Danielist.

II. Lucu.

 

2:27 Nin rupeis Daniel Kuningan NebucadNezarin edes/ ja Sanoi. SITE Salaust/ quin Kuningas anoi tiete eipe ne wisaat/ Opetetut/ Tecteintutkiat ia Noidhat/ woi Kuningalle ilmoitta.
Niin rupesi Daniel kuninkaan Nebukadrezarin edessä/ ja sanoi. Sitä salausta/ kuin kuningas anoi tietää eipä ne wiisaat/ opetetut/ tähteintutkijat ja noidat/ woi kuninkaalle ilmoittaa.
2:28 Waan Jumala Taiuahast/ hen taita salaiset Asiat iulghista/ ia tietteuexi teki Kuningalle Nebucatnezar/ mite tuleuaisis aighois tapactuman pite.
Waan Jumala taiwahasta/ hän taitaa salaiset asiat julkistaa/ ja tiettäwäksi teki kuninkaalle Nebukadnezar/ mitä tulewaisissa ajoissa tapahtuman pitää.
2:29 Nin on teme sinun Unes/ ia sinun Näkys/ quin sine macasit. Sine Kuningas/ quin sine olit sinun Wotes päle/ nin sine aiattelit mite edespein tapactuman pidheis. Ja se ioca salaiset ilmoittapi/ hen ombi sinulle osottanut/ quin tapactuman pite.
Niin on tämä sinun unesi/ ja sinun näkysi/ kuin sinä makasit. Sinä kuningas/ kuin sinä olit sinun wuoteesi päällä/ niin sinä ajattelit mitä edespäin tapahtuman pitäisi. Ja se joka salaiset ilmoittaapi/ hän ompi sinulle osoittanut/ kuin tapahtuman pitää.
2:30 Nin ouat sencaltaiset salaiset Asiat minulle ilmoitetut/ ei minun Wisaudheni cautta/ quin se olis swrembi/ quin caickein/ iotca eleuet. Waan senteden ombi se minulle ilmoitettu/ Ette sen Tulkitos pidheis Kuningalle tietteuexi tuleman/ ia sine saisit sinun sydhemes aiatoxet tiete.
Niin owat senkaltaiset salaiset asiat minulle ilmoitetut/ ei minun wiisauteni kautta/ kuin se olisi suurempi/ kuin kaikkein/ jotka eläwät. Waan sentähden ompi se minulle ilmoitettu/ että sen tulkitus pitäis kuninkaalle tiettäwäksi tuleman/ ja sinä saisit sinun sydämesi ajatukset tietää.
2:31 Sine Kuningas näit/ ia catzo/ yxi swri ia corkia Cuua seisoi sinun edheses/ ia Se oli hirmulinen pälecatzo.
Sinä kuningas näit/ ja katso/ yksi suuri ja korkea kuwa seisoi sinun edessäsi/ ja se oli hirmuinen päälle katsoa.
2:32 Sen saman Cuuan Pää oli parahimmast Cullast/ Mutta sen Rinda ia Käsiuardhet olit Hopiast. Sen Watza ia Landet olit Cuparist/
Sen saman kuwan pää oli parhaimmasta kullasta/ Mutta sen rinta ja käsiwarret olit hopeasta. Sen watsa ja lanteet olit kuparista/
2:33 Sen Sääret olit Raudhast/ Sen Jalghat olit politain Raudhast/ ia politain Sauest.
Sen sääret olit raudasta/ sen jalat olit puolittain raudasta/ ja puolittain sawesta.
2:34 Sencaltaista sine näit/ Sihenasti yxi Kiui alasräueistin/ ilman Käsite/ ia löi sen Cuuan Jalcohin/ iotca Raudhast ia Sauest olit/ ia murenfi heite.
Senkaltaiset sinä näit/ siihenasti yksi kiwi alasrewäistiin/ ilman käsiä/ ja löi sen kuwan jalkoihin/ jotka raudasta ja sawesta olit/ ja murensi heitä.
2:35 Silloin tulit ynne musertuxi/ se Rauta/ Saui/ Cupari/ Hopia ia Culta/ ia tulit ninquin Acanat Suuiloghas. Ja Twli sen poiswei/ nin ettei site sillen tainut leutte. Mutta se Kiui/ ioca site Cuua löi/ tuli swrexi worexi/ nin/ ette se coco Mailman teutti.
Silloin tulit ynnä muserretuksi/ se rauta/ sawi/ kupari/ hopea ja kulta/ ja tulit niinkuin akanat suwilokassa. Ja tuuli sen pois wei/ niin ettei sitä silleen tainnut löyttää. Mutta se kiwi/ joka sitä kuwaa löi/ tuli suureksi wuoreksi/ niin/ että se koko maailman täytti.
2:36 Teme se Uni ombi/ Nyt me tadhoma Kuningan edes sen Toimituxen sanoa.
Tämä se uni ompi/ Nyt me tahdomme kuninkaan edessä sen toimituksen sanoa.
