Psalttari

CXXXIX. Psalmi .

 

Se ensimeinen poli Psalmist/ on Kijtossana Pyhein loomisesta ia ihmelisesta hallituxesta/ Joca coconans seiso Jumalan käsis/ paitzi Inhimisten wäkie/ aiatoxeia/ neuuoia ia toimia. Jotca Jumalan ihmeliset teghot/ pite Seurakunnan merkitzemen. Joista mös pite yleshereymen uskon/ Rucousen/ Auxihwtamsen/ ia Jumalan pelgon Toises Osas rucoellan/ Ette seke Jumalan/ ia henen Sanans/ Ette Seurakunnan Wiholiset huckuisit/ iotca oman wäens vskalluxel caikinaiset rochkiauat. Waan ette hen itze ketketeisin ia hallitaisin Jumalan Sanas ia Pyhes Henges.

Ps 139:1 Dauidin Psalmi edelweisattapa. HERRA sine vlostutkit minua/ Ja tunnet minun.
Dawidin psalmi edeltäweisattawa. HERRA sinä ulostutkit minua/ ja tunnet minun.
Ps 139:2 Waicka mine istun eli ylesnousen/ Nin sine sen tiedhet/ Sine ymmerdhet taambata minun Aiatoxeni.
Waikka minä istun eli ylösnousen/ niin sinä sen tiedät/ Sinä ymmärrät taempaa minun ajatukseni.
Ps 139:3 Ehke mine keun eli macan/ nin sine olet minun ymberilleni/ Ja näet caiki minun Tieni.
Ehkä minä käyn eli makaan/ niin sinä olet minun ympärilläni/ ja näet kaikki minun tieni.
Ps 139:4 Sille catzo/ eipe sanacan ole minun Kieleni päle/ iota et sine HERRA caikia tiedhe.
Sillä katso/ eipä sanaakaan ole minun kieleni päällä/ jota et sinä HERRA kaikkia tiedä.
Ps 139:5 Sinepe site toimitat/ mite mine ennen eli ielkin teen/ Ja pidhet sinun kädhes minun ylitzeni.
Sinäpä sitä toimitat/ mitä minä ennen eli jälkeen teen/ Ja pidät sinun kätesi minun ylitseni.
Ps 139:6 Sencaltainen Tieto ombi minulle ylenihmelinen ia ylencorkia/ Eipe mine woi site käsitte.
Senkaltainen tieto ompi minulle ylen ihmeellinen ja ylen korkea/ Eipä minä woi sitä käsittää.
Ps 139:7 Cuhunga mine menen sinun Hengestes? Ja cuhunga mine sinun Casuostas pakenen?
Kuhunka minä menen sinun Hengestäsi? Ja kuhunka minä sinun kaswostasi pakenen?
Ps 139:8 Jos mine ylesastuisin Taiuasen/ nin sine sielle olet/ Jos mine Woteni Heluetis rakennaisin/ Catzo/ sine mös sielle olet.
Jos minä ylösastuisin taiwaaseen/ niin sinä siellä olet/ Jos minä wuoteeni helwetissä rakentaisin/ Katso/ sinä myös siellä olet.
Ps 139:9 Jos mine ottaisin ne AmunRuskon Sijuet/ Ja asuisin Meren wimeisis.
Jos minä ottaisin ne aamuruskon siiwet/ Ja asuisin meren wiimeisissä.
Ps 139:10 Nin sinun kätes quitengin sinne minua weis/ Ja sinun Oikiakätes pidheis minun.
Niin sinun kätesi kuitenkin sinne minua weisi/ Ja sinun oikea kätesi pitäisi minun.
Ps 139:11 Jos mine sanoisin/ Pimeys macta minun peitte/ Nin mös itzepe Öön teuty Walkiuden olla minun ymberilleni.
Jos minä sanoisin/ pimeys mahtaa minun peittää/ Niin myös itsepä yön täytyy walkeuden olla minun ympärilläni.
Ps 139:12 Sille eipe mös Pimeys suingan Pimeys ole sinun tykenes/ Ja Öö walghista ninquin peiue/ Pimeys on ninquin Walkius.
Sillä eipä myös pimeys suinkaan pimeys ole sinun tykönäsi/ Ja yö walkistaa niinkuin päiwä/ Pimeys on niinkuin walkeus.
Ps 139:13 Sille sinun woimasas ouat minun Munaskwni/ Sine vastan otit minun Eiteni codhus.
Sillä sinun woimassasi owat minun munaskuuni/ Sinä wastaan otit minun äitini kohdussa.
Ps 139:14 Mine kijten sinua senedhest/ Ette mine ihmelisesta techty olen/ Ihmeliset ouat sinun Teghos/ Ja sen minun Sielun kylle tiete.
Minä kiitän sinua sen edestä/ että minä ihmeellisesti tehty olen/ Ihmeelliset owat sinun tekosi/ Ja sen minun sieluni kyllä tietää.
Ps 139:15 Eipe minun Luuni olluet sinulle salatut/ Coska mine sijnä salaises techty olin/ Coska mine lootu olin alahal maan siselle.
Eipä minun luuni olleet sinulle salatut/ koska minä siinä salaisesti tehty olin/ koska minä luotu olin alhaalla maan sisällä.
Ps 139:16 Sinun Silmes näit minua/ coska mine en wiele walmistettu ollu/ Ja caiki päiuet sinun Kiriaas siselkirioitetut olit/ Jotca wiele oleman piti/ ioista ei yxiken silloin tullut ollu.
Sinun silmäsi näit minua/ koska minä en wielä walmistettu ollut/ ja kaikki päiwät sinun kirjaasi sisälle kirjoitetut olit/ jotka wielä oleman piti/ joista ei yksikään silloin tullut ollut.
Ps 139:17 Mutta quinga callihit ouat minun edesseni Jumala sinun Aiatoxes? oho quinga swri on heiden Lucuns.
Mutta kuinka kallihit owat minun edessäni Jumala sinun ajatuksesi? oho kuinka suuri on heidän lukunsa.
Ps 139:18 Jos mine heite lukisin/ Nin he Sannan Lughun ylitzekeuisit/ Coska mine yleshereitzen/ olen wiele silloin tykenes.
Jos minä heitä lukisin/ Niin he sannan luwun ylitsekäwisit/ Koska minä ylösheräitsen/ olen wielä silloin tykönäsi.
Ps 139:19 Joskos Jumala tappaisit ne Jumalattomat/ Ja ne WerenAhnet minusta poickeisit.
Joskos Jumala tappaisit ne jumalattomat/ ja ne werenahneet minusta poikkeisit.
Ps 139:20 Sille he puhuuat pilcalisest sinusta/ Ja sinun Wiholises yleskorghottauat heitens ilman syyte.
Sillä he puhuwat pilkallisesti sinusta/ ja sinun wihollisesi ylöskorottawat heitänsä ilman syytä.
Ps 139:21 Mine tosin HERRA wihaan nijte/ iotca sinua wihauat/ Ja mine närkestyn heiste/ iotca sinua wastan carkauat.
Minä tosin HERRA wihaan niitä/ jotka sinua wihaawat/ ja minä närkästyn heistä/ jotka sinua wastaan karkaawat.
Ps 139:22 Toisel wihalla mine heite wihan/ Senteden he ouat minulle Wiholiset.
Toisella wihalla minä heitä wihaan/ Sentähden he owat minulle wiholliset.
Ps 139:23 Ulostutki minua Jumala/ ia coettele minun Sydhemen/ kiusa minua/ ia ymmerde/ quinga mine sen aiattelen.
Ulostutki minua Jumala/ ja koettele minun sydämeni/ kiusaa minua/ ja ymmärrä/ kuinka minä sen ajattelen.
Ps 139:24 Ja catzos/ Jos mine pahan tien pälä Lienen/ Ja saatta minua sen ijancaikisen Tien pälä.
Ja katsos/ Jos minä pahan tien päällä lienen/ ja saata minua sen iankaikkisen tien päälle.