JOelin Prophetan päle.

I. Lucu.

 

1:1 TEME on se HERRAN Sana/ ioca tapactui Joelin Pethuelin Poian tyge.
Tämä on se HERRAN sana/ joka tapahtui Joelin Petuelin pojan tykö.
1:2 Cwlcat te Wanhimat ia coruijn ottacat te caiki Maan Asuuat/ Jos on semmotoist teiden/ eli teiden Isein aicana tapactunut?
Kuulkaat te wanhimmat ja korwiin ottakaat te kaikki maan asuwat/ Jos on semmoista teidän/ eli teidän isäin aikana tapahtunut?
1:3 Sanocat sijte teiden Lapsillen/ ia andacat teiden Lapsenna site heiden Lapsillens sanoa/ Ja nekin samat Lapset muillen heiden Jelkintuleuaistens.
Sanokaat siitä teidän lapsillen/ ja antakaat teidän lapsenne sitä heidän lapsillensa sanoa/ Ja nekin samat lapset muillen heidän jälkeentulewaistensa.
1:4 Nimitein/ Ette mite Rohomato ietti/ site Sijuicot ylessöit/ Ja mite Sijuicot ietit/ site Wapsaiset ylessöit/ ia mite Wapsaiset ietit/ site Etanat ylessöit.
Nimittäin/ Että mitä ruohomato jätti/ sitä siwikot (heinäsirkka 1776) ylössöit/ Ja mitä siwikot jätit/ sitä wapsaiset (lehtimato1776) ylössöit/ ja mitä wapsaiset jätit/ sitä etanat ylössöit.
1:5 Ylesherätke te iopuneet ia idkeke/ ia vluocat te caiki Winan Jomarit/ sen nooren winan teden/ Joca ombi teiden Suustan poistemmattu.
Ylösherätkää te juopuneet ja itkekää/ ja ulwokaa te kaikki wiinanjuomarit/ sen nuoren wiinan tähden/ Joka ompi teidän suustan pois temmattu
1:6 Sille ette yxi wäkeue Canssa minun Maani päle ylesmenepi/ ia se on lukematoin/ iolla ouat Hambaat/ quin Jalopeural/ ia sömehambat/ quin Narasialopeural.
Sillä että yksi wäkewä kansa minun maani päälle ylösmeneepi/ ja se on lukematoin/ jolla owat hampaat/ kuin jalopeuralla/ ja syömähampaat/ kuin naaras jalopeuralla.
1:7 Se sama minun Winatarhani häuitti/ ia minun Ficunapuuni caluapi/ cooripi sen ia poisheitte sen/ ette henen Oxans walkeina seisouat.
Se sama minun wiinatarhani häwitti/ ja minun wiikunapuuni kalwaapi/ kuoriipi sen ja poisheittää sen/ että hänen oksansa walkeina seisowat.
1:8 Parghu/ ninquin Neitzy/ ioca Säkin pälens wetä/ henen Ylghiens teden.
Paru/ niinkuin neitsyt/ joka säkin päällensä wetää/ hänen ylkänsä tähden.
1:9 Sille ette Rocawffri ia Jomawffri ombi pois HERRAN Honesta/ ia ne Papit HERRAN palueliat murectiuat/
Sillä että ruokauhri ja juomauhri ompi pois HERRAN huoneesta/ ja ne papit HERRAN palwelijat murehtiwat/
1:10 Kedhot ouat häuinneet/ ia peldo surkiasti seisopi/ Ette Jyue ombi haaskattu/
Kedot owat häwinneet/ ja pelto surkiasta seisoopi/ Että jywä ompi haaskattu/
1:11 Wina surkiasti seisopi/ ia Oliu walittamisest. Peldomiehet Honosta vloscatzouat/ Ja ne Winatarhanmiehet parcuuat/ Nisuen teden ia Ohran teden/ Ettei wainiosta ole miten Tulo.
Wiina surkiasti seisoopi/ ja öljy walittamisesta. Peltomiehet huonosti ylöskatsowat/ Ja ne wiinatarhamiehet parkuwat/ Nisuin tähen ja ohran tähden/ Ettei wainiosta ole mitään tuloa.
1:12 Winapw poisquiuaisi/ ia Ficunapw on lahoinut/ Nin mös se Granatinpw/ Palmupw/ Omenapw/ ia caiki Kedhon Pwdh ouat poisquiuetut/ Sille se Inhimisten riemu ombi surkiudhexi tullut.
Wiinapuu poiskuiwaisi/ ja wiikunapuu on lahonnut/ Niin myös se granaattipuu/ palmupuu/ omenapuu/ ja kaikki kedon puut owat poiskuiwetut/ Sillä se ihmisten riemu ompi surkeudeksi tullut.
1:13 Sonnustacat teiten ia walittacat te papit/ Parkucat te Haltarin Palueliat/ menget Templin siselle/ ia yli öte leuetke Säkeis/ te Jumalan Palueliat. Sille ette Rocawffri ia Jomawffri ombi pois teiden Jumalan Honeest.
Sonnustakaat teitän ja walittakaat te papit/ Parkukaat te alttarin palwelijat/ menkäät templiin sisälle/ ja yli yötä lewätkää säkeissä/ te Jumalan palwelijat. Sillä että ruokauhri ja juomauhri ompi pois Jumalan huoneesta.
1:14 Pyhitteket ychte Paasto/ Cutzucat Seura ychten/ ia cootcat ne Wanhimmat ia caiki Makunnan Asuuaiset teiden HERRAN Jumalan Honeseen/ ia hwtacat HERRAN tyge/
Pyhittäkäät yhteen paasto/ Kutsukaat seura yhteen/ ja kootkaat ne wanhimmat ja kaikki maakunnan asuwaiset teidän HERRAN Jumalan huoneeseen/ ja huutakaat HERRAN tykö/
1:15 Oy/ oy/ site peiue/ Sille HERRAN peiue ombi iuri leszne/ ia tule ninquin Cadhotus silde Caikiualdialda.
Oi/ oi/ sitä päiwää/ Sillä HERRAN päiwä ompi juuri läsnä/ ja tulee niinkun kadotus siltä Kaikkiwaltiaalta.
1:16 Silloin Roca meiden Silmein edest poisotetaan/ ia meiden Jumalan Honesta ilo/ ia riemu.
Silloin ruoka meidän silmäin edestä poisotetaan/ ja meidän Jumalan huoneesta ilo/ ja riemu.
1:17 Jyuet poismätenit Maas. Ohra Larit seisouat tyhiene/ Rihet ouat langenuet. Sille ette Elo ombi