Psalttari

LXIX. Psalmi .

 

On Christusen Rucous/ ristis ia surimis pinois/ iotca hen meiden Syndien teden kersi. Mutta coco Seurakunnan teden hen rucolepi wapadhosta/ Ninquin hen sanopi. Elket ne wilpistelkö minun teden/ iotca sinua odhottauat. Waan Juttat hen kirole ia poishylke. Mutta Lohutos ia henen pina's hedhelme lopussa ouat sijne/ Ne waiuatudh sen näkeuet ia iloitzeuat.

Ps 69:1 Dauidin Psalmi/ Cuckoisista edelweisattapa.
Dawidin psalmi/ kukkaisista edeltäweisattawa.
Ps 69:2 JUmala auta minua/ Sille ette wädhet keuuet haman minun Sieluuni asti.
Jumala auta minua/ Sillä että wedet käywät hamaan minun sieluuni asti.
Ps 69:3 Mine waion syuehen Mutahan/ iossa ei pohia ole/ Mine olen tullut syuihin Wäsihin/ ia wirta minun vpotti.
Minä wajoan sywähan mutahan/ jossa ei pohjaa ole/ Minä ole tullut sywihin wesihin/ ja wirta minun upotti.
Ps 69:4 Mine hwtaen wäsyin/ minun Curckun raukeni/ minun näkyni waipuuat/ ette mine nincauuan minun Jumalani ielkin odhotan.
Minä huutaen wäsyin/ minun kurkkuni raukeni/ minun näkyni waipuwat/ että minä niinkauan minun Jumalani jälkeen odotan.
Ps 69:5 Nijte on enembi quin minun Päsäni hiuxit/ iotca ilman syte minua wihauat.
Niitä on enempi kuin minun päässäni hiukset/ jotka ilman syytä minua wihaawat.
Ps 69:6 Jotca wärydhelle minun Wiholiseni ouat/ ia minua hucuttauat/ ouat wäkeuet/ nijte teuty minun maxa/ iota em mine röuennyt.
Jotka wääryydellä minun wiholliseni owat/ ja minua hukuttawat/ owat wäkewät/ niitä täytyy minun maksaa/ jota en minä ryöwännyt.
Ps 69:7 Jumala sinepä tiedhet minun Tyhmydheni/ ia minun Ricoxeni euet ole sinun edeses salatut.
Jumala sinäpä tiedät minun tyhmyyteni/ ja minun rikokseni eiwät ole sinun edessäsi salatut.
Ps 69:8 Ele salli heite häpiehen tulla minusta/ iotca sinua odhottauat HERRA HERRA Zebaoth/ Ele anna heite häueiste/ minun tecteni/ iotca sinua etziuet Israelin Jumala.
Älä salli heitä häpeähän tulla minusta/ jotka sinua odottawat HERRA HERRA Zebaoth/ Älä anna heitä häwäistä/ minun tähteni/ jotka sinua etsiwät Israelin Jumala.
Ps 69:9 Sille sinun tedhes mine pilca kersin/ Minun Casuon ombi teunens häpie.
Sillä sinun tähtesi minä pilkkaa kärsin/ Minun kaswoni ompi täynnänsä häpeää.
Ps 69:10 Mine olen Mucalaisexi minun Welghilleni tullut/ ia Oudoxi minun Eiteni Lapsille.
Minä olen muukalaiseksi minun weljilleni tullut/ ja oudoksi minun äitini lapsille.
Ps 69:11 Sille sinun Hones Kiuaus minua ylessöpi/ Ja heiden Pilcans iotca sinua pilcasit/ langesit minun pälleni.
Sillä sinun huoneesi kiiwaus minua ylössyöpi/ Ja heidän pilkkansa jotka sinua pilkkasit/ lankesit minun päälleni.
Ps 69:12 Ja mine idkin ia paastosin hartahasta/ ia pälisexi mine pilcattijn.