2:37 Sine Kuningas olet caikein Kuningain Kuningas/ Jolla Jumala Taiuahast/ Waldakunnan/ woiman/ ia Wäkewydhen/ ia Cunnian andanut on.
Sinä kuningas olet kaikkein kuningasten kuningas/ jolla Jumala taiwahasta/ waltakunnan/ woiman/ ja wäkewyyden/ ja kunnian antanut on.
2:38 Ja caiki/ ioissa Inhimisen Lapset asuuat/ ia Eleimet Kedholla/ ia Linnut Taiuas alla/ on hen sinun Käsihis andanut/ ia sinulle neinen caikein ylitze wallan lainasi.
Ja kaikki/ joissa ihmisen lapset asuwat/ ja eläimet kedolla/ ja linnut taiwasalla/ on hän sinun käsiisi antanut/ ja sinulle näiden kaikkein ylitse wallan lainasi.
2:39 SIne se Cullainen pää olet/ Sinun ielkes pite ydhen toisen Waldakunnan ylestuleman/ haluambi quin sinun. Sitelehin se Colmas Waldakunda/ ioca Cuparinen on/ ionga pite ylitze caiki Makunnat hallitzeman.
Sinä se kultainen pää olet/ Sinun jälkeesi pitää yhden toisen waltakunnan ylöstuleman/ halwempi kuin sinun. Siitä lähin se kolmas waltakunta/ joka kuparinen on/ jonka pitää ylitse kaikki maakunnat hallitseman.
2:40 Sen Nelienen pite couan oleman/ ninquin Raudhan/ Sille ninquin Rauta serkepi ia murenda caiki/ ia ninquin Rauta caiki rickopi/ Jurinin temen pite mös caiki serkemen ia murendaman.
Sen neljännen pitää kowan oleman/ niinkuin raudan/ Sillä niinkuin rauta särkeepi ja murentaa kaikki/ ja niinkuin rauta kaikki rikkoopi/ Juurineen tämän pitää myös kaikki särkemän ja murentaman.
2:41 Mutta ettes neit Jalghat ia warpaat/ politain Sauest ia politain Raudhast/ sen pite ydhen iaetun Waldacunnan oleman. Quitengin pite sijte Raudhan istuttamisest sijhen sisel iemen/ ninquin sine neit Raudhan oleuan Sauen cansa secoitetun.
Mutta että näit ne jalat ja warpaat/ puolittain sawesta ja puolittain raudasta/ sen pitää yhden jaetun waltakunnan oleman. Kuitenkin pitää sitä raudan istuttamisesta siihen sisälle jäämän/ niinkuin sinä näit raudan olewan sawen kanssa sekoitetun.
2:42 Ja ette Warpaat sen ialghois/ politain Rauta/ ia politain Sauinen oli/ Sen pite politain wahuan/ ia politain heicon Waldakunnan oleman.
Ja että warpaat sen jaloissa/ puolittain rauta/ ja puolittain sawinen oli/ Sen pitää puolittain wahwan/ ja puolittain heikon waltakunnan oleman.
2:43 Ja ettes nägit Raudhan secoitetun Sauen cansa/ kylle he heitens Inhimisen weren peresti ycten secoittauat/ Mutta euet he quitengin toinen toisestans kijnirijpu/ Nin quin ei Rauta taita Sauen cansa yctensecoitetta.
Ja ettäs näit raudan sekoitetun sawen kanssa/ kyllä he heitänsä ihmisen weren perästä yhteen sekoittawat/ Mutta eiwät he kuitenkaan toinen toisessansa kiinni riipu/ Niinkuin ei rauta taida sawen kanssa yhteen sekoitettaa.
2:44 MUtta neinen Waldacundain aicana/ pite Jumala Tiuahasta ydhen Waldacunnan ylessaattama'/ iotca ei ikenens radhelta. Ja henen Waldakundans ei pidhe toiselle Canssalle haltunannettaman. Sen pite caiki näme Waldacunnat särkemen/ ia haiottaman/ Mutta sen pite ijancaikisesta pysijmen.
Mutta näiden waltakuntain aikana/ pitää Jumala taiwahasta yhden waltakunnan ylössaattaman/ jotka ei ikänänsä raadella. Ja hänen waltakuntansa ei pidä toiselle kansalle haltuun annettaman. Sen pitää kaikki nämä waltakunnat särkemän/ ja hajoittaman/ Mutta se pitää iankaikkisesti pysymän.
2:45 Samalmoto quin sine neit ydhen Kiuen/ ilman Käsite poisreueistyn/ ioca Raudhan/ Cuparin/ Sauen/ Hopian ia Cullan musersi.
Samalla muotoa kuin sinä näit yhden kiwen/ ilman käsittä poisrewäistyn/ joka raudan/ kuparin/ sawen/ hopean ja kullan musersi.

