ZephanJan Prophetan päle.

Alcupuhe.
ZEphanJa ombi sen Prophetan Jeremian aialla ollut.
Sille hen Propheterasi sen Jumalisen Kuningan Josian alla/ ioca oli se xix. Juttain Kuningas.
Senteden hen ennustapi nijte sanoia/ ioita Jeremiaski/ waicka lyhylisille sanoilla.
Ette Jerusalem ia coco Judan Waldakunda piti häuitettemen/ ia Canssa/ heiden parandamatoin paha Elemens teden/ piti poiswietemen.
Sille Jumala ensin yleshäretti se Babylonian Kuningan/ ette hen caiki auaralda omistais/ raatelis/ ia surkiasti häuitteis/ ninquin henen Wihans witza/ ette hen heite iollaki modholla parannoxeen wedhäis.
Waan se Babylonian Tyranni/ woroin Persiste ia Medist ialoist waiuattin/ raadheltin ia häuitettijn.
Nin ei woinut caiki Prophetat/ site Canssalle vskotta/ Ette Jumala oli heiden pälens wihainen/ Sille euet he tactoneet vskoa/ ette Jumalan piti henen Canssans nin ylenandaman/ ia senteden he wainosit Prophetans/ ninquin nytkin ne wihatan/ iotca sarnauat Inhimisten syndie ia pahatecoia wastan.
Ei hen waiuoin Juttaille sencaltaist witzaust ennusta/ Mutta mös caikille Lehimakunnille ia Naburille/ Quin nijlle Philisterille/ Moabin/ ia mös nijlle Ethiopiaisil ia Assurille/ iotca Jumala rangaisi sen Babylonian Kuningan cautta.
Colmanes Luusa/ Hen ylen ialost ia selkiest prophetera Christusen ilolisen ia autuan Waldakunnast/ ioca caikes Mailmas vlosleuitettemen piti.
Sille ette Prophetat Jesusen Christusen Palueliat/ sen totisen Israelin teden vloslehetetyt/ tottuuat anssatun Rangastoxen wchkauxein ia Härituxein ielkin/ aina makiasti ia runsasti ne Ulosualitut lohutta/ Lupauxilla Christusesta/ sijte oikiasta Wapactaiast/ ia henen ijancaikisesta waldakunnastans/ ettei ne Jumaliset Fangiuxesans epeuskon langeisi/ ninquin Jumala ijexi tadois wihastu/ ia site luuattu apu Christuses/ tacaperin wetä/ quin ne ialoimat asiat Prophetis ouat Lupauxet Christusest/ ioca se sula ia totinen Euangelium ouat.
Senteden he mös aina Christusen ilmoittauat.
Nin mös tai ZephanJa/ Lopus lohuttapi ne Juttat/ ettei sijnä Babilonian Fangiuxes heickomielistysit/ eike Jumalan sanasta epelisi/ nin hen ennustapi ette Jumalan pite heite taas wäkeuesti cocoman/ Christusen lehettemen/ ia henen Waldakunnans ymberi caiken Mailman vlosleuittemen/ ia henen Canssans ylimeisen Cunnian corkiutehen ylessattaman.
Waan sille wälille heiden piti Fangiudhens waiuan kernasti kersimen/ Jumalan Nimen Cunnian/ ninen Pacaniten seas iulghistaman/ ioissa he haiotut olit/ sihenasti ette se ARMON aica lehestuis/ iolla Ise Jumala/ poians Jesusen Euangeliumis/ iocapaicas piti totisesta tuttaman ia Cunnioitettaman.
On yxi Ennustos ia nudhesarna Juttaita wastan/ ette Jumala tachtoi heite sen Babelin Kuningan cautta/ rangaista/ heiden Epeiumaludhens/ Ahneudes ia muidhein synnein teden.
Jota wastan eike Hopia eli Cwlta tainut autta.
Meille mös Esicuuaxi caikinaises tuskas ia hädhes.

