden/ jotka hän ihmisten lasten kohtaan tekee.
Ps 107:16 Ette hen serkepi Cupariportit/ Ja rickilöpi Raudhaiset Saluat.
Että hän särkeepi kupariporitit/ ja rikkilyöpi rautaiset salwat.
Ps 107:17 NE Hullut iotca rangastettijn heiden ylitzekeumisens teden/ ia heiden Syndiens teden.
Ne hullut jotka rangaistettiin heidän ylitsekäymisensä tähden/ ja heidän syntiensä tähden.
Ps 107:18 Ette heiden Sieluns ilghoitti caikista Roasta/ Ja he sairastit haman Coolemans asti.
Että heidän sielunsa inhoitti (kauhistui 1776) kaikista ruoasta/ Ja he sairastit hamaan kuolemaansa asti.
Ps 107:19 Ja he hwsit HERRAN tyge heiden Tuskissans/ ia hen autti heite hädhistens.
Ja he huusit HERRAN tykö heidän tuskissansa/ ja hän autti heitä hädistänsä.
Ps 107:20 Hen lehetti Sanans ia paransi heite/ ia pelasti heite ettei he coolluet.
Hän lähetti sanansa ja paransi heitä/ ja pelasti heitä ettei he kuolleet.
Ps 107:21 Kijtteken he sis HERRA henen Laupiudhens edest/ ia henen Ihmeitens teden/ iotca hen Inhimisten Lasten cochtan teke.
Kiittäkään he siis HERRAA hänen laupeutensa edestä/ ja hänen ihmeittensä tähden/ jotka hän ihmisten lasten kohtaan tekee.
Ps 107:22 Ja wffracan Kijtoswffri/ ia yleslukecaan henen Teghonsa ilolla.
Ja uhratkaan kiitosuhri/ ja ylöslukekaan hänen tekonsa ilolla.
Ps 107:23 NE quin Haaxilla Meren päle meneuet/ Ja töte prucauat swrissa wesis.
Ne kuin haaksilla meren päälle menewät/ ja työtä pruukaawat suurissa wesissä.
Ps 107:24 He ouat tundenuet ne HERRAN teghot/ ia henen Ihmeitens sywydhes.
He owat tunteneet HERRAN teot/ ja hänen ihmeittensä sywyydessä.
Ps 107:25 Quin hen sanoi/ Ja ylespaisutti swren Ilman/ ioca ne Allot ylesnosti.
Kuin hän sanoi/ ja ylöspaisutti suuren ilman/ joka ne aallot ylösnosti.
Ps 107:26 Nin he ylesmenit Taiuasta codhen/ ia alasmenit Sywytehen/ Ette heiden Sielunsa Adhistoxesta epeili.
Niin he ylösmenit taiwasta kohden/ ja alasmenit sywyytehen/ että heidän sielunsa ahdistuksessa epäili.
Ps 107:27 Ette he horiut ia hoipertelit ninquin Joopunut/ ia euet sillen ycten Neuuo tietenyet.
Että he horjuit ja hoipertelit niinkuin juopunut/ ja eiwät silleen yhtään neuwoa tietäneet.
Ps 107:28 Ja he hwsit HERRAN tyge heiden Tuskissans/ ia hen autti heite hädhistens.
Ja he huusit HERRAN tykö heidän tuskissansa/ ja hän autti heitä hädistänsä.
Ps 107:29 Ja hen hilitzi sen couanilman/ Ette ne Allot heitens asetit.
Ja hän hillitsi sen kowan ilman/ että ne aallot heitänsä asetit.
Ps 107:30 Ja he tulit iloisaxi/ Ette se tyueni/ ia hen wei heite Satamahan/ heiden mielens ielkin.
Ja he tulit iloiseksi/ että se tyweni/ ja hän wei heitä satamaan/ heidän mielensä jälkeen.
Ps 107:31 Kijtteken he sis HERRA henen Laupiudhens edest/ ia henen Ihmeitens teden/ iotca hen Inhimisten Lasten cochtan teke.
Kiittäkään he siis HERRAA hänen laupeutensa edestä/ ja hänen ihmeittensä tähden/ jotka hän ihmisten lasten kohtaan tekee.
Ps 107:32 Ja ylisteken hende Canssain Seurakunnissa/ ia kijtteken hende ninen Wanhimmaidhen seas.
Ja ylistäkään häntä kansain seurakunnissa/ ja kiittäkään häntä niiden wanhimmaiden seassa.
Ps 107:33 NE/ ioinenga Oiat poisquiuetuit/ Wesilectet wotamast lackasit.
Ne/ joidenka ojat poiskuiwetuit/ Wesilähteet wuotamasta lakkasit.
Ps 107:34 Ette yxi hedhelmelinen Maa ei miteken candanut/ heiden Pahudhens teden/ iotca sijne asuit.
Että yksi hedelmällinen maa ei mitäkään kantanut/ heidän pahuutensa tähden/ jotka siinä asuit.
Ps 107:35 Ja se quin Quiua oli/ sen hen taas Wetisexi teki/ Ja quiuan Maa wesilecteixi.
Ja se kuin kuiwa oli/ sen hän taas wetiseksi teki/ ja kuiwan maan wesilähteiksi.
Ps 107:36 Ja ne Isouaiset hen sinne asetti/ Ette he sihen Caupungin walmistaisit/ cussa he asuisit.
Ja ne isoawaiset hän sinne asetti/ että he siihen kaupunkiin walmistaisit/ kussa he asuit.
Ps 107:37 Ja Pellot kylueisit/ ia Winatarhoia istutaisit/ Ja woosittain Hedhelmen saisit.
Ja pellot kylwäisit/ ja wiinatarhoja istuttaisit/ ja wuosittaisen hedelmän saisit.
Ps 107:38 Ja hen siugnasi heite/ Ette he sangen heitens enäneisit/ ia heille palio Caria annoi.
Ja hän siunasi heitä/ että he sangen heitäns enentäisit/ ja heille paljon karjaa antoi.
Ps 107:39 NE quin alaspainetut ia heicotetut olit nijlde Pahoilda/ Jotca heite waatinuet ia waiuanuet olit.
Ne kuin alaspainetut ja heikotetetut olit niiltä pahoilta/ jotka heitä waatineet ja waiwanneet olit.
Ps 107:40 Coska ylencatzotus Pämiesten päle vloswodhatettu oli/ Ja caiki maa exysis ia autiana seisoi.
Koska ylenkatsotus päämiesten päälle uloswuodatettu oli/ Ja kaikki maa eksyksissä ja autiona seisoi.
Ps 107:41 Ja hen site Kieuhe warieli Radholisudhesta/ Ja henen Sughunsa enensi/ Ninquin Lammasten Lauman.
Ja hän sitä köyhää warjeli raadollisuudesta/ ja hänen sukunsa enensi/ niinkuin lammasten lauman.
Ps 107:42 Neite ne Wanhurskat pite näkemen/ ia iloitzeman/ Ja iocaitzen Pahudhen Swn pite tukittaman.
Näitä ne wanhurskaat pitää näkemän/ ja iloitseman/ ja jokaisen pahuuden suun pitää tukittaman.
Ps 107:43 Cuca on Wijsas/ ia neite ketkepi? Nin he astaitzeuat/ quinga monet Hyuet Teghot HERRA osottapi?
Kuka on wiisas/ ja näitä kätkeepi? Niin he astaitsewat (ymmärtäwät)/ kuinka monet hywät teot HERRA osoittapi?

CVIII. Psalmi .

On Kijtossana/ iossa Christusen Waldakunnan teden/ kijtetten/ ioca Armon Waldakunda tuleua oli/ Ja mös sen Dauidin Rumilisen Waldakunnan teden/ Joca oli Ninquin yxi alcukyluö sihen Christusen tuleuaisen Waldakundahan. Sille ette Juttaista Terueys on.

Ps 108:1 Yxi Dauidin Psalmi weisu.
Yksi Dawidin psalmi weisuu.
Ps 108:2 VAlmis ombi minun Sydhemen Jumala/ Mine tadhon weisata ia kijtte/ ia mös minun Cunnian.
Walmis ompi minun sydämeni Jumala/ Minä tahdon weisata ja kiittää/ ja myös minun kunniani.
Ps 108:3 Ylesnouse Psaltari ia Candele/ Mine tadhon warahin ylesnosta.
Ylösnouse psalttari ja kantele/ Minä tahdon warhain ylösnostaa.
Ps 108:4 Sinua HERRA mine tadhon kijtte Canssain seas/ Mine tadhon sinulle Kijtostweisata Sucukunnissa.
Sinua HERRA minä tahdon kiittää kansain seassa/ Minä tahdon sinulle kiitosta weisata sukukunnissa.
Ps 108:5 Sille sinun Armos vlottu nin leuielde quin Taiuas on/ Ja sinun Totudhes nin leuielde quin Piluet keuuet.
Sillä sinun armosi ulottuu niin leweältä kuin taiwas on/ Ja sinun totuutesi niin leweältä kuin pilwet käywät.
Ps 108:6 Yleskorghota sinuas Jumala ylitze Taiuahan/ Ja sinun Cunnias ylitze caiken Maan.
Ylöskorota sinuas Jumala ylitse taiwaan/ Ja sinun kunniasi ylitse kaiken maan.
Ps 108:7 Ette sinun rackat Ysteues wapadhexi tulisi/ Auta sinun Oikialla kädhelles/ ia cwldele minua.
Että sinun rakkaat ystäwäsi wapaaksi tulisi/ Auta sinun oikealla kädelläsi/ ja kuuntele minua.
Ps 108:8 Jumala puhupi henen Pyhydhessens/ sijte mine iloitzen/ Ja tadhon Sichemin iaca/ ia sen Laxon Suchoth mitat.
Jumala puhuupi hänen pyhyydessänsä/ siitä minä iloitsen/ Ja tahdon Sichemin jakaa/ ja sen laakson Suchot mitata.
Ps 108:9 Gilead on minun/ Manasse on mös minun/ Ja Ephraim on minun Pääni wäkewys/ Juda on minun Pämiehen.
Gilead on minun/ Manasse on myös minun/ Ja Ephraim on minun pääni wäkewyys/ Juda on minun päämieheni.
Ps 108:10 Moah on minun Pesinastian/ Mine tadhon wenytte minun Kengeni Edomin ylitze/ Ninen Philisterin ylitze mine tadhon ihastua.
Moah on minun pesinastian/ Minä tahdon wenyttää minun kenkäni Edomin ylitse/ Niiden philistein ylitse minä tahdon ihastua.
Ps 108:11 Cuca wiepi minua iongun wahuan Caupungin? Cuca wiepi minua haman Edomin.
Kuka wiepi minua jononkin wahwaan kaupunkiin? Kuka wiepi minua hamaan Edomiin.
Ps 108:12 Etkö sine Jumala site tee? Joca meite poisheittenyt olet. Ja etpes vlosmene Jumala meiden Sotawäen cansa?
Etkö sinä Jumala sitä tee? Joka meitä poisheittänyt olet. Ja etpäs ulosmene Jumala meidän sotawäen kanssa?
Ps 108:13 Saata meille Apua Tuskissan/ Sille Inhimisten Apu on turha.
Saata meille apua tuskissan/ sillä ihmisten apu on turha.
Ps 108:14 Jumalas me tadhoma Wrholisia prucata/ ia henen pite meiden Wiholistein alaspolkeman.
Jumala me tahdomme urhoollisia pruukata/ ja hänen pitää meidän wihollistein alaspolkeman.

CIX. Psalmi .

On Christusen Rucous seke Judan ette coco Sinagoga ia Juttai wastan/ Joille hen caikia paha sadhatta/ Waan itzens teden hen rucole/ ette Jumala henen tykenens seisois. Se on Sadhatoxen syy/ ette he Christusen ristinnaulitzit/ ia euet Armon sarna Apostoleilda wastanottanuet. Nin teme mös on alati Seurakunnan ia caikein Pyhein Rucous/ heiden wainolistens wastan.