VII. Lucu.

 

Ja ette Mahometin ielkin pideis Turkin tuleman. Daniel. vij.

7:9 NEite mine näin/ sihenasti ette Stolit pandijn/ ia se Wanha itzens istutti. Henen Waattens oli walkia ninquin Lumi/ ia henen Pääns Hiuxet/ ninquin pudhas willa. Henen Stolins oli sula Tulenleicki/ ia henen Rattaans/ paloit tulesta/
Näitä minä näin/ siihenasti että tuolit pantiin/ ja se wanha itsensä istutti. Hänen waatteensa oli walkea niinkuin lumi/ ja hänen päänsä hiukset/ niinkuin puhdas willa. Hänen tuolinsa oli sula tulenliekki/ ja hänen rattaansa/ paloit tulesta/
7:10 ia nijste vloskeui yxi pitke tulinen leimaus. Tuhakerta tuhatta paluelit hende/ ia kymmenen kerta sata tuhatta seisoit henen edhesens. Ja domio pidhettin/ ia ne kiriat auattin.
ja niistä uloskäwi yksi pitkä tulinen leimaus. Tuhat kertaa tuhatta palwelit häntä/ ja kymmenen kertaa satatuhatta seisoi hänen edessänsä. Ja tuomio pidettiin/ ja ne kirjat awattiin.
7:11 Mutta mine catzelin/ ninen swrein Sanain teden/ iotca se Sarui puhui. Mine catzelin/ sihenasti ette se Peto cooletettu oli/ ia henen Rumins huckuis/ ia tulehen heitettijn/
Mutta minä katselin/ niiden suurein sanain tähden/ jotka se sarwi puhui. Minä katselin/ siihen asti että se peto kuoletettu oli/ ja hänen ruumiins hukkuisi/ ja tuleen heitettiin/
7:12 ia ninen muidhen Petoin woima poisotettijn. Sille aica ia hetki oli heille märetty/ quinga cauuan cuki pysymen piti.
ja niiden muiden petoin woima poisotettiin. Sillä aika ja hetki oli heille määrätty/ kuinka kauan kukin pysymän piti.
7:13 Mine näin tesse näghys öllä/ Ja catzos/ yxi tuli Taiuan piluis/ ninquin/ iongun Inhimisen Poica/ haman sihen Wanhan asti/ ia edestootin henen tygens.
Minä näin tässä näyssä yöllä/ Ja katsos/ yksi tuli taiwan pilwissä/ niinkuin/ jonkun Ihmisen Poika/ hamaan siihen Wanhaan asti/ ja edestuotiin hänen tykönsä.
7:14 Hen annoi henelle wallan/ Cunnian ia Waldacunnan/ ette caiki Canssat/ Sucukunnat/ ia Kielet pidheis hende Palueleman. Henen Waltans ombi ijancaikinen/ ioca ei ikenens cadho/ ia henen Waldacunnallens ei ole Loppua.
Hän antoi hänelle wallan/ kunnian ja waltakunnan/ että kaikki kansat/ sukukunnat/ ja kielet pitäisi häntä palweleman. Hänen waltansa ompi iankaikkinen/ joka ei ikänänsä katoa/ ja hänen waltakunnallansa ei ole loppua.
7:15 Mine Daniel neiste hemmestuin/ ia teme Näky minua heiritzi. Ja mine menin ydhen ninen tyge/ iotca sielle seisoit/ ia rucuelin hende/ ette hen minulle neite caikia vlostoimitais.
Minä Daniel näistä hämmästyin/ ja tämä näky minua häiritsi. Ja minä menin yhden niiden tykö/ jotka siellä seisoit/ ja rukoilin häntä/ että hän minulla näitä kaikkia ulostoimittaisi.
7:16 Ja hen puhui minulle/ ia osotti minulle/ mite nämet merkitzit.
Ja hän puhui minulle/ ja osoitti minulle/ mitä nämät merkitsit.
7:17 NÄmet nelie swrta Petho/ ouat nelie Waldacunda/ iotca Maan päle tuleman pite.
Nämä neljä suurta petoa/ owat neljä waltakuntaa/ jotka maan päälle tuleman pitää.
7:18 Mutta ne Pyhet sen Corkeiman pite sen Waldacunnan omistaman/ ia pite sen alati ia ijancaikisesta nautitzeman.
Mutta ne pyhät sen Korkeimman pitää sen waltakunnan omistaman/ ja pitää sen alati ja iankaikkisesti nautitseman.
