Psalttari

LXVIII. Psalmi .

 

Teme on yxi Jalo Psalmi/ ia Woiton wirsi/ Christusesta ia henen Waldakunnastans/ quin on se oikea Christikunda. Ja on tesse yxi Ennustos Christusen Personast/ ia henen Ylesnousemisestans/ Taiuahan astumisestans/ Pyhen hengen Lahiain lehettemisest/ Ja Apostolist/ Opettaist/ Prophetist/ ia ioista Euangelium piti sarnattaman/ iolla Perkele tallatan/ ia Christusen waldakunda leuiteten. Nin mös ennustetaan. Juttain/ Sinagogan/ waldakunnan/ Pappiudhen/ Lain ia sen Jumalanpalueluxen poispanemisest/ Ja mös sijte vdhest ia ijancaikisesta Waldakunnasta/ Lopusa hen neuuo rucoleman/ ette Jumala neite wahuistais/ ioista hen sijtte Kijtetuxi tulis.

Ps 68:1 Yxi Dauidin Psalmiweisu edelweisattapa.
Yksi Dawidin psalmiweisu edeltäweisattawa.
Ps 68:2 YLesnoskan Jumala/ ette henen Wiholisens haiotetaisijn/ Ja iotca hende wihauat/ paetkan henen edestens.
Ylösnouskaan Jumala/ että hänen wihollisensa hajotettaisiin/ Ja jotka häntä wihaawat/ paetkaan hänen edestänsä.
Ps 68:3 Poisaia heite ninquin Sauu poisaietan/ Ninquin Medeuaha sulapi Tulen edes/ Nin huckucan ne Jumalattomat Jumalan casuon edes.
Pois aja heitä niinkuin sawu poisajetaan/ Niinkuin medenwaha sulaapi tulen edessä/ Niin hukkukaan ne jumalattomat Jumalan kaswon edessä.
Ps 68:4 Mutta ne Wanhurskat riemuitkan ia iloitkan Jumalan edes/ ia riemuitkan sydhemestens.
Mutta ne wanhurskaat riemuitkaan ja iloitkaan Jumalan edessä/ ja riemuitkaan sydämestänsä.
Ps 68:5 Weisacat Jumalalle/ Kijtostweisatka henen Nimellens tehket henelle Tiete/ ioca hiliast edesmene/ henen Nimens on HERRA/ ia iloitka henen edesens.
Weisatkaat Jumalalle/ Kiitosta weisatkaa hänen nimellensä tehkäät hänelle tietä/ joka hiljasesti edessä menee/ hänen nimensä on HERRA/ ja iloitkaa hänen edessänsä.
Ps 68:6 Joca ombi Oruoille yxi Ise/ ia Leskein Domari/ Hen ombi Jumala henen pyhesse asumisesans.
Joka ompi orwoille yksi Isä/ ja leskein tuomari/ Hän ompi Jumala hänen pyhässä asumisessansa.
Ps 68:7 Yxi Jumala ioca yxineisten andapi Honen teunens Lapsia/ Joca ne Fangit vloswiepi oikialla aialla/ ia andapi ne poislangenet Quiuasa aswa.
Yksi Jumala joka yksinäisten antaapi huoneen täynnänsä lapsia/ Joka ne wangit uloswiepi oikealla ajalla/ ja antaapi ne poislangenneet kuiwassa asua.
Ps 68:8 Jumala/ coskas sinun Canssas edelkeuit/ Coskas waelsit Coruesa. Sela.
Jumala/ koskas sinun kansansa edellä käwit/ Koskas waelsit korwessa. Sela.
Ps 68:9 Nin Maa wapisi/ ia ne Taiuahat tiukuidh/ temen Jumalan edes Sinais/ sen Jumalan edes/ ioca Israelin Jumala on.
Niin maa wapisi/ ja ne taiwaat tiukkui/ tämän Jumalan edessä Sinaissa/ sen Jumalan edessä/ joka Israelin Jumala on.
Ps 68:10 Mutta nyt sine Jumala annat ydhen armolisen Sateen/ Ja sinun Perimises/ ioca quiua on/ sine wirghotat.
Mutta nyt sinä Jumala annat yhden armollisen sateen/ ja sinun perimisesi/ joka kuiwa on/ sinä wirkotat.