Ps 109:1 Dauidin Psalmi edelweisattapa.
Dawidin psalmi edeltäweisattawa.
Ps 109:2 JWMALA minun Kijtoxen/ ele waickene. Sille he ouat heiden Jumalattoman ia petteueisen Suuns minua wastan ylesauanuet/ Ja puhuit wieckaalla Kielelle minua wastan.
JUMALA minun kiitokseni/ älä waikene. Sillä he owat heidän jumalattoman ja pettäwäisen suunsa minua wastaan ylösawanneet/ Ja puhuit wiekkaalla kielellä minua wastaan.
Ps 109:3 Ja he puhuuat myrkylisest alati minua wastan/ Ja sotiuat minua wastan ilman syyte.
Ja he puhuwat myrkyllisesti alati minua wastaan/ ja sotiwat minua wastaan ilman syytä.
Ps 109:4 Senteden ette mine heite racastan/ ouat he minua wastan/ Mutta mine rucolen.
Sentähden että minä heitä rakastan/ owat he minua wastaan/ Mutta minä rukoilen.
Ps 109:5 He osottauat minulle paha hyuen edeste/ Ja wiha rackaudhen teden.
He osoittawat minulle pahaa hywän edestä/ ja wihaa rakkauden tähden.
Ps 109:6 Aseta Jumalattomat henen ylitzens/ Ja Perkele seisokan henen Oikialla kädhellens.
Aseta jumalattomat hänen ylitsensä/ ja perkele seisokaan hänen oikealla kädellänsä.
Ps 109:7 Joca henens sijte sanasta Opetta anda/ sen Eleme olcoon Jumalatoin/ Ja henen Rucouxens olcoon syndi.
Joka hänen siitä sanasta opettaa antaa/ sen elämä olkoon jumalatoin/ ja hänen rukouksensa olkoon synti.
Ps 109:8 Olcoon henen Peiuens haruat/ Ja henen Wircans ottacon toinen.
Olkoon hänen päiwänsä harwat/ ja hänen wirkansa ottakoon toinen.
Ps 109:9 Henen Lapsens olcoon Oruoit/ Ja henen Emendens Leski.
Hänen lapsensa olkoon orwot/ ja hänen emäntänsä leski.
Ps 109:10 Keukeen henen Lapsens Culkiana/ ia kerietkeen/ ia etziken Elatoxens Radholisudhes.
Käykään hänen lapsensa kulkijana/ ja kerjätkään/ ja etsikään elatuksensa raadollisuudessa.
Ps 109:11 Ulosimekeen se Corcorahainen caiki mite henelle onopi/ Ja ne mucalaiset poisrepikeen henen Hywydhens.
Ulos imekään se korkorahainen kaikki mitä hänellä ompi/ Ja ne muukalaiset poisrepikään hänen hywyytensä.
Ps 109:12 Ja eikengen henelle hyue techkö/ Eike yxiken armachtaco henen Oruoins päle.
Ja eikenkään hänelle hywää tehkö/ Eikä yksikän armahtako hänen orwoinsa päälle.
Ps 109:13 Henen Jelkintuleuaisens olcoon poisiuritetut/ heiden Nimens olcoon toises Polues poispyhitty.
Hänen jälkeentulewaisensa olkoon poisjuuritetut/ heidän nimensä olkoon toisessa polwessa poispyyhitty.
Ps 109:14 Henen Iseins Pahatteghot tulcoon muistoxi HERRAN eteen/ Ja henen Eitins Syndi ei pide poispyhitteme'.
Hänen isäinsä pahatteot tulkoon muistoksi HERRAN eteen/ ja hänen äitinsä synti ei pidä poispyyhittämän.
Ps 109:15 Olcoon ne alati HERRAN Casuon edes/ Ja poishuckucoon heiden Muistons Maan pälde.
Olkoon ne alati HERRAN kaswon edessä/ ja pois hukkukoon heidän muistonsa maan päältä.
Ps 109:16 Senteden/ Ettei henelle ensingen Laupiutta ollutkan/ waan wainosi site Radholista ia Kieuhe/ Ja site Murhelista hende tappaxens.
Sentähden/ ettei hänellä ensinkään laupeutta ollutkaan/ waan wainosi sitä raadollista ja köyhää/ ja sitä murheellista häntä tappaaksensa.
Ps 109:17 Ja hen tachtoi sen Kirotuxen saadha/ sen mös pite henelle tuleman/ Eipe hen tactonut Siugnausta/ nin sen pite mös cauuas heneste erkaneman.
Ja hän tahtoi sen kirouksen saada/ sen myös pitää hänelle tuleman/ eipä hän tahtonut siunausta/ niin sen pitää myös kauas hänestä erkaneman.
Ps 109:18 Ja hen puki Kirouxen henen pälens/ Ninquin Paidhans/ Ja se siselmeni henen sisellyxijns ninquin wesi/ Ja ninquin Oliu henen Luihins.
Ja hän puki kirouksen hänen päällensä’/ niinkuin paidan/ ja se sisälle meni hänen sisällyksiinsä niinkuin wesi/ ja niinkuin öljy hänen luihinsa.
Ps 109:19 Se olcoon henelle/ ninquin iocu Waate/ iolla hen werhotan/ Ja ninquin iocu Wöö/ iolla hen aina itzens wöötte.
Se olkoon hänelle/ niinkuin joku waate/ jolla hän werhotaan/ ja niinkuin joku wyö/ jolla hän aina itsensä wyöttää.
Ps 109:20 Jwri tellens tapachtucon heillen HERRALDA/ iotca minun wastani ouat/ Ja pahoia puhuuat minun Sielun wastan.
Juuri tällens tapahtukoon heillen HERRALTA/ jotka minun wastaani owat/ ja pahoja puhuwat minun sieluuni wastaan.
Ps 109:21 Mutta sine HERRA/ HERRA ole sine minun cansani sinun Nimes teden/ Sille sinun Armos ombi minun Turuan/ pelasta minua.
Mutta sinä HERRA/ HERRA ole sinä minun kanssani sinun nimesi tähden/ Sillä sinun armosi ompi minun turwani/ pelasta minua
Ps 109:22 Sille mine olen Kieuhe ia Radholinen/ Minun Sydhemen ombi serietty minussa.
Sillä minä olen köyhä ja raadollinen/ Minun sydämeni ompi särjetty minussa.
Ps 109:23 Mine poismenen/ ninquin se Wario ioca poisaietaan/ Ja vlospudhistetaan ninquin Cascaat.
Minä poismenen/ niinkuin se warjo joka poisajetaan/ ja ulospuhdistetaan niinkuin kaskaat (heinäsirkat 1933/38).
Ps 109:24 Minun polueni ouat heicot paastosta/ Ja minun Lihani ombi Laiha/ ia ei ole ensingen lihawtta.
Minun polweni owat heikot paastosta/ ja minun lihani ompi laiha/ ja ei ole ensinkään lihawuutta.
Ps 109:25 Ja minun teuty olla heiden Pilcans/ Coska he minua näkeuet nin he Päätens pudhistauat.
Ja minun täytyy olla heidän pilkkansa/ koska he minua näkewät niin he päätänsä pudistawat.
Ps 109:26 Auta minua HERRA minun Jumalan/ Auta minua sinun Armos pereste.
Auta minua HERRA minun Jumalani/ Auta minua sinun armosi perästä.
Ps 109:27 Ette he tundisit/ Ette se on sinun Kätes/ ette sine HERRA sen teet.
Että he tuntisit/ että se on sinun kätesi/ että sinä HERRA sen teet.
Ps 109:28 Quin he sadhatteleuat/ nin siugna sine/ Quin he yleskarkauat minua wastan/ nin häpiehen he tulcoot/ Mutta sinun Paluelias iloitkaan.
Kuin he sadattelewat/ niin siunaa sinä/ Kuin he ylöskarkaawat minua wastaan/ niin häpeään he tulkoot/ mutta sinun palwelijasi iloitkaan.
Ps 109:29 Olcoon minun Wainoliseni häuestoxen cansa puetetut/ ia olcoon heiden häpiens cansa werhotut/ ninquin Hamehella.
Olkoon minun wainolliseni häwäistyksen kanssa puetetut/ ja olkoon heidän häpeänsä kanssa werhotut/ niinkuin hameella.
Ps 109:30 Mine tadhon sangen Kijtte HERRA minun Swni cansa/ Ja hende yliste monein seas.
Minä tahdon sangen kiittää HERRA minun suuni kanssa/ Ja häntä ylistää monein seassa.
Ps 109:31 Sille hen seiso sen Kieuhen oikialla kädhelle/ Ette hen autaisi hende nijste/ iotca henen Sieluns domitzeuat.
Sillä hän seisoo sen köyhän oikealla kädellä/ että hän auttaisi häntä niistä/ jotka hänen sielunsa tuomitsewat.

CX. Psalmi .

Yxi Dauidin Psalmi. On Ennustos Christusest/ ette hen on Jumala ia Inhiminen/ ijancaikinen Kuningas ia Pappi/ Et Aaronin waan Melchisedechin sädhyn ielkin/ warieleman ia pyhittemen Seurakunnans. Ja ette hen istupi Isens Oikialla/ ia on sanut caiken Wallan/ Nin hen sis vlosiacapi/ rumiliset ia Hengeliset/ taiualiset ia ijancaikiset Lahiat nijlle anouaisille ia pyteueysille. Siteuarten hen on Pappi/ Ette hen meiden teden Itzens wffrasi/ ombi Welimies/ lepytti Jumalan/ Poisotti Synnin/ Meite Jumalan cansa souitta/ Jonga Pijspaudhen teden me cwlamme/ ia meiden Rucouxe' Isens eteen toopi ioca vdhen Sana' annoi/ iolla hen wirghotta ijancaikisella Elemelle. Kuningas hen senwoxi on/ Ette hen woitta Perkelen/ Synnin/ Coleman/ ia Heluetin/ ia andapi pyhen Hengen/ vdhen ia ijancaikisen walkiudhen/ Wanhurskaudhen ia Elemen/ Ette hen ketke ia hallitze Seurakunnans/ etc. Ja waicka telle Kuningalle/ Papille ia Seurakunnalle ouat monet Wiholiset/ nin he quitengin Jumalan wäelle poishuckuuat/ 1. Cor. xv. Se Wimeinen Wiholinen/ Colema poisserieten. Lopussa/ osotetan Ette Christusen piti neuritettemen ia kersimen/ ia nin Cunniahan tuleman. Sempe Oian Jominen merkitze.

Ps 110:1 SAnoi HERRA minun HERRALLENI/ istu minun Oikialle kädhelleni/ Sihenasti ette mine panen sinun Wiholises sinun Jalcais Astinlaudhaxi.
Sanoi HERRA minun HERRALLENI/ Istu minun oikealle kädelleni/ Siihenasti että minä panen sinun wihollisesi sinun jalkaisi astinlaudaksi.
Ps 110:2 HERRA lehettepi sinun Waldakunnas waltican Zionista/ wallitze sinun Wiholistes seas.
HERRA lähettääpi sinun waltakuntasi waltikan Zionista/ wallitse sinun wihollistensa seassa.
Ps 110:3 Sinun Woitos pereste/ pite sinun Canssas sinulle mieleliseste wfframan/ pyhis Caunistoxis/ Sinun Lapses synnyteten sinulle/ Ninquin se Caste Amunruskosta.
Sinun woittosi perästä/ pitää sinun kansasi sinulle mielisesti uhraaman/ pyhässä kaunistuksessa/ Sinun lapsesi synnytetään sinulle/ Niinkuin se kaste aamunruskosta.
Ps 110:4 Se HERRA on wannonut/ ia eipe henen sitä catuman pidhe/ Sine olet yxi Pappi ijancaikisesta/ sen Melchisedechin Sädhyn ielkin.
Se HERRA on wannonut/ ja eipä hänen sitä katuman pidä/ Sinä olet yksi pappi iankaikkisesti/ sen Melchisedekiin säädyn jälkeen.
Ps 110:5 HERRAN sinun Oikialla kädhelles/ pite piexemen Kuningaita/ henen Wihans aicana.
HERRAN sinun oikealla kädelläsi/ pitää pieksemän kuninkaita/ hänen wihansa aikana.
Ps 110:6 Henen pite domitzeman Pacanaiten seas/ henen pite swret mestauxet tekemen/ Henen pite musertaman sen Pään ylitze swrten Maaiden.
Hänen pitää tuomitseman pakanaitten seassa/ hänen pitää suuret mestaukset tekemän/ Hänen pitää musertaman sen pään ylitse suurten maiden.
Ps 110:7 Henen pite iooman Oiasta Tielle/ Senteden henen pite Pääns ylesnostaman.
Hänen pitää juoman ojasta tiellä/ sentähden hänen pitää päänsä ylösnostaman.

CXI. Psalmi .

On Kijtossana Seurakunnan/ Pappiudhen/ Waldakunnan/ Lain/ wapatoxen Egiptist/ Pässieisen Juhlan/ Rauhan/ ia caikinaisten Hengelisten ia Rumilisten Hyuistteghoista/ ia Liaten sen Lunastuxen tedhen/ ioca Christusen cautta tuleua oli/ Ja sen Udhen ia ijancaikisen Testamentin teden. Nin mös teme Psalmi Judeas weisatin Pesieisin coska se Lammas sötijn/ Joca oli sen totisen Lamban Christusen Esicuua/ Jonga werelle mekin olema heluetist/ ia sijte ijancaikisesta Fangiuxesta/ sijhen taiualiseen waldakundan sijrdhetyt. Temen mös Christus Opetuslastens cansa/ Ectolisens ielkin/ vskotan weisanexi/ Matt. 26. Et Hymno dicto. etc.

