Psalttari

XLI. Psalmi

On yxi Christusen ia coco Seurakunnan Rucous/ wapadhuxen tedhen/ wastan Sinagogan Neuuoia/ Ja on mös yxi Ennustos Christusen Ylesnousemisesta/ ioca Itzens tunnusta Syndisexi meiden tedhen.

Ps 41:1 Dauidin Psalmi edelweisattapa.
Dawidin psalmi edeltäweisattawa.
Ps 41:2 AWtuas on se/ ioca sen Kieuhen päle aiattele. Site HERRA auttapi sinä pahana peiuene.
Autuas on se/ joka sen köyhän päälle ajattelee. Sitä HERRA auttaapi sinä pahana päiwänä.
Ps 41:3 HERRA ketkepi henen/ ia pitepi henen eleuene/ ette hen menestypi maan päle/ ia ei hende ylenanna wiholistens käsijn.
HERRA kätkeepi hänen/ ja pitääpi hänen eläwänä/ että hän menestyypi maan päällä/ ja ei häntä ylenanna wihollistensa käsiin.
Ps 41:4 HERRA wirghottapi hende Tautiwotens päle/ Sine autat henen caikesta henen Sairaudhestans.
HERRA wirwoittaapi hänen tautiwuoteensa päällä/ Sinä autan hänen kaikesta hänen sairaudestansa.
Ps 41:5 Mine sanoin/ HERRA ole minulle armolinen/ paranna minun Sielun/ Sille mine synditein sinua wastoin.
Minä sanoin/ HERRA ole minulle armollinen/ paranna minun sieluni/ Sillä minä syntiä tein sinua wastoin.
Ps 41:6 Minun Wiholiseni puhuit pahoia minua wastoin/ Coska se coollepi? ia henen Nimens cadhonepi?
Minun wiholliseni puhuit pahoja minua wastoin/ Koska se kuoleepi? ja hänen nimensä kadonneepi?
Ps 41:7 Ja quin he tuleuat catzeleman/ nin euet he site sydhemestens tee/ Waan iotaki etziuet/ iota he laittaisit/ nin he poismeneuet/ ia site panetteleuat.
Ja kuin he tulewat katselemaan/ niin eiwät he sitä sydämestänsä tee/ Waan jotakin etsiwät/ jota he laittaisit/ niin he poismenewät/ ja sitä panettelewat.
Ps 41:8 Caiki iotca minua wihauat he keskenens nuriseuat minua wastoin/ ia aiatteleuat paha minua wastan.
Kaikki jotka minua wihaawat he keskenänsä nurisewat minua wastoin/ ja ajattelewat pahaa minua wastaan.
Ps 41:9 He ouat päättenyet ydhen Coiranparin minun ylitzeni/ Coska hen maca/ ei hen iellens ylesnouse.
He owat päättäneet yhden koiranparin minun ylitseni/ Koska hän makaa/ ei hän jällens ylösnouse.
Ps 41:10 Nin mös minun Ysteuen/ ionga mine itzeni vskalsin/ Joca minun Leipeni söy/ se tallasi minun Jalcains ala.
Niin myös minun ystäwäni/ jonka minä itseni uskalsin/ Joka minun leipääni söi/ se tallasi minun jalkainsa alle.
Ps 41:11 Mutta sine HERRA ole minulle armolinen/ ia ylesherette minua/ nin mine sen heille costan.
Mutta sinä HERRA ole minulle armollinen/ ja ylösherätä minua/ niin minä sen heille kostan.
Ps 41:12 Sijte mine merkitzen/ ettes hyuen sosion minulle pidhet/ Ettei minun Wiholiseni saa kerskata minun ylitzeni.
Siitä minä merkitsen/ ettäs hywän suosion minulle pidät/ Ettei minun wiholliseni saa kerskata minun ylitseni.
Ps 41:13 Mutta minua sine ylespidhet minun vighattomueni tedhen/ ia asetat minun sinun Casuos eten ijancaikisest.
Mutta minua sinä ylöspidät minun wiattomuuteni tähden/ ja asetat minun sinun kaswos eteen iankaikkisesti.
Ps 41:14 Kijtetty olcoon HERRA Israelin Jumala/ teste nyt ia hamaan ijancaikisuteen asti/ Amen/ Amen.
Kiitetty olkoon HERRA Israelin Jumala/ tästä nyt ja hamaan iankaikkisuuteen asti/ Amen/ Amen.

On yxi Rucous/ iossa vlosmaalatan se Omantiedhon ia Tunnon Campaus/ ia raskain Uskon ia Toiuon pyrkimus/ ioca painelepi hengese Epeusko Epelyste ia Toiuottomust wastan/ silloin coska synnit/ rangastoxet ia Jumalan Vihat/ sielun Silmein edes ouat. Jossa Campaudhes Dauid itze oli/ coska hen oli Radholinen.

XLII. Psalmi

Ps 42:1 Corachin Lastein Opetus edelweisattapa.
Corahin lastein opetus edeltäweisattawa.
Ps 42:2 NInquin Peura parkupi tooren Wedhen ielken/ nin minun Sielun hutapi sinun tyges Jumala.
Niinkuin peura parkuupi tuoreen weden jälkeen/ niin minun sieluni huutaapi sinun tykösi Jumala.
Ps 42:3 Minun Sielun ianopi Jumalan ielken/ sen eleuen Jumalan ielken/ Coska mine tulen sihen/ ette mine Jumalan Caswon näkisin?
Minun sieluni janoopi Jumalan jälkeen/ sen eläwän Jumalan jälkeen/ Koska minä tulen siihen/ että minä Jumalan kaswon näkisin?
Ps 42:4 Minun kyneleni ouat minun Rocani peiuel ia ööll/ Ette iocapeiue minulle sanotan/ Cussa on nyt sinun Jumalas?
Minun kyyneleeni owat minun ruokani päiwät ja yöllä/ että jokapäiwä minulle sanotaan/ Kussa on nyt sinun Jumalasi?
Ps 42:5 Coska mine neite muistelen/ nin mine wloswodhatan minun Sydhemeni itzesseni/ Sille kernasti mine menisin Joukon cansa/ ia heiden cansans waellaisin Jumalan Honeseen/ ihastoxen ia kijtoxen cansa/ sen Joukon seas/ iotca iuhlauat.
Koska minä näitä muistelen/ niin minä uloswuodatan minun sydämeni itsessäni/ Sillä kernaasti minä menisin joukon kanssa/ ja heidän kanssansa waeltaisin Jumalan huoneeseen/ ihastuksen ja kiitoksen kanssa/ sen joukon seassa/ jotka juhliwat.
Ps 42:6 Mites murhedhit sinuas minun Sielun ia nin leuotoin olet minussa? Turua Jumalan päle/ Sille mine wiele nytkin hende kijten/ Ette hen minua auttais henen Casuollans.
Mitäs murehdit sinuas minun sieluni ja niin lewoton olet minussa? Turwaa Jumalan päälle/ Sillä minä wielä nytkin häntä kiitän/ että hän minua auttaisi hänen kaswoillansa.
Ps 42:7 Minun Jumalan/ murheisans on minun Sielun minussa/ Senteden mine muistan sinun päles sijnä Maasa Jordanin ia Hermonin tykene/ sijte wähest Woresta.
Minun Jumalani/ murheissansa on minun sieluni minussa/ Sentähden minä muistan sinun päällesi siinä maassa Jordanin ja Hermonin tykönä/ siitä wähästä wuoresta.
Ps 42:8 Sinun * Wirtas pauhuuat couan/ nin ette yxi sywys pauha tesse ia toinen sywys sielle/ Caiki sinun Wesi laines ia altos keuuet minun ylitzeni.
Sinun wirtasi pauhaawat kowin/ niin että yksi sywyys pauhaa tässä ja toinen sywyys siellä/ Kaikki sinun wesilaineesi ja aaltosi käywät minun ylitseni.
Ps 42:9 Peiuelle ombi HERRA vlosluuanut henen Hywydhens/ ia öölle mine henelle weisan/ ia rucolen minun Elemeni Jumalan tyge.
Päiwälla ompi HERRA ulosluwannut hänen hywyytensä/ ja yöllä minä hänelle weisaan/ ja rukoilen minun elämäni Jumalan tykö.
Ps 42:10 Mine sanon Jumalalle minun Calliolleni/ Mixis olet minun vnochtanut? Mixi minun pite nin murheisani keumen? Coska minun wiholiseni minua adhista?
Mina sanon Jumalalle minun kalliolleni/ Miksis olet minun unohtanut? Miksi minun pitää niin murheissani käymän? Koska minun wiholliseni minua ahdistaa?
Ps 42:11 Se on ninquin murha minun Luissani/ ette minun Wiholiseni häueiseuet minua/ Coska he iocapeiue minulle sanouat. Cussa on nyt sinun Jumalas?
Se on niinkuin murha minun luissani/ että minun wiholliseni häpäisewät minua/ Koska he jokapäiwä minulle sanowat. Kussa on nyt sinun Jumalasi?
Ps 42:12 Mites murhedhit sinuas minun Sielun/ ia nin leuotoin olet minussa? Turua Jumalan päle/ Sille mine wiele nytkin hende kijten/ Ette hen minua autais henen Casuollans/ ia ette hen minun Jumalan on.
Mitäs murehdit sinuas minun sieluni/ ja niin lewotoin olet minussa? Turwaa Jumalan päälle/ Sillä minä wielä nytkin häntä kiitän/ että hän minua auttaisi hänen kaswollansa/ ja että hän minun Jumalani on.

XLIII. Psalmi

Samast Asiast/ quin se Entinen Psalmi/ teme mainitze. Sille hen Rucole ette Jumala olis Domari ia oikean asian warielis nijte wastan/ Jotca ei waiuoin hende tappa tactonuet/ waan mös henen Syyns ia Oppins cadhotta. Ninquin nytkin tapactu. Senteden anokam ia apu odhottakam.

Ps 43:1 DOmitze minua Jumala/ ia ratkaise minun asian/ wastan site pyhetöind Canssa/ ia päste minua nijste wärist ia caualoist Inhimisist.
Tuomitse minua Jumala/ ja ratkaise minun asiani/ wastaan sitä pyhätöintä kansaa/ ja päästä minua niistä wääristä ja kawaloista ihmisistä.
Ps 43:2 Sille sine olet Jumala minun wäkewudhen/ mixis minun poissöxet? Mixis minun annat murehissani kieudhe/ Coska wiholinen minua adhista?
Sillä sinä olet Jumala minun wäkewyyteni/ miksis minut poissyökset? Miksis minun annat murheessani käydä/ Koska wihollinen minua ahdistaa?
Ps 43:3 Lehete sinun Walkiudes ia sinun Totudhes/ ette he minun saattaisit/ ia toisit sinun pyhen Wores tyge/ ia sinun Asumises tyge.
Lähetä sinun walkeutesi ja sinun totuutesi/ että he minun saattaisit/ ja toisit sinun pyhän wuoresi tykö/ ja sinun asumisesi tykö.
Ps 43:4 Ja mine siselkeuisin Jumalan Alltarin tyge/ sen Jumalan tyge/ ioca minun ilon ia riemun on/ ia sinua Jumala Candelis kijtteisin/ minun Jumalan.
Ja minä sisälle käwisin Jumalan alttarin tykö/ sen Jumalan tykö/ joka minun iloni ja riemuni on/ ja sinua Jumala kantelissa kiittäisin/ minun Jumalani.
Ps 43:5 Mites murhedhit sinuas minun Sielun/ ia nin leuotoin olet minussa? Turua Jumalan päle/ Sille mine wiele nytkin hende kijten/ Ette hen minua auttais henen Casuollans/ ia ette hen minun Jumalan on.
Mitäs murehdit sinuas minun sieluni/ ja niin lewotoin olet minussa? Turwaa Jumalan päälle/ Sillä minä wielä nytkin häntä kiitän/ että hän minua auttaisi hänen kaswollansa/ ja että hän minun Jumalani on.