Ja minä itkin ja paastosin hartaasti/ ja päälliseksi minä pilkattiin.
Ps 69:13 Ja mine puin Sekin minun päleni/ Waan he sijttekin Leickie teit.
Ja minä puin säkin minun päälleni/ Waan he sittekin leikkiä teit.
Ps 69:14 Jotca Portissa istuuat ne minusta iaritteleuat/ ia Joopumises he minusta weisauat.
Jotka portissa istuwat ne minusta jaarittelewat/ ja juopumisessa he minusta weisaawat.
Ps 69:15 Mutta mine HERRA/ rucolen sinun tyges/ ettes armolinen olet/ Jumala sinun swren Laupiuxes polesta/ cwdele minua sinun waghan Aws cautta.
Mutta minä HERRA/ rukoilen sinun tykösi/ ettäs armollinen olet/ Jumala sinun suuren laupiuksesi puolesta/ kuuntele minua wakaan awusi kautta.
Ps 69:16 Pelasta minua Loghasta/ ettei mine alaswaioisi/ ette mine pelastetuxi tulisin minun Wiholisistani/ ia nijste syuiste Wäsiste.
Pelasta minua sywästa loasta/ ettei minä alaswajoisi/ että minä pelastetuksi tulisn minun wiholliseni/ ja niistä sywistä wesistä.
Ps 69:17 Ettei ne Wedhen Kymit minua vpotaisi/ ia ne syueydhet ei minua yleslainoisi/ ia eike se Caiuon aucko sulietaisi minun ylitzeni.
Ettei ne weden kymit (wirrat) minua upottaisi/ ja ne sywyydet ei minua ylöslainoisi/ ja eikä se kaiwon aukko suljettaisi minun ylitseni.
Ps 69:18 Cwldele minua HERRA/ sille sinun Hywydhes ombi turualinen/ Käenne sinuas minuhun pein/ sinun swren Laupiudhes teden.
Kuuntele minua HERRA/ sillä sinun hywyytesi ompi turwallinen/ Käännä sinuas minuhun päin/ sinun suuren laupeutesi tähden.
Ps 69:19 Ja ele werhoa sinun Casuoas sinun Paluelialdas/ Sille mine adhistetaan/ Cwldele minua nopiasti.
Ja älä werhoa sinun kaswojasi sinun palwelijaltasi/ Sillä minä ahdistetaan/ Kuuntele minua nopeasti.
Ps 69:20 Lehennä sinuas minun Sieluni tyge/ ia päste hende minun Wiholisteni teden pälasta minua.
Lähennä sinuas minun sieluni tykö/ ja päästä häntä minun wihollisteni tähden pelasta minua.
Ps 69:21 Sinepä tiedhet minun pilcani/ häpieni ia häueistoxeni/ caiki minun Wiholiseni ouat sinun edesses.
Sinäpä tiedät minun pilkkani/ häpeäni ja häwäistykseni/ kaikki minun wiholliseni owat sinun edessäsi.
Ps 69:22 Pilca rickiserke minun sydhemeni/ ia murehutta minua/ Mine odhotan ios iocu armachtais/ ia eikengen ole/ Ja Lohuttaian ielkin/ Waan em mine keten leudhe.
Pilkka rikkisärkee minun sydämeni/ ja murehuttaa minua/ Minä odotan jos joku armahtaisi/ ja eikenkään ole/ Ja lohduttajan jälkeen/ Waan en minä ketään löydä.
Ps 69:23 Ja he annoit minulle Sappe södhexeni/ ia Eticata iodhaxeni/ minun swrimas Janosani.
Ja he annoit minulle sappea syödäkseni/ ja etikkaa juodakseni/ minun suurimmassa janossani.
Ps 69:24 Heiden Peutens olcon heille Paulaxi/ seke Costoxi ette Langemisexi.
Heidän pöytänsä olkoon heille paulaksi/ sekä kostoksi että lankeamiseksi.