Ps 111:1 MIne kijten HERRA caikesta sydhemesteni/ ninen Hurskasten Neuuos ia Seurakunnassa.
Minä kiitän HERRAA kaikesta sydämestäni/ niiden hurskasten neuwossa ja seurakunnassa.
Ps 111:2 Swret ouat ne HERRAN Teghot/ ioca nijste warinotta/ henelle on nijste sula riemu.
Suuret owat HERRAN teot/ joka niistä waarinottaa/ hänellä on niistä sula riemu.
Ps 111:3 Mite hen asetta/ se on Cunnialinen ia ialo/ Ja henen Wanhurskaudhens pysy ijancaikisesta.
Mitä hän asettaa/ se on kunniallinen ja jalo/ Ja hänen wanhurskautensa pysyy iankaikkisesti.
Ps 111:4 Hen on säätenyt henen Ihmeillens ydhen Muiston/ se Armolinen ia Laupius HERRA.
Hän on säätänyt hänen ihmeillensä yhden muiston/ se armollinen ja laupias HERRA.
Ps 111:5 Hen andapi Roan henen pelkeueistens/ Hen muistapi ijancaikisesta henen Lijtonsa päle.
Hän antaapi ruoan hänen pelkääwäistensä/ Hän muistaapi iankaikkisesti hänen liittonsa päälle.
Ps 111:6 Hen andapi ilmoitta wäkewydhens Teghot henen Canssallens/ Ette hen annais heille sen Pacanain Perimisen.
Hän antaapi ilmoittaa wäkewyytensä teot hänen kansallensa/ että hän antaisi heille pakanain perimisen.
Ps 111:7 Henen Kätens Teghot ouat Totudhet ia Oikiat/ Caiki henen Keskyns ouat toimeliset.
Hänen kätensä teot owat totuudet ja oikeat/ Kaikki hänen käskynsä owat toimelliset.
Ps 111:8 Ne pysyuet wahuana aina ia ijancaikisesta/ Ja tapactuuat vskolisesta ia coctulisesta.
Ne pysywät wahwana aina ja iankaikkisesti/ Ja tapahtuwat uskollisesti ja kohtuullisesti.
Ps 111:9 Hen lehetti Canssallens Lunastoxen/ hen Lupapi/ ette henen Lijtonsa pite ijancaikisesta pysymen/ Pyhe ia hirmulinen ombi henen Nimens.
Hän lähetti kansallensa lunastuksen/ hän lupasi/ että hänen liittonsa pitää iankaikkisesti pysymän/ Pyhä ja hirmullinen ompi hänen nimensä.
Ps 111:10 Se HERRAN pelco ombi Wijsaudhen alcu/ se on yxi hyue ymmerdhys/ ioca sen perest teke/ Henen kijtoxens pysy ijancaikisesta.
Se HERRAN pelko ompi wiisauden alku/ se on yksi hywä ymmärrys/ joka sen perästä tekee/ Hänen kiitoksensa pysyy iankaikkisesti.

CXII. Psalmi .

On yxi Lohutos/ ia Manaus Jumalan Pelcohon/ ia hyuihin Töihin/ Joilla hen lisepi swret Lupauxet/ ioissa Sydhemet Tuskissa wahwistetaan/ ia Wapadhus ombi odhotettaua. Halleluia.

Ps 112:1 AUtuas on se quin HERRA pelke/ Joca henen Keskyiens sangen himoitze.
Autuas on se kuin HERRAA pelkää/ Joka hänen käskyjänsä sangen himoitsee.
Ps 112:2 Henen Siemenens pite Maan päle/ waldian oleman/ Ninen Hurskasten Sughut pite siugnatuxi tuleman.
Hänen siemenensä pitää maan päällä/ waltiaan oleman/ niiden hurskasten suwut pitää siunatuksi tuleman.
Ps 112:3 Rickaus ia runsaus pite henen Honesans oleman/ Ja henen Wanhurskaudhens pysypi ijancaikisesta.
Rikkaus ja runsaus pitää hänen huoneessansa oleman/ ja hänen wanhurskautensa pysyy iankaikkisesti.
Ps 112:4 Nijlle Hurskaille ylescoittapi Walkius Pimeis/ Silde Armoliselda/ Laupialda ia Wanhurskaalda.
Niille hurskaille ylöskoittaapi walkeus pimeydessä/ siltä armolliselta/ laupiaalta ja wanhurskaalta.
Ps 112:5 Autuas on se quin Laupias on/ Ja kernasti lainna/ ia nin Asians souitta/ ettei hen kenengen wärytte tee.
Autuas on se kuin laupias on/ Ja kernaasti lainaa/ ja niin asiansa sowittaa/ ettei hän kenenkään wääryyttä tee.
Ps 112:6 Sille henen pite ijancaikisesta pysymen/ Eipe se Wanhurskas ijancaikisesta vnodheta.
Sillä hänen pitää iankaikkisesti pysymän/ eipä se wanhurskas iankaikkisesti unohdeta.
Ps 112:7 Coska iocu Rangastus tule/ nin ei hen pelke/ henen Sydhemens vskalta luiasti HERRAN päle.
Koska joku rangaistus tulee/ niin ei hän pelkää/ hänen sydämensä uskaltaa lujasti HERRAN päälle.
Ps 112:8 Henen Sydhemens on wahwistettu ia ei pelke/ Sihenasti. ette hen lustins näkepi Wiholisens ylitze.
Hänen sydämensä on wahwistettu ja ei hän pelkää/ Siihenasti että hän lystinsä näkeepi wihollistensa ylitse.
Ps 112:9 Hen vloshaiotta ia anda ninen waiuaisten/ Henen wanhurskaudhens pite oleman ijancaikisesta/ Henen Saruens pite yleskorghotettaman Cunnialla.
Hän uloshajoittaa ja antaa niiden waiwaisten/ Hänen wanhurskautensa pitää oleman iankaikkisesti/ Hänen sarwensa pitää uloskoroitettaman kunnialla.
Ps 112:10 Se Jumalatoin site näkepi/ ia sijte närkeskypi/ Hen pureskele hambaitans ia nändypi/ Sille mite ne Jumalattomat halaiauat/ se tyhiexi tule.
Se jumalatoin sitä näkeepi/ ja siitä närkästyypi/ Hän pureskelee hampaitansa ja nääntyypi/ Sillä mitä ne jumalattomat halajawat/ se tyhjäksi tulee.

CXIII. Psalmi .

On yxi ialo Kijtossana ia Ennustos Christusen Waldakunnasta/ ia Euangeliumist/ ymberi mailman pirin iulghistettauan/ Jolla Jumalan Laupius sarnatan/ Ette hen wissist armaitze/ catzele/ holho/ autta ia wariele/ ne Neuret/ waiuatut/ poishylietut. Sille eipe hen siteuarten meite waiua/ alaspaina/ ia ylenanna/ ette hen meite hucutais/ Waan ette me henen Auxenihwdhaisim/ ia vskoten wapadhuisim. Nijste corkeimist Hyuisteghoist hen keske Seurakunda Jumalata kijttemen. Halleluia.

Ps 113:1 KIjtteke te HERRAN palueliat/ kijtteke HERRAN Nime.
Kiittäkää te HERRAN palwelijat/ Kiittäkää HERRAN nimeä.
Ps 113:2 Kijtetty olcoon HERRAN Nimi/ hamast nyt ia haman ijancaikisehen.
Kiitetty olkoon HERRAN nimi/ hamasta nyt ja hamaan iankaikkiseen.
Ps 113:3 Auringon coitolda haman henen Laskons asti olcoon HERRAN Nimi kijtetty.
Auringon koitolta hamaan hänen laskunsa asti olkoon HERRAN nimi kiitetty.
Ps 113:4 HERRA ombi corkia ylitze caikein Pacanain/ ia henen Cunnians keupi nin lauialda quin Taiuas on.
HERRA ompi korkea ylitse kaikkein pakanain/ ja hänen kunniansa käypi niin lawealta kuin taiwas on.
Ps 113:5 Cuca on ninquin HERRA meiden Jumalan? ioca nin corkialla asupi?
Kuka on niinkuin HERRA meidän Jumalan? joka niin korkealla asuupi?
Ps 113:6 Ja quitengi alimaisten päle catzopi/ Taiuahas ia Maasa.
Ja kuitenkin alimmaisten päälle katsoopi/ taiwaassa ja maassa.
Ps 113:7 Joca sen Kieuhen tomusta ylende/ ia sen waiuaisen loghasta yleskorghotta.
Joka sen köyhän tomusta ylentää/ ja sen waiwaisen loasta ylöskorottaa.
Ps 113:8 Ette hen istuttapi henen Pämiesten siwhun/ ia henen Canssans Pämiesten siwhun.
Että hän istuttaapi hänen päämiesten siwuun/ hänen kansansa päämiesten siwuun.
Ps 113:9 Joca ne Hedhelmettömet saatta Honesen asuman/ Ette hen riemulisexi Lasten Eiteixi tule. Halleluia.
Joka ne hedelmättömät saattaa huoneeseen asumaan/ että hän riemulliseksi lastein äiteiksi tulee. Halleluja

CXIV. Psalmi .

On yxi Kijtossana/ sen wapatoxen edest sijte Egyptin fangiuxesta Pesieises/ ia sen luuatun Maan teden. Mutta meille se on Kijtossana/ Ette me Christusen cautta/ wapadhetut olema/ Synnin/ Coleman ia Perkelen Waldakunnast/ Ja sijrtyt olema henen ijancaikisehen Armons ia Elemen Waldakundaan/ Ja alati wiele henelde hallitamme ia wariellamme.

Ps 114:1 QUin Israel Egiptist vloslexi/ Se Jacobin Hoone sijte mucalaisest Canssasta.
Kuin Israel Egyptistä ulosläksi/ Se Jakobin huone siitä muukalaisesta kansasta.
Ps 114:2 Nin Juda tuli henen Pyhydhexens/ Israel henen Wallaxens.
Niin Juda tuli hänen pyhyydeksensä/ Israel hänen wallaksensa.
Ps 114:3 Sen Meri näki ia pakeni/ Se Jordani palasi tacaperin.
Sen meri näki ja pakeni/ Se Jordan palasi takaperin.
Ps 114:4 Ne Wooret hyppesit ninquin Oinaat/ ia ne Cuckulat ninquin nooret Lambaat.
Ne wuoret hyppäsit niinkuin oinaat/ ja ne kukkulat niinkuin nuoret lampaat.
Ps 114:5 Mike sinun oli Meri ettes pakenit? Ja sine Jordani/ ettes palasit tacaperin?
Mikä sinun oli meri ettäs pakenit? Ja sinä Jordan/ ettäs palasit takaperin?
Ps 114:6 Te wooret/ ette te hyppesit Ninquin Oinaat/ Te Cuckulat/ ninquin nooret Lambaat.
Te wuoret/ että te hyppäsit niinkuin oinaat/ Te kukkulat/ niinkuin nuoret lampaat.
Ps 114:7 HERRAN edes wapisi Maa/ sen Jacobin Jumalan edes.
HERRAN edessä wapisi maa/ sen Jakobin Jumalan edessä.
Ps 114:8 Joca Calliot mwttapi wesisexi Merixi/ Ja Kiuen wesi lectexi.
Joka kalliot muuttaapi wesiseksi mereksi/ Ja kiwen wesilähteeksi.

CXV. Psalmi .

On yxi Kijtossana/ ia sen Israelin Jumalan Ylistos/ ette hen wissin Lupauxens anda/ Ette hen cwldele ia wapacta ne Jumaliset/ Ja wastoinpein ne Jumalattomat hen Rangaitze/ Senteden tule Jumalan päle vskoa/ Ja auxihwta/ ette hen wissist cwldele/ ia andapi ne vlosluuatut. Nin hen Wasthacoisen pane/ Ettei Pacanain Jumalat/ sencaltiset ole/ iotca eike cwldele eli tottele heiden Palueliatans. Sille he molemat seke Sokiat/ Curoit etc ouat. Mutta caiki ne Epeiumaloit piteuet/ Jotca euet usko/ Ette Jumala heite tottele/ autta/ cwldele.