7:19 Sitelehin mine kernasti tahdoin oppia sijte Nelienest Pedhosta/ ioca sangen toisin oli/ quin caicki ne mwdh/ ia ylen hirmulinen. Jolla raudhaiset hambaat oli ia waskiset Kynnet/ ioca ymberillens söi ia musersi/ ia techtet hen Jalghoillans tallasi.
Siitälähin minä kernaasti tahdoin oppia siitä neljännestä pedosta/ joka sangen toisin oli/ kuin kaikki ne muut/ ja ylen hirmuinen. Jolla rautaiset hampaat oli ja waskiset kynnet/ joka ympärillänsä soi ja musersi/ ja tähden hän jaloillansa tallasi.
7:20 Ja nijste Kymmeniste Saruist/ iotca henen Pääns päle olit. Ja sijte toisesta/ ioca ylesnousi/ ionga edes Colme poislangesit. Ja mixi sille Saruella/ Silme oli/ ia Swu/ ioca swret Asiat puhui/ ia swrembi oli/ quin ne mwdh.
Ja niistä kymmenestä sarwesta/ jotka hänen päänsä päällä olit. Ja siitä toisesta/ joka ylösnousi/ jonka edessä kolme pois lankesit. Ja miksi sillä sarwella/ Silmä oli/ ja suu/ joka suuret asiat puhui/ ja suurempi oli/ kuin ne muut.
7:21 Ja mine näin sen Saruen sotiuan nijte Pyhie wastan/ ia sai Woiton heiden wastans/
Ja minä näin sen sarwen sotiwan niitä pyhiä wastaan/ ja sai woiton heidän wastaansa/
7:22 Sihenasti se Wanha tuli/ ia Domion teki/ sen Corkeiman Pyhein edeste. Ja se aica ioutui/ ia ne Pyhet omistit site Waldacunda.
Siihenasti se Wanha tuli/ ja tuomion teki/ sen Korkeimman pyhäin edestä. Ja se aika joutui/ ja ne pyhät omistit sitä waltakuntaa.
7:23 Nin Engeli sanoi/ Se Nelies Peto/ ombi se Nelies Waldakunda/ Maan päle/ ioca wäkeuemexi tule/ quin caiki waldacunnat. Sen pite caiki Makunnat ylessömen/ tallaman ia musertaman.
Niin enkeli sanoi/ Se neljäs peto/ ompi neljäs waltakunta/ Maan päällä/ joka wäkewämmäksi tulee/ kuin kaikki waltakunnat. Sen pitää kaikki maakunnat ylössyömän/ tallaamaan ja musertaman.
7:24 Ne henen Kymmenen Saruens/ merkitzeuet/ kymmenen Kuningast/ iotca sijte samasta Waldakunnasta ylesnouseuat. Mutta sen saman perestä pite ydhen toisen ylestuleman/ sen pite wäkeuemmen oleman/ quin iocu nijste entisiste/ ia pite Colme Kuningast neurittemen.
Ne hänen kymmenen sarweansa/ merkitsewät/ kymmenen kuningasta/ jotka siitä samasta waltakunnasta ylösnousewat. Mutta sen saman perästä pitää yhden toisen ylöstuleman/ sen pitää wäkewämmän oleman/ kuin joku niistä entisistä/ ja pitää kolme kuningasta nöyrittämän.
7:25 Hen pilcapi sen Corkeiman/ ia ne sen Corkeiman Pyhet hen raatelepi/ ia hen kechta mwtta aighat ia Lain. Mutta henen Käsijns he ylenannetan/ ycten aican/ ia iotaki aica/ ia ycten polen aican.
Hän pilkkaapi sen Korkeimman/ ja ne sen Korkeimman pyhät hän raateleepi/ ja hän kehtaa muuttaa ajat ja lain. Mutta hänen käsiinsä he ylenannetaan/ yhden aikaa/ ja jotakin aikaa/ ja yhden puolen aikaa.
7:26 Senielkin pite Domion oleman/ Silloin pite henen waltans poisotettaman/ ette hen pereti hucutetaan ia cadhotetaan.
Senjälkeen pitää tuomion oleman/ Silloin pitää hänen waltansa pois otettaman/ että hän peräti hukutetaan ja kadotetaan.
7:27 Mutta Waldacunda/ wäki ia woima coco Taiuan alla/ pite sen Corkeiman Canssalle annettaman. Jonga Waldakunda ombi ijancaikinen/ ia caiki walda pite hende palueleman ia cwleman/
Mutta waltakunta/ wäki ja woima koko taiwaan alla/ pitää sen Korkeimman kansalle annettaman. Jonka walta ompi iankaikkinen/ ja kaikki walta pitää häntä palweleman ja kuuleman/
7:28 Teme oli sen Puhen loppu.
Tämä oli sen puheen loppu.

