Psalttari

LXII. Psalmi .

 

Tesse on Jalo Esicuua tauoitettapa Tuskissa/ ettei me silloin epelisi Jumalan auusta.
Teme on mös tylyn Hoouijn vlosmalaus.
Ja ettei me vskallaisi Lihalisijn helpoin/ iotca turhat ouat hädhisse. waan käsittekem Jumalan Laupius vskolla/ quin hen caikille lupapi/ ia olcam kersiueiset.

Ps 62:1 Dauidin Psalmi Jeduthun edhest/ edelweisattapa.
Dawidin psalmi Jedutun edestä/ edeltäweisattawa.
Ps 62:2 MInun Sielun odhottapi ainoast Jumalan ielkin/ ioca minua auttapi.
Minun sieluni odottaapi ainoastaan Jumalan jälkeen/ joka minua auttaapi.
Ps 62:3 Sille hen ombi minun Uskalluxen/ minun Apun/ minun Warieluxen/ ettei minua mikeen Paha cukistais/ edhes quinga swri se oliska.
Sillä hän ompi minun uskallukseni/ minun apuni/ minun warjelukseni/ ettei minua mikään paha kukistaisi/ edes kuinka suuri se oliskaan.
Ps 62:4 Quinga cauuan te caiki ychte weijutte/ ette te hende surmaisit/ Ninquin iocu Callistapa Seine/ ia halkeua Mwri?
Kuinka kauan te kaikki yhtä wäijytte/ että he häntä surmaisit/ Niinkuin joku kallistaapi seinää/ ja halkeawa muuri?
Ps 62:5 He waiuoin aiatteleuat/ quinga he hende mahanpolkisit/ achkeroitzeuat heitens Walehese/ Andauat hyuie sanoia/ waan sydhemissens he kiroleuat. Sela.
He waiwoin ajattelewat/ kuinka he häntä maahanpolkisit/ ahkeroitsewat heitänsä walheessa/ Antawat hywiä sanoja/ waan sydämissänsä he kiroilewat. Sela.
Ps 62:6 Mutta minun Sielun wartioitze waiuoin Jumalan päle/ Sille hen on minun Toiuon.
Mutta minun sieluni wartioitsee waiwoin Jumalan päälle/ Sillä hän on minun toiwoni.
Ps 62:7 Hen on minun Uskalluxen/ minun Apun/ ia minun Warieluxen/ etten mine lange.
Hän on minun uskallukseni/ minun apuni/ ja minun warjelukseni/ etten minä lankea.
Ps 62:8 Jumalan tykene ombi minun Terueydhen/ minun Cunnian/ minun Wekewydheni Callio/ Minun Turuan ombi Jumalan päle.
Jumalan tykönä ompi minun terweyteni/ minun kunniani/ minun wäkewyyteni kallio/ Minun turwani ompi Jumalan päällä.
Ps 62:9 Toiuocat henen pälens aina rackat Inhimiset/ vloswodhattacat teiden sydhemen henen eteens/ Jumala ombi meiden Turuan. Sela.
Toiwokaat hänen päällensä aina rakkaat ihmiset/ uloswuodattakaat teidän sydämen hänen eteensä/ Jumala ompi meidän turwan. Sela.
Ps 62:10 Mutta Inhimiset euet sijsken miteken ole/ ia ne Kempit mös puuttuuat/ he painauat wähemen quin Tyhie/ nin monda quin he ouat.
Mutta ihmiset eiwät siiskään mitäkään ole/ ja ne kempit (sankarit) myös puuttuwat/ he painawat wähemmän kuin tyhjä/ niin monta kuin he owat.
Ps 62:11 Elket vskalco Wärydhen ia Wäkiuallan päle/ Elket teiten pitekö nihin/ iotca ei miten ole/ Jos teille Rickautta tygelange/ nin elket sydhenden sihen laskeco.
Älkäät uskatako wääryyden ja wäkiwallan päälle/ Älkäät teitän pitäkö niihin/ jotka ei mitään ole/ Jos teille rikkautta tykölankeaa/ niin älkäät sydäntän siihen laskeko.
Ps 62:12 Jumala on ydhen Sanan puhunut/ sen olen mine vsein cwllut/ Ette Jumala yxinens wäkeue on.
Jumala on yhden sanan puhunut/ sen olen minä usein kuullut/ että Jumala yksinänsä wäkewä on.
Ps 62:13 Ja sine HERRA olet armolinen/ ia maxat iocaitzen ansionsa ielkin.
Ja sinä HERRA olet armollinen/ ja maksat jokaisen ansionsa jälkeen.