Ps 115:1 EI meille HERRA/ ei meille/ waan sinun Nimelles anna Cunnia/ sinun Armos ia Totudhes teden.
Ei meille HERRA/ ei meille waan sinun nimellesi anna kunnia/ sinun armos ja totuutes tähden.
Ps 115:2 Mixi Pacanat sanouat/ Cussa on nyt heiden Jumalans?
Miksi pakanat sanowat/ Kussa on nyt heidän Jumalansa?
Ps 115:3 Mutta meiden Jumalan ombi Taiuasa/ mite ikenens hen tacto/ site hen tekepi.
Mutta meidän Jumalan ompi taiwaassa/ mitä ikänänsä hän tahtoo/ sitä hän tekeepi.
Ps 115:4 Waan heiden Epeiumalans ouat Hopia ia Cwlda/ Inhimisten käsille tedhyt.
Waan heidän epäjumalansa owat hopea ja kulta/ ihmisten käsillä tehdyt.
Ps 115:5 Heille on Sw ia euet puhu/ Heille ouat Silmet ia euet näe.
Heillä on suu ja eiwät puhu/ Heillä on silmät ja eiwät näe.
Ps 115:6 Heille ouat Coruat ia euet cwle/ Heille ouat Sieramet ia euet he haista.
Heillä owat korwat ja eiwät kuule/ Heillä on sieraimet ja eiwät he haista.
Ps 115:7 Heille ouat Kädhet ia euet rupe/ Jalghat heille ouat/ ia euet keu/ Ja euet puhu heiden Curckuns cautta.
Heillä owat kädet ja eiwät rupea/ Jalat heillä owat/ ja eiwät käy/ Ja eiwät puhu heidän kurkkunsa kautta.
Ps 115:8 Jotca sencaltaisit tekeuet/ he ouat heiden motoisens/ Ja caiki iotca heiden pälens vskaltauat.
Jotka senkaltaisia tekewät/ he owat heidän muotoinensa/ ja kaikki jotka heidän päällensä uskaltawat.
Ps 115:9 Mutta Israel toiuocan HERRAN päle/ Hen ombi heiden Apunsa ia Kilpense.
Mutta Israel toiwokaan HERRAN päälle/ Hän ompi heidän apunsa ja kilpensä.
Ps 115:10 Se Aaronin Hone toiuocan HERRAN päle/ Hen ombi heiden Apunsa ia Kilpense.
Se Aaronin huone toiwokaan HERRAN päälle/ Hän ompi heidän apunsa ja kilpensä.
Ps 115:11 Jotca HERRA pelkeuet/ ne toiuocan mös HERRAN päle Hen ombi heiden Apunsa ia Kilpense.
Jotka HERRAA pelkääwät/ ne toiwokaan myös HERRAN päälle/ Hän ompi heidän apunsa ja kilpensä.
Ps 115:12 HERRA muistapi meiden pälen ia siugnapi meite/ Hen siugnapi Israelin Honen/ Hen siugnapi Aaronin Honen.
HERRA muistaapi meidän päällen ja siunaapi meitä/ Hän siunaapi Israelin huoneen/ Hän siunaapi Aaronin huoneen.
Ps 115:13 Hen siugnapi ne quin HERRA pelkeuet/ seke pienet ette swret.
Hän siunaapi ne kuin HERRAA pelkääwät/ sekä pienet että suuret.
Ps 115:14 HERRA siugnatkan teite/ iota enemen site enemin/ Teite ia teiden Lapsianne.
HERRA siunatkaan teitä/ jota enemmin sitä enemmin/ teitä ja teidän lapsianne.
Ps 115:15 Te oletta ne HERRAN siugnatut/ Joca Taiuan ia Maan tehnyt on.
Te olette ne HERRAN siunatut/ joka taiwaan ja maan tehnyt on.
Ps 115:16 Se Taiuas ombi coconans HERRAN/ Mutta Maan hen on Inhimisten Lapsille andanut.
Se taiwas ompi kokonansa HERRAN/ mutta maan hän on ihmisten lapsille antanut.
Ps 115:17 Ne Coolluet euet taidha sinua HERRA kijtte/ Eike mös caiki ne quin alasmeneuet sihen hiliasutehen.
Ne kuolleet eiwät taida sinua HERRAA kiittää/ eikä myös kaikki ne kuin alasmenewät siihen hiljaisuuteen.
Ps 115:18 Mutta me kijtemme HERRA/ hamast nyt ia ijancaikisutehen asti. Halleluia.
Mutta me kiitämme HERRAA/ hamasta nyt ja iankaikkisuuteen asti. Halleluja.

CXVI. Psalmi .

Ensin hen kijttepi Jumalata/ ette henen Rucouxens cwltu oli/ ia mös wapadhuxens teden. Joista ialot Lupauxet lisetyt ouat. Sijtte hen swresta yliste Jumalan Palueluxen/ Ette me kersiueisest henen tactons kersisim/ hende auxemhwdhaisim ia kijtteisim/ echke me waiuatama Opin todhistoxen teden.

Ps 116:1 SIte mine racastan/ Ette HERRA minun Rucouxeni änen cwldele.
Sitä minä rakastan/ että HERRA minun rukoukseni äänen kuuntelee.
Ps 116:2 Ette hen Coruans minun poleeni callisti/ Senteden mine hende Auxenihwdhan minun Eliaicanani.
että hän korwians minun puoleeni kallisti/ Sentähden minä hänta awukseni huudan minun elinaikanani.
Ps 116:3 Ne Cooleman Paulat ouat minun ymberipiritenyet/ Ja ne Heluetin adhistoxet ouat minun leutenyet/ Mine leusin waiuan ia tuskan.
Ne kuoleman paulat owat minun ympäripiirittäneet/ ja ne helwetin ahdistukset owat minun löytäneet/ Minä löysin waiwan ja tuskan.
Ps 116:4 Mutta mine auxenihwsin HERRAN Nimen/ O HERRA pelasta minun Sielun.
Mutta minä awukseni huudan HERRAN nimeä/ Oi HERRA pelasta minun sieluni.
Ps 116:5 Se HERRA on Armolinen ia Oikia/ ia meiden Jumalan ombi Laupias.
Se HERRA on armollinen ja oikea/ ja meidän Jumalan ompi laupias.
Ps 116:6 HERRA hen ketkepi ne Yxikerdaiset/ Quin mine allamacasin/ nin hen minua autti.
HERRA hän kätkeepi ne yksinkertaiset/ kuin minä alla makasin/ niin hän minua autti.
Ps 116:7 Ole nyt taas rauhas minun Sielun/ Sille HERRA hyuestitekepi sinulle.
Ole nyt taas rauhassa minun sieluni/ Sillä HERRA hywästi tekeepi sinulle.
Ps 116:8 Sille sine olet minun Sieluni Coolemasta poisreuäisnyt/ Minun Silmeni Kyneliste/ Minun Jalcani poisreueisnijt combastoxest.
Sillä sinä olet minun sieluni kuolemasta poisrewäissyt/ minun silmäni kyynelistä/ Minun jalkani poisrewäisit kompastuksesta.
Ps 116:9 Mine tadhon sijs waelda HERRAN edes/ Ninen Eeleuiten Maassa.
Minä tahdon siis waeltaa HERRAN edessä/ niiden eläwien maassa.
Ps 116:10 Mine Uskon/ senteden mine puhun/ Mutta mine sangen waiuataan.
Minä uskon/ sentähden minä puhun/ mutta minä sangen waiwataan.
Ps 116:11 Mine sanoin minun hemmestöxesäni/ Caiki Inhimiset ouat Walecteliat.
Minä sanoin minun hämmästyksessäni/ kaikki ihmiset owat walehtelijat.
Ps 116:12 Quinga minun pite HERRALLE maxaman/ caiki henen Hyuetteghonsa/ iotca hen minulle teki?
Kuinka minun pitää HERRALLE maksaman/ kaikki hänen hywät tekonsa/ jotka hän minulle teki?
Ps 116:13 Mine tadhon sen teruelisen Calkin otta/ ia sen HERRAN Nimen sarnata.
Minä tahdon sen terweellisen kalkin ottaa/ ja sen HERRAN nimeen saarnata.
Ps 116:14 Mine tadhon Lupauxeni maxa HERRALLE caiken henen Canssans edes.
Minä tahdon lupaukseni maksaa HERRALLE kaiken hänen kansansa edessä.
Ps 116:15 Se henen Pyheins Coolema/ ombi Callis HERRAN edes.
Se hänen pyhäinsä kuolema/ ompi kallis HERRAN edessä.
Ps 116:16 O HERRA mine olen sinun Paluelias/ Mine olen sinun Paluelias/ Sinun Picas poica/ Sine olet minun Siteeni rickireueisnyt.
Oi HERRA minä olen sinun palwelijasi/ Minä olen sinun palwelijasi/ sinun piikasi poika/ sinä olet minun siteeni rikkirewäissyt.
Ps 116:17 Sinulle mine tadhon Lijtostwffrata/ Ja sen HERRAN Nimen sarnata.
Sinulle minä tahdon kiitosta uhrata/ ja sen HERRAN nimeen saarnata.
Ps 116:18 Mine tadhon HERRALLE minun Lupauxeni maxa/ caiken henen Canssans edes.
Minä tahdon HERRALLE minun lupaukseni maksaa/ kaiken hänen kansansa edessä.
Ps 116:19 Nijsse HERRAN Honeen Esicartanois/ keskella sinus Jerusalem. Halleluia.
Niissä HERRAN huoneen esikartanoissa/ keskellä sinuas Jerusalem. Halleluja.

CXVII. Psalmi .

Ennustos Christusest ia henen Hengelisest ia ijancaikisest Waldalku'nastans/ ymberi Mailman pirin leuitetteue/ Nin ette yxi on Seurakunda Juttaist ia Pacanoista coghottu/ Euangeliumin änen cautta. Jotca site vskouat totteleuat ia cwleuat/ ne ilman Lait ia ymberisleickamiseth wapadetaan. Sille temen Waldakunnan Paluelus/ ei ole vlcoinen/ waan Hengelinen/ uskos/ pelghos/ kijtoxes/ ylistoxes etc. Jossa Waldakunnas/ sula Laupius/ sen on/ Ansiotoin Synnein andexiandamus wallitze/ Christusen teden. Sille/ vskolisille ia anouaisille annetaan Pyhe Hengi ia ijancaikine' Eleme/ Ette sielle on Totuus/ se on/ Lupauxet ouat waghat/ wissit ia wahwat Seurakunnan ylitze.

Ps 117:1 KItteket HERRA caiki Pacanat/ ylisteket hende caiki Canssa.
Kiittäkäät HERRAA kaikki pakanat/ ylistäkäät häntä kaikki kansa.
Ps 117:2 Sille henen Armons ia Totudhens/ wallitzepi meiden ylitzen ijancaikisesta. Halleluia.
Sillä hänen armonsa ja totuutensa/ wallitseepi meidän ylitsen iankaikkisesti. Halleluja.

CXVIII. Psalmi .

On Ennustos ia Kijtos Christusen Waldakunnast/ ia henen Pinastans ia kircaudhestans/ Ninquin hen itze sen vlostoimitta. Matt. 21. Ja P. Petari Act. 4. Eninpoli alghusta/ ouat Christusen Sarnauan Israelis omat änet/ ette hen pinasans autettijn/ holhottijn/ ia kircastettijn. Sijtte hen manapi Kijtossanoihin/ Item nin Rucolepi Seurakunna' Menestöxens teden etc.

Ps 118:1 KItteket HERRA/ Sille hen on Armactaia/ Ja henen Hywydhens pysypi ijancaikisesta.
Kiittäkäät HERRAA/ Sillä hän on armahtaja/ ja hänen hywyytensä pysyypi iankaikkisesti.
Ps 118:2 Sanocan nyt Israel/ henen Hywydhens pysypi ijancaikisesta.
Sanokaan nyt Israel/ hänen hywyytensä pysyypi iankaikkisesti.
Ps 118:3 Sanocan nyt se Aaronin Hone/ henen Hywydhens pysypi ijancaikisesta.
Sanokaan nyt se Aaronin huone/ hänen hywyytens pysyypi iankaikkisesti.
Ps 118:4 Sanocan nyt caiki iotca HERRA pelkeuet/ henen Hywydhens pysypi ijancaikisesta.
Sanokaan nyt kaikki jotka HERRAA pelkääwät/ hänen hywyytensä pysyypi iankaikkisesti.
Ps 118:5 Tuskissani mine HERRA auxenihwdhin/ ia HERRA cwldeli minua/ ia lohutti minua.
Tuskissani minä HERRAA awukseni huusin/ ja HERRA kuunteli minua/ ja lohdutti minua.
Ps 118:6 HERRA on minun cansani/ senteden em mine pelke/ Mite Inhimiset minun tekisit?
HERRA on minun kanssani/ sentähden en minä pelkää/ Mitä ihmiset minun tekisit?
Ps 118:7 HERRA on minun cansani auttaman minua/ Ja mine tadhon lustin nädhe minun Wiholisteni ylitze.
HERRA on minun kanssani auttaman minua/ ja minä tahdon lystin nähdä minun wihollisteni ylitse.
Ps 118:8 Parambi on vskalta HERRAN päle/ quin lootta Inhimisten päle.
Parempi on uskaltaa HERRAN päälle/ kuin luottaa ihmisten päälle.
Ps 118:9 Parambi on wskalta HERRAN päle/ quin lootta Pämiesten päle.
Parempi on uskaltaa HERRAN päälle/ kuin luottaa päämiesten päälle.
Ps 118:10 Caiki Pacanat ymberipiritteuet minua/ Mutta HERRAN Nimehen mine tadhon heite rickiserke.
Kaikki pakanat ympäripiirittäwät minua/ Mutta HERRAN nimeen minä tahdon heitä rikkisärkeä.
Ps 118:11 He ymberipiritteuet minua ninquin Kimalaiset/ ia he sammuttauat ninquin Tuli Oriantappurois/ Mutta HERRAN Nimehen mine tadhon heite rickiserke.
He ympäripiirittäwät minua niinkuin kimalaiset/ ja he sammuttawat niinkuin tuli orjantappuroissa/ Mutta HERRAN nimeen minä tahdon heitä rikkisärkeä.
Ps 118:12 Mine syseten/ ette mine langeisin/ Mutta HERRA hen autta minua.
Minua sysätään/ että minä lankeisin/ Mutta HERRAN hän auttaa minua.
Ps 118:13 HERRA on minun wäkewydhen/ Ja minun Psalmin/ ia on minun Terueydhen.
HERRA on minun wäkewyyteni/ ja minun psalmin/ ja on minun terweyteni.
Ps 118:14 Ilolla weisatan Woitosta ninen Wanhurskasten Maioissa/ Se HERRAN Oikia käsi saapi woiton.
Ilolla weisataan woitosta niiden wanhurskasten majoissa/ Se HERRAN oikea käsi saapi woiton.
Ps 118:15 Se HERRAN Oikia käsi on yleskorghotettu/ se HERRAN Oikia käsi saapi Woiton.
Se HERRAN oikea käsi on ylöskorotettu/ Se HERRAN oikea käsi saapi woiton.
Ps 118:16 Em mine Coole/ waan elen/ ia sen HERRAN Teghot ilmoitan.
En minä kuole/ waan elän/ ja sen HERRAN teot ilmoitan.
Ps 118:17 Kylle HERRA minua curitta/ waan ei hen minua Coolemalle anna.
Kyllä HERRA minua kuritti/ waan ei hän minua kuolemalle anna.
Ps 118:18 Auacat minulle ne Wanhurskaudhen Portit/ Ette mine sihen sisellekeuisin/ Ja site HERRA kijteisin.
Awatkaat minulle ne wanhurskauden portit/ että minä siihen sisälle käwisin/ ja sitä HERRAA kiittäisin.
Ps 118:19 Se on se HERRAN Porti/ ne Wanhurskat pite sihen siselkeumen.
Se on HERRAN portti/ ne wanhurskaat pitää siihen sisälle käymän.
Ps 118:20 Mine kijten sinua/ ettes minua neuritit/ Ja autit minua.
Minä kiitän sinua/ ettäs minua nöyrytit/ ja autit minua.
Ps 118:21 Se kiui/ ionga ne Rakendaiat hyliesit/ ombi techty Culmakiuexi.
Se kiwi/ jonka rakentajat hylkäsit/ ompi tehty kulmakiweksi.
Ps 118:22 HERRALDA se ombi techty/ ia ombi yxi Ihme meiden Silmein edes.
HERRALTA se ompi tehty/ ja ompi yksi ihme meidän silmäin edessä.
Ps 118:23 Teme ombi se Peiue/ ionga HERRA tekepi/ iloitkam ia riemuitkam henes.
Tämä ompi se paiwä/ jonka HERRA tekeepi/ iloitkaamme ja riemuitkaamme hänessä.
Ps 118:25 O HERRA autta/ o HERRA anna hyuesti menestyue.
Oi HERRA auttaa/ o HERRA anna hywästi menestyä.
Ps 118:26 Kijtetty olcoon se/ ioca tulepi HERRAN nimehen/ Me siugnama teite/ quin HERRAN Honesta oletta.
Kiitetty olkoon se/ joka tuleepi HERRAN nimeen/ Me siunaamme teitä/ kuin HERRAN huoneesta olette.
Ps 118:27 HERRA ombi Jumala/ ioca meite yleswalghistapi/ Caunistacat site Juhla meijuledhille/ haman sen Altarin Saruein asti.
HERRA ompi Jumala/ joka meitä ylöswalkistaapi/ Kaunistakaat sitä juhlaa lehdillä/ hamaan sen alttarin sarwiin asti.
Ps 118:28 Sine olet minun Jumalan/ Ja mine kijten sinua/ Minun Jumalan/ sinua mine ylisten.
Sinä olet minun Jumalan/ ja minä kiitän sinua/ Minun Jumalan/ sinua minä ylistän.
Ps 118:29 Kijtteket site HERRA/ sille hen on Armactaia/ Ja henen Hywydhens pysy ijancaikisesta.
Kiittäkäät sitä HERRAA/ sillä hän on armahtaja/ ja hänen hywyytensä pysyy iankaikkisesti.

