Psalttari

CV. Psalmi .

 

On Kijtossana moninaisist Jumalan hyuisttöist/ Juttan Canssalle/ hamast Abrahamist nin sihenasti quin he omistit sen Canaan Maakunnan/ osotetut sulasta Jumalan Armosta/ paitzi heiden Ansiotans/ Waan ainoan Lupauxen teden/ quin Esijsille tapactanut oli. Deut. 29. iuri samalmodholla ne sielle ylesluetaan.

Ps 105:1 KIjteket HERRA ia sarnacat henen Nimeens/ Julghistacat henen Töitens Canssain seas.
Kiittäkäät HERRAA ja saarnatkaat hänen nimeensä/ Julkistakaat henen töitänsä kansain seassa.
Ps 105:2 Weisacat heneste ia kijtteket hende/ Puhucat caikista henen Ihmeistens.
Weisatkaat hänen pyhästä nimestänsä/ Iloitkaan niiden sydämet jotka häntä etsiwät.
Ps 105:3 Riemuitkat henen pyheste Nimestens/ Iloitkan ninen Sydhemet iotca hende etziuet.
Riemuitkaat hänen pyhästä nimestänsä/ Iloitkaan niiden sydämet jotka häntä etsiwät.
Ps 105:4 Kysyket HERRAN ielkin ia henen Woimans ielkin/ Etziket henen Casuons alati.
Kysykäät HERRAN jälkeen ja hänen woimansa jälkeen/ Etsikäät hänen kaswonsa alati.
Ps 105:5 Muistacat henen Ihmelisten Töidhens päle/ iotca hen tehnyt ombi/ henen Ihmeitens ia henen Sanans päle.
Muistakaat hänen ihmeellisten töidensä päälle/ jotka hän tehnyt ompi/ hänen ihmeitänsä ja hänen sanansa päälle.
Ps 105:6 Te quin oletta Abrahamin henen Paluelians/ Siemen/ Te Jacobin henen vloswalituns/ Lapset.
Te kuin olette Abrahamin hänen palwelijansa/ siemen/ Te Jakobin hänen uloswalittunsa/ lapset.
Ps 105:7 Henpe ombi HERRA meiden Jumalan/ Hen domitzepi caikes Mailmas.
Hänpä ompi HERRA meidän Jumalan/ Hän tuomitseepi kaikessa maailmassa.
Ps 105:8 Hen muistapi ijancaikisesta henen Lijtonsa päle/ Sen Sanans/ ionga hen luuanut on/ monen Tuhanen sughusta sucuhun.
Hän muistaapi iankaikkiesesti hänen liittonsa päälle/ Sen sanansa/ jonka hän luwannut on/ monen tuhannen suwusta sukuhun.
Ps 105:9 Jonga hen lijttosi Abrahamin cansa/ Ja sen Walan päle Isaachin cansa.
Jonka hän liittosi Abrahamin kanssa/ Ja sen walan päälle Isaachin kanssa.
Ps 105:10 Ja säti sen Jacobille Oikiudhexi/ Ja Israelille ijancaikisexi Lijtoxi.
Ja sääti sen Jakobille oikeudeksi/ Ja Israelille iankaikkiseksi liitoksi.
Ps 105:11 Ja sanoi/ Sinulle mine annan sen Maan Canaan/ teiden Perimisen Arpan.
Ja sanoi/ Sinulle minä annan sen maan Kanaan/ teidän perimisen arwan.
Ps 105:12 Coska he wehelucuiset ia haruat olit/ Ja mwcalaiset henesse.
Koska he wähälukuiset ja harwat olit/ Ja muukalaiset hänessä.
Ps 105:13 Ja he waelsit Canssasta Canssahan/ Ja ydhest Waldakunnasta toisen Canssahan.
Ja he waelsit kansasta kansahan/ Ja yhdestä waltakunnasta toiseen kansahan.
Ps 105:14 Eipe hen sallinut ychte Inhimiste heite wahingoitta/ Ja rangaisi Kuningatki heiden tedens.