Ps 68:11 Ette sinun Eleimes sijne asuisit/ Jumala sine wirghotat ne Radholiset sinun Hywydhelles.
Ettäs sinun eläimesi siinä asuisit/ Jumala sinä wirwoitat ne raadolliset sinun hywyydellesi.
Ps 68:12 HERRA andapi Sanan/ swren Euangelisterin ioukon cansa.
HERRA antaapi sanan/ suuren ewankelisterin joukon kanssa.
Ps 68:13 Ne Sotawäen * Kuningat ouat keskenens Ysteuet/ ia se * Honen Cunnia vlosiakapi Röueyxet.
Ne sotawäen kuninkaat owat keskenänsä ystäwät/ ja se huoneen kunnia ulosjakaapi ryöwäykset.
Ps 68:14 Coska te Scantzit rakennat/ nin se kijldepi quin Mettisen Siuet/ iotca ninquin * Hopia ia Culda leuckyuet.
Koska ne skantzit rakennat/ niin se kiiltääpi kuin mettisen siiwet/ jotka niinkuin hopea ja kulta läikkywät.
Ps 68:15 Coska se Caikiualdias iocapaicas heiden seasans Kuningat asettapi/ nin seijes tulepi/ cussa syngy on.
Koska se Kaikkiwaltias jokapaikassa heidän seassansa kuninkaat asettaapi/ niin seljäs (selkeä) tuleepi/ kussa synkiä on.
Ps 68:16 Se Jumalan Mäki on yxi * Hedhelmelinen mäki/ yxi swri ia hedhelmelinen mäki.
Se Jumalan mäki on yksi hedelmällinen mäki/ yksi suuri ja hedelmällinen mäki.
Ps 68:17 Mixi te yleskarkat swret Wooret? teme ombi se Jumalan Woori/ iossa hen mielistu asuman/ ia HERRA pysypi siele ijancaikisesta.
Miksi te ylöskarkaat suuret wuoret? Tämä ompi se Jumalan wuori/ jossa hän mielistyy asuman/ ja HERRA pysyypi siellä iankaikkisesti.
Ps 68:18 Ne Jumalan Rattat ouat monda tuhatta kerta tuhat/ se HERRA ombi heisse sijnä Pyhes Sinais.
Ne Jumalan rattaat owat monta tuhatta kertaa tuhat/ se HERRA ompi heissä siinä pyhässä Sinaissa.
Ps 68:19 Sine ylesastuit corkiuxeen/ ia olet fangittanut sen Fangiuxen/ sine olet Lahioia sanut Inhimisie warten/ Ne * poislangeuaiset mös/ ette sen HERRAN Jumalan cummigin siele asuman pite.
Sinä ylösastuit korkeuksiin/ ja olet wanginnut sen wankeuksen/ sinä olet lahjoja saanut ihmisiä warten/ Ne poislankeawaiset myös/ että sen HERRAN Jumalan kumminkin siellä asuman pitää.
Ps 68:20 Kijtetty olcon se HERRA iocapeiue/ Jumala panepi ydhen Corman meiden pälen/ Mutta hen auttapi mös meite. Sela.
Kiitetty olkoon se HERRA jokapäiwä/ Jumala paneepi yhden kuorman meidän päällen/ Mutta hän auttaapi myös meitä. Sela.
Ps 68:21 Meille ombi yxi Jumala/ ioca auttapi/ ia se HERRA Jumala/ ioca Colemasta wapacta.
Meillä ompi yksi Jumala/ joka auttaapi/ ja se HERRA Jumala/ joka kuolemasta wapahtaa.
Ps 68:22 Mutta Jumalan pite henen Wiholisens Päädh serkemen/ ynne heiden Päälakiens cansa/ iotca pysyuet heiden Synnissens.
Mutta Jumalan pitää hänen wihollisensa päät särkemän/ ynnä heidän päälakiensa kanssa/ jotka pysywät heidän synnissänsä.
Ps 68:23 Quitengin sanopi HERRA/ Mwtamat nijste Lihauista mine tadhon hakia/ Meren sywydheste mine tadhon mutamita hakia.
Kuitenkin sanoopi HERRA/ Muutamat niistä lihawista minä tahdon hakea/ Meren sywyydestä minä tahdon muutamia hakea.
