Psalttari

CVII. Psalmi .

 

Quin ne Caxi entiste Psalmi ouat Kijtossanat Hyuisttöist Israelin Canssalle osotetut/ Nin tesse peldiskein/ caikinaiset Hyuettödh/ Jocaitzel Inhimisel/ Jumalalda osotetan/ caikis tuskis ia hädhis. Ette hen Keuhie autta/ Fangituit pelasta/ Sairahit paranda/ Ne Mereen Hätenyet holhopi/ ne Nelkeitzet rauitzepi/ ia ioilla Elo puuttupi/ nijte hen roocki/ Ne quin Tyrannilda ia Angarilda adhistetan ia waiuatan/ hen wapactapi. etc. Senteden tai on yxi Ycteinen Kijtossana. Ja nijte mös Jumala erinomaisest autta/ iotca Syndiens teden murectiuat/ ios he mutoin Apu toiuouat/ ia site Rucouxillans Jumalalda anouat.

Ps 107:1 KIjtteket HERRA/ Sille hen on Armachtaia/ Ja henen Laupiudhens pysypi ijancaikisesta.
Kiittäkäät HERRAA/ Sillä hän on armahtaja/ ja hänen laupeutensa pysyypi iankaikkisesti.
Ps 107:2 Sanocat te/ iotca oleta HERRAN cautta lunastetut/ Jotca hen on Tuskista wapactanut.
Sanokaat te/ jotka olette HERRAN kautta lunastetut/ Jotka hän on tuskista wapahtanut.
Ps 107:3 Ja iotca hen on Maakunnista coonut/ hamast Idest ia Lennest/ hamast Pohiaisest ia Etelest.
Ja jotka hän on maakunnista koonnut/ hamasta idästä ja lännestä/ hamasta pohjoisesta ja etelästä.
Ps 107:4 NE quin exysis waelsit Coruesa/ cussa vmbi Tie oli/ ia ei leutenyet Caupungita asuaxens/
Ne kuin eksyksissä waeltawat korwessa/ kussa umpitie oli/ ja ei löytänyt kaupunkia asuaksensa.
Ps 107:5 Nelkeisset ia Janouaiset/ ia heiden Sieluns waiwi.
Nälkäiset ja janoawaiset/ ja heidän sielunsa waipui.
Ps 107:6 Ja he hwsit HERRAN tyge heiden Tuskisans/ ia hen pelasti heite hädhistens.
Ja he huusit HERRAN tykö heidän tuskissansa/ ja hän pelasti heitä hädistänsä.
Ps 107:7 Ja wei heite oikeata tiete/ Ette he menit sihen asuuaisen Caupungijn.
Ja wei heitä oikeata tietä/ että he menit siihen asuwaiseen kaupunkiin.
Ps 107:8 Kijtteken he sis HERRA henen Laupiuns edest/ Ja henen Ihmeitens teden/ iotca hen Inhimisten Lasten coctan teke.
Kiittäkään he siis HERRAA hänen laupeutensa edestä/ ja hänen ihmeittensä tähden/ jotka hän ihmisten lasten kohtaan tekee.
Ps 107:9 Ette hen rauitzepi sen ianouaisen Sielun/ ia ylesteuttepi sen Isouaisen Sielun hywydhelle.
Että hän rawitseepi sen janoawaisen sielun/ ja ylöstäyttääpi sen isoawaisen sielun hywyydellä.
Ps 107:10 NE quin istuuat pimeis ia cooleman warios/ Fangitut Adhistoxes ia raudhas.
Ne kuin istuwat pimeässä ja kuoleman warjossa/ Wangitut ahdistuksessa ja raudoissa.
Ps 107:11 Ette he olit Jumalan Kesky wastan couacoruaiset/ ia sen ylimeisen Lain olit Häueisnyet.
Että he olit Jumalan käskyä wastaan kowakorwaiset/ ja sen ylimmäisen lain olit häwäisseet.
Ps 107:12 Senteden teuty heiden Sydhemens Onnettudhen cansa waiuatta/ nin ette he langesit/ ia eikengen heite autanut.
Sentähden täytyy heidän sydämensä onnettomuuden kanssa waiwattaa/ niin että he lankesit/ ja eikenkään heitä auttanut.