IX. Lucu.

 

Danielin Rucous. Danielis. jx. Lue Rucouskiriast. folio xxiiij. Nijste Seitzemenkymmenden Wijckoista.

9:22 Ja Gabriel sanoi minulle/ Nyt mine olen vloskeunyt/ opettaman sinulle ymmerdhyst/
Ja Gabriel sanoi minulle/ Nyt minä olen ulos käynyt/ opettamaan sinulle ymmärrystä/
9:23 Sille quin sine rupesit rucoleman/ nin teme Kesky vloskeui/ ia siteuarten mine tulin site sinulle ilmoittaman. Sille sine olet racastettu ia rackahin/ Nin ota sis waari ettes sen Näghyn ymmerdheisit.
Sillä kuin sinä rupesit rukoilemaan/ niin tämä käsky uloskäwi/ ja sitäwarten minä tulin sitä sinulle ilmoittamaan. Sillä sinä olet rakastettu ja rakkahin/ Niin ota siis waarii ettäs sen näyn ymmärtäisit.
9:24 SEitzemekymmende Wijckoa ouat sinun Canssas päle märetyt/ ia sinun Pyhes Caupungis ylitze. Silloin ne ylitzekeumiset poistoriutan/ ia se Syndi peiteten/ ia se pahateco poissouitetaan. Ja se ijancaikinen Wanhurskaus edestoodhan/ ia ne Näghyt ia Ennustoxet * insiglatan/ ia se caikein Pyhein Pyhe woidhellaan.
Seitsemänkymmentä wiikkoa owat sinun kansasi päälle määrätyt/ ja sinun pyhän kaupunkisi ylitse. Silloin ne ylitsekäymiset pois torjutaan/ ja se synti peitetään/ ja se pahateko pois sowitetaan. Ja se iankaikkinen wanhurskaus edestuodaan/ ja ne näyt ja ennustukset insiglataan/ ja se kaikkein pyhäin pyhä woidellaan.
9:25 Nin tiedhe sis nyt ia merkitze/ sijte aiasta/ coska se Kesky vloskeupi/ ette Jerusalem iellens ylesraketan/ haman Christusen/ sihen * Pämiehen asti/ ouat seitzemen Wijckoa/ ia caxi cudetkymmende Wijckoa. Nin ne cadhut ia mwrit iellens ylesraketan/ waicka surkias Aiasa.
Niin tiedä siis nyt ja merkitse/ siitä ajasta/ koska se käsky uloskäypi/ että Jerusalem jällens ylösraketaan/ hamaan Kristukseen/ siihen päämieheen asti/ owat seitsemän wiikkoa/ ja kaksi kuudettakymmentä wiikkoa. Niin ne kadut ja muurit jällens ylösraketaan/ waikka surkeassa ajassa.
9:26 Mutta ninen cadhen * cudenkymmenen Wijckoin ielkin/ nin Christus tapetan/ ia euet he hende tactonuet. Ja yxi sen Pämiehen Canssa tulepi/ ia raatelepi sen Caupungin ia Pyhydhen/ iotca loputetan ninquin Wädhenpaisumises/ ia haman Sodhan loppwun asti pite sen autiana oleman.
Mutta niiden kahden kuudenkymmenen wiikon jälkeen/ niin Kristus tapetaan/ ja eiwät he häntä tahtoneet. Ja yksi sen päämiehen kanssa tuleepi/ ja raateleepi sen kauupungin ja pyhyyden/ jotka lopetetaan niinkuin wedenpaisumisessa/ ja hamaan sodan loppuun asti pitää sen autiona oleman.
9:27 Mutta hen monille Lijton wahuistapi yctene Wijckona/ ia keskelle sijnä wijcossa/ se wffri ia Rocawffri lackapi. Ja Sipein tykene seisouat sen Autiuxen Cauhistoxet/ Ja se ombi pätetty/ ette sen pidhe loppun asti autiana seisoman.
Mutta hän monille liiton wahwistaapi yhtenä wiikkona/ ja keskellä siinä wiikossa/ se uhri ja ruokauhri lakkaapi. Ja siipein tykönän seisowat sen autiuksen kauhistukset/ Ja se ompi päätetty/ että sen pitää loppuun asti autiona seisoman.