XLIV. Psalmi

On yxi sangen ialo Rucous Jumalan pyhen Seurakunnan Wiholisten wastan/ ia on caikein Aikain Seurakunnan Cuua/ nin hyuesti nyt Meiden aiallam/ iotca mös moninaist waiua kersima/ quin Juttain/ iotca olit ia ouat fangiuxis/ tuskis ia paghois/ ia wiele nytkin ouat.

Ps 44:1 Corachin Lasten Opetus edelwisattapa.
Corahin lasten opetus edeltäweisattawa.
Ps 44:2 JUmala/ me olema coruillan cwlluet/ Meiden Iset ouat meille luetelluet/ Mites heiden Aicanans ia muinen tehnyt olet.
Jumala/ me olemme korwillan kuulleet/ Meidän isät owat meille luetelleet/ Mitäs heidän aikanansa ja muinen tehnyt olet.
Ps 44:3 Sine olet kädhelles ne Pacanat poisaianut/ Mutta nijte sine olet iellens istuttanut/ Sine olet ne Canssat cadhottanut/ Mutta nijte sine olet wlosleuittenyt.
Sinä olet kädelläsi ne pakanat poisajanut/ Mutta niitä sinä olet jällens istuttanut/ Sinä olet ne kansat kadottanut/ Mutta niitä olet uloslewittänyt.
Ps 44:4 Sille eipe he ole Miecallans site Maata omistaneet/ ia heiden Käsiuartens eipe heite auttanut/ Waan sinun Oikiakätes/ sinun Käsiuartes/ ia sinun Casuos walkius/ sille sinulle oli heisse mielennoudhe.
Sillä eipä he ole miekallansa sitä maata omistaneet/ ja heidän käsiwartensa eipä heitä auttanut/ Waan sinun oikea kätesi/ sinun käsiwartesi/ ja sinun kaswosi walkeus/ sillä sinulla oli heissä mielennoude.
Ps 44:5 Jumala sine ole minun Kuningan/ Joca apua Jacobin lupat.
Jumala sinä olet minun kuninkaani/ joka apua Jakobin lupaat.
Ps 44:6 Sinun cauttas me Wiholiseni mahanpaiskam/ sinun Nimeses me alastallam meiden wastan carcaiauaiset.
Sinun kauttasi me wiholliseni maahan paiskaamme/ sinun nimessäsi me alas tallaamme meidän wastaan karkaawaiset.
Ps 44:8 Mutta sine meite autat meiden Wiholisistan/ ia saatat nijte hepiehen/ iotca meite wihauat.
Mutta sinä meitä autat meidän wihollisistan/ ja saatat niitä häpeään/ jotka meitä wihaawat.
Ps 44:9 Jumalasta me tadhoma iocapeiue kerskata/ ia kijtte sinun Nimees ijancaikisesta. Sela.
Jumalasta me tahdomme jokapäiwä kerskata/ ja kiittää sinun nimeäsi iankaikkisesti. Sela.
Ps 44:10 Mixis Nyt meite poissyset/ ia häueiset meite? ia et sine vloskeu meiden Sotawekein cansa.
Miksis nyt meitä poissysäät/ ja häwäiset meitä? je et sinä uloskäy meidän sotawäkein kanssa.
Ps 44:11 Sine sallit meite Wiholisten edesse pakeneman/ ette ne meite ratelisit/ iotca meite wihauat.
Sinä sallit meitä wihollisen edessä pakeneman/ että ne meitä raatelisit/ jotka meitä wihaawat.
Ps 44:12 Sine annat meite ylessödhe ninquin Lambaita/ ia haiotat meite Pacanoiten secan.
Sinä annat meitä ylössyödä niinkuin lampaita/ ja hajoitat meitä pakanoitten sekaan.
Ps 44:13 Sine myid sinun Canssas ilman hinnata/ ia eipes miteken maxo ota.
Sinä myit sinun kansasi ilman hinnatta/ ja eipäs mitäkään maksua ota.
Ps 44:14 Sine meite panet Pilcaxi meiden Naburillen/ sadhatoxexi ia nauruxi nijlle/ iotca meiden ymberillen ouat.
Sinä meitä panen pilkaksi meidän naapurillen/ sadatukseksi ja nauruksi niille/ jotka meidän ympärillän owat.
Ps 44:15 Sine teet meite Jaritoxexi Pacanain seas/ ia ette Canssat päätens wendeleuet meiden ylitzenne.
Sinä teet meitä jaaritukseksi pakanain seassa/ ja että kansat päätänsä wääntelewät meidän ylitsemme.
Ps 44:16 Jocapeiue on minun häueistuxen minun edeseni/ ia minun Casuon on teunens häpiete.
Joka päiwä on minun häwäistyksen minun edessäni/ ja minun kaswoni on täynnänsä häpeätä.
Ps 44:17 Ette minun pitene Pilcurit ia Laittaiat cwleman/ ia ne Wiholiset ia kercket kostaiat näkemen.
Että minun pitää pilkkaajat ja laittajat kuulemaan/ ja ne wiholliset ja kärkeät kostajat näkemään.
Ps 44:18 Neme caiki ouat tulluet meiden pälen/ ia eipe me senwoxi ole sinua wnochtanuet/ eike vskottomast sinun Lijtosas keuttenyet.
Nämä kaikki owat tulleet meidän päällen/ ja eipä me senwuoksi ole sinua unohtaneet/ eikä uskottomasti sinun liitossasi käyttäytyneet.
Ps 44:19 Ja ei meiden sydhemen tacaperin mennyt/ eike meiden keumisen poikenut sinun tiestes.
Ja ei meidän sydämen takaperin mennyt/ eikä meidän käymisen poikennut sinun tiestäsi.
Ps 44:20 Ettes meite nin rickilööt Lohikermein seas/ ia meite yldepeitet pimeydhelle.
Ettäs meitä niin rikkilyöt lohikäärmein seassa/ ja meitä yltäpeität pimeydellä.
Ps 44:21 Jos me olisim meiden Jumalan Nimen vnochtanuet/ ia meiden Kätem ylesnostanuet wieran Jumalan tyge.
Jos me olisimme meidän Jumalan nimen unohtaneet/ ja meidän kätemme ylösnostaneet wieraan Jumalan tykö.
Ps 44:22 Sen madhais Jumala kylle etzije? waan nyt hen itze tiete meiden sydhemen pohian.
Sen mahtaisi Jumala kyllä etsiä? waan nyt hän itse tietää meidän sydämen pohjan.
Ps 44:23 Sille sinun tedhens me surmatamma iocapeiue/ ia luetamma ninquin teuraxi tecteuet Lambat.
Sillä sinun tähden me surmataamme jokapäiwä/ ja luetaamme niinkuin teuraaksi tehtäwät lampaat.
Ps 44:24 Yleshereitze HERRA/ Mixis macat? waluo/ ia ele meite poissyse caiketicka.
Ylösheräitse HERRA/ Miksis makaat? walwo/ ja älä meitä poissyökse kaiketiki.
Ps 44:25 Mixis peitet sinun Casuos? ia wnodhat meiden radholisudhen ia adhistoxen.
Miksis peität sinun kaswosi? ja unohdat meidän raadollisuuden ja ahdistuksen.
Ps 44:26 Sille meiden Sielun ombi alaspainettu mahan asti/ meiden watzan maassa kinirippu.
Sillä meidän sielun ompi alaspainettu maahan asti/ meidän watsan maassa kiinni riippuu.
Ps 44:27 Ylesnouse auta meite/ ia lunasta meite sinun Laupiudhes tedhen.
Ylösnouse auta meitä/ ja lunasta meitä sinun laupeutesi tähden.

XLV. Psalmi

Ja waicka Jumalattomat ynne henes messeuet/ quitengin teme Messias woiton saapi/ ia pitepi ijancaikisen Waldakunnan.

Ps 45:1 Corachin Lasten yxi Morsianwirsi ia Opetus sijte Cuckaisest ia Liliost/ edelweisattapa.
Korahin lasten yksi morsianwirsi ja opetus siitä kukkaisesta ja liljoista/ edelweisattawa.
Ps 45:2 MInun sydhemen tichtera ydhen caunin Weison/ Mine tadhon weisata ydhest Kuningasta/ Minun Kielen on ydhen hyuen Kirioittaian Kynä.
Minun sydämeni tichteeraa yhden kauniin weisun/ Minä tahdon weisata yhdestä kuninkaasta/ Minun kieleni on yhden hywän kirjoittajan kynä.
Ps 45:3 Sine olet se Caunihin Inhimisten lasten seas/ Sulaiset ouat sinun Hwles/ Senteden siugnapi Jumala sinua ijancaikisesta.
Sinä olet se kaunihin ihmisten lasten seassa/ Sulaiset owat sinun huulesi/ Sentähden siunaapi Jumala sinua iankaikkisesti.
Ps 45:4 Wööte sinun Miecas sinun Lantes päle/ sine Kempi/ ia caunista itzes cunnialisesta.
Wyötä sinun miekkasi sinun lanteesi päälle/ sinä kemppi/ ja kaunista itsesi kunniallisesti.
Ps 45:5 Hyuesti sine menestykö sinun Cauniudhessas/ edesaia Totudhes parahaxi/ ia nijte Radholisi pidhe Oikiudhesa/ Nin sinun Oikiakätes Ihmelisie osottapi.
Hywästi sinä menestyköön sinun kauneudessasi/ edesaja totuudessa parhaaksi/ ja niitä raadollisia pidä oikeudessa/ Niin sinun oikea kätesi ihmeellisiä osoittaapi.
Ps 45:6 Nin ylen tereuet ouat sinun Nooles/ Ette Canssat sinun etees mahanlangeuat/ keskelle sen Kuningan Wiholistein.
Niin ylen teräwät owat sinun nuolesi/ että kansat sinun eteesi maahan lankeawat/ keskellä sen kuninkaan wihollistein.
Ps 45:7 Jumala sinun Stolis pysypi aina ia ijancaikisesta/ Sinun Waldakunnas Waltica/ on yxi hurskas Waltica.
Jumala sinun tuolisi pysyypi aina ja iankaikkisesti/ Sinun waltakuntasi waltikka/ on yksi hurskas waltikka.
Ps 45:8 Sine racastat wanhurskaudhen/ ia wihat sen Jumalattoman menon/ Senteden ombi Jumala/ sinun Jumalas sinua woidhellut Ilonöliolla/ ylitze sinun Osawelieis.
Sinä rakastat wanhurskauden/ ja wihaat sen jumalattoman menon/ Sentähden ompi Jumala/ sinun Jumalasi sinua woidellut iloöljyllä/ ylitse sinun osaweljiesi.
Ps 45:9 Sinun Waattes ouat sula Mirrham/ Aloes ia * Kezia/ coskas Nursanluisest Salist wloskeudh/ sinun ialoimas pramisas.
Sinun waatteesi owat sula mirrham/ Aloes ja kezia/ koskas norsunluisesta salista yloskäyt/ sinun jaloimmassa pramissasi.
Ps 45:10 Sinun Caunistoxesas keuuet ne Kuningain Tytteret/ se Morsian seisopi oikialkädhelles/ sulas callimas Cullas.
Sinun kaunistuksessasi käywät ne kuninkain tyttäret/ se morsian seisoopi oikealla kädelläsi/ sulassa kalliimmassa kullassa.
Ps 45:11 Cwle Tyter/ ia catzo/ ia callista Coruas/ Wnodha sinun Canssas/ ia sinun Ises Hoone.
Kuule tytär/ ja katso/ ja kallista korwasi/ Unohda sinun kansasi/ ja sinun isäsi huone.
Ps 45:12 Nin saapi Kuningas halun sinun Cauniutees/ Sille hen ombi sinun HERRAS/ ia sinun pite hende cumartaman.
Niin saapi kuningas halun sinun kauneuteesi/ Sillä hän ompi sinun HERRASI/ ja sinun pitää häntä kumartaman.
Ps 45:13 Sen Tytteren * Tyrin pite mös sihen Lahijoinens tuleman/ Ja ne Rickaimat Canssois pite sinun edheses rucoleman.
Sen tyttären Tyron pitää myös siihen lahjoinensa tuleman/ Ja ne rikkaimmat kansoissa pitää sinun edessäsi rukoileman.
Ps 45:14 Se Kuningan Tyter ombi coconans caunis * siselde/ Hen on Cullaises wattes puetettu.
Se kuninkaan tytär ompi kokonansa kaunis sisältä/ Hän on kultaisessa waatteessa puetettu.
Ps 45:15 Hen wiedhen monencudhotuis waatteis Kuningan tyge/ ia henen Leickisisarens/ ne Neitzyet/ iotca hende noudhattauat/ toodhan sinun tyges.
Hän wiedään monenkudotuissa waatteissa kuninkaan tykö/ Ja hänen leikkisisarensa/ ne neitsyet/ jotka häntä noudattawat/ tuodaan sinun tykösi.
Ps 45:16 Ne wiedhen Ilon ia riemun cansa/ ia he Kuningan Salin siselkeuuet.
Ne wiedään ilon ja riemun kanssa/ ja ne kuninkaan saliin sisälle käywät.
Ps 45:17 Sinun Isedhes polesta pite sinun Lapsia saaman/ Jotca sinun Päämiehixi asettaman pite caikeen Mailmaan.
Sinun isiesi puolesta pitää sinun lapsia saaman/ jotka sinun päämieheksi asettaman pitää kaikkeen maailmaan.
Ps 45:18 Mine tadhon muista sinun Nimes päle/ Sucukunnasta nin Sucukundahan. Senteden pite ne Canssat sinua kijttemen aina ia ijancaikisesta.
Minä tahdon muistaa sinun nimesi päälle/ sukukunnasta niin sukukuntahan. Sentähden pitää ne kansat sinua kiittämän aina ja iankaikkisesti.