Ps 107:13 Ja he hwsit HERRAN tyge heiden Tuskisans/ ia hen autti heite hädhistens.
Ja he huusit HERRAN tykö heidän tuskissansa/ ja hän autti heitä hädistänsä.
Ps 107:14 Ja vloswei heite sijte Pimeydhest ia cooleman wariost/ ia serki heiden siteens.
Ja uloswei heitä siitä pimeydestä ja kuoleman warjosta/ ja särki heidän siteensä.
Ps 107:15 Kijtteken he sis HERRA henen Laupiuns edest/ ia henen Ihmeitens teden/ iotca hen Inhimisten Lasten coctan teke.
Kiittäkään he siis HERRAA hänen laupeutensa edestä/ ja hänen ihmeittensä tähden/ jotka hän ihmisten lasten kohtaan tekee.
Ps 107:16 Ette hen serkepi Cupariportit/ Ja rickilöpi Raudhaiset Saluat.
Että hän särkeepi kupariporitit/ ja rikkilyöpi rautaiset salwat.
Ps 107:17 NE Hullut iotca rangastettijn heiden ylitzekeumisens teden/ ia heiden Syndiens teden.
Ne hullut jotka rangaistettiin heidän ylitsekäymisensä tähden/ ja heidän syntiensä tähden.
Ps 107:18 Ette heiden Sieluns ilghoitti caikista Roasta/ Ja he sairastit haman Coolemans asti.
Että heidän sielunsa inhoitti (kauhistui 1776) kaikista ruoasta/ Ja he sairastit hamaan kuolemaansa asti.
Ps 107:19 Ja he hwsit HERRAN tyge heiden Tuskissans/ ia hen autti heite hädhistens.
Ja he huusit HERRAN tykö heidän tuskissansa/ ja hän autti heitä hädistänsä.
Ps 107:20 Hen lehetti Sanans ia paransi heite/ ia pelasti heite ettei he coolluet.
Hän lähetti sanansa ja paransi heitä/ ja pelasti heitä ettei he kuolleet.
Ps 107:21 Kijtteken he sis HERRA henen Laupiudhens edest/ ia henen Ihmeitens teden/ iotca hen Inhimisten Lasten cochtan teke.
Kiittäkään he siis HERRAA hänen laupeutensa edestä/ ja hänen ihmeittensä tähden/ jotka hän ihmisten lasten kohtaan tekee.
Ps 107:22 Ja wffracan Kijtoswffri/ ia yleslukecaan henen Teghonsa ilolla.
Ja uhratkaan kiitosuhri/ ja ylöslukekaan hänen tekonsa ilolla.
Ps 107:23 NE quin Haaxilla Meren päle meneuet/ Ja töte prucauat swrissa wesis.
Ne kuin haaksilla meren päälle menewät/ ja työtä pruukaawat suurissa wesissä.
Ps 107:24 He ouat tundenuet ne HERRAN teghot/ ia henen Ihmeitens sywydhes.
He owat tunteneet HERRAN teot/ ja hänen ihmeittensä sywyydessä.
Ps 107:25 Quin hen sanoi/ Ja ylespaisutti swren Ilman/ ioca ne Allot ylesnosti.
Kuin hän sanoi/ ja ylöspaisutti suuren ilman/ joka ne aallot ylösnosti.
Ps 107:26 Nin he ylesmenit Taiuasta codhen/ ia alasmenit Sywytehen/ Ette heiden Sielunsa Adhistoxesta epeili.
Niin he ylösmenit taiwasta kohden/ ja alasmenit sywyytehen/ että heidän sielunsa ahdistuksessa epäili.
Ps 107:27 Ette he horiut ia hoipertelit ninquin Joopunut/ ia euet sillen ycten Neuuo tietenyet.
Että he horjuit ja hoipertelit niinkuin juopunut/ ja eiwät silleen yhtään neuwoa tietäneet.
Ps 107:28 Ja he hwsit HERRAN tyge heiden Tuskissans/ ia hen autti heite hädhistens.
Ja he huusit HERRAN tykö heidän tuskissansa/ ja hän autti heitä hädistänsä.