Ps 69:25 Tulcon heiden Silmens pimiexi/ ettei he näkisi/ ia heiden Landeins salli aina horiua.
Tulkoon heidän silmänsä pimeäksi/ ettei he näkisi/ ja heidän lanteinsa salli aina horjua.
Ps 69:26 Uloswodhata sinun Närkestyxes heiden pälens/ ia sinun hirmulinen Wihas käsittekön heite.
Uloswuodata sinun närkästyksesi heidän päällensä/ ja sinun hirmullinen wihasi käsittäköön heitä.
Ps 69:27 Olcon heiden Asumisens kylmille/ ia eikengen olco/ ioca heiden Maiasans asuisi.
Olkoon heidän asumisensa kylmille/ ja eikenkään olko/ joka heidän majassansa asuisi.
Ps 69:28 Sille he wainouat sen ionga sine lönyt olet/ ia kerskauat ettes sinun Omaitzes pahasti haauoitat.
Sillä he wainoawat sen jonka sinä lyönyt olet/ ja kerskaawat ettäs sinun omaisesi pahasti haawoitat.
Ps 69:29 Laske heite synniste syndihin langeta/ ettei he tulisi sinun * Wanhurskaudhes tyge.
Laske heitä synnistä syntihin langeta/ ettei he tulisi sinun wanhurskautesi tykö.
Ps 69:30 Ulospyhi heite sijte Eleuiten Kiriasta/ ettei he nijnen Wanhurskasten cansa yleskirioitetuxi tulisit.
Ulospyyhi heitä siitä eläwien kirjasta/ ettei he niihin wanhurskasten kanssa ylöskirjoitetuksi tulisit.
Ps 69:31 Mutta mine olen Radholinen/ ia murhelinen/ Jumala sinun Apus soielkoon minua.
Mutta minä olen raadollinen/ ja murheellinen/ Jumala sinun apusi suojelkoon minua.
Ps 69:32 Mine tadhon kijtte Jumalan Nimee weisun cansa/ ia tadhon hende sangen yliste Kijtoxella.
Minä tahdon kiittää Jumalan nimeä weisuun kanssa/ ja tahdon häntä sangen ylistää kiitoksella.
Ps 69:33 Sen pite HERRALLE paramin kelpaman/ quin iocu Herke taicka Mulli/ Jolla ouat Saruet ia Sorcat.
Sen pitää HERRALLE paremmin kelpaaman/ kuin joku härkä taikka mulli/ Jolla owat sarwet ja sorkat.
Ps 69:34 Ne Radholiset sen näkeuet ia iloitzeuat/ ia iotca Jumalata etziuet/ heille pite sydhemen elemen.
Ne raadolliset sen näkewät ja iloitsewat/ ja jotkas Jumalata etsiwät/ heille pitää sydämen elämän.
Ps 69:35 Sille HERRA cwlepi ne Kieuhet/ ia eipe hen Fangians ylencatzo.
Sillä HERRA kuuleepi ne köyhät/ ja eipä hän wankiansa ylenkatso.
Ps 69:36 Kijtteken hende Taiuat/ Maa ia Meri/ caiki mite nijsse lijckuuat.
Kiittäkään häntä taiwaat/ Maa ja meri/ kaikki mitä niissä liikkuwat.
Ps 69:37 Sille Jumala auttapi Zionin/ ia ne Judan Caupungit rakendapi/ ette sielle asutan/ ia ne periexens saauat.
Sillä Jumala auttaapi Zionin/ ja ne Judan kaupungit rakentaapi/ että siellä asutaan/ je ne periäksensä saawat.
Ps 69:38 Ja henen Paluelians Siemenen pite ne perimen/ ia iotca henen Nimens racastauat/ pite nijsse asuman.
Ja hänen palwelijansa siemenen pitää ne perimän/ ja jotka hänen nimeänsä rakastawat/ pitää niissä asuman.