XI. Lucu.

 

Antichristuxest/ henen Waldacunnastans/ henen Jumalan Palueluxestans ia henen cadhotuxestans. Danielis. xij.
11:36 Ja sen Kuningan pite tekemen mite hen tacto/ Ja hen corghottapi itzens ia ylendepi itzens caikia wastan quin Jumala onopi. Ja wastan site Jumaloitten Jumalata/ hen hirmulisesta puhupi. Ja sen pite henelle menestymen/ sihenasti ette se Wiha teuteteen. Sille se ombi pätetty/ quinga cauuan sen pite wipymen.
Ja se kuninkaan pitä tekemään mitä hän tahtoo/ Ja hän korottaapi itsensä ja ylentääpi itsensä kaikkia wastaan kuin Jumala onpi. Ja wastaan sitä Jumaloitten Jumalata/ hän hirmullisesti puhuupi. Ja sen pitää hänelle menestymän/ siihen asti että se wiha täytetään. Sillä se ompi päätetty/ kuinka kauan sen pitää wiipymän.
11:37 Hene' * Iseins Jumalata eipe henen pidhe totteleman/ eike * Waimoin rackausta/ eike iostaki Jumalasta lucupitemen. Sille caikia wastan henen pite itzens corghottaman.
Hänen isäinsä jumalata eipä hänen pidä tottelemaan/ eikä waimoin rakkausta/ eikä jostakin jumalasta lukua pitämän. Sillä kaikkia wastaan hänen pitää itsensä korottaman.
11:38 Mutta henen omans Jumalans Maosim pite henen palueleman/ Sille * ydhen Jumalan/ iosta henen Iseins ei miteken tienyt/ pite henen cunnioittaman/ Cullalla/ Hopialla/ callilla Kiuille/ ia Clenodialla.
Mutta hänen omansa jumalansa maosim pitää hänen palweleman/ Sillä yhden jumalan/ josta hänen isäinsä ei mitäkään tiennyt/ pitää hänen kunnioittaman/ kullalla/ hopealla/ kalliilla kiwillä/ ja klenodialla.
11:39 Ja henen pite nijlle/ iotca hende auttauat site * Maosim wahuistaman/ sen mucalaisen Jumalan cansa/ ionga hen vloswalinut on/ swren Cunnian tekemen. Ja asettapi heite HERRAXI swren Hywydhen päle/ ia vlosiacapi heille Maan Palcaxens.
Ja hänen pitää niille/ jotka häntä auttawat sitä maosim wahwistaman/ sen muukalaisen jumalan kanssa/ jonka hän uloswalinnut on/ suuren kunnian tekemään. Ja asettaapi heitä HERRAKSI suuren hywyyden päälle/ ja ulos jakaapi heille maan palkaksensa.
11:40 JA lopusa pite sen Etelen Kuningan henen cansans söxemen/ Ja sen pohiaisen Kuningan pite ninquin Twlispään henen wastans carkaiaman/ Rattailla/ Ratzasmiehille/ ia monilla haaxilla. Ja henen pite Maadhen siselmenemen/ ia haaskaman ia lepitze waeldaman.
Ja lopussa pitää sen etelän kuninkaan hänen kanssansa syöksemään/ Ja sen pohjan kuninkaan pitää niinkuin tuulispään hänen wastaansa karkaaman/ rattailla/ ratsasmiehillä/ ja monilla haaksilla. Ja hänen pitää maahan sisälle menemän/ ja haaskaaman ja läwitse waeltaman.
11:41 Ja henen pite sihen Lustisen Maan siseltuleman/ ia monda pite surmattaman.
Ja hänen pitää siihen lustiseen maan sisälle tuleman/ ja monta pitää surmattaman.
11:42 Mutta nämet pite henen Kädhestens poisweltemen/ Edom/ Moab/ ia ne Ammonin lasten Pämiehet. Ja henen pite woimans maihin lehettemen/ Ja Egijpti ei pidhe heneste päsemen.
Mutta nämät pitää hänen kädestänsä pois wälttämän/ Edom/ Moab/ ja ne Ammonin lasten päämiehet. Ja hänen pitää woimansa maihin lähettämän/ Ja Egypti ei pidä hänestä pääsemän.
11:43 Waan henen pite Matkustoxens cautta/ ylitze Cullan ia Hopian/ ia caiken Egijptin/ Lijbian/ ia Ethiopian tauaran hallitzeman.
Waan hänen pitää matkustuksen kautta/ ylitse kullan ja hopean/ ja kaiken Egyptin/ Libyan/ ja Ethiopian tawaran hallitseman.
11:44 Mutta yxi sanoma Idheste ia Pohiaisesta pite hende heiritzemen/ ia hen vloskeupi surella iulmaudhella/ aiatellen/ monda cadhotta ia hucutta.
Mutta yksi sanoma idästä ja pohjoisesta pitää häntä häiritseman/ ja hän uloskäypi suurella julmaudella/ ajatellen/ monta kadottaa ja hukuttaa.
11:45 Ja henen pite Pallatzins hurstit vlosleuittemen cadhen Meren keskel/ sen cunnialisen Pyhydhen Woren tykene. Sihenasti ette henen Loppuns tulepi/ ia eikengen hende pide auttaman.
Ja hänen pitää palatsins hurstit uloslewittämän kahden meren keskelle/ sen kunniallisen pyhyyden wuoren tykönä. Siihenasti että hänen loppunsa tuleepi/ ja eikenkään häntä pidä auttaman.