Ps 107:29 Ja hen hilitzi sen couanilman/ Ette ne Allot heitens asetit.
Ja hän hillitsi sen kowan ilman/ että ne aallot heitänsä asetit.
Ps 107:30 Ja he tulit iloisaxi/ Ette se tyueni/ ia hen wei heite Satamahan/ heiden mielens ielkin.
Ja he tulit iloiseksi/ että se tyweni/ ja hän wei heitä satamaan/ heidän mielensä jälkeen.
Ps 107:31 Kijtteken he sis HERRA henen Laupiudhens edest/ ia henen Ihmeitens teden/ iotca hen Inhimisten Lasten cochtan teke.
Kiittäkään he siis HERRAA hänen laupeutensa edestä/ ja hänen ihmeittensä tähden/ jotka hän ihmisten lasten kohtaan tekee.
Ps 107:32 Ja ylisteken hende Canssain Seurakunnissa/ ia kijtteken hende ninen Wanhimmaidhen seas.
Ja ylistäkään häntä kansain seurakunnissa/ ja kiittäkään häntä niiden wanhimmaiden seassa.
Ps 107:33 NE/ ioinenga Oiat poisquiuetuit/ Wesilectet wotamast lackasit.
Ne/ joidenka ojat poiskuiwetuit/ Wesilähteet wuotamasta lakkasit.
Ps 107:34 Ette yxi hedhelmelinen Maa ei miteken candanut/ heiden Pahudhens teden/ iotca sijne asuit.
Että yksi hedelmällinen maa ei mitäkään kantanut/ heidän pahuutensa tähden/ jotka siinä asuit.
Ps 107:35 Ja se quin Quiua oli/ sen hen taas Wetisexi teki/ Ja quiuan Maa wesilecteixi.
Ja se kuin kuiwa oli/ sen hän taas wetiseksi teki/ ja kuiwan maan wesilähteiksi.
Ps 107:36 Ja ne Isouaiset hen sinne asetti/ Ette he sihen Caupungin walmistaisit/ cussa he asuisit.
Ja ne isoawaiset hän sinne asetti/ että he siihen kaupunkiin walmistaisit/ kussa he asuit.
Ps 107:37 Ja Pellot kylueisit/ ia Winatarhoia istutaisit/ Ja woosittain Hedhelmen saisit.
Ja pellot kylwäisit/ ja wiinatarhoja istuttaisit/ ja wuosittaisen hedelmän saisit.
Ps 107:38 Ja hen siugnasi heite/ Ette he sangen heitens enäneisit/ ia heille palio Caria annoi.
Ja hän siunasi heitä/ että he sangen heitäns enentäisit/ ja heille paljon karjaa antoi.
Ps 107:39 NE quin alaspainetut ia heicotetut olit nijlde Pahoilda/ Jotca heite waatinuet ia waiuanuet olit.
Ne kuin alaspainetut ja heikotetetut olit niiltä pahoilta/ jotka heitä waatineet ja waiwanneet olit.
Ps 107:40 Coska ylencatzotus Pämiesten päle vloswodhatettu oli/ Ja caiki maa exysis ia autiana seisoi.
Koska ylenkatsotus päämiesten päälle uloswuodatettu oli/ Ja kaikki maa eksyksissä ja autiona seisoi.
Ps 107:41 Ja hen site Kieuhe warieli Radholisudhesta/ Ja henen Sughunsa enensi/ Ninquin Lammasten Lauman.
Ja hän sitä köyhää warjeli raadollisuudesta/ ja hänen sukunsa enensi/ niinkuin lammasten lauman.
Ps 107:42 Neite ne Wanhurskat pite näkemen/ ia iloitzeman/ Ja iocaitzen Pahudhen Swn pite tukittaman.
Näitä ne wanhurskaat pitää näkemän/ ja iloitseman/ ja jokaisen pahuuden suun pitää tukittaman.
Ps 107:43 Cuca on Wijsas/ ia neite ketkepi? Nin he astaitzeuat/ quinga monet Hyuet Teghot HERRA osottapi?
Kuka on wiisas/ ja näitä kätkeepi? Niin he astaitsewat (ymmärtäwät)/ kuinka monet hywät teot HERRA osoittapi?