Eipä hän sallinut yhtään ihmistä heitä wahingoittaa/ Ja rankaisi kuninkaatkin heidän tähtensä.
Ps 105:15 Elket ruuetko minun Woidheltuijn/ Ja elket pahatehkö minun Prophetilleni.
Älkäät ruwetko minun woideltuihin/ Ja älkäät pahaa tehkö minun prophetilleni.
Ps 105:16 Ja hen cutzui Nälien Maan päle/ Ia poiswei caiken Leiuen waran.
Ja hän kutsui nälän maan päälle/ Ja pois wei kaiken leiwän waran.
Ps 105:17 Hen lehetti ydhen Miehen heiden eteens/ Joseph Oriaxi myytijn.
Hän lähetti yhden miehen heidän eteensä/ Joseph orjaksi myytiin.
Ps 105:18 He adhistit henen Jalcans Jalcapuhun/ Henen Rumijns teutyi Raudhois maata.
He ahdistit hänen jalkansa jalkapuuhun/ Hänen ruumiinsa täytyi raudoissa maata.
Ps 105:19 Sihenasti ette henen Sanans tuli/ Ja se HERRAN puhe ninquin Tuli coetteli henen.
Siihen asti että hänen sanansa tuli/ Ja se HERRAN puhe niinkuin tuli koetteli hänen.
Ps 105:20 Nin lehetti Kuningas ia pästetti henen/ Se Canssain Pämies keski henen vloslasketta.
Niin lähetti kuningas ja päästätti hänen/ Se kansain päämies käski hänen uloslaskettaa.
Ps 105:21 Ja asetti henen HERRAXI henen Honens ylitze/ Ja Haltiaxi caiken henen Tauarans päle.
Ja asetti hänen HERRAKSI hänen huoneensa ylitse/ Ja haltijaksi kaiken hänen tawaransa päälle.
Ps 105:22 Ette hen opetais henen Päructinans henen oman tadhons ielkin/ Ja opetais henen Wanhemillens Wijsautta.
Että hän opettaisi hänen pääruhtinaansa hänen oman tahtonsa jälkeen/ Ja opettaisi hänen wanhemmilleen wiisautta.
Ps 105:23 Ja Israel meni Egyptijn/ Ja Jacob tuli Mwcalaisexi Hanin maalla.
Ja Israel meni Egyptiin/ Ja Jakob tuli muukalaiseksi Hanin maalla.
Ps 105:24 Ja hen annoi Canssans sangen casua/ ia teki heite wäkeuemexi quin heiden Wiholisens.
Ja hän antoi kansan sangen kaswaa/ ja teki heitä wäkewämmäksi kuin heidän wihollisensa.
Ps 105:25 Hen käensi heiden Sijdhemens/ Ette he henen Canssans wihasit/ Ja he tachtoit ionilla henen Paluelians alaspaina.
Hän käänsi heidän sydämensä/ että he hänen kansaansa wihasit/ Ja he tahtoit juonilla hänen palwelijansa alaspainaa.
Ps 105:26 Hen lehetti Mosen henen Paluelians/ Ja Aaron ionga hen vloswalitzi.
Hän lähetti Mosen hänen palwelijansa/ Ja Aaron jonka hän uloswalitsi.
Ps 105:27 Ne samat teit henen Merckins heiden seassans/ Ja henen Ihmeens Hamin maalla.
Ne samat teit hänen merkkinsä heidän seassansa/ Ja hänen ihmeensä Hamin maalla.
Ps 105:28 Hen annoi Pimeydhen tulla/ ia sen pimeytti/ Ja ei olluet he henen Sanoillens cwlemattomat.
Hän antoi pimeyden tulla/ Ja sen pimeytti/ Ja ei olleet he hänen sanoillensa kuulemattomat.
Ps 105:29 Hen mwtti heiden Wedhense werexi/ Ja coletti heiden Calansa.
Hän muutti heidän wedensä wereksi/ Ja kuoletti heidän kalansa.