Ps 68:24 Senteden pite sinun Jalcas/ wiholises Weres ferietuxi tuleman/ ia sinun Coiras pite sen noleman.
Sentähden pitää sinun jalkasi/ wihollisesi weressä wärjätyksi tuleman/ ja sinun koirasi pitää sen nuoleman.
Ps 68:25 Se näkypi Jumala quingas waellat/ Quinga sine minun Jumalan ia Kuningan Pyhydhes waellat.
Se näkyypi Jumala kuinkas waellat/ Kuinka sinä minun Jumalan ja kuninkaan pyhyydessä waellat.
Ps 68:26 Ne laulaiat edelkeuuet/ Sitelehin ne Leicarit Picadhen seas/ iotca Trumboin päle löuet.
Ne laulajat edellä käywät/ Siitälähin ne leikarit piikain seassa/ jotka rumpuin päälle lyöwät.
Ps 68:27 Kijtteket HERRA Jumala Seurakunnissa/ sen Israelin Lechten teden.
Kiittäkäät HERRAA Jumalaa seurakunnissa/ sen Israelin lähteen tähden.
Ps 68:28 Siele hallitzepi heiden seasans se pieni BenJamin/ Ne Judan Pämiehet heiden Joukoinens/ Ne Zebulonin Pämiehet/ ia ne Nephthalin Pämiehet.
Siellä hallitseepi heidän seassansa se pieni Benjamin/ Ne Judan päämiehet heidän joukkoinensa/ Ne Zebulonin päämiehet/ ja ne Nephtalin päämiehet.
Ps 68:29 Sinun Jumalas/ ombi sinun Waldakundas ylesoijendanut/ Wahuista site Jumala meisse/ Sille se ombi sinun Tekos.
Sinun Jumalasi/ ompi sinun waltakuntasi ylösojentanut/ Wahwista sitä Jumala meissä/ Sillä se ompi sinun tekosi.
Ps 68:30 Sinun Templis polesta/ quin on Jerusalemis/ pite Kuningat sinulle Lahioia wiemen.
Sinun templisi puolesta/ kuin on Jerusalemissa/ pitää kuninkaat sinulle lahjoja wiemän.
Ps 68:31 Nuchtele se * Peto Roghossa/ Ne Herkein Laumat heiden Wasickaidhes seas/ iotca waatiuat Rahan teden/ Hen haiotta ne Canssat/ iotca kernasti sotiuat.
Nuhtele se peto ruohossa/ Ne härkäin laumat heidän wasikkaidensa seassa/ jotka waatiwat rahan tähden/ Hän hajoittaa ne kansat/ jotka kernaasti sotiwat.
Ps 68:32 Ne Pämiehet Egyptist pite tuleman/ se Ethiopia pite Käsiens Jumalan tyge vlosoiendaman.
Ne päämiehet Egyptistä pitää tuleman/ se Ethiopia pitää käsiensä Jumalan tykö ulosojentaman.
Ps 68:33 Te Kuningain Waldakunnat maan päle weisacat Jumalalle/ Kijtostweisatka HERRALLE. Sela.
Te kuninkaan waltakunnat maan päällä weisatkaat Jumalalle/ Kiitosta weisatkaa HERRALLE. Sela.
Ps 68:34 Se quin asupi Taiuahissa iocapaicas haman alghusta/ Catzo/ hen andapi henen Jylinens woiman.
Se kuin asuupi taiwahissa jokapaikassa haman alusta/ Katso/ hän antaapi hänen jylinänsä woiman.
Ps 68:35 Andacat Jumalalle Woima/ henen Herraudhens ombi Israelis/ ia henen Woimans piluis.
Antakaat Jumalalle woima/ hänen herrautensa ompi Israelissa/ ja hänen woimansa pilwissä.
Ps 68:36 Jumala on ihmelinen henen Pyhydhesens/ Hen on Israelin Jumala/ Hen andapi Canssalle wäen ia woiman/ Kijtetty olcon Jumala.
Jumala on ihmeellinen hänen pyhyydessänsä/ Hän on Israelin Jumala/ Hän antaapi kansalle wäen ja woiman/ Kiitetty olkoon Jumala.

Se Wides Ölucu.