CXIX. Psalmi .

Ylitze caiken temen Psalmin rucolepi Dauid/ ette Hen Jumalan Sanassa ketketeisijn. Jonga hen sangen ylistepi/ Ette Se Opetapi/ waikuttapi/ hallitze/ Lohutta/ wapacta/ synniste wariele/ ei wilpistele etc. Eipe me miten neiste ilman site Sana saa. Nin hen sis neuuopi Jumalan Sanan tundemisehen ia harioittamisehen/ Joilla hen monet ia swret Lahiat lupapi. Waan wärille Opettaille/ Ja Sanan ylencatzouaisille/ hen Rangastoxet ennusta ia kekepi. Teme Psalmi on Ebreerin Bokstauin ielkin asetettu/ ette cungin alla cadhexan Wersue on. Eike yxiken Wersu ole/ Joista ei yxi neiste Sanoista leute. Thora/ Lex/ Laki/ ette se meite opetta iota emme me tiedhe/ ia curitta/ Ettei me Naudhan tauaiset olisi/ ia pimeydhes eleisi. Huka/ Statuta/ Sädyt/ ouat Ceremoniat/ Tauat ia mwdh Pyhet Menot/ iotca Kircoissa ia Jumalan Palueluxis pidheten. Eduth/ Testimonia/ Todhistoxet/ Ette Jumala Sana's ia Lains cautta itzens Todhistapi lesseoleuan/ meite coriapi ia hallitze/ Ette meille olis Omatieto Jumalalda/ iota me mwtoin emmeke tunne/ enge näe/ eike ymmerdhe waicka hen aina iocapaicas/ meiden tykenen ombi/ quin vscottapa on. Mizua/ Precepta/ Keskyt/ Ette he meite sitouat heihins/ waatiuat ia anouat/ Ettei me irtaast ne ylencatzoisi/ ioita me oppenuet olema/ waan nijte pidheisim ia tekisim. Pikuda/ Mandata/ Neuuot/ Etzicot/ Asetuxet/ Toimitoxet ia Oiennoxet. Opettauat quinga meiden tule ele ia waelda seke Jumalan coctan ette Inhimisten. Se merkitze mös/ nijsse Asioissa/ sen Hallitoxen wirghan/ Quin Grekixi Episcopen/ eli Diokesin cutzutan/ Ja Somexi Pijspan wirca. Mispat/ Juditia siue Jura/ Oikius/ Oijennus/ Souitos/ taicka Toimitos/ se on Hallitzemisen/ Domion ia iongun wirghan pääettemys. Jolla Inhimiset keskenens/ ylcoises Asiois ia menoissa/ souitetaan ia toimitetaan/ Usein se mös otetaan/ Jongun Tauan ia Tottumisen eli sen Pacanain ia Loonolisen Lain edeste. Sana/ Puhe/ Lausumus/ Joilla Jumala iotakin Opetta/ keskepi/ Neuuopi/ mana/ kieldepi/ vchkapi/ haastapi. etc. Sille se Sana Eloquium/ Enimitten langepi Lupauxijn ia wchkauxijn pein/ iotca Keskyis ia Laissa ouat. Joissa toisinans Hyuie luuatan/ ia Pahoia käeten. Cartamus/ Cauatus eli waarinottamus/ Ettei me Hitat/ vneliat/ torckuuaiset ia Laiskat olisimma/ Nijte caikia pitemen/ ketkemen ia tekemen. Via/ Tie/ se otetan vsein/ Oikian keuttemisen ia hyuen Elemen Tauan ia menon edeste. Veritas/ Totuus/ se on/ Ette Jumala ombi Waca/ hurskas ia Sanans piteue/ seke Hyue luuataxens ette pahwt vchkataxens. Hyue Jumalisille/ ia Paha Jumalattomille. Coska neme caxi Sana/ quin/ Feci Justiciam et Juditium/ ynneseisouat/ Nin ne iaetan/ Ette Juditium/ se on/ Domio/ cutzutan/ coska Hen ne Wighaliset ia Pahuden witzapi/ rangaise ia cadhotta. Ja Justitia/ se on/ Oikeus Coska Hen ne Wighattomat eli Todheliset autta/ holho/ wariele ia wanhurscautta. Quin pyhis Ramatuis vsein homaitan. Nin sis caikilla neille moninaisilla Sanoilla/ se yxi ainoa Jumalan Laki/ monis pyhein Ramattuin paicoissa/ cutzutan. Päldiskein ia wimein ombi merkitzeminen/ Ette tesse Psalmis rucoellan/ Ette Itze Jumala meite iodhatais/ hallitzis/ opetais/ ia henen Teisens/ Keskyissens/ Euangeliumisans ia Sanoisans meite cohennais/ Ja warielis meite Inhimisten Opista/ walhesta/ Sädhyste/ Taicouxista ia vlconcullasudhest. etc.