XII. Lucu.

 

12:1 SIlle samalla aialla/ ylesnousepi se swri Pämies Michael/ ioca sinun Canssas edesseiso. Sille ette yxi nin surkia aica pite tuleman/ ionga caltainen ei ikenens ollut ole/ sittequin Inhimiset rupesit oleman/ haman sihen aican asti. Sille samalla aialla/ sinun Canssas wapadhetan/ caiki iotca Kirias ouat kirioitetut.
Sillä samalla ajalla/ ylösnouseepi se suuri päämies Michael/ joka sinun kansasi edessä seisoo. Sillä että yksi niin surkea aika pitää tuleman/ jonka kaltainen ei ikänänsä ollut ole/ sittenkuin ihmiset rupesit oleman/ hamaan siihen aikaan asti. Sillä samalla ajalla/ sinun kansasi wapahdetaan/ kaikki jotka kirjassa owat kirjoitetut.
12:2 Ja monda/ iotca maan mullas macauat/ yleshereieuet/ mutomat ijancaickisehen Elemehen/ ia mutomat ijancaikisehen pilcahan ia häpiehen.
Ja monta/ jotka maan mullassa makaawat/ ylösheräjäwät/ muutamat iankaikkiseen elämähän/ ja muutamat iankaikkiseen pilkkahan ja häpeähän.
12:3 Mutta ne Opettaiat paistauat/ ninquin Taiuan kircaus/ Ja iotca monda kiendeuet Wanhurskautehen/ ninquin ne Techtet alati ia ijancaikisesta.
Mutta ne opettajat paistawat/ niinkuin taiwaan kirkkaus/ Ja jotka monta kääntäwät wanhurskauteen/ niinkuin ne tähdet alati ja iankaikkisesti.
12:4 Ja sine Daniel peite nämet sanat/ ia insigla näme Kirioituxet/ Haman sihen wimeisen aicahan. Silloin pite SEN tyge monda tuleman/ ia swren ymmerdhyxen leutemen.
Ja sinä Daniel peitä nämät sanat/ ja insiglaa nämä kirjoitukset/ Hamaan siihen wiimeiseen aikahan. Sillon pitää sen tykö monta tuleman/ ja suuren ymmärryksen löytämän.
12:5 JA Mine Daniel näin/ ia catzos/ Caxi mwta sielle seisoit/ toinen telle Wirdhan Actel/ ia se toinen sille toisella actella.
Ja minä Daniel näin/ ja katsos/ Kaksi muuta siellä seisoit/ toinen tällä wirran actella (rannalla) / ja se toinen sillä toisella actella.
12:6 Ja sanoi hen sille/ ioca oli Linaisel waatteil puietettu/ ioca ylembänseisoi Wirdhan tyken Coska neinen Ihmein loppu tulle ?
Ja sanoi hän sille/ joka oli liinaisella waatteilla puetettu/ joka ylempänä seisoi wirran tykön. Koska näiden ihmein loppu tulee?
