Psalttari

LXXXVI. Psalmi .

 

Joca on sangen palaua ia halulinen/ ette hen wapatetuxi tulis Tuskistans ia wiholisistans/ Ja ei hen loota mingen ansions/ waan sulan Jumalan armon ia Laupiudhen päle/ ionga caltainen eikengen ole.
Ja rucolepi sijnä vskalluxes pysymen/ ionga Sanan hen sarnapi/ wimein hen kijtte/ ette Jumala hende cwlellut oli.

Ps 86:1 Yxi Dauidin Rucous.
Yksi Dawidin rukous.
Ps 86:2 CAllista HERRA sinun Coruas ia cwldele minua/ Sille mine olen Radholinen ia Kieuhe.
Kallista HERRA sinun korwasi ja kuuntele minua/ sillä minä olen raadollinen ja köyhä.
Ps 86:3 Ketke minun Sielun/ sille mine olen pyhe/ Auta minua minun Jumalan sinun Paluelias/ ioca itzeni sinun päles lootan.
Kätke minun sieluni/ sillä minä olen pyhä/ Auta minua minun Jumalani sinun palwelijaasi/ joka itseni sinun päällesi luotan.
Ps 86:4 HERRA ole minun Armolinen/ Sille mine hudhan ylipeiue sinun tyges.
HERRA ole minun armollinen/ sillä minä huudan ylipäiwä sinun tykösi.
Ps 86:5 Ilahuta sinun Paluelias sielu/ Sille sinun ielkes HERRA mine ikeuöitzen.
Ilahuta sinun palwelijasi sielu/ sillä sinun jälkeesi HERRA minä ikäwöitsen.
Ps 86:6 Sille sine HERRA olet Hyue ia Armolinen/ ia ricas Laupiudhesta caikille/ iotca sinua Auxenshwtauat.
Sillä sinä HERRA olet hywä ja armollinen/ ja rikas laupeudesta kaikille/ jotka sinua awuksensa huutawat.
Ps 86:7 Ymmerdha HERRA minun Rucouxen/ ia wariota minun Rucouxeni äniste.
Ymmärrä HERRA minun rukoukseni/ ja waarin ota minun rukousteni äänistä.
Ps 86:8 Tuskasani mine sinua auxenihwdhan/ ettes sis minua cwldelisit/ HERRA ei ole yxiken Jumaloissa sinun caltaises/ ia eikengen ole/ ioca nin tedhä taita quin sine.
Tuskassani minä sinua awukseni huudan/ että siis minua kuuntelisit/ HERRA ei ole yksikään jumaloissa sinun kaltaisesi/ ja eikenkään ole/ joka niin tehdä taitaa kuin sinä.
Ps 86:9 Caiki sis Pacanat iotcas tehnyt olet/ pite tuleman ia cumartaman sinun edeses HERRA/ ia sinun Nimees cunnioitzeman.
Kaikki siis pakanat jotkas tehnyt olet/ pitää tuleman ja kumartaman sinun edessäs HERRA/ ja sinun nimeesi kunnioitseman.
Ps 86:10 Ette sine nin swri olet/ ia teet Imeite/ ia sine olet yxinens Jumala.
Että sinä niin suuri olet/ ja teet ihmeitä/ ja sinä olet yksinänsä Jumala.
Ps 86:11 Osota minulle HERRA sinun Ties/ ette mine waellaisin sinun Totudhesas/ Kinipidhe minun Sydhemen sijnä Ydhes/ ette mine sinun Nimes pelkeisin.
Osoita minulle HERRA sinun tiesi/ että minä waeltaisin sinun totuudessasi/ Kiinni pidä minun sydämeni siinä yhdessä/ että minä sinun nimeesi pelkäisin.
Ps 86:12 Mine kijten sinua HERRA minun Jumalan caikesta sydhemesteni/ ia cunnioitzen sinun Nimees ijancaikisesta.
Minä kiitän sinua HERRA minun Jumalani kaikesta sydämestäni/ ja kunnioitsen sinun nimeesi iankaikkisesti.
Ps 86:13 Sille sinun Hywydhes ombi swri minun päleni/ ia sine olet pelastanut minun Sieluni sijte syuimest Heluetiste.
Sillä sinun hywyytesi ompi suuri minun päälläni/ ja sinä olet pelastanut minun sieluni siitä sywimmästä helwetistä.
Ps 86:14 Jumala/ ne Coriat yleskarkaiauat minua wastan/ Ja ne Tyrannein Joukot seisouat minun Sieluni ielkin/ ia euet sinua pidhe silmeins edes.
Jumala/ ne koreat ylöskarkaawat minua wastaan/ ja ne tyrannein joukot seisowat minun sieluni jälkeen/ ja eiwät sinua pidä silmäinsä edessä.
Ps 86:15 Mutta sine HERRA Jumala olet Armolinen ia Laupias/ Kersiueinen/ ia sangen Hyue/ ia Waca.
Mutta sinä HERRA Jumala olet armollinen ja laupias/ kärsiwäinen/ ja sangen hywä/ ja wakaa.
Ps 86:16 Käenne itzes minuhun pein/ ole minulle Armolinen/ Wahuista Paluelias sinun woimallas/ ia auta sinun Pijcas poica.
Käännä itsesi minuun päin/ ole minulle armollinen/ Wahwista palwelijasi sinun woimallasi/ ja auta sinun piikasi poikaa.
Ps 86:17 Tee Mercki minun Canssani/ ette minun hyuesti keuis/ ia he sen näkisit/ iotca minua wihauat/ ia häpieisit/ ette sine HERRA autat ia wahuistat minua.
Tee merkki minun kanssani/ että minun hywästi käwisi/ ja he sen näkisit/ jotka minua wihaawat/ ja häpeäisit/ että sinä HERRA autat ja wahwistat minua.