Ps 119:1 AUtuat ouat ne quin wighattomasti eleuet/ Ne iotca HERRAN Laissa waeldauat.
Autuaat owat ne kuin wiattomasti eläwät/ Ne jotka HERRAN laissa waeltawat.
Ps 119:2 Autuat ouat ne quin henen Todhistoxians piteuet/ ia coco sydhemest hende etziuet.
Autuaat owat ne kuin hänen todistuksensa pitäwät/ ja koko sydämestä häntä etsiwät.
Ps 119:3 Sille iotca henen Tiens päle waeldauat/ euet he miten paha teghe.
Sillä jotka hänen tiensä päällä waeltawat/ eiwät he mitään pahaa tee.
Ps 119:4 Sine olet keskenyt/ wisusta pidhette sinun keskys.
Sinä olet käskenyt/ wisusti pidettää sinun käskysi.
Ps 119:5 Josko minun Elemen pidheis sinun Oikiuttas/ teudhen totuden cansa.
Josko minun elämän pitäisi sinun oikeuttasi/ täyden totuuden kanssa.
Ps 119:6 Coska mine waiuoin catzon caikein sinun Keskydhes päle/ Nin em mine tule häpiehen.
Koska minä waiwoin katson kaikkein sinun käskyjesi päälle/ Niin en minä tule häpeään.
Ps 119:7 Mine kijten sinua oikiast sydhemest/ Ettes opetat minua ne sinun Wanhurskaudhes Oikiudhes.
Minä kiitän sinua oikeasta sydämestä/ ettäs opetat minua ne sinun wanhurskautes oikeudessa.
Ps 119:8 Sinun Oikiuttas mine tadhon pite/ ele minua ikenens ylenanna.
Sinun oikeuttasi minä tahdon pitää/ älä minua ikänänsä ylenanna.
Ps 119:9 QUinga iocu Norucainen henen Tiesens nuctettomasti waelda? Coska hen itzens keutte sinun Sanais ielken.
Kuinka joku nuorukainen hänen tiessänsä nuhteettomasti waeltaa? Koska hän itsensä käyttää sinun sanaisi jälkeen.
Ps 119:10 Mine etzin sinua coco sydhemesteni/ ele salli minua exyue sinun Keskyistes.
Minä etsin sinua koko sydämestäni/ älä salli minua eksyä sinun käskyistäsi.
Ps 119:11 Mine pidhen sydhemesseni sinun Sanas/ ettei mine rickoisi sinua wastan.
Minä pidän sydämessäni sinun sanasi/ ettei minä rikkoisi sinua wastaan.
Ps 119:12 Kijtetty olgon sine HERRA/ opeta minulle sinun Oikiuttas.
Kiitetty olkoon sinä HERRA/ opeta minulle sinun oikeuttasi.
Ps 119:13 Mine tadhon Hwlteni cansa/ yleslukia caiki sinun Sws Oikiuxet.
Minä tahdon huulteni kanssa/ ylöslukea kaikki sinun suusi oikeudet.
Ps 119:14 Sinun Todhistostes tiese mine iloitzen/ Ninquin caikinaisista Rickauxista.
Sinun todistuksesi tiessä minä iloitsen/ Niinkuin kaikkinaisista rikkauksista.
Ps 119:15 Mine puhun mites keskenyt olet/ Ja catzelen sinun Teidhes päle.
Minä puhun mitä käskenyt olet/ Ja katselen sinun teidesi päälle.
Ps 119:16 Sinun Oikiudhes pein mine halaian/ Ja en vnodha sinun Sanoias.
Sinun oikeutesi päin minä halajan/ ja en unohda sinun sanojasi.
Ps 119:17 TEe hyuesti sinun Paluelialles/ ette mine eleisin/ ia sinun Sanas pidheisin.
Tee hywästi sinun palwelijallesi/ että minä eläisin/ ja sinun sanasi pitäisin.
Ps 119:18 Aua minun Silmeni/ Ette mine näkisin ne Ihmet sinun Laistas.
Awaa minun silmäni/ että minä näkisin ne ihmeet sinun laistasi.
Ps 119:19 Wieras mine olen Maan päle/ ele peite minusta sinun Keskyies.
Wieras minä olen maan päällä/ älä peitä minusta sinun käskyjäsi.
Ps 119:20 Minun Sielun on rickimusertu ikewydhen teden/ Alati sinun Oikiudhes ielkin.
Minun sieluni on rikkimuserrettu ikäwyyden tähden/ alati sinun oikeutesi jälkeen.
Ps 119:21 Sine rangaiset ne Coriat/ Forbannatut ouat ne quin sinun Keskyistes poickeuat.
Sinä rankaiset ne koreat/ Forbannatut (kirotut) owat ne kuin sinun käskyistäsi poikkeawat.
Ps 119:22 Poiskäenne minusta pilca ia ylencatzous/ Sille mine pidhen sinun Todhistoxes.
Poiskäännä minusta pilkka ja ylenkatsous/ Sillä minä pidän sinun todistuksesi.
Ps 119:23 Istuuat möski ne Pämiehet/ ia puhuuat minua wastan/ Mutta sinun Paluelias puhupi sinun Oikiuxistas.
Istuwat myöskin ne päämiehet/ ja puhuwat minua wastaan/ Mutta sinun palwelijasi puhuupi sinun oikeuksistasi.
Ps 119:24 Sille sinun Todhistoxias mine halaian/ ne ouat minun Neuuonandaiat.
Sillä sinun todistuksiasi minä halajan/ ne owat minun neuwonantajat.
Ps 119:25 MInun Sielun tomussa macapi/ wirgota minua sinun Sanas ielkin.
Minun sielun tomussa makaapi/ wirwota minua sinun sanasi jälkeen.
Ps 119:26 Mine ylesluen minun Teiteni/ Ja sine cwldelet minua/ Opeta minulle sinun Oikiuttas.
Minä ylösluen minun teitäni/ ja sinä kuuntelet minua/ Opeta minulle sinun oikeuttasi.
Ps 119:27 Anna minun ymmertä sinun Keskyes tiete/ Nin mine tadhon sinun Ihmeistes puhua.
Anna minun ymmärtää sinun käskyjesi tietä/ Niin minä tahdon sinun ihmeistäsi puhua.
Ps 119:28 Nin mine suren/ Ette sydhen minussa sulapi/ wahuista minua sinun Sanas ielken.
Niin minä suren/ että sydän minussa sulaapi/ wahwista minua sinun sanasi jälkeen.
Ps 119:29 Poiskäenne minusta se wäre Tie/ Ja szoo minulle sinun Lakis.
Poiskäännä minusta se wäärä tie/ Ja suo minulle sinun lakisi.
Ps 119:30 Sen Totudhen Tien mine olen vloswalinut/ Sinun Oikeutes mine olen eteeni asettanut.
Sen totuuden tien minä olen uloswalinnut/ Sinun oikeutes minä olen eteeni asettanut.
Ps 119:31 Mine kiniripun sinun Todhistuxistas/ HERRA ele salli minua häpien ala tulla.
Minä kiinniriipun sinun todistuksistasi/ HERRA älä salli minua häpeään tulla.
Ps 119:32 Coskas minun Sydhemeni wahuistat/ Nin mine iooxen sinun Keskydhes Tiete möte.
Koskas minun sydämeni wahwistat/ Niin minä juoksen sinun käskyjesi tietä myöten.
Ps 119:33 OPeta minulle HERRA/ se sinun Oikiuttes tie/ ette mine sen loppuun asti ketkisin.
Opeta minulle HERRA/ se sinun oikeuttesi tie/ että minä sen loppuun asti kätkisin.
Ps 119:34 Anna minulle ymmerdhys/ Ette mine ketkisin sinun Lakis/ ia pidheisin sen coco sydhemesteni.
Anna minulle ymmärrys/ että minä kätkisin sinun lakisi/ ja pitäisin sen koko sydämestäni.
Ps 119:35 Wie minua sen sinun Keskydhes Polghun päle/ Sille nihin mine halaian.
Wie minua sen sinun käskyjesi polun päälle/ Sillä niihin minä halajan.
Ps 119:36 Callista minun Sydhemen sinun Todhistoxees pein/ Ja ei Ahneudhen poleen.
Kallista minun sydämeni sinun todistukseesi päin/ ja ei ahneuden puoleen.
Ps 119:37 Poiskäenne minun Silmeni/ ettei he catzelisi turha Opetusta. Waan wirgota minua sinun Tiehes.
Poiskäännä minun silmäni/ ettei he katselisi turhaa opetusta. Waan wirota minua sinun tiehesi.
Ps 119:38 Anna sinun Paluelias sinun Keskys luiasti sinun Sanas teden pite/ Ette mine sinua pelkeisin.
Anna sinun palwelijasi sinun käskyis lujasti sinun sanasi tähden pitää/ että minä sinua pelkäisin.
Ps 119:39 Poiskäenne minusta site pilca/ iota mine pelken/ Sille sinun Oikiudhes ouat sulaiset.
Poiskäännä minusta se pilkka/ jota minä pelkään/ sillä sinun oikeutesi owat suloiset.
Ps 119:40 Catzo/ mine pydhen sinun Keskyies/ wirgota minua sinun Wanhurskaudhellas.
Katso/ minä pyydän sinun käskyjäsi/ wirkoita minua sinun wanhurskaudellasi.
Ps 119:41 HERRA/ anna sinun Armos minulle tapactua/ Sinun Apus/ sinun Sanas ielken.
HERRA/ Anna sinun armosi minulle tapahtua/ sinun apusi/ sinun sanasi jälkeen.
Ps 119:42 Ette mine woisin wastata minun Pilcuritani/ Sille mine lootan itzeni sinun Sanas päle.
että minä woisin wastata minun pilkkareitani/ Sillä minä luotan itseni sinun sanasi päälle.
Ps 119:43 Ele swingan poisota minun Suustani sen Totudhen Sana/ Sille mine toiuon sinun Oikiudhes päle.
Älä suinkaan pois ota minun suustani sen totuuden sanaa/ Sillä minä toiwon sinun päälle.
Ps 119:44 Mine tadhon sinun Lais alati pite/ aina ia ijancaikisesta.
Minä tahdon sinun lakisi alati pitää/ aina ja iankaikkisesti.
Ps 119:45 Ja mine waellan ilossa/ Sille mine etzin sinun Keskyies.
Ja minä waellan ilossa/ Sillä minä etsin sinun käskyjäsi.
Ps 119:46 Mine puhun sinun Todhistuxistas Kuningasten edes/ Ja en häpie.
Minä puhun todistuksistasi kuningasten edessä/ ja en häpeä.
Ps 119:47 Ja mine halaian Keskyies/ ioita mine racastan.
Ja minä halajan käskyjäsi/ joita minä rakastan.
Ps 119:48 Ja ylesnostan käsieni sinun Keskyhis/ ioita mine racastan/ Ja puhun sinun Oikiuxistas.
Ja ylösnostan käsiäni sinun käskyihisi/ joita minä rakastan/ Ja puhun sinun oikeuksistasi.
Ps 119:49 MUista sinun Sanallas Paluelias coctan/ Jonga päle sine annoit minun toiuoa.
Muista sinun sanallasi palwelijaasi kohtaan/ jonka päälle sinä annoit minun toiwoa.
Ps 119:50 Se ombi minun Turuan minun Waiuassani/ Sille sinun Sanas wirgotta minun.
Se ompi minun turwani minun waiwassani/ sillä sinun sanasi wirwottaa minun.
Ps 119:51 Ne Coriat iruitteleuet sangen minua/ em mine senuoxi sinun Laistas poicke.
Ne koreat irwittelewät sangen minua/ en minä senwuoksi sinun laistasi poikkea.
Ps 119:52 HERRA/ quin mine aiattelen/ quinga sine Mailman alghusta dominut olet/ Nin mine lohutetaan.
HERRA/ kuin minä ajattelen/ kuinka sinä maailman alusta tuominnut olet/ Niin minä lohdutetaan.
Ps 119:53 Mine kiukustun ylitze nijten Jumalattomaten/ iotca sinun Lakis ylenandauat.
Minä kiukustun ylitse niiden jumalattomien/ jotka sinun lakisi ylenantawat.
Ps 119:54 Sinun Oikiutes ouat minun Weisuni/ minun Honesani.
Sinun oikeutesi owat minun weisuni/ minun huoneessani.
Ps 119:55 HERRA mine aiattelen öölle sinun Nimes päle/ ia pidhen sinun Lakis.
HERRA minä ajattelen yöllä sinun nimesi päälle/ ja pidän sinun lakisi.
Ps 119:56 Sepä minun Techty olis/ Ette mine sinun Keskys pidheisin.
Sepä minun tehty olisi/ että minä sinun käskysi pitäisin.
Ps 119:57 MIne olen sanonut/ HERRA/ sen pite minun Perimiseni oleman/ Ette mine sinun Teites pidhen.
Minä olen sanonut/ HERRA/ sen pitää minun perimiseni oleman/ että minä sinun teitäsi pidän.
Ps 119:58 Mine rucolen sinun Casuos edes teudhest Sydhemest/ ole minulle Armolinen sinun Sanas pereste.
Minä rukoilen sinun kaswois edessä täydestä sydämestä/ ole minulle armollinen sinun sanasi perästä.
Ps 119:59 Mine tutkin minun Teiteni/ Ja käennen minun Jalcani sinun Todhistoxijs pein.
Minä tutkin minun teitäni/ Ja käännän minun jalkani sinut todistuksiisi päin.
Ps 119:60 Mine riennen/ ia en wiwy/ sinun Keskyies pitemen.
Minä riennän/ ja en wiiwy/ sinun käskyjäsi pitämään.
Ps 119:61 Ninen Jumalattomain Kicuri raatele minua/ Mutta em mine vnodha sinun Lakias.
Niiden jumalattomien kikuri (joukko) raatelee minua/ Mutta en minä unohda sinun lakiasi.
Ps 119:62 Poli öölle mine ylesnousen sinua kijttemen/ ninen sinun Wanhurskaudhens Oikiutten teden.
Puoli yöllä minä ylösnousen sinua kiittämään/ niiden sinun wanhurskaitten oikeutten tähden.
Ps 119:63 Ninen Cumpani mine olen/ iotca sinua pelkeuet/ ia sinun Keskyies piteuet.
Niiden kumppani minä olen/ jotka sinua pelkääwät/ ja sinun käskyjäsi pitäwät.
Ps 119:64 O HERRA/ Maa ombi teunens sinun Hywydhestes/ opeta minulle sinun Oikiuttas.
Oi HERRA/ Maa ompi täynnänsä sinun hywyydestäsi/ opeta minulle sinun oikeuttasi.
Ps 119:65 HYuesti sine teit HERRA/ sinun Paluelias coctan/ sinun Sanas ielkin.
Hywästi sinä teit HERRA/ sinun palwelijaasi kohtaan/ sinun sanasi jälkeen.
Ps 119:66 Opeta minulle hyuie Tauoia/ ia Tietemistä/ Sille mine uskon sinun Keskyies.
Opeta minulle hywiä tapoja/ ja tietämistä/ Sillä minä uskon sinun käskyjäsi.
Ps 119:67 Ennenquin mine neuritettijn/ nin mine exyin/ Mutta nyt mine pidhen sinun Sanas.
Ennenkuin minä nöyrytettiin/ niin minä eksyin/ Mutta nyt minä pidän sinun sanasi.
Ps 119:68 Sine olet Hyue ia Runsas/ opeta minulle sinun Oikiuttas.
Sinä olet hywä ja runsas/ opeta minulle sinun oikeuttasi.
Ps 119:69 Ne Coriat tichterauat Walhen minun päleni/ Mutta mine pidhen teudhest Sydhemest sinun Keskyies.
Ne koreat tichteerawat (ajattelewat) walheen minun päälleni/ Mutta minä pidän täydestä sydämestä sinun käskyjäsi.
Ps 119:70 Paxu ombi heiden Sydhemens ninquin Raszua/ Mutta mine halaian sinun Lakeis tyge.
Paksu ompi heidän sydämensä niinkuin raswa/ Mutta minä halajan sinun lakiesi tykö.
Ps 119:71 Sepä minulle kelpa/ ettes minun asetit/ Ette mine sinun Oikiuttas oppisin.
Sepä minulle kelpaa/ ettäs minun asetit/ Etta minä sinun oikeuttasi oppisin.
Ps 119:72 Sinun sws Laki ombi minulle otolisembi/ quin monda tuhatta cappalet Culta ia Hopia.
Sinun suusi laki ompi minulle otollisempi/ kuin monta tuhatta kappaletta kultaa ja hopeaa.
Ps 119:73 SInun Kädhes ouat minun tehnyet/ ia walmistanuet/ anna minulle ymmerdhöst/ ette mine sinun Kekyies oppisin.
Sinun kätesi owat minun tehneet/ ja walmistaneet/ anna minulle ymmärrystä/ että minä sinun käskyjäsi oppisin.
Ps 119:74 Jotcka sinua pelkeuet/ ne minua näkeuet/ ia iloitzeuat/ Sille mine toiuon sinun Sanas päle.
Jotka sinua pelkääwät/ ne minua näkewät/ ja iloitsewat/ Sillä minä toiwon sinun sanasi päälle.
Ps 119:75 HERRA mine tiedhen/ Ette sinun Domios ouat Oikiat/ ia olet minun vskolisesta asettanut.
HERRA minä tiedän/ että sinun tuomiosi owat oikeat/ ja olet minun uskollisesti asettanut.
Ps 119:76 Olcoon sis sinun Armos minun Lohutoxen/ ninquin sine Paluelias luuanut olet.
Olkoon siis sinun armosi minun lohdutuksen/ niinkuin sinä palwelijallesi luwannut olet.
Ps 119:77 Anna minulle sinun Laupiudhes tapactua/ Ette mine eleisin/ Sille mine halaian sinun Lakis tyge.
Anna minulle sinun laupeutesi tapahtua/ että minä eläisin/ Sillä minä halajan sinun lakisi tykö.
Ps 119:78 Ah ioska ne Coriat häpien ala tulisit/ iotca minua walhellans alaspainauat/ Mutta mine puhun sinun Keskyistes.
Ah josko ne koreat häpeän alle tulisit/ jotka minua walheellansa alaspainawat/ mutta minä puhun sinun käskyistäsi.
Ps 119:79 Ah ioska ne langeisit minun tygeni/ Jotca sinua pelkeuet/ Ja sinun Todhistoxes tundeuat.
Ah josko ne lankeisit minun tyköni/ Jotka sinua pelkääwät/ Ja sinun todistuksesi tuntewat.
Ps 119:80 Olcoon minun Sydhemen toimelinen sinun Oikiuxissas/ Etten mine häueistuisi.
Olkoon minun sydämen toimellinen sinun oikeuksissasi/ etten minä häwäistäisi.
Ps 119:81 MInun Sieluni ikeuöitze sinun Terueydhes ielken/ Mine toiuon sinun Sanas päle.
Minun sieluni ikäwöitsee sinun terweytesi jälkeen/ Minä toiwon sinun sanasi päälle.
Ps 119:82 Minun Silmeni hiueltyuet sinun Sanas ielkijn/ Ja sanouat/ Coskas minua lohutat.
Minun silmäni hiweltywät sinun sanasi jälkeen/ ja sanowat/ koska minua lohdutat.
Ps 119:83 Sille mine olen ninquin yxi Leili saws/ Sinun Oikiuttas/ em mine vnodha.
Sillä minä olen niinkuin yksi leili sawussa/ sinun oikeuttasi/ en minä unohda.
Ps 119:84 Quinga cauuan sinun Paluelias pite odhottaman? Coskas tadhot domion pite ylitze minun Wainoiani?
Kuinka kauan sinun palwelijasi pitää odottaman? Koskas tahdon tuomion pitää ylitse minun wainoojani?
Ps 119:85 Ne Coriat minulle Coopat caiuauat/ iotca euet ole sinun Lais pereste.
Ne koreat minulle kuopan kaiwawat/ jotka eiwät ole sinun lakisi perästä.
Ps 119:86 Caicki sinun Keskys ouat Totuus/ ne walhella minua waiuauat/ Auta minua.
Kaikki sinun käskysi owat totuus/ ne walheella minua waiwaawat/ Auta minua.
Ps 119:87 He olisit iuri lehes minun Maan päle hucutanuet/ Mutta em mine sinun Keskyies ylenanna.
He olisit juuri lähes minun maan päällä hukuttaneet/ Mutta en minä sinun käskyjäsi ylenanna.
Ps 119:88 Wirgota minua sinun Armos cautta/ Ette mine pidheisin sinun Sws Todhistoxet.
Wirwoita minua sinun armosi kautta/ että minä pitäisin sinun suusi todistukset.
Ps 119:89 HERRA sinun Sanas pysypi ijancaikisesta/ Nin lauialda quin Taiuas on.
HERRA sinun sanasi pysyypi iankaikkisesti/ Niin lawealta kuin taiwas on.
Ps 119:90 Sinun Totudhes iepi Sughusta nin Sucuhun/ sine Maan perustit/ ia se pysy seisouana.
Sinun totuutesi jääpi suwusta sukuhun/ sinä maan perustit/ ja se pysyy seisowana.