Ps 105:30 Heiden Maans vloskohutti Sammacoitta henestens/ heiden Kuningastens Cammioissa.
Heidän maansa uloskuohutti sammakoita hänestänsä/ heidän kuningastensa kammioissa.
Ps 105:31 Hen sanoi/ Nin tulit Turilat ia Luteet heiden Maans ärihin.
Hän sanoi/ Niin tuli turilaat ja luteet heidän maansa äärihin.
Ps 105:32 Hen annoi Rakeet heille Satexi/ Tulenliekit heiden Maallens.
Hän antoi rakeet heille sateeksi/ tulenliekit heidän maallensa.
Ps 105:33 Ja löi heiden Winapuuns ia Ficunapuuns/ Ja hen rickiserki ne Puut heiden maans Äris.
Ja löi heidän wiinapuunsa ja wiikunapuunsa/ Ja hän rikkisärki ne puut heidän maansa äärissä.
Ps 105:34 Hen sanoi/ Nin tulit Parmat ia Wapsaiset epelughut.
Hän sanoi/ Niin tuli paarmat ja wapsaiset epälukuisat.
Ps 105:35 Ja he ylessöit caiki Rohot heiden Maaldans/ Ja ylessöit caiken heiden Maans hedhelmen.
Ja he ylössöit kaikki ruohot heidän maaltansa/ Ja ylössöit kaiken heidän maansa hedelmän.
Ps 105:36 Ja löi caiki Esicoiset Egiptis/ Caiki heiden Ensimeiset Periliset.
Ja löi kaikki esikoiset Egyptissä/ kaikki heidän ensimmäiset perilliset.
Ps 105:37 Ja hen vloswei heite Hopian ia Cullan cansa/ Ja heiden Sucukunnisans ei ollut yxiken Sairas.
Ja hän uloswei heitä hopean ja kullan kanssa/ Ja heidän sukukunnissansa ei ollut yksikään sairas.
Ps 105:38 Egypti oli iloisans heiden poislechtemisestens/ Sille heiden Pelcons oli langenut heiden pälens.
Egypti oli iloissansa heidän poislähtemisestänsä/ Sillä heidän pelkonsa oli langennut heidän päällensä.
Ps 105:39 Hen vlosleuitti Piluen werhoxi/ ia Tulen öölle heite walghistamaan.
Hän uloslewitti pilwen werhoksi/ ja tulen yöllä heitä walkistamaan.
Ps 105:40 He anoit/ Nin hen annoi Metzecanat tulla/ Ja hen rauitzi heite Taiuan Leiuelle.
He anoit/ Niin hän antoi metsäkanat tulla/ Ja hän rawitsi heitä taiwaan leiwällä.
Ps 105:41 Hen auasi Callion/ Nin Wesi sielde vloswoti/ Ette Oiat iooxit sihen carkijan Erimaan.
Hän awasi kallion/ niin wesi sieltä uloswuoti/ että ojat juoksit siihen karkeaan erämaahan.
Ps 105:42 Sille hen muisteli henen Pyhen Sanans päle/ quin hen Abrahamille Palueliallens puhunut oli.
Sillä hän muisteli hänen pyhän sanansa päälle/ kuin hän Abrahamille palwelijallensa puhunut oli.
Ps 105:43 Ja sillens hen vloswei Canssans ilolla/ Ja henen Uloswalitunsa riemulla.
Ja sillens hän uloswei kansan ilolla/ ja hänen uloswalittunsa riemulla.
Ps 105:44 Ja annoi heille ninen Pacanain Maan/ Nin ette he cansain Hywydhet heillens omistit.
Ja antoi heille niiden pakanoiden maan/ niin että he kansain hywyydet heillensä omistit.
Ps 105:45 Senpäle ette he pidheisit henen Oikiuttans/ Ja henen Lakins ketkisit. Halleluia.
Senpäälle että he pitäisit hänen oikeuttansa/ Ja hänen lakinsa kätkisit. Halleluja.