XLVI. Psalmi

On sangen swri Lohutus/ ia Kijtossana Seurakunnan warieluxesta/ caikein Perchelein weijutuxi ia Mailmaisen pahuden wastoin. Wimein/ hen keske nijste warinotta/ ia ninen edest Jumalata Christuses kijttemen.

Ps 46:1 Yxi Corachin Lasten Weisu/ sijte Norudhesta/ edelweisattapa/ Alamothin päle.
Yksi Corahin lasten weisuu/ siitä nuoruudesta/ edeltäweisattawa/ Alamothin päälle.
Ps 46:2 JUmala ombi meiden Turuan ia Wäkewydhen/ Yxi Apu nijsse swrissa tuskissa/ iotca meiden pälen ouat sattuneet.
Jumala ompi meidän turwan ja wäkewyytein/ Yksi apu niissä suurissa tuskissa/ jotka meidän päällen owat sattuneet.
Ps 46:3 Senteden eipe me miteken pelke/ ios wiele Mailma huckuis/ Ja wooret keskellen Merte waiosit.
Sentähden eipä me mitäkään pelkää/ jos wielä maailma hukkuisi/ Ja wuoret keskelle merta wajoisit.
Ps 46:4 Waicka wiele Meri pauhais ia culkis/ nin ette sen paisumisen tedhen/ Mäet alascukistuisit. Sela.
Waikka wielä meri pauhaisi ja kulkisi/ niin että sen paisumisen tähden/ mäet alaskukistuisit. Sela.
Ps 46:Ps 46:5 Quitengi pite se Jumalan Caupungi carskist lustilinen oleman/ henen Wirtains cansa/ iossa ne pyhet sen Corkeiman Asumiset ouat.
Kuitenkin pitää se Jumalan kaupunki karskisti lustillinen oleman/ hänen wirtainsa kanssa/ jossa ne pyhät sen korkeimman asumiset owat.
Ps 46:6 Jumala ombi heiden tykenens sielle siselle/ Senteden se kylle pysypi/ Jumala auttapi hende warahin.
Jumala ompi heidän tykönänsä siellä sisällä/ Sentähden se kyllä pysyypi/ Jumala auttaapi häntä warhain.
Ps 46:7 Pacanadhen pite hemmestymen/ ia ne Kuningadhen waldakunnat langeman/ ia Maa huckupi/ coska hen änens andapi.
Pakanaiden pitää hämmästymän/ ja ne kuninkaiden waltakunnat lankeeman/ ja maa hukkuupi/ koska hän äänensä antaapi..
Ps 46:8 Se HERRA Zebaoth on meiden cansan/ se Jacobin Jumala ombi meiden Tuken. Sela.
Se HERRA Zebaoth on meidän kanssan/ se Jakobin Jumala ompi meidän tukena. Sela.
Ps 46:9 Tulcat/ ia catzocat ne HERRAN teghot/ ioca Maan päle sencaltaiset haiotoxet tekepi.
Tulkaat/ ja katsokaat ne HERRAN teot/ joka maan päälle senkaltaiset hajoitukset tekeepi.
Ps 46:10 Joca hilitze Sodhat caikes Mailmas/ Joca Joutzen serke/ ia rickopi Keihet ia Rattat tulesa ylespolta.
Joka hillitsee sodat kaikessa maailmassa/ joka jousen särkee/ ja rikkoopi keihäät ja rattaat tulessa ylöspolttaa.
Ps 46:11 Lacatka/ ia tundekat ette mine Jumala olen/ minun pite Cunnian woittaman Pacanain seas/ ia minun pite ylistoxen Maan päle saaman.
Lakatkaa/ ja tuntekaat että minä Jumala olen/ minun pitää kunnian woittaman pakanain seassa/ ja minun pitää ylistyksen maan päällä saaman.
Ps 46:12 Se HERRA Zebaoth on meiden cansan/ se Jacobin Jumala ombi meiden Tuken. Sela.
Se HERRA Zebaoth on meidän kanssan/ se Jakobin Jumala ompi meidän tuken. Sela.

XLVII. Psalmi

On yxi Kijtoswirsi/ Woitonlaulu ia yxi Ennustos Messiasen Waldakunnan asettamisest/ seke Juttain ette Pacanain seas/ Jonga hen Synnist/ Colemast/ Perkelen angarudhest ia caikista waiuasta pästepi. Ja ette hen on totinen Jumala heilde omistettaua.

Ps 47:1 Corachin Lasten Psalmi edelweisattapa sijte Norudhesta.
Corahin lasten psalmi edeltäweisattawa siitä nuoruudesta.
Ps 47:2 CAicki Canssat paukuttacat käsien/ Ja ihastucat Jumalalle/ iloisen änen cansa.
Kaikki kansat paukuttawat käsiään/ Ja ihastukaat Jumalalle/ iloisen äänen kanssa.
Ps 47:3 Sille HERRA se caikein corkein ombi hirmulinen/ yxi swri Kuningas coco maan päle.
Sillä HERRA se kaikkein korkein ompi hirmullinen/ yksi suuri Kuningas koko maan päällä.
Ps 47:4 Hen alendapi Canssat meiden alanne/ ia ne Pacanat meiden Jalcain ala.
Hän alentaapi kansat meidän allemme/ ja ne pakanat meidän jalkain alle.
Ps 47:5 Hen wloswalitze meite henen Perimisexens/ sen Jacobin Cunnian/ iota hen racasta. Sela.
Hän uloswalitsee meitä hänen perimiseksensä/ sen Jakobin kunnian/ jota hän rakastaa. Sela.
Ps 47:6 Jumala ylesastui ihastuxen cansa/ ia se HERRA heliseuen Basunan cansa.
Jumala ylösastui ihastuksen kanssa/ ja se HERRA helisewän basuunan kanssa.
Ps 47:7 Kijtosweisatcat/ Kijtosweisatcat Jumalan/ Kijtosweisatcat kijtosweisatcat meiden Kuningallen.
Kiitos weisatkaat/ Kiitos weisatkaat Jumalan/ Kiitos weisatkaat Kiitos weisatkaat meidän Kuninkaallen.
Ps 47:8 Sille Jumala ombi Kuningas coco Maan päle/ kijtosweisatcat henelle * wisaasta.
Sillä Jumalan ompi Kuningas koko maan päällä/ Kiitos weisatkaat hänelle wiisaasti.
Ps 47:9 Jumala on Kuningas Pacanaidhen ylitze/ Jumala istupi henen pyhen Stolins päle.
Jumala on Kuningas pakanaiden ylitse/ Jumala istuupi hänen pyhän tuolinsa päälle.
Ps 47:10 Canssain Päämiehet ouat cocondunuet sen Abrahamin Jumalan Canssan tyge/ Sille Jumala ombi sangen corghotettu ninen Herrain tygene Maan päle.
Kansain päämiehet owat kokoontuneet sen Abrahamin Jumalan kansan tykö/ Sillä Jumala ompi sangen korotettu niiden herrain tykönä maan päällä.

XLVIII. Psalmi

On yxi Kijtoswirsi swrimast Jumalan Hyuisteghoista/ ette hen wissimille tydhille itzens ilmoitti/ Lupauxens annoi/ Palueluxens asetti/ ia ette Hen Paican walitzi/ cussa olis/ eli leutteisijn/ se oikia Seurakunda/ nimiten sielle/ cussa Sana Zionista caijachtapi.

Ps 48:1 Corachin Lasten Psalmin weisu.
Corahin lasten psalmin weisuu.
Ps 48:2 SWri on se HERRA ia sangen kijtettäpä/ meiden Jumalan Caupungis/ henen pyhen worens päle.
Suuri on se HERRA ja sangen kiitettäwä/ meidän Jumalan kaupungissa/ hänen pyhän wuorensa päällä.
Ps 48:3 Se Wori Zion on ninquin yxi caunis Wesa/ ionga päle coco maa turuapi/ sinne pohian polen macapi sen swren Kuningan Caupungi.
Se wuori Zion on niinkuin yksi kaunis wesa/ jonka päälle koko maa turwaapi/ sinne pohjan puolen makaapi sen suuren sen suuren Kuninkaan kaupunki.
Ps 48:4 Jumala on tuttaua henen Salisans/ ette hen on sen Warielia.
Jumala on tuttawa hänen salissansa/ että hän on sen warjelija.
Ps 48:5 Sille catzo/ Kuningat ouat coconuet/ ia ynne edesmenit.
Sillä katso/ Kuninkaat owat kokoontuneet/ ja ynnä edesmenit.
Ps 48:6 He ihmectelit/ coska he täte näit/ ia hemmestuit/ ia alaskukistettijn.
He ihmettelit/ koska he tätä näit/ ja hämmästyit/ ja alaskukistettiin.
Ps 48:7 Wapistos ombi heite sielle käsittänyt/ ia Adhistos ninquin Synnytteueisen.
Wapistus ompi heitä siellä käsittänyt/ ja ahdistus niinkuin synnyttäwäisen.
Ps 48:8 Sine säriet Hadhet meresse/ sen Ite Twlen cautta.
Sinä särjet haahdet meressä/ sen itätuulen kautta.
Ps 48:9 Quin me cwlimma/ nin me sen näemme HERRAN Zebaothin caupungissa meiden Jumalan Caupungis/ Jumala sen ylespitepi ijancaikisesta. Sela.
Kuin me kuulimme/ niin me sen näemme HERRAN Zebaothin kaupungissa meidän Jumalan kaupungissa/ Jumala sen ylöspitääpi iankaikkisesti. Sela.
Ps 48:10 Jumala me odhotamme sinun Hywuyttes/ keskel sinun Templises.
Jumala me odotamme sinun hywyyttäsi/ keskellä sinun templissäsi.
Ps 48:11 Jumala/ quin sinun Nimes on/ nin mös on sinun Kijtoxes hama Mailman loppuin asti/ sinun Oikia kätes on teunens Vanhurskautta.
Jumala/ kuin sinun nimesi on/ niin myös on sinun kiitoksesi hamaan maailman loppuun asti/ sinun oikea kätesi on täynnänsä wanhurskautta.
Ps 48:12 Riemuitkan se Zionin wori/ ia ne Judan Tytteret olcoon iloiset/ sinun Oikiudhes tedhen.
Riemuitkaan se Zionin wuori/ ja ne Judan tyttäret olkoon iloiset/ sinun oikeutesi tähden.
Ps 48:13 Menget Zionin ymberi/ ia syletke hende/ lukecat henen Tornins.
Menkäät Zionin ympäri/ ja syletkää (piirittäkää) häntä/ lukekaat hänen torninsa.
Ps 48:14 Wariottacat henen Mwristans/ ia yleskorghottacot henen Salinsa/ ette te sen mainitzitte sille noutauaisel Sucukunnalle.
Waarinottakaat hänen muuristansa/ ja ylöskorottakoot hänen salinsa/ että te sen mainitsette sille noutawaiselle sukukunnalle.
Ps 48:15 Sille teme Jumala ombi meiden Jumalan aina ia ijancaikisesta/ hen wiepi meite ninquin Norudhen.
Sillä tämä Jumala ompi meidän Jumalan aina ja iankaikkisesti/ hän wiepi meitä niinkuin nuoruuden.

XLVIX. Psalmi

Teme ychtepite sen iiij ia xxxvij Psalmin cansa/ iossa se pyhe Christikunda lohutetan site Pahannosta wastan/ Ette ne Jumalattomat menestyuet/ ja Ne Jumaliset waiuatan/ iosta eipe heiden tule närkestye. Sille tesse opetetan sijte tuleuaisesta Domiosta ia Mailmasta/ iossa ne Jumalattomat cadhotetan/ Ja ne Jumaliset ijancaikisen Cunnian sauat.

Ps 49:1 Corachin Lasten Psalmi edelweisattapa.
Corahin lasten psalmi edeltäweisattawa.
Ps 49:2 CWlcat täte caiki Canssat/ ottacat Coruijn caiki iotca telle aialla elette.
Kuulkaat tätä kaikki kansat/ ottakaat korwiin kaikki jotka tällä ajalla elätte.
Ps 49:3 Seke se ycteinen Canssa/ quin HERRAT/ seke Rickat ette Kieuhet/ yxi toisen cansa.
Sekä se yhteinen kansa/ kuin herrat/ seka rikkaat että köyhät/ yksi toisen kanssa.
Ps 49:4 Minun swni pite puhuman Wisautta/ ia minun Sydhemen ymmerdhyxen.
Minun suuni pitää puhuman wiisautta/ ja minun sydämen ymmärryksen.
Ps 49:5 Me tadhon ydhen hyuen Wertauxen cwlla/ ia ydhen caunijn Tapauxen Candelein päle leikite.
Me tahdon yhden hywän wertauksen kuulla/ ja yhden kauniin tapauksen kantelein päälle leikittää.
Ps 49:6 Mixi mine pelkeisin nijne pahoina peiuine/ coska minun Sortaiadheni pahateghot minua ymberikeuuet.
Miksi minä pelkäisin niinä pahoina päiwinä/ koska minun sortajaiden pahat teot minua ympärikäywät.
Ps 49:7 Jotca loottauat heiden Tauarans päle/ ia kerskauat heiden Rickaudhes palioudhen päle.
Jotka luottawat heidän tawaransa päälle/ ja kerskaawat heidän rikkautensa paljouden päälle.
Ps 49:8 Ei weliken taida keteken iellenslunasta/ Eike Jumalalle käteken souitta.
Ei welikään taida ketäkään jällens lunastaa/ Eikä Jumalalle ketäkään sowittaa.
Ps 49:9 Sille palio se culuttapi heiden Sieluans iellenslunasta/ Nin ette henen teuty site anda olla tekemet ijancaikisesta.
Sillä paljon se kuluttaapi heidän sieluansa jällens lunastaa/ Niin että hänen täytyy siitä antaa olla tekemät iankaikkisesti.
Ps 49:10 Waicka hen mös wiele cauuan eleis/ ia Hauta ei näkisi.
Waikka hän myös wielä kauan eläisi/ ja hautaa ei näkisi.
Ps 49:11 Sille quitengin saadhan nähdhä/ ette semmotoiset Wijsat coleuat/ nin ikenens quin ne Tyhmet ia Hullut catouat/ ia teuty muille iätte heiden Rickaudhensa.
Sillä kuitenkin saadaan nähdä/ että semmoiset wiisaat kuolewat/ niin ikänänsä kuin ne tyhmät ja hullut katoawat/ ja täytyy muille jättää heidän rikkautensa.
Ps 49:12 Ja sijttekin he aiatteleuat/ Ette heiden Honehens pysyuet ijancaikisesta/ ia heiden Cotons sughusta sucuhun/ ia heiden Nimens olis ialo Maan päle.
Ja sittenkin he ajattelewat/ että heidän huoneensa pysywät iankaikkisesti/ ja heidän kotinsa suwusta sukuun/ ja heidän nimensä olisi jalo maan päällä.
Ps 49:13 Waan ei semmengen taida Inhiminen sijnä cunniasa pysyueinen olla/ Mutta henen teuty teste lopua ninquin Eleimetki.
Waan ei kuitenkaan taida ihminen siinä kunniassa pysywäinen olla/ Mutta hänen täytyy tästä luopua niinkuin eläimetkin.
Ps 49:14 Teme heiden Tieens ombi sula hulluus/ Quitengin heiden Jelken tuleuaisens site swns cansa kijtteuet. Sela.
Tämä heidän tiensä ompi sula hulluus/ Kuitenkin heidän jälkeentulewaisensa siitä suunsa kanssa kiittäwät. Sela.
Ps 49:15 He macauat Heluetis ninquin Lambat/ Colema se heite caluapi. Mutta ne Hurskat sangen pian hallitzeuat heiden ylitzens/ ia heiden vskalluxens pite huckuman/ ia Heluetin teuty heiden iedhe.
He makaawat niinkuin lampaat/ Kuolema se heitä kalwaapi. Mutta ne hurskaat sangen pian hallitsewat heidän ylitsensä/ ja heidän uskalluksensa pitää hukkuman/ ja helwettiin täytyy heidän jäädä.
Ps 49:16 Mutta Jumala quitengin wapacta minun Sieluni Heluetin wallast/ Sille hen minua yleskoriasi. Sela.
Mutta Jumala kuitenkin wapahtaa minun sieluni helwetin wallasta/ Sillä hän minua ylöskorjasi. Sela.
Ps 49:17 Ele site tottele coska iocu ricastupi/ eli ios henen Honens Cunnia swrexi tule.
Älä sitä tottele koska joku rikastuupi/ eli jos hänen huoneensa kunnia suureksi tulee.
Ps 49:18 Sille quin hen coole/ eipe hen mite mötens wie/ eike henen Cunnians henen cansans alasmene.
Sllä kuin hän kuolee/ eipä hän mitäkään myötänsä wie/ eikä hänen kunniansa hänen kanssansa alas mene.
Ps 49:19 Waan hen vskalta temen Hyuen Elemen päle/ ia kijtte site/ coska iocu itzellens hywie peiuie saatta.
Waan hän uskaltaa tämän hywän elämän päälle/ ja kiittää sitä/ koska joku itsellensä hywiä päiwiä saattaa.
Ps 49:20 Nin he meneuet Iseins ielkijn/ ia euet ikenens walkiutta näge.
Niin he menewät isäinsä jälkeen/ ja eiwät ikänänsä walkeutta näe.
Ps 49:21 Sille coska Inhiminen Cunniasa onopi/ ia ei ole ymmerdhöst/ nin hen tälde menepi/ quin Eleimet.
Sillä koska ihminen kunniassa onpi/ ja ei ole ymmärrystä/ niin hän täältä meneepi/ kuin eläimet.

L. Psalmi

On yxi Ennustos Euangeliumin iulghistamisest ia Lain poispanemisest/ wffrein ia caiken Lain menon cansa/ Ja osottapi ne oikeat Jumalan palueluxet. Tesse mös Jumala vhcapi wihans ia rangastoxens nijlle/ wlcocullatuille/ iotca/ ehkei he tiedhe nite oikeita Palueluxi/ Uskoa ia Auxenhutamista/ quitengin he kerskauat heidens oleuan Jumalan oma Canssat/ vlcoisten menoin tedhen etc. ia sen Jumalan Armon/ ioca Christuses taritan/ he ylencatzouat.

Ps 50:1 Assaphin Psalmi.
Asaphin psalmi.
Ps 50:1 HERRA Jumala se wäkeuin puhupi ia cutzupi Mailman/ hamast Auringoisen coitosta nin Laskemisen asti.
HERRA Jumala se wäkewin puhuupi ja kutsuupi maailman/ hamasta aurinkoisen koitosta niin laskemiseen asti.
Ps 50:2 Zionista yleskeupi/ se kircas Jumalan paiste.
Zionista ylöskäypi/ se kirkas Jumalan paiste.
Ps 50:3 Meiden Jumalan tulepi ia ei waikene/ culuttauainen Tuli keupi henen edhellens/ ia henen ymberillens yxi swri Ilma.
Meidän Jumalan tuleepi ja ei waikene/ kuluttawainen tuli käypi hänen edellänsä/ ja hänen ympärillänsä yksi suuri ilma.
Ps 50:4 Hen cutzupi Taiuan ia maan/ domitaxens henen Canssans.
Hän kutsuupi taiwaan ja maan/ tuomitaksensa hänen kansansa.
Ps 50:5 Cootka minulle Pyheni/ iotca sijte Lijtosta enemen piteuet/ quin wffreista.
Kootkaa minun pyhäni/ jotka siitä liitosta enemmän pitäwät/ kuin uhreista.
Ps 50:6 Ja ne Taiuat pite henen wanhurskauttans ilmoittaman/ Sille Jumala on Domari. Sela.
Ja ne taiwaat pitää hänen wanhurskauttansa ilmoittaman/ Sillä Jumala on tuomari. Sela.
Ps 50:7 Cwle minun Canssan/ anna minun puhua/ Israel anna minua sinun seasas todhista/ Mine Jumala/ olen sinun Jumalas.
Kuule minun kansani/ anna minun puhua/ Israel anna minun sinun seassasi todistaa/ Minä Jumala/ olen sinun Jumalasi.
Ps 50:8 Sinun wffreis polesta/ em mine sinua nuchtele/ Sille sinun Poltwffris ouat alati minun edesseni.
Sinun uhreisi puolesta/ en minä sinua nuhtele/ Sillä sinun polttouhrisi owat alati minun edessäni.
Ps 50:9 Em mine Härkie ota sinun Honestas/ Eike Caurita sinun Nauetastas.
En minä härkiä ota sinun huoneestasi/ Eikä kauriita sinun nawetastasi.
Ps 50:10 Sille caiki Eleimet Metzes ouat minun/ ia Cariat Mäkein päle Tuhannes lughussa.
Sillä kaikki eläimet metsässä owat minun / ja karjat mäkein päällä tuhannessa luwussa.
Ps 50:11 Mine tunnen caiki Linnut Wortein päle/ ia caikinaiset Pedhot Metzes ouat minun edesseni.
Minä tunnen kaikki linnut wuorten päällä/ ja kaikkinaiset pedot metsässä owat minun edessäni.
Ps 50:12 Jos mine ison/ en mine site sanoisi sinulle/ Sille ette se Maanpiri ombi minun/ ia caiki mite henesse on.
Jos minä isoan/ en minä sitä sanoisi sinulle/ Sillä että se maanpiiri ompi minun/ ja kaikki mitä hänessä on.
Ps 50:13 Lwletkos minun söuen Härien Liha/ elicke Cauristen werte iouan?
Luuletkos minun syöwän härkien lihaa/ elikkä kauristen werta juowan?
Ps 50:14 Wffra Jumalalle Kijtoswffri/ ia maxa sille Ylimeiselle sinun Lupauxes.
Uhraa Jumalalle kiitosuhri/ ja maksa sille ylimmäiselle sinun lupauksesi.
Ps 50:15 Ja auxeshwdha minua Hädheses/ Nin mine autan sinua/ ia sinun pite minua cunnioitzeman.
Ja awuksihuuda minua hädässäsi/ Niin minä autan sinua/ ja sinun pitää minua kunnioitseman.
Ps 50:16 Mutta sille Jumalattomalle sanopi Jumala/ Mixis ilmoitat minun Oikiuxiani/ ia otat minun Lijtoni sinun suulles?
Mutta sille jumalattomalle sanoopi Jumala/ Miksis ilmoitat minun oikeuksiani/ ja otat minun liittoni sinun suullesi?
Ps 50:17 Ettes quitengi curitoxen wihat/ ia heitet minun Sanani taghas.
Että kuitenkin kurituksen wihaat/ ja heitä minun sanasi taaksesi.
Ps 50:18 Coskas iongun Warcan näet/ nin sine ioxet henen cansans/ ia pidhet Osas Hoorintekiedhen cansa.
Koskas jonkun warkaan näet/ niin sinä juokset hänen kanssansa/ ja pidät osaasi huorintekijäiden kanssa.
Ps 50:19 Sinun sws sallit sine paha puhua/ ia sinun Kieles Falskiutta matkan saatta.
Sinun suusi sallit sinä pahaa puhua/ ja sinun kielesi falskiutta matkaan saattaa.
Ps 50:20 Sine istut ia puhut sinun Velies vastan/ sine panettelet sinun Eites Poica.
Sinä istut ja puhut sinun weljeäsi wastaan/ sinä panettelet sinun äitisi poikaa.
Ps 50:21 Neites teet/ ia mine olen wait/ Nijnpes lwlet/ ette mine olen sinun wertaises. Mutta mine rangaitzen sinua/ ia asetan neite Silmeis eten.
Näitäs teet/ ja mnä olen waiti/ Niinpäs luulet/ että minä olen sinun wertaisesi. Mutta minä rankaisen sinua/ ja asetan näitä silmäisi eteen.
Ps 50:22 Merkitke sis neite/ Te iotca Jumalan vnodhatte/ ettej mine ioskus poistemmaisi/ ia ei olisi enembi vapactaia.
Merkitkää siis näitä/ Te jotka Jumalan unohdatte/ ettei minä joskus poistempaisi/ ja ei olisi enempi wapahtajaa.
50:23 Joca Kijtosta wffrapi/ se ylistepi minua/ Ja sijnä ombi se Tie/ ette mine osotan henelle sen Jumalan Terueydhen.
Joka kiitosta uhraapi/ se ylistääpi minua/ Ja siinä ompi se tie/ että minä osoitan hänelle sen Jumalan terweyden.

LI. Psalmi

On yxi Callis/ Cwllainen ia Palauainen Rucous/ ette Perisyndi ia mwdh pahattöödh ia teghot andexiannetaisin. Sille tesse Synnin/ alcu ia jwri osotetan nimittein/ Sikiemisest ia Lonnon turmeluxest/ Ja quinga se poispyhiten/ Quinga me vdhest synnyme/ Ja cutka Palueluxet ouat Jumalan otoliset/ Ja Wimein hen coco seurakunnan edest rucole.

Ps 51:1 Dauidin Psalmi edelweisattapa/
Dawidin psalmi edeltäweisattawa/
Ps 51:2 Coska se Propheta Nathan henen tygens tuli/ Quin hen Bathsaban tyge oli siselkeunyt.
Koska se propheta Nathan hänen tykönsä tuli/ Kuin hän Bathsaban tykö oli sisälle käynyt.
Ps 51:3 JUmala ole minun armolinen/ sinun Hywydhes cautta/ ia poispyhi minun Syndini/ sinun swren Laupiudhes cautta.
Jumala ole minulle armollinen/ sinun hywyytesi kautta/ ja pois pyyhi minun syntini/ sinun suuren laupeutesi kautta.
Ps 51:4 Pese minua hyuesti minun Pahateghostani/ ia pudhista minua/ minun Synninisteni.
Pese minua hywästi minun pahat teostani/ ja puhdista minua/ minun synnistäni.
Ps 51:5 Sille mine tunnen minun Pahateconi/ Ja minun Syndini ombi alati minun edesseni.
Sillä minä tunnen minun pahat tekoni/ Ja minun syntini ompi alati minun edessäni.
Ps 51:6 Sinun ainoan wastan mine syndie tein/ ia pahasti tein sinun edesses. Senpäle ette sine oikia olisit sinun Sanasas/ ia ei laitetuxi tulisi/ coska sine domitaan.
Sinun ainoan wastaan minä syntiä tein/ ja pahasti tein sinun edessäsi. Senpäälle että sinä oikea olisit sinun sanassasi/ ja ei laitetuksi tulisi/ koska sinä tuomitaan.
Ps 51:7 Catzo/ mine olen synnilisest Siemenest syndynyt/ ia minun Eiten ombi synnisse minun syttenyt.
Katso/ minä olen synnillisestä siemenestä syntynyt/ ja minun äitini ompi synnissä minun siittänyt.
Ps 51:8 Catzo/ sine halaiat Totutta/ ioca salaudhes onopi/ ia sen peitetyn Wijsaudhen sine iulghistit minulle.
Katso/ sinä halajat totuutta/ joka salaudessa ompi/ ja sen peitetyn wiisauden sinä julkistit minulle.
Ps 51:9 * Viska minua Hyssopil/ ette mine pudhastusin/ Pese minua/ ette mine Lumiwalkiaxi tulisin.
Wiskaa minua isopilla/ että minä puhdistuisin/ Pese minua/ että minä lumiwalkeaksi tulisin.
Ps 51:10 Anna minun cwlda ilo ia riemua/ ette ne Luudh/ iotcas serkenyt olet/ ihastuisit.
Anna minun kuulla iloa ja riemua/ että ne luut/ jotkas särkenyt olet/ ihastuisit.
Ps 51:11 Poiswerho sinun Casuos minun Synnisteni/ ia poispyhi caiki minun Pahatteconi.
Pois werhoa sinun kaswosi minun synnistäni/ ja pois pyyhi kaikki minun pahat tekoni.
Ps 51:12 Jumala loo minussa yxi pudhas Sydhen/ ia wdhista minussa yxi wsi wissi Hengi.
Jumala luo minussa yksi puhdas sydän/ ja uudista minussa yksi uusi wissi henki.
Ps 51:13 Ele poisheite minua sinun Casuos edhest/ ia ele minulda poisota sinun pyhe Henges.
Älä poisheitä minua sinun kaswosi edestä/ ja älä minulta pois ota sinun Pyhää Henkeäs.
Ps 51:14 Wahuista minua taas sinun Auus cansa/ ia sille wäkeuelle Hengelle tuke minua.
Wahwista minua taas sinun awus kanssa/ ja sillä wäkewällä hengellä tue minua.
Ps 51:15 Sille mine tadhon nijlle ylitzekieumerille sinun Tiees opetta/ ette ne Synniset sinun tyges palaiaisit.
Sillä minä tahdon niille ylitsekäymäreille sinun tiesi opettaa/ että ne syntiset sinun tykösi palajaisit.
Ps 51:16 Päste minua Verenwighoista/ sine Jumala/ ioca minun Terueydhen Jumala olet/ ette minun Kielen sinun Wanhurskauttas kerskais.
Päästä minua weren wioista/ sinä Jumala/ joka minun terweyden Jumala olet/ että minun kieleni sinun wanhurskautta kerskaisi.
Ps 51:17 Aua HERRA minun Hwleni/ ette minun Swn ilmoitais sinun Kijtoxes.
Awaa HERRA minun huuleni/ että minun suuni ilmoittaisi sinun kiitoksesi.
Ps 51:18 Sille ettei sinulle ole wffrisa lusti/ mwtoin mine sen kernast annaisin/ ia ei Poltwffri sinun ensingen kelpa.
Sillä ettei sinulle ole uhrissa lysti/ muutoin minä sen kernaasti antaisin/ ja ei polttouhri sinulle ensinkään kelpaa.
Ps 51:19 Ne wffrit/ iotca Jumalan kelpauat/ ne ouat murhelinen Hengi/ Adhistettua ia seriettue Sydhende/ et sine Jumala ylencatzo.
Ne uhrit/ jotka Jumalalle kelpaawat/ ne owat murheellinen henki/ Ahdistettua ja särjettyä sydäntä/ et sinä Jumala ylenkatso.
Ps 51:20 Tee hyuesti Zionin wastan sinun Armos ielkin/ ylesrakena ne Murit Jerusalemis.
Tee hywästi Zionin wastaan sinun armosi jälkeen/ ylösrakenna ne muurit Jerusalemis.
Ps 51:21 Silloin sinulle otoliset ouat ne Wanhurskaudhen Wffrit/ poltwffrit ia caikinaiset wffrit/ Silloin sinun Altaris päle Härkie wffratan.
Silloin sinulle otolliset owat ne wanhurskaat uhrit/ polttouhrit ja kaikkinaiset uhrit/ Silloin sinun alttarisi päällä härkiä uhrataan.

LII. Psalmi

Waan seurakunda ia ne Jumaliset wariellan ia autetaan. Ombi sangen raskas wchkaus wastoin nite Tyrannit Sangarit ia Jumalattomit/ iotca wainouat ia wihauat nite Jumalisi/ ionga tedhen he wimein pereti huckuuat.

Ps 52:1 Yxi Dauidin Oppi edelweisattapa/ quin se Edomiti Doeg tuli/ ia sanoi Saulil/ Dauid ombi tullut Abimelechin Hoonesen.
Yksi Dawidin oppi edeltäweisattawa/ kuin se Edomiti Doeg tuli/ ja sanoit Saulille/ Dawid ompi tullut Abimelechin huoneeseen.
Ps 52:2 MItes kerskat sine Tyranni/ ette sine taidhat wahingoitta? ette quitengi Jumalan Laupius wiele iocapeiue pysy.
Mitäs kerskaat sinä tyranni/ että sinä taidat wahingoittaa? Että kuitenkin Jumalan laupeus wielä jokapäiwä pysyy.
Ps 52:3 Sinun Kieles ongipi wahingon ielkin/ ia leickapi walhellans ninquin tereue Partaweitzi.
Sinun kielesi onkiipi wahingon jälkeen/ ja leikkaapi walheellansa niinkuin terweeksi partaweitsi.
Ps 52:4 Sine puhut paramin Paha quin hyue/ ia Walhen pikemin quin Oikiudhen. Sela.
Sinä puhut paremmin pahaa kuin hywää/ ja walheen pikemmin kuin oikeuden. Sela.
Ps 52:5 Sine puhut kernasti caiki mite cadhotoxen sopiuat/ wären Kielen cansa.
Sinä puhut kernaasti kaikki mitä kadotukseen sopiwat/ wäärän kielen kanssa.
Ps 52:6 Senteden Jumala serkepi sinun iuri coconans/ ia murenda sinun/ Ja Maiasta sinun vlostemmapi/ ia ninen Eleuiten maalda hen vlosiwrittapi sinun. Sela.
Sentähden Jumala särkeepi sinun juuri kokonansa/ ja murentaa sinun/ Ja majasta sinun ulostempaapi/ ja niiden eläwien maalta hän ulosjuurittaapi sinun. Sela.
Ps 52:7 Ja ne Wanhurskat sen näkeuet/ ia pelkeuet/ ia henen ylitzens naurauat.
Ja ne wanhurskaat sen näkewät/ ja pelkääwät/ ja hänen ylitsensä naurawat.
Ps 52:8 Catzo/ Teme on se Mies/ ioca ei pitenyt Jumalata henen Turuanans/ Waan vskalsi henen swren Rickaudhens päle/ ia oli wäkeue wahingota tekemen.
Katso/ Tämä on se mies/ joka ei pitänyt Jumalata hänen turwanansa/ Waan uskalsi hänen suuren rikkautensa päälle/ ja on wäkewä wahinkoa tekemän.
Ps 52:9 Mutta Mine pysyn ninquin Hedhelmelinen Oliupw Jumalan Honesza/ mine vskallan Jumalan Laupiudhen päle/ aina ia ijancaikisesta.
Mutta minä pysyn niinkuin hedelmällinen öljypuu Jumalan huoneesta/ minä uskallan Jumalan laupeuden päälle/ aina ja iankaikkisesta.
Ps 52:10 Mine kijten sinua ijancaikisesta/ ettes sen teit/ ia mine odhotan sinun Nimeäs/ Sille sinun Pyhes sijte iloitzeuat.
Minä kiitän sinua iankaikkisesti/ ettäs sen teit/ ja minä odotan sinun nimeäsi/ Sillä sinun pyhäsi siitä iloitsewat.

Se Nelies Ölucu.

LIII. Psalmi

Tesse hartasti canneta'/ ia couan vlosmalatan coco Inhimisen Loondo/ Ettei hen Jumalata tunne/ eike tottele/ Waan ylencatzopi/ Sitelehin hen nuctele ne Phariseuset ia Ulcocullatut/ iotca Jumalan Canssa rateleuat ia nykiuet. Lopusa/ hen Ennusta sijte Tuleuaisest Messiasest/ ia ette Euangelium piti Zionista vlosleuitettemen.

Ps 53:1 Yxi Dauidin Opetus/ Choris edelweisattapa Mahelathin päle/ worottain.
Yksi Dawidin opetus/ Kuorissa edeltäweisattawa Mahalethin päälle/ wuorottain.
Ps 53:2 NE tyhmet sanouat heiden Sydhemisens/ Eipe Jumala olecka/ Euet he miteken kelpa/ ia ouat yxi Ilkeys heiden Menons cansa/ Ei ole yxiken ioca hyue teke.
Ne tyhmät sanowat heidän sydämissänsä/ Eipä Jumalaa olekaan/ Eiwät he mitäkään kelpaa/ ja owat yksi ilkeys heidän menonsa kanssa/ Ei ole yksikään joka hywää tekee.
Ps 53:3 Jumala catzoi Taiuahast inhimisten Lasten päle/ ette hen näkis/ ios iocu ymmerdheis/ ioca etzis Jumalan ielkin.
Jumala katsoi taiwahasta ihmisten lasten päälle/ että hän näkisi/ jos joku ymmärtäisi/ joka etsisi Jumalan jälkeen.
Ps 53:4 Mutta he ouat caiki poislangenet/ ia caiki tynni ouat keluottomat/ Ei ole yxiken ioca hyue teke/ ei yxi ainoakan.
Mutta he owat kaikki poislangenneet/ ja kaikki tyynni owat kelwottomat/ EI ole yksikään joka hywää tekee/ ei yksi ainoakaan.
Ps 53:5 Eikö sis ne Pahointekiet site Hoomaitze? Jotca minun Canssani ylessöuet/ rauita itzeäns/ waan HERRA euet he auxenshwdha.
Eikö siis ne pahantekijät sitä huomaitse? Jotka minun kanssani ylössyöwät/ rawita itseänsä/ waan HERRA eiwät he awuksensa huuda.
Ps 53:6 Sielle he pelgholla pelkesit/ cussa ei miteken peliettepe ollu/ Sille Jumala haiottapi ninen Vaatiuadhen luudh/ sine häueiset heite/ Ette Jumalaki heite ylencatzo.
Siellä he pelolla pelkäsit/ kussa ei mitäkään peljättäwää ollut/ Sillä Jumala hajoittapi niiden waltiaiden luut/ sinä häwäiset heitä/ Että Jumalakin heitä ylen katsoo.
Ps 53:7 Oy/ ios apu tulis Zionist Israelin ylitze/ ia Jumala henen fangitun Canssans pästeis/ nin Jacob iloitzis/ ia Israel riemuitzis.
Oi/ jos apu tulisi Zionista Israelin ylitse/ ja Jumala hänen wangitun kansansa päästäisi/ niin Jakob iloitsisi/ ja Israel riemuitsisi.

LIIII. Psalmi

On sangen ialo Rucous wastan Seurakunnan ia ninen Jumalisten Wiholsia ia hätie/ Ja ouat tesse swret Lohutoxet/ ette Mekin semmotoisist Tuskista ia waaroista päsemme/ Ja ette ne Wiholiset caiketi huckuuat.

Ps 54:1 Yxi Dauidin Opetus Candelein päle edelweisattapa/
Yksi Dawidin opetus kantelein päälle edeltäweisattawa/
Ps 54:2 coska ne Zipheit tulit/ ia ilmoitit Saulil/ Dauid on lymynyt meiden tykönen.
koska ne Sipheit tulit/ ja ilmoitit Saulille/ Dawid on lymynnyt meidän tykönne.
Ps 54:3 AUta minua Jumala/ sinun Nimes cautta/ ia saata minulle Oikius sinun Vallas cautta.
Auta minua Jumala/ sinun nimesi kautta/ ja saata minulle oikeus sinun waltasi kautta.
Ps 54:4 Jumala cwle minun Rucouxen/ Ota coruilles minun swni sanat.
Jumala kuule minun rukoukseni/ Ota korwillesi minun suuni sanat.
Ps 54:5 Sille Coriat ylescarcasit minua wastan/ ia Wäkiuallaiset seisouat minun Sieluni ielkin/ ia euet pide Jumalata silmeins edes. Sela.
SIllä korwat ylöskarkasit minua wastaan/ ja wäkiwaltaiset seisowat minun sieluni jälkeen/ ja eiwät pidä Jumalata silmäinsä edes. Sela.
Ps 54:6 Catzos/ Jumala autapi minua/ ia HERRA tukepi minun Sieluni.
Katsos/ Jumala auttaapi minua/ ja HERRA tukeepi minun sieluni.
Ps 54:7 Henen pite minun wiholisteni pahudhen costaman/ haiota ne sinun Wakudhes cautta.
Hänen pitää minun wihollisteni pahuuden kostaman/ hajoita ne sinun wakuutesi kautta.
Ps 54:8 Nin mine mielelisest sinulle wffran/ ia kijten HERRA sinun Nimees/ ette se nin turualinen on.
Niin minä mielelllisesti sinulle uhraan/ ja kiitän HERRA sinun nimeäsi/ että se niin turwallinen on.
Ps 54:9 Sille sine pelastat minun caikesta hädhesteni/ ette minun Silmeni näkisit lustins minun wiholisteni päle.
Sillä sinä pelastat minun kaikesta hädästäni/ että minun silmäni näkisit lystinsä minun wihollisteni päälle.

LV. Psalmi

On yxi Christusen ia Seurakunna' Rucous Juttaita vastan/ ia erinomaisest/ ninen Pyhein Wiholistein vastan/ iotca quitengin teetteleuet quin euet he nite ensingen wihaisi.

Ps 55:1 Yxi Dauidin Opetus edelweisattapa kielden päle.
Yksi Dawidin opetus edeltäweisattawa kielten päälle.
Ps 55:2 JUmala cwldele minun Rucouxen/ ia ele peite sinuas/ minun Rucouxeni edeste.
Jumala kuuntele minun rukoukseni/ ja älä peitä sinuasi/ minun rukoukseni edestä.
Ps 55:3 Ota wari minusta/ ia cwldele minua/ ette mine surkiast walitan minun Rucouxisani/ ia parghun.
Ota waari minusta/ ja kuuntele minua/ että minä surkeasti walitan minun rukouksissani/ ja parun.
Ps 55:4 Ette se Wiholinen nin hwtapi/ ia se Jumalatoin adhistapi/ sille he tactouat minua wahingoitta/ ia ouat minulle sangen wihaiset.
Että se wihollinen niin huutaapi/ ja se jumalatoin ahdistaapi/ sillä he tahtowat minua wahingoittaa/ ja owat minulle sangen wihaiset.
Ps 55:5 Minun sydhemen wapise minun siselleni/ Ja se coleman pelko langesi minun päleni.
Minun sydämeni wapisee minun sisälläni/ Ja se kuoleman pelko lankesi minun päälleni.
Ps 55:6 Pelko ia wapistos tulit minun päleni/ ia Cauhistos minun ylitzeni langesi.
Pelko ja wapistus tulit minun päälleni/ ja kauhistus minun ylitseni lankesi.
Ps 55:7 Mine sanoin/ Joska minulla olis Sijuet ninquin Mettiselle/ ette mine lenneisin ia ioskus leueisin.
Minä sanoin/ Josko minulla olis siiwet niinkuin mettisellä/ että minä lentäisin ja joskus lepäisin.
Ps 55:8 Catzo/ nin mine cauuas pakenisin/ ia coruesa olisin. Sela.
Katso/ niin minä kauas pakenisin/ ja korwessa olisin. Sela.
Ps 55:9 Mine rienneisin/ ette mine wälteisin/ sijte Twlen wininest/ ia Twlispääst.
Minä rientäisin/ että minä wälttäisin/ siitä tuulen wininestä (puuskasta)/ ja tuulispäästä.
Ps 55:10 Cadhota HERRA/ ia haiota heiden Kielense/ Sille mine näen wärydhen ia rijdhan Caupungissa.
Kadota HERRA/ ja hajoita heidän kielensä/ Sillä minä näen wääryyden ja riidan kaupungissa.
Ps 55:11 Ne Peiuelle ia öölle keuuet ymberi heiden Mwrinsa/ Sijne on waiua ia töö siselle.
Ne päiwällä ja yöllä käywät ympäri heidän muurinsa/ Siinä on waiwa ja työ sisällä.
Ps 55:12 Wäryys sielle hallitzepi/ walhe ia Petos ei loowu heiden Cadhuildans.
Wääryys siellä hallitseepi/ walhe ja petos ei luowu heidän kaduiltansa.
Ps 55:13 Jos sis minun Wiholisen häueisis minua/ kylle mine site kersisin/ Ja ios minun Cadhectiuan minua eikistelis/ nin mine poislymyisin heneste.
Jos siis minun wihollisen häpäisisi minua/ kyllä minä siitä kärsisin/ Ja jos minun kadehtiwan minua äikistelisi/ niin minä poislymyisin hänestä.
Ps 55:14 Waan nyt sine olet minun Cumpanin/ minun Haltian/ ia minun Tuttauan.
Waan nyt sinä olet minun kumppanini/ minun haltijani/ ja minun tuttawani.
Ps 55:15 Me quin ysteuelisest toinen toisen cansa olima keskenen/ Me ynne Jumalan Honesa vaelsimma.
Me kuin ystäwällisest toinen toisen kanssa olimme keskenään/ Me ynnä Jumalan huoneessa waelsimme.
Ps 55:16 Riendeken colema heiden pälens/ ia alasmengen Heluetijn eleuene/ Sille sula Pahuus ombi heiden Joukossans.
Rientäkään kuolema heidän päällensä/ ja alasmenkään helwettiin eläwänä/ Sillä sula pahuus ompi heidän joukossansa.
Ps 55:17 Mutta mine tadhon hwta Jumalan tyge/ ia HERRA autapi minua.
Mutta minä tahdon huutaa Jumalan tykö/ ja HERRA auttapi minua.
Ps 55:18 Ectona/ ia amulla/ ia polipeiuene tadhon mine walitta ia idke/ ia nin hen cwldelepi minun äneni.
Ehtoona/ ja aamulla/ ja puolipäiwänä tahdon minä walittaa ja itkeä/ ja niin hän kuuleepi minun ääneni.
Ps 55:19 Hen lunastapi minun Sieluni nijste/ iotca sotiuat minun wastani/ ia rauhan henelle saattapi/ waicka monda ouat minun wiholiseni.
Hän lunastaapi minun sieluni niistä/ jotka sotiwat minun wastaani/ ja rauhan hänelle saattaapi/ waikka monta owat minun wiholliseni..
Ps 55:20 Jumala site cwlkan/ ia heite neuritteköön/ ioca alati pysypi. Sela. Sille eipe he paranna heitens/ ia euet Jumala pelke.
Jumala sitä kuulkaan/ ja heitä nöyryttäköön/ joka alati pysyypi. Sela. Sillä eipä he paranna heitänsä/ ja eiwät Jumalaa pelkää.
Ps 55:21 Sille he laskeuat kädhense henen Rauhalistens päle/ ia riuauat henen Lijtonsa.
Sillä he laskewat kätensä heidän rauhallistensa päälle/ ja riiwaawat hänen liittonsa.
Ps 55:22 Liuckambi quin Woi/ on heiden Swns/ ia piteuet quitengin Sodhan mielisens/ Heiden sanans ouat siliemmet quin Oliu/ ia ouat quitengin paliat Miecat.
Liukkaampi kuin woi/ on heidän suunsa/ ja pitäwät kuitenkin sodan mielessänsä/ Heidän sanansa owat sileämmät kuin öljy/ ja owta kuitenkin paljaat miekat.
Ps 55:23 Loota sinun Surus HERRAN päle/ hen elettepi sinua/ Ja ei hen salli sen Wanhurskan olla culcuiana ijancaikisesta.
Luota sinun surusi HERRAN päälle/ hän elättääpi sinua/ Ja ei hän salli sen wanhurskaan olla kulkijana iankaikkisesti.
Ps 55:24 Mutta sine Jumala alassöxet heite sihen syuehen Copahan/ Ne Verenahnet ia Petteiet euet tule polelle ikeens/ Waan mine toiuon sinun päles.
Mutta sinä Jumala alassyökset heitä siihen sywään kuoppahan/ Ne werenahneet ja pettäjät eiwät tule puolelle ikäänsä/ Waan minä toiwon sinun päällesi.

LVI. Psalmi

On yxi Rucous tuskassa/ wapadhuxen teden/ Ja ombi mös yxi Lohutos. Sille quin rucoili/ ia wapadhettijn/ Nin mös me rucolkam ia uskossa wapadhust odhottakam. Ette Dauid oli mucalaisten seas ia ei iulghenut sielle puhua eli iotakin walitta Saulit wastan. Senteden cutzupi hen itzens tesse Mykexi Mettisexi.

Ps 56:1 Yxi Dauidin Cullainen Cappale/ sijte mykest Mettisest/ ninen Mucalaisten seas/ Coska ne Philisterit käsitit henen Gathis.
Yksi Dawidin kultainen kappale/ siitä mykästä mettisestä/ niiden muukalaisten seassa/ Koska ne philisterit käsitit hänen Gathissa.
Ps 56:2 JUmala ole minulle armolinen/ sille Inhimiset tactouat minua alassulloa/ Jocapeiue he sotiuat ia minua adhistauat.
Jumala ole minulle armollinen/ sillä ihmiset tahtowat minua alas sulloa/ Jokapäiwä he sotiwat ja minua ahdistawat.
Ps 56:3 Minun wiholiseni alassullouat minua iocapeiue/ Sille monda sotiuat coriasti minua wastan.
Minun wiholliseni alas sullowat minua joka päiwä/ Sillä monta sotiwat koreasti minua wastaan.
Ps 56:4 Coska mine pelken itzeeni/ nin mine toiuon sinun päles.
Koska minä pelkään itseeni/ niin minä toiwon sinun päällesi.
Ps 56:5 Mine tadhon yliste Jumalan Sanan/ Jumalan päle mine tadhon toiuo/ ia en pelke minuani/ Mite iocu liha minun tekis?
Minä tahdon ylistää Jumalan sanan/ Jumalan päälle minä tahdon toiwoa/ ja en pelkää minuani/ Mitä joku liha minun tekisi?
Ps 56:6 Jocapeiue he minun sanani wäritteleuet/ caiki heiden aiatoxens ouat minua wahingoittaxens.
Joka päiwä he minun sanaani wääristelewät/ kaikki heidän ajatuksensa owat minua wahingoittaaksensa.
Ps 56:7 He piteuet ycte ia weijuuet/ ia warinottauat minun Candapästeni/ quinga he minun Sieluni käsiteisit.
He pitäwät yhtä ja wäijywät/ ja waarin ottawat minun kantapäästäni/ kuinka he minun sieluni käsittäisit.
Ps 56:8 Mite he paha tekeuet/ iopa se on andexiannettu/ Jumala sencaltaisia Inhimisie alassöskön ilman caikita armoita.
Mitä he pahaa tekewät/ jopa sen on anteeksiannettu/ Jumala senkaltaisia ihmisiä alas syösköön ilman kaikkea armotta.
Ps 56:9 Lue minun Packoni/ pane minun Kyneleni sinun Leilihis/ Sine heite ilman epelemet luet.
Lue minun pakkoni/ pane minun kyyneleeni sinun leilihisi/ Sinä heitä ilman epäilemätä luet.
Ps 56:10 Silloin pite minun Wiholiseni tacaperin pakeneman/ coska mine hwdhan/ nin mine homaitzen/ Ettes minun Jumalan olet.
Silloin pitää minun wiholliseni takaperin pakeneman/ koska minä huudan/ niin minä huomaitsen/ Ettäs minun Jumalan olet.
Ps 56:11 Mine tadhon yliste Jumalan Sanan/ Mine tadhon yliste sen HERRAN Sanan.
Minä tahdon ylistää Jumalan sanan/ Minä tahdon ylistää sen HERRAN sanan.
Ps 56:12 Jumalan päle mine toiuon/ ia en pelke itzeni/ Mite iocu Inhiminen minun tekis?
Jumalan päälle minä toiwon/ ja en pelkää itseäni/ Mitä joku ihminen minun tekisi?
Ps 56:13 Mine olen sinulle Jumala Lupauxen tehnyt/ Ette mine tadhon sinua kijtte.
Minä olen sinulle Jumala lupauksen tehnyt/ että minä tahdon sinua kiittää.
Ps 56:14 Sille sine olet pelastanut minun Sieluni Colemasta/ minun Jalcani langemisest/ Ette mine waellaisin Jumalan edesse/ ninen Eleuiten walkiuxes.
Sillä sinä olet pelastanut minun sieluni kuolemasta/ minun jalkani lankeamisesta/ että minä waeltaisin Jumalan edessä/ niiden eläwien walkeuksessa.

LVII. Psalmi

On yxi Rucous/ sen entisen Psalmin caltainen/ waan toises Dauidin Tuskas.

Ps 57:1 Yxi Dauidin Cullainen Cappale edelweisattapa ( ettei hen huckuisi ) coska hen Saulin edheste pakeni Loolahan.
Yksi Dawidin kultainen kappale edeltäweisattawa (ettei hän hukkuisi) koska hän Saulin edestä pakeni luolahan.
Ps 57:2 JUmala ole minulle armolinen/ ole minulle armolinen/ Sille sinun päles minun Sielun vskalta/ Ja sinun Sipeis warion ala mine turuan/ Sihenasti ette se Onnettomus ohitzekeupi.
Jumala ole minulle armollinen/ ole minulle armollinen/ Sillä sinun päällesi minun sieluni uskaltaa/ Ja sinun siipeisi warjon alle minä turwaan/ Siihenasti että se onnettomuus ohitse käypi.
Ps 57:3 Mine hwdhan Jumalan tyge/ sen caikeincorkeiman/ sen Jumalan tyge ioca minun wihleitzyenj loputtapi.
Minä huudan Jumalan tykö/ sen kaikkein korkeimman/ sen Jumalan tykö joka minun wiheliäisyyteni lopettaapi.
Ps 57:4 Hen lehettepi Taiuahast ia auttapi minua/ minun Wpottaiani pilcoista/ Sela/ Lehetteken Jumala henen Armons ia Wakudhens.
Hän lähettääpi taiwahasta ja auttaapi minua/ minun upottajaini pilkoista/ Sela/ Lähettäkään Jumala hänen armonsa ja wakuutensa.
Ps 57:5 Mine macan Sieluni cansa Jalopeurain seas/ Ne Inhimisten Lapset ouat Liekit/ Heiden Hambans ouat Keihet ia Noolet/ ia heiden Kielens tereue Miecka.
Minä makaan sieluni kanssa jalopeuran seassa/ Ne ihmisten lapset owat liekit/ Heidän hampaansa owat keihäät ja nuolet/ ja heidän kielensä teräwä miekka.
Ps 57:6 Yleskorghota itzes Jumala Taiuahan ylitze ia sinun Cunnias caiken Mailman ylitze.
Ylöskorota itsesi Jumala taiwahan ylitse ja sinun kunniasi kaiken maailman ylitse.
Ps 57:7 Werkon he wiritteuet minun keumiseni eteen/ ia alaspainauat minun Sieluni/ Copan he minun eteeni caiuauat/ ia sihen he itze sisellelangeuat. Sela.
Werkon he wirittäwät minun käymiseni eteen/ ja alas painawat minun sieluni/ Kuopan he minun eteeni kaiwawat/ ja siihen he itse sisälle lankeawat. Sela.
Ps 57:8 Walmis ombi minun Sydhemen/ Jumala/ walmis ombi minun sydhemen/ ette mine weisaisin ia kijtteisin.
Walmis ompi minun sydämeni/ Jumala/ walmis ompi minun sydämeni/ että minä weisaisin ja kiittäisin.
Ps 57:9 Ylesherä minun Cunnian/ ylesherä Psaltari ia Candele/ warhan mine tadhon ylesheräte.
Ylös herätä minun kunniani/ ylös herätä psalttari ja kantele/ warhain minä tahdon ylösherätä
Ps 57:10 HERRA sinua mine tadhon Kijtte Canssain seas/ ia tadhon sinulle Kijtostweisata Sucukunnissa.
HERRA sinua minä tahdon kiittää kansain seassa/ ja tahdon sinulle kiitosta weisata sukukunnissa.
Ps 57:11 Sille ette sinun Laupiudhes on nin auara quin Taiuas on/ ia sinun Totudhes nin auara quin Piluet keuuet.
Sillä että sinun laupeutesi on niin awara kuin taiwas on/ ja sinun totuutesi niin awara kuin pilwet käywät.
Ps 57:12 Yleskorghota sinus Jumala ylitze Taiuahan/ ia sinun Cunnias ylitze caiken mailman.
Ylös korota sinus Jumala ylitse taiwahan/ ja sinun kunniasi ylitse kaiken maailman.

LVIII. Psalmi

On samast Asiast/ quin Entiset Psalmit/ Saulin wastan ia ninen/ iotca hende yllytit Dauidj wainoman/ ninquin Capinannostaia wastan. Ja on yxi Lohutos Ette turhat ouat Seurakunna' ia Jumaliste' wainouaisten wihaiain iulmaus/ Jotca huckuuat/ waan ne pyhet wapadhetaan.

Ps 58:1 Yxi Dauidin Cullainen Cappale edelweisattapa/ Ettei hen huckuisi.
Yksi Dawidin kultainen kappale edeltäweisattawa/ ettei hän hukkuisi.
Ps 58:2 OLlettaco te sis iuri nin Myket/ ettei te tadho puhua mite Oikeus on/ ia domita mite coctuus on/ Te Inhimisten Lapset?
Oletteko te siis juuri niin mykät/ ettei te tahdo puhua mitä oikeus on/ ja tuomita mitä kohtuus on/ Te ihmisten lapset?
Ps 58:3 Ja/ sulast pahudhest te wärydhen teette Makunnasa/ ia cocta riennet teiden Käsillen Wäkiualta tekemen.
Ja/ sulasta pahuudesta te wääryyden teette maakunnassa/ ja kohta riennät teidän käsillän wäkiwaltaa tekemään.
Ps 58:4 Nuriat ouat ne Jumalattomat Eitins codhusta/ Ne walecteliat exyuet hamast Eitins codhusta.
Nurjat owat ne jumalattomat äitinsä kohdusta/ Ne walehtelijat eksywät hamasta äitinsä kohdusta.
Ps 58:5 Heiden iulmistoxens on ninquin Kermen iulmistus/ Ninquin cwroin Kykermen/ ioca Coruans kijnitukitze.
Heidän julmistuksensa on niinkuin käärmeen julmistus/ Niinkuin kuuroin kyykäärmeen/ joka korwiansa kiinni tukitsee.
Ps 58:6 Ettei hen cwlisi Lumoians ände/ sen Lumoians/ ioca hyuesti lumoia taita.
Ettei hän kuulisi lumoijansa ääntä/ sen lumoojansa/ joka hywästi lumoja taitaa.
Ps 58:7 Jumala serie heiden Hambaans heiden Swhuns/ Rickimurena HERRA ne Nooren Jalopeuran Söme Hambahat.
Jumala särje heidän hampaansa heidän suuhunsa/ Rikki murenna HERRA ne nuoren jalopeuran syömähampaat.
Ps 58:8 Heiden pite poissulaman ninquin wotaua Wesi/ he ambuuat heiden Noolillans/ Mutta ne samat rickanduuat.
Heidän pitää poissulaman niinkuin wuotawa wesi/ he ampuwat heidän nuolillansa/ Mutta ne samat rikkoontuwat.
Ps 58:9 He huckuuat ninquin Näkincodhat rauckeuat/ Ja ninquin waimon Lodhencando/ euet he Auringoista näe.
He hukkuwat niinkuin näkinkodat raukeawat/ Ja niinkuin waimon luodenkanto/ eiwät he aurinkoista näe.
Ps 58:10 Ennen quin teiden Oriantappuran kypsyuet Pensaans päle/ nin pite ydhen Wihan heite toorehnans poiszrepeisemen.
Ennen kuin teidän orjantappuran kypsywät pensaansa päällä/ niin pitää yhden wihan heitä tuoreenansa poisrepäiseman.
Ps 58:11 Se wanhurskas sijte iloitzepi/ coska hen sencaltaisen Coston näkepi/ ia pesepi henen Jalcans sen Jumalattoman * weresse.
Se wanhurskas siitä iloitseepi/ koska hän senkaltaisen koston näkeepi/ ja peseepi hänen jalkansa sen jumalattoman weressä.
Ps 58:12 Ette Jocaitzen sanoman pite/ Sen Wanhurskan pite sen quitengin nautitzeman/ Ette Jumala tosin wiele Domari ombi Maan päle.
Että jokaisen sanoman pitää/ Sen wanhurskaan pitää sen kuitenkin nautitseman/ että Jumala tosin wielä tuomari ompi maan päällä.

LIX. Psalmi

On yxi Rucous Wapatoxen teden. Sille ette caiki Dauidin Historiat/ waiuat ia Pacot/ ouat Christusen ia Seurakunnan Esikuuat. Joinenga Wiholisia wastan tesse Psalmis rucollan.

Ps 59:1 Yxi Dauidin Cullainen Cappale ( ettei hen huckuisi ) coska Saul lehetti henen Honetans skantzaman/ saadhaxens hende tappa.
Yksi Dawidin kultainen kappale (ettei hän hukkuisi) koska Saul lähetti hänen huonettansa skantsaman (piirittämään)/ saadaksensa häntä tappaa.
Ps 59:2 PElasta minua minun Jumalan minun wiholisistani/ ia wariele minua nijste/ iotca heitens minun wastani asettauat.
Pelasta minua minun Jumalani minun wihollisistani/ ja warjele minua niistä/ jotka heitänsä minua wastaani asettawat.
Ps 59:3 Pelasta minua nijste Pahointekijst/ ia auta minua nijste Werenahneista.
Pelasta minua niistä pahantekijäistä/ ja auta minua niistä werenahneista.
Ps 59:4 Sille catzos HERRA/ he weijuuet minun Sieluni ielkin/ Ne Wäkeuet cocouat heitens minun wastani/ Ilman minun syteni ia ricostani.
Sillä katsos HERRA/ he wäijywät minun sieluni jälkeen/ Ne wäkewät kokoowat heitänsä minun wastaani/ ilman minun syytäni ja rikostani.
Ps 59:5 He ioxeuat ilman minun syteni/ ia walmistauat heitens/ Ylesnouse ia cochta minua/ ia catzo sihen.
He juoksewat ilman minun syytäni/ ja walmistawat heitänsä/ Ylösnouse ja kohtaa minua/ ja katso siihen.
Ps 59:6 Sine HERRA Jumala Zebaoth/ Israelin Jumala/ Ylesherä etziskelemän caiki Pacanat/ Ele ketegen heiste armaitze/ iotca sencaltaiset padhitut Pahointekiet ouat.
Sinä HERRA Jumala Zebaoth/ Israelin Jumala/ Ylösherää etsiskelemään kaikki pakanat/ Älä ketäkään heistä armaitse/ jotka senkaltaiset paatuneet pahointekijät owat.
Ps 59:7 Anna/ heite Ecton polen palata/ ia vlwocan ninquin Coirat/ ia samotcaan ymberi Caupungin.
Anna/ heitä ehtoon puolen palata/ ja ulwokaan niinkuin koirat/ ja samotkaan ympäri kaupungin.
Ps 59:8 Catzos/ he puhuuat keskenens/ Miecat ouat heiden Hwlisans/ Cuca sen cwlis?
Katsos/ he puhuwat keskenänsä/ Miekat owat heidän huulissansa/ Kuka sen kuulisi?
Ps 59:9 Mutta sine HERRA naureskelet heite/ ia nietelet caiki Pacanat.
Mutta sinä HERRA naureskelet heitä/ ja nietelet (pilkkaat) kaikki pakanat.
Ps 59:10 Heiden wäkewydhens teden mine turuan sinun tyges/ Sille Jumala ombi minun warieluxen.
Heidän wäkewyytensä tähden minä turwaan sinun tykösi/ Sillä Jumala ompi minun warjelukseni.
Ps 59:11 Jumala osotta minulle runsasti henen Hywydhens/ Jumala andapi minun lustin nädhexeni minun Wiholisteni päle.
Jumala osoittaa minulle runsaasti hänen hywyytensä/ Jumala antaapi minun lystin nähdäkseni minun wihollisteni päälle.
Ps 59:12 Ele heite tapa/ ettei minun Canssan site wnodhais/ Mutta haiota heite sinun woimallas/ HERRA ombi meiden Kilpen/ ia alaspaiskapi heite.
Älä heitä tapa/ ettei minun kansan sitä unohtaisi/ Mutta hajoita heitä sinun woimallasi/ HERRA ompi meidän kilpen/ ja alaspaiskaapi heitä.
Ps 59:13 Heiden Opetuxens on sula syndi/ ia wijpyuet heiden Coreuxisans/ ia euet mwta sarna/ quin sula Kiroust ia Napistost.
Heidän opetuksensa on sula synti/ ja wiipywät heidän koreuksissansa/ ja eiwät muuta saarnaa/ kuin sulaa kirousta ja napistusta.
Ps 59:14 Ulospyhgi heite wihasas/ vlospyhgi heite/ ettei he olisickan/ ia ymmerdheisi ette Jumala ombi Haltia ylitze Jacobin caikesa mailmasa. Sela.
Ulospyyhi heitä wihassasi/ ulospyyhi heitä/ ettei he oliskaan/ ja ymmärtäisi että Jumala ompi haltija ylitse Jakobin kaikessa maailmassa. Sela.
Ps 59:15 Anna heite Ecton polen palata/ ia vluocan ninquin Coirat/ ia samotcan ymberi Caupungin.
Anna heitä ehtoon puolen palata/ ja ulwokaan niinkuin koirat/ ja samotkaan ympäri kaupungin.
Ps 59:16 Anna heite ioosta sinne ia tenne Roan teden/ ia vluocan/ coska euet he rauituxi tule.
Anna heitä juosta sinne ja tänne ruoan tähden/ ja ulwokaan/ koska eiwät he rawituksi tule.
Ps 59:17 Mutta mine tadhon weisata sinun Wäkewydhestäs/ ia Homenelda kerskata sinun Hywyttes. Sille sine olet minun Warieluxen ia Turuan minun Hädhesseni.
Mutta minä tahdon weisata sinun wäkewyydestäsi/ ja huomeneltain kerskata sinun hywyyttäsi. Sillä sinä olet minun warjelukseni ja turwani minun hädässäni.
Ps 59:18 Mine tadhon sinulle minun Turuan Kijtostweisata/ Sille sine Jumala olet minun Warieluxen/ ia minun armolinen Jumalan.
Minä tahdon sinulle minun turwani kiitosta weisata/ Sillä sinä Jumala olet minun warjelukseni/ ja minun armollinen Jumalani.

LX. Psalmi

On yxi Kijtoswirsi/ Ette Waldakunda on Wiholisest warieltu/ ia sen saadhun Woiton tedhen/ ia ette Lijton Arki iellenssaatin. Nin mös sen tedhen Opin ia Wissin Jumalan palueluxen edest/ iotca Saulin aican olit mahanlangeneet/ Ja tesse hen todista/ ettei ne ole Inhimisten woimisist/ waan Jumalan Lahiat. Mutta sen ialon Waldakunnans/ hen Cuckaisexi cutzupi.

Ps 60:1 Yxi Dauidin Cullainen Cappale/ edelweisattapa/ ydhest Cullaisest Cuckaisen Seppeleist/ opettaman/
Yksi Dawidin kultainen kappale/ edeltäweisattawa/ yhdestä kultaisesta kukkaisen seppeleistä/ opettamaan/
Ps 60:2 Coska hen oli sotinut Syrein cansa Mesopotamiast/ ia ninen Zoban Syrein cansa. Coska Joab palasi/ ia Löi ne Edomiterit sijnä Solanlaxos/ caxitoistakymmende Tuhatta
Koska hän oli sotinut Syrein kanssa Mesopotamiasta/ ja niiden Zoban Syrein kanssa. Koska Joab palasi/ ja löi ne edomiterit siinä solan laaksossa/ kaksitoista kymmentä tuhatta.
Ps 60:3 JUmala sine quin meite poislyckesit ia haiotit/ ia wihainen olit/ Wahuista taas meite.
Jumala sinä kuin meitä poislykkäsit ja hajoitit/ ja wihainen olit/ Wahwista taas meitä.
Ps 60:4 Sine quin Maan lijkuttanut/ ia haliettanut olet/ Paranna henen Raghonsa/ ioca nin wierinnyt on.
Sinä kuin maan liikuttanut/ ja haljettanut olet/ Paranna hänen rakonsa/ joka niin wierinyt on.
Ps 60:5 Sille sine olet sinun Canssalles cowutta osottanut/ Sine wijnalla meite iootit ette me combistuisim.
Sillä sinä olet sinun kansallesi kowuutta osoittanut/ Sinä wiinalla meitä juotit että me kompastuisimme.
Ps 60:6 Mutta sine quitengin annoit sinun Pelkeueistes ydhen Merkin/ Jonga he ylesoiensit/ ette he turuatut olisit. Sela.
Mutta sinä kuitenkin annoit sinun pelkääwäistesi yhden merkin/ jonka he ylösojensit/ että he turwatut olisit. Sela
Ps 60:7 Ette sinun Ysteues wapatuxi tulisit/ Nin auta nyt sinun oikialla Kädhelles/ ia cwldele meite.
Että sinun ystäwäsi wapahdetuksi tulisit/ Niin auta nyt sinun oikealla kädelläsi/ ja kuuntele meitä.
Ps 60:8 Jumala puhupi henen Pyhydhesens/ sijte mine iloitzen/ ia tadhon Sichem iaca/ ia sen Suchetin Laxon vlosmitata.
Jumala puhuupi hänen pyhyydessänsä/ siitä minä iloitsen/ ja tahdon Sichem jakaa/ ja sen Suchetin laakson ulosmitata.
Ps 60:9 Gilead ombi minun/ minun ombi Manasses/ Ephraim on minun Pääni woima/ Juda on minun Päruchtinan.
Gilead ompi minun/ minun ompi Manasses/ Ephraim on minun pääni woima/ Juda on minun pääruhtinaani.
Ps 60:10 Moab on minun pesin Patan/ ylitze Edomin mine vloswenyten minun Kengeni/ Philistea se minuhun ihastupi.
Moab on minun pesinpatani/ ylitse Edomin minä uloswenytän minun kenkäni/ Philistea se minuun ihastuupi.
Ps 60:11 Cuca wiepi minua ychten wahuan Caupungin? Cuca iodhattapi minua haman Edomin?
Kuka wiepi minua yhteen wahwaan kaupunkiin? Kuka johdattaapi minua hamaan Edomiin?
Ps 60:12 Etkö sine Jumala site tee/ ioca meite poislyckesit? Ja etpes vlosmene Jumala meiden Sotawäen cansa?
Etkö sinä Jumala sitä tee/ joka meitä poislykkäsit? Ja etpäs ulosmene Jumala meidän sotawäen kanssa?
Ps 60:13 Saata meille apu tuskasa/ Sille ette Inhimisten Apu ombi turha.
Saata meille apu tuskassa/ Sillä että ihmisten apu ompi turha.
Ps 60:14 Jumalan cautta me tadhomma wäkeuet Teghot päätte/ Ja hen alastallapi meiden Wiholiset.
Jumalan kautta me tahdomme wäkewät teot päättää/ Ja hän alas tallaapi meidän wiholliset.