 

I. Lucu.

 

1:1 TEME on se HERRAN Sana/ ioca tapactui Zephanian tyge/ sen Chusin poian/ Gedalian poian/ Amarian poian/ Hiskiasen poian/ Sen Josian Amonin poian aialla/ sen Juttain Kuningan.
Tämä on se HERRAN sana/ joka tapahtui Zephanian tykö/ sen Chusin pojan/ Gedaljan pojan/ Amarian pojan/ Hiskian pojan/ Sen Josian Amonin pojan ajalla/ sen juuttain kuninkaan.
1:2 Mine tadhon caiki Maalda poisotta/ sanopi HERRA.
Minä tahdon kaikki maalta poisottaa/ sanoopi HERRA.
1:3 Mine tadhon seke Inhimiset ia Cariat/ seke Linnut taiuas alla/ ette Calat Meres poisotta/ ynne sen Pahannoxen ia sen Jumalattoman/ Ja/ mine tadhon ne Inhimiset Maasta vlosiuritta/ sanopi HERRA.
Minä tahdon sekä ihmiset ja karjat/ sekä linnut taiwasalla/ että kalat merestä poisottaa/ ynnä sen pahennuksen ja sen jumalattoman/ ja minä tahdon ne ihmiset maasta ulosjuurittaa/ sanoopi HERRA.
1:4 Mine tadhon minun Käteni vlosoienda Judan ylitze/ ia ylitze nijte caikia/ iotca Jerusalemis asuuat. Jurinin mine tadhon ne Techteet Baalist vlosiuritta/ sijhen mös se Camarim nime/ Munckit ia Papit teste Paicasta.
Minä tahdon minun käteni ulosojentaa Judan ylitse/ ja ylitse niitä kaikkia/ jotka Jerusalemissa asuwat. Juuri niin minä tahdon ne tähteet baalista ulosjuurittaa/ siihen myös se camarimin nimen/ munkit ja papit tästä paikasta.
1:5 Ja ne/ iotca cattoin päle Taiuan Sotawäki cumartauat/ Jotca site cumartauat/ ia wannouat quitengin HERRAN cautta/ ia mös tasan Malchom cautta/
ja ne/ jotka kattoin päällä taiwaan sotawäkeä kumartawat/ Jotka sitä kumartawat/ ja wannowat kuitenkin HERRAN kautta/ ja myös tasan malchom kautta/
1:6 ia ne iotca HERRALDA poislangeuat/ ia iotca euet HERRA ensingen etzi/ eike hende tottele.
ja ne jotka HERRALTA poislankeawat/ ja jotka eiwät HERRAA ensinkään etsi/ eikä häntä tottele.
1:7 Waickenecat sen HERRAN Jumalan casuon edeste/ Sille ette leszne ombi HERRAN peiue. Sille ette HERRA ombi ydhen Teuraswffrin walmistanut/ Ja henen * Wierahans sihen cutzunut/
Waietkaa sen HERRAN Jumalan kaswon edestä/ Sillä että läsnä ompi HERRAN päiwä. Sillä että HERRA ompi yhden teurasuhrin walmistanut/ Ja hänen wierahansa siihen kutsunut/
1:8 Ja sinä HERRAN Teuraswffrin peiuene/ tadhon mine etziskelle ne Pämiehet ia sen Kuninga' Lapset/ ia caiki ne * iotca Oudhot waattet candauat.
Ja sinä HERRAN teurasuhrin päiwänä/ tahdon minä etsiskellä ne päämiehet ja sen kuninkaan lapset/ ja kaikki ne jotka oudot waatteet kantawat.
1:9 Mine tadhon mös sille samalla aialla nijte etziskelle/ iotca ylitze Kynnyxen hyppeuet/ iotca heiden HERRANSA Honet teutteuet röuetuxilla ia petoxilla.
Minä tahdon myös sillä samalla ajalla niitä etsiskellä/ jotka ylitse kynnyksen hyppääwät/ jotka heidän HERRANSA huoneet täyttäwät ryöwäyksillä ja petoksilla.
1:10 Sille samalla aialla/ sanopi HERRA/ pite ydhen ilmeisen Parghun nostettaman sijte Calaportista/ ia yxi Uluotus sijte toisesta portista/ ia swri surkius Cuckulaisten päle.
Sillä samalla ajalla/ sanoopi HERRA/ pitää yhden ilmeisen parun nostettaman siitä kalaportista/ ja yksi ulwotus siitä toisesta portista/ ja suuri surkeus kukkulaisten päällä.