12:7 Nin mine warinotin heneste/ ioca Linaisel waatteilla puietetu oli/ ioca ylembänseiso Wirdhan tyken. Ja hen ylesnosti henen Oikean ia wasemen Kädhens Taiuasen pein/ ia wannoi sen cautta ioca ijancaikisesta elepi/ Ette Sen pite ydhen aigan/ ia mutomat aighat/ ia ydhen polen aighan wipymen. Ja quin sen Pyhen Canssan haiotus lopun saa/ silloin caiki näme tapactuuat.
Niin minä waarin otin hänestä/ joka liinaisilla waatteila puetettu oli/ joka ylempänä seisoi wirran tykönä. Ja hän ylösnosti hänen oikean ja wasemman kätensä taiwaaseen päin/ ja wannoi sen kautta joka iankaikkisesti elääpi/ Että sen pitää yhden ajan/ ja muutamat ajat/ ja yhden puolen ajan wiipymän. Ja kuin sen pyhän kansan hajoitus lopun saa/ silloin kaikki nämä tapahtuwat.
12:8 Mine tosin temen cwlin/ waan em mine ymmertenyt/ ia sanoin/ Racas HERRA/ mite sijtte tapactune?
Minä tosin tämän kuulin/ waan en minä ymmärtänyt/ ja sanoin/ Rakas HERRA/ mitä sitten tapahtunee?
12:9 Mutta hen sanoi/ Mene Daniel/ sille se on peitetty ia insiglattu/ haman sihen wimeisen aicahan.
Mutta hän sanoi/ Mene Daniel/ sillä se on peitetty ja insiglattu/ hamaan siihen wiimeiseen aikaan.
12:10 Monda pudhastetaan/ tulella waletaan/ ia coetellan/ Mutta ne Jumalattomat piteuet Jumalattoman menon. Ja ne Jumalattomat euet neite tottele/ Mutta ne ymmerteueiset neiste warinottauat.
Monta puhdistetaan/ tulella waletaan/ ja koetellaan/ Mutta ne jumalattomat pitäwät jumalattoman menon. Ja ne jumalattomat eiwät näitä tottele/ Mutta ne ymmärtäwäiset näistä waarin ottawat.
12:11 Ja sijte aighasta/ coska se iocapeiueinen Wffri poisotettu on/ Ja yxi autiudhen Cauhistos sielle pannan/ ouat tuhat/ caxisata ia ydhexenkymmende peiue.
Ja siitä ajasta/ koska se joka päiwäinen uhri poisotettu on/ Ja yksi autiuden kauhistus siellä pannaan/ owat tuhat/ kaksisataa ja yhdeksänkymmentä päiwää.
12:12 Autuas se on/ ioca odhottapi ia vlottupi nihin tuhanden/ colmensadhan ia widhen nelietkymmendeen peiuijn.
Autuas se on/ joka odottaapi ja ulottuupi niihin tuhanteen/ kolmeensataan ja wiiden neljätkymmenensiin päiwiin.
12:13 Mutta sine Daniel/ mene pois/ sihenasti quin loppu tule/ ia leue/ ettes ylesnousisit sinun Osahas.
Mutta sinä Daniel/ mene pois/ siihenasti kuin loppu tulee/ ja lepää/ että ylösnousisit sinun osaasi.

Loppu Danielist ia muista swremist Prophetista.

 

Valitse
luku

2
7 9
11 12