Ps 119:91 Se pysy iocapeiue sinun Sanas ielken/ Sille ette caiki teuty sinua paluella.
Se pysyy jokapäiwä sinun sanasi jälkeen/ Sillä että kaikki täytyy sinua palwella.
Ps 119:92 Ellei sinun Lakis olis minun Lohutoxen ollut/ Nin mine olisin Radholisesani huckunut.
Ellei sinun lakisi olis minun lohdutukseni ollut/ Niin minä olisin raadollisuudessani hukkunut.
Ps 119:93 Eipe mine ikenens tadho sinun Keskyies vnocta/ Sille sine nijllä minua wirgotat.
Eipä minä ikänänsä tahdo sinun käskyjäsi unohtaa/ Sillä sinä niillä minua wirwoitat.
Ps 119:94 Sinun mine olen/ Auta minua/ Sille mine etzin sinun Keskyies.
Sinun minä olen/ Auta minua/ Sillä minä etsin sinun käskyjäsi.
Ps 119:95 Ne Jumalattomat minun päleni wartioitzeuat/ ette he minua hucutaisit/ Mutta sinun Todhistoxestas mine warinotan.
Ne jumalattomat minun päälleni wartioitsewat/ että he minua hukuttaisit/ Mutta sinun todistuksestasi minä waarin otan.
Ps 119:96 Caikista cappaleista mine lopun olen nähnyt/ Mutta sinun Keskys pysypi.
Kaikista kappaleista minä lopun olen nähnyt/ Mutta sinun käskysi pysyypi.
Ps 119:97 QUinga mine racastan sinun Lais? Jocapeiue mine sijte puhun.
Kuinka minä rakastan sinun lakiasi? Jokapäiwä minä siitä puhun.
Ps 119:98 Sine teit minua wijsamaxi keskylles/ quin minun Wiholiseni ouat/ Sille sepe ombi minun ijancaikinen Tauaran.
Sinä teitä minua wiisaammaksi käskylläsi/ kuin minun wiholliseni owat/ Sillä sepä ompi minun iankaikkinen tawaran.
Ps 119:99 Mine olen oppenuembi quin caiki minun Opettaiani/ Sille sinun Todhistoxes ouat minun puheeni.
Minä olen oppineempi kuin kaikki minun opettajani/ Sillä sinun todistuksesi owat minun puheeni.
Ps 119:100 Enemen mine ymmerdhen quin ne Wanhemmat/ Sille mine pidhen sinun Keskyies.
Enemmän minä ymmärrän kuin ne wanhemmat/ Sillä minä pidän sinun käskyjäsi.
Ps 119:101 Mine welten Jalcani caikista pahoista Teiste/ Ette mine sinun Sanas pidheisin.
Minä wältän jalkani kaikista pahoista teistä/ että minä sinun sanasi pitäisin.
Ps 119:102 Eipe mine poickene sinun Oikiuxistas/ Sille sine opetat minua.
Eipä minä poikkene sinun oikeuksistasi/ Sillä sinä opetat minua.
Ps 119:103 Sinun Sanas ouat minun Suulleni makiamat/ Quin Hunaia.
Sinun sanas owat minun suulleni makeammat/ kuin hunaja.
Ps 119:104 Sinun Sanas tekepi minun ymmertteueisexi/ Senteden mine wihan caiki wäret Tiet.
Sinun sanasi tekeepi minun ymmärtäwäiseksi/ Sentähden minä wihaan kaikki wäärät tiet.
Ps 119:105 SInun Sanas ombi minun Jalcani Lyffty/ Ja yxi Walkivs minun Tieni päle.
Sinun sanasi ompi minun jalkani lyhty/ Ja yksi walkius minun tieni päälle.
Ps 119:106 Mine wannon ia tadhon sen pite/ Ette mine ne sinun Wanhurskaudhes Oikiudhet pitee tadhon.
Minä wannon ja tahdon sen pitää/ että minä ne sinun wanhurskautesi oikeudet pitää tahdon.
Ps 119:107 Sangen mine olen waiuattu/ HERRA wirgota minua sinun Sanas pereste.
Sangen minä olen waiwattu/ HERRA wirwoita minua sinun sanasi perästä.
Ps 119:108 Otoliset olcoon sinulle HERRA ne mieliset minun Swni wffrit/ Ja opeta minulle sinun Sws Oikiudhet.
Otolliset olkoon sinulle HERRA ne mieliset minun suuni uhrit/ Ja opeta minulle sinun suusi oikeudet.
Ps 119:109 Mine cannan alati minun Sieluani käsiseni/ Ja em mine vnodha sinun Lakias.
Minä kannan alati minun sieluani käsissäni/ Ja en minä unohda sinun lakiasi.
Ps 119:110 Ne Jumalattomat wiritteuet minulle Paulat/ Mutta em mine exy sinun Keskyistes.
Ne jumalattomat wirittäwät minulle paulat/ Mutta en minä eksy sinun käskyistäsi.
Ps 119:111 Sinun Todhistoxes ouat minun ijancaikiset Perimiseni/ Sille he ouat minun Sydhemeni riemut.
Ne todistukset owat minun iankaikkiset perimiseni/ Sillä he owat minun sydämeni riemut.
Ps 119:112 Mine callistan sydhemeni/ tekemen sinun Oikiudhes ielkin/ aina ia ijancaikisesta.
Minä kallistan sydämeni/ tekemään sinun oikeutesi jälkeen/ aina ja iankaikkisesti.
Ps 119:113 MIne wihan ne Tuimat Henget/ Ja racastan sinun Lakis.
Minä wihaan ne tuimat henget/ Ja rakastan sinun lakiasi.
Ps 119:114 Sine olet minun Warieluxen ia Kilpen/ Mine toiuon sinun Sanas päle.
Sinä olet minun warjelukseni ja kilpeni/ Minä toiwon sinun sanasi päälle.
Ps 119:115 Poickecat minusta te Pahanelkiset/ Mine tadhon pite minun Jumalani Keskyt.
Poiketkaat minusta te pahanilkiset/ Minä tahdon pitää minun Jumalani käskyt.
Ps 119:116 Ylespidhe minua sinun Sanallas/ Ette mine eleisin/ Ja ele anna minun Toiuoni wilpistelle.
Ylöspidä minua sinun sanallasi/ että minä eläisin/ Ja älä anna minun toiwoni wilpistellä.
Ps 119:117 Wahuista minua/ ette mine autuaxi tulisin/ Nin mine alati halaian sinun Oikiuttas.
Wahwista minua/ että minä autuaaksi tulisin/ Niin minä alati halajan sinun oikeuttasi.
Ps 119:118 Sine alastallat caiki iotca sinun Oikiuxistas horiuuat/ Sille heiden wiettelyxens ombi sula Walhe.
Sinä alastallaat kaikki jotka sinun oikeuksistasi horjuwat/ SIllä heidän wiettelyksensä ompi sula walhe.
Ps 119:119 Caiki Jumalattomat Maan pälde sine poisheitet nin quin loan. Senteden mine racastan sinun Todhistoxes.
Kaikki jumalattomat maan päältä sinä poisheität niinkuin loan. Sentähden minä rakastan sinun todistuksiasi.
Ps 119:120 Mine pelken itzeni sinusta/ nin ette minun ihon wärise/ Ja wapitzen sinun Domios teden.
Minä pelkään itseni sinusta/ niin että minun ihoni wärisee/ Ja wapisen sinun tuomiosi tähden.
Ps 119:121 MIne warinotan Oikiudhesta ia Vanhurskaudhesta/ Ele minua ylenanna nijlle/ iotca minulle wäkiwalta tekeuet.
Minä waarinotan oikeudesta ja wanhurskaudesta/ Älä minua ylenanna niille/ jotka minulle wäkiwaltaa tekewät..
Ps 119:122 Wasta sine Paluelias edeste/ Ja lohuta hende/ Ettei ne Coriat tekisi minulle wäkiualta.
Wastaa sinä palwelijasi edestä/ Ja lohduta häntä/ ettei ne koreat tekisi minulle wäkiwaltaa.
Ps 119:123 Minun Silmeni hiueltyuet sinun Terueydhes pereste/ Ja sen sinun Wanhurskaudhes Sanan ielken.
Minun silmäni hiweltywät sinun terweytesi perästä/ Ja sen sinun wanhurskautesi sanan jälkeen.
Ps 119:124 Toimita sinun Paluelias cansa sinun Armos pereste/ Ja opeta minulle sinun Oikiuttas.
Toimita sinun palwelijasi kanssa sinun armosi perästä/ Ja opeta minulle sinun oikeuttasi.
Ps 119:125 Sinun Paluelias mine olen/ anna minulle ymmerdhöst/ Ette mine sinun Todhistoxes tundisin.
Sinun palwelijasi minä olen/ anna minulle ymmärrystä/ että minä sinun todistuksesi tuntisin.
Ps 119:126 Jopa aica on/ Ette HERRA sihen iotaki tekis/ He ouat sinun Lakis serkenyet.
Jopa aika on/ että HERRA siihen jotakin tekisi/ He owat sinun lakisi särkeneet.
Ps 119:127 Senteden mine racastan sinun Keskys/ ylitze Cullan/ ia ylitze cauniman Cullan.
Sentähden minä rakastan sinun käskysi/ ylitse kullan/ ja ylitse kauniimman kullan.
Ps 119:128 Senteden mine ieristens pidhen sinun caickia Keskyies/ Mine wihan caicki wäret Tiet.
Sentähden minä järjestänsä pidän sinun kaikkia käskyjäsi/ Minä wihaan kaikki wäärät tiet.
Ps 119:129 IHmeliset ouat sinun Todhistoxes/ Senteden minun Sieluni ne pitepi.
Ihmeelliset owat sinun todistuksesi/ Sentähden minun sieluni ne pitääpi.
Ps 119:130 Quin sinun Sanas iulgistetaan/ nin se ilahutta/ ia nijlle Yxikerdhaisille andapi ymmerdhyxen.
Kuin sinun sanasi julkistetaan/ niin se ilahduttaa/ ja niille yksinkertaisille antaapi ymmärryksen.
Ps 119:131 Mine auan Swni/ ia hoocan/ Sille mine halaian sinun Keskyies.
Minä awaan suuni/ ja huokaan/ Sillä minä halajan sinun käskyjäsi.
Ps 119:132 Käenne sinuas minun poleeni/ Ja ole minulle Armolinen/ Ninquin sine nijlle totudh tekemen/ iotca sinun Nimees racastauat.
Käännä sinuas minun puoleeni/ Ja ole minulle armollinen/ Niinkuin sinä niille totut tekemään/ jotka sinun nimeäsi rakastawat.
Ps 119:133 Anna minun keumiseni wissin olla sinun Sanasas/ Ja ele anna iongun wäkiuallan ylitze minua wallita.
Anna minun käymiseni wissin olla sinun sanassasi/ Ja älä anna jonkun wäkiwallan ylitse minun wallita.
Ps 119:134 Lunasta minua Inhimisten wäryttelyxist/ nin mine tadhon pite sinun Keskyies.
Lunasta minua ihmisten wääryyttelyksistä/ niin minä tahdon pitää sinun käskyjäsi.
Ps 119:135 Yleswalista sinun Casuos Paluelias päle/ Ja opeta minulle sinun Oikiuttas.
Ylöswalista sinun kaswosi palwelijasi päälle/ Ja opeta minulle sinun oikeuttasi.
Ps 119:136 Wedhen oiat wootauat minun Silmesteni/ Ettei sinun Keskyies pidhete.
Weden ojat wuotawat minun silmistäni/ ettei sinun käskyjäsi pidetä.
Ps 119:137 WAnhurskas sine olet HERRA/ Ja oikia ombi sinun Sanas.
Wanhurskas sinä olet HERRA/ ja oikea ompi sinun sanasi.
Ps 119:138 Sine olet ne sinun Wanhurskaudhes Todistoxet/ ia Totudhen hartasti keskenyt.
Sinä olet ne sinun wanhurskautesi todistukset/ ja totuuden hartaasti käskenyt.
Ps 119:139 Mine olen lehes surmaxeni kiuanut/ Ette minun Wiholiseni ouat sinun Sanas vnoctaneet.
Minä olen lähes surmakseni kiiwannut/ että minun wiholliseni owat sinun sanasi unohtaneet.
Ps 119:140 Sinun Puhes ombi sangen coeteldu/ Ja sinun paluelias sen rakasna pite.
Sinun puheesi ompi sangen koeteltu/ Ja sinun palwelijasi sen rakkaana pitää.
Ps 119:141 Mine olen piskuinen ia ylencatzottu/ Mutta em mine vnodha sinun Keskyies.
Minä olen piskuinen ja ylenkatsottu/ Mutta en minä uhohda sinun käskyjäsi.
Ps 119:142 Sinun Wanhurskaudhes ombi ijancaikinen Wanhurskaus/ Ja sinun Lakis ombi Totuus.
Sinun wanhurskautesi on iankaikkinen wanhurskaus/ Ja sinun lakisi ompi totuus.
Ps 119:143 Adhistos ia tuska ouat minuhun sattunuet/ Mutta mine halaian sinun Keskyhis.
Ahdistus ja tuska owat minuhun sattuneet/ Mutta minä halajan sinun käskyihis.
Ps 119:144 Ne sinun Wanhurskaudhes Todhistoxet ouat ijancaikiset/ anna minulle ymmerdhös/ nin mine elen.
Ne sinun wanhurskautesi todistukset owat iankaikkiset/ anna minulle ymmärrys/ niin minä elän.
Ps 119:145 MIne hwdhan coco Sydhemesteni/ cwldele minua HERRA/ Ette mine sinun Oikiuttas pidheisin.
Minä huudan koko sydämestäni/ kuuntele minua HERRA/ että minä sinun oikeuttasi pitäisin.
Ps 119:146 Sinun tyges mine hwdhan/ Auta minua/ Ette mine sinun Todhistoxes pidheisin.
Sinun tykösi minä huudan/ Auta minua/ että minä sinun todistuksesi pitäisin.
Ps 119:147 Warahin mine enneten/ Ja hwdhan/ Sinun Sanas päle mine toiuon.
Warhain minä ennätän/ ja huudan/ Sinun sanasi päälle minä toiwon.
Ps 119:148 Ennen puhdhetta mine waluon/ Ette puhuisin sinun Sanoistas.
Ennen puhdetta minä walwon/ että puhuisin sinun sanoistasi.
Ps 119:149 Cwldele minun äneni sinun Armos pereste HERRA/ wirgota minua sinun Oikiudhes ielken.
Kuuntele minun ääneni sinun armosi perästä HERRA/ Wirwoita minua sinun oikeutesi jälkeen.
Ps 119:150 Minun pahanelkiset Wainoliseni carkauat päleni/ Ja ouat caucana sinun Laistas.
Minun pahanilkiset wainolliseni karkaawat päälleni/ Ja owat kaukana sinun laistasi.
Ps 119:151 HERRA/ sine tykene olet/ Ja sinun Keskys ouat caiki sula Totuus.
HERRA/ sinä tykönä olet/ Ja sinun käskysi owat kaikki sula totuus.
Ps 119:152 Mutta site wastan mine tiedhen/ Ette sine olet sinun Todhistoxes ijancaikisesta perustanut.
Mutta sitä wastaan minä tiedän/ että sinä olet sinun todistuksesi iankaikkisesti perustanut.
Ps 119:153 CAtzo minun Radholisudheni/ ia pelasta minua/ vlosauta minua/ Sille eipe mine vnodha sinun Lakias.
Katso minun raadollisuuteni/ ja pelasta minua/ ulosauta minua/ SIllä eipä minä unohda sinun lakiasi.
Ps 119:154 Toimita minun Syyn/ ia päste minua/ wirgota minua sinun Sanas cautta.
Toimita minun syyni/ ja päästä minua/ Wirwoita minua sinun sanasi kautta.
Ps 119:155 Se Terueys ombi caucana nijlde Jumalattomilde/ Sille euet he tottele sinun Oikiuttas.
Se terweys ompi kaukana niilta jumalattomilta/ Sillä eiwät he tottele sinun oikeuttasi.
Ps 119:156 HERRA/ sinun Laupius ombi swri/ Wirgota minua sinun Oikiuttes pereste.
HERRA/ sinun laupeus ompi suuri/ Wirwoita minua sinun oikeuttes perästä.
Ps 119:157 Minun Wainoiani ia Wiholiseni ouat monet/ Mutta em mine poickene sinun Todhistoxistas.
Minun wainoojani ja wiholllisen owat monet/ Mutta en poikkene sinun todistuksistasi.
Ps 119:158 Mine näen ne Ylencatzoiat/ Ja se teke minulle paha/ Ettei he sinun Sanaas pidhe.
Minä näen ne ylenkatsojat/ Ja se tekee minulle pahaa/ ettei he sinun sanaasi pidä.
Ps 119:159 Catzo/ Mine racastin sinun Keskyies/ HERRA wirgota minua sinun Armos pereste.
Katso/ Minä rakastin sinun käskyjäsi/ HERRA wirwoita minua sinun armosi perästä.
Ps 119:160 Sinun Sanas ombi alghusta Totuus ollut/ caiki sinun Wanhurskaudhes Oikiudhet pysyuet ijancaikisesta.
Sinun sanas iompi alusta totuus ollut/ kaikki sinun wanhurskautesi oikeudet pysywät iankaikkisesti.
Ps 119:161 PÄmiehet wainouat minua ilman syyte/ Ja minun Sydhemen pelkepi sinun Sanoistas.
Päämiehet wainoawat minua ilman syytä/ Ja minun sydämeni pelkääpi sinun sanoistasi.
Ps 119:162 Mine iloitzen sinun Puhees ylitze/ Ninquin iocu sais swren Saalijn.
Minä iloitsen sinun puheesi ylitse/ Niinkuin joku saisi suuren saaliin.
Ps 119:163 Walhen mine wihan/ Ja sijte cauhistun/ Mutta sinun Lakis mine racastan.
Walheen minä wihaan/ Ja siitä kauhistun/ Mutta sinun lakisi minä rakastan.
Ps 119:164 Seitzemesti peiues mine kijten sinua/ Sinun Wanhurskaudhes Oikiudhen poolesta.
Seitsemästi päiwässä minä kiitän sinua/ Sinun wanhurskautesi oikeuden puolesta.
Ps 119:165 Swri Rauha ombi nijlle/ iotca sinun Lais racastauat/ ia ei heiden pidhe horiuman.
Suuri rauha ompi niilla/ jotka sinun lakiasi rakastawat/ ja ei heidän pidä horjuman.
Ps 119:166 HERRA/ mine odhotan sinun Terueydhes ielkin/ ie teen sinun Keskys pereste.
HERRA/ minä odotan sinun terweytesi jälkeen/ ja teen sinun käskysi perästä.
Ps 119:167 Minun Sielun pitepi sinun Todhistoxes/ Ja sangen ne racastan.
Minun sielun pitääpi sinun todistuksesi/ ja sangen ne rakastan.
Ps 119:168 Mine pidhen sinun Keskyies ia sinun Todhistoxias/ Sille caiki minun Tieni ouat sinun edeses.
Minä pidän sinun käskyjäsi ja sinun todistuksiasi/ Sillä kaikki minun tieni owat sinun edessäsi.
Ps 119:169 HERRA/ anna minun Candeeni sinun etees tulla/ anna minulle ymmerdhöstä sinun Sanas ielkin.
HERRA/ anna minun kanteeni sinun eteesi tulla/ anna minulle ymmärrystä sinun sanasi jälkeen.
Ps 119:170 Anna minun Rucouxeni sinun etees tulla/ Pelasta minua sinun Sanas ielkin.
Anna minun rukoukseni sinun eteesi tulla/ Pelasta minua sinun sanasi jälkeen..
Ps 119:171 Minun Hwleni pite kijttemen/ Coskas minulle opetat sinun Oikiuttas.
Minun huuleni pitää kiittämän/ Koskas minulle opetat sinun oikeuttasi.
Ps 119:172 Minun Kieleni pite puhuman sinun Sanastas/ Sille caiki sinun Keskys ouat oikiat.
Minun kieleni pitää puhuman sinun sanastasi/ Sillä kaikki sinun käskysi owat oikeat.
Ps 119:173 Olcoon sinun Kädhes minulle awlinen/ Sille mine olen vloswalinut sinun Keskys.
Olkoon sinun kätesi minulle awullinen/ Sillä minä olen uloswalinnut sinun käskysi.
Ps 119:174 HERRA/ mine ikeuöitzen sinun Terueydhes ielken/ Ja halaian sinun Lakias.
HERRA/ minä ikäwöitsen sinun terweytesi jälkeen/ Ja halajan sinun lakiasi.
Ps 119:175 Anna minun Sieluni ele/ Ette hen sinua kijtteis/ Ja sinun Oikeutes auttacon minua.
Anna minun sieluni elää/ että hän sinua kiittäisi/ Ja sinun oikeutesi auttakoon minua.
Ps 119:176 Mina olen ninquin iocu exyue ia cadhotettu Lammas/ etzi sinun Paluelias/ Sille em mine vnodha sinun Keskyies.
Minä olen niinkuin joku eksywä ja kadotettu lammas/ etsi sinun palwelijasi/ Sillä en minä unohda sinun käskyjäsi.

CXX. Psalmi .

On yxi Rucous/ iolla Propheta/ rucolepi warielta Walecteleuast Kieleste/ se on/ Jumalattomast Opista/ ia Opettaista/ iotca sen oikian Opin raiskauat ia turmeleuat/ Ja ne Jumaliset Opettaiat wihauat. Jonga hen werdautta tereuille Nonilla/ ia swrella Culolla eli Tulipalolla. Neme noutauaiset xv. Psalmit cutzutan Trappuin eli ylesastumisen Psalmit/ Ninquin mwtomat Hebreerit lwleuat/ Ette Leuitit Papit ne weisasit xv. Trapuissa/ Joilla Templijn ylesmentin/ waimoin Honesta/ nin Miesten honesen. Ja mwtomat sanouat/ Ette ne/ sijttequin caiki Wffrin meno oli pätetty/ lopussa weisattin.

Ps 120:1 Yxi Weisu Corkemas Choris.
Yksi weisuu korkeimmassa kuorissa.
Ps 120:1 MIne hwdhan HERRAN tyge/ minun tuskissani/ Ja hen cwldeli minua.
Minä huudan HERRAN tykö/ minun tuskissani/ Ja hän kuunteli minua.
Ps 120:2 HERRA pelasta minun Sieluni nijste Walecteleuista suista/ Ja wäriste Kieliste.
HERRA pelasta minun sieluni niistä walehtelewista suista/ ja wääristä kielistä.
Ps 120:3 Mite se wäre Kieli taidha sinulle tedhä? Ja mite se taita vlostoimitta.
Mitä se wäärä kieli taitaa minulle tehdä? Ja mitä se taitaa ulostoimittaa.
Ps 120:4 Se on ningun iongun Wäkeuen tereuet Noolet/ Ninquin * Tuli Catauis.
Se on niinkuin jonkun wäkewän teräwät nuolet/ niinkuin tuli katajissa.
Ps 120:5 Woi minua/ ette mine mwcalainen olen * Mesechin seas/ teuty minun asua Kedarin Maiain seas.
Woi minua/ että minä muukalainen olen Mesechin seassa/ täytyy minun asua Kedarin majain seassa.
Ps 120:6 Se tule minun Sieluleni ikeuexi/ Asuua ninen tykene/ iotca Rauha wihauat.
Se tulee minun sielulleni ikäwäksi/ Asua niiden tykönä/ jotka rauhaa wihaawat.
Ps 120:7 Mine pidhen Rauhan/ Mutta quin mine puhun/ nin he Sodhan nostauat.
Minä pidän rauhan/ Mutta kuin minä puhun/ niin he sodan nostawat.