1:11 Uluocat te iotca asutta Myllys/ Sille caiki se Kremarin canssa ombi poishäuitetty/ ia caika/ iotca Rahan cocouat/ ouat poiscadhotetut.
Ulwokaat te jotka asutte myllyssä/ Sillä kaikki se kremarin kanssa ompi poishäwitetty/ ja kaikki/ jotka rahan kokoowat/ owat poiskadotetut.
1:12 Sille samalla aialla/ mine tadhon Jerusalemin Lychtyn cansa vlostutkia/ ia tadhon etziskellä ne Miehet/ iotca heiden Rahcans päle macauat/ ia sanouat heiden sydhemisens/ Eipe HERRA tee hyuesti eike pahasti.
Sillä samalla ajalla/ minä tahdon Jerusalemin lyhdyn kanssa ulostutkia/ ja tahdon etsiskellä ne miehet/ jotka heidän rahkansa päällä makaawat/ ja sanowat heidän sydämissänsä/ Eipä HERRA tee hywästi eikä pahasti.
1:13 Ja heiden Tauarans pite Raatelemisexi tuleman/ ia Heiden Honens Autioxi. Heiden pite honet ylesrakendaman/ ia ei nijsse asuman. Heiden pite Winatarhoia istuttaman/ ia ei ychten Wina nijste iooman.
Ja heidän tawaransa pitää raatelemiseksi tuleman/ ja heidän huoneensa autioksi. Heidän pitää huoneet ylösrakentaman/ ja ei niissä asuman. Heidän pitää wiinatarhoja istuttaman/ ja ei yhtään wiinaa niistä juoman.
1:14 Sille se HERRAN isoi peiue ombi leszne/ hen ombi ( ma mine ) leszne/ ia sangen kiruchta. Quin se Parcu HERRAN peiueste tuleua ombi/ Nin pite ne Wäkeuet silloin caruahasti parcuman.
Sillä se HERRAN iso päiwä ompi läsnä/ hän ompi läsnä/ ja sangen kiiruhtaa. Kuin se parku HERRAN päiwästä tulewa ompi/ Niin pitää ne wäkewät silloin karwaasti parkuman.
1:15 Sille se peiue ombi Hirmudhen peiue/ yxi waiuan ia Adhistoxen peiue/ yxi Twlen ia Twlispään peiue/ Yxi Pimeydhen ia Syngydhen peiue. Yxi Piluen ia Sumun peiue/
Sillä se päiwä ompi hirmuuden päiwä/ yksi waiwan ja ahdistuksen päiwä/ yksi tuulen ja tuulispään päiwä/ Yksi pimeyden ja synkkyyden päiwä. Yksi pilwen ja sumun päiwä/
1:16 Yxi Pasunan ia Trometein peiue/ wastan nijte wahwoia Caupungita ia corkeit Linnoia wastan.
Yksi pasuunan ja trometein (waskitorwen) päiwä/ wastaan niitä wahwoja kaupunkija ja korkeita linnoja wastaan.
1:17 Mine tadhon Canssalle adhistosta tedhä/ ette heiden pite ymberikeumen/ ninquin Sokiat/ Senteden/ ette he ouat HERRA wastan synditehnyet. Heiden werens pite vloswodatettaman/ ninquin se Tomu olis/ ia heiden Rwmijns/ ninquin se Loca olis.
Minä tahdon kansalle ahdistuksen tehdä/ ettää heidän pitää ympärikäymän/ niinkuin sokeat/ sentähden/ että he owat HERRAA wastaan syntiä tehneet. Heidän werensä pitää uloswuodatettaman/ niinkuin se tomu olisi/ ja heidän ruumiinsa/ niinkuin se loka olisi.
1:18 Eipe heiden Hopians ia Cwltans pidhe woiman heite autta/ sinä HERRAN wiha peiuene. Waan coco Maan pite henen Kiuaudhens Twlella ylessödyxi tuleman. Sille henen pite nopiasti ydhen Lopun tekemen/ caikein ninen cansa/ iotca Maasa asuuat.
Eipä heidän hopeansa ja kultansa pitää woiman heitä auttaa/ sinä HERRAN wiha päiwänä. Waan koko maan pitää hänen kiiwautensa tuulella ylössyödyksi tuleman. Sillä hänen pitää nopeasti yhden lopun tekemän/ kaikkein niiden kanssa/ jotka maassa asuwat.

 


Valitse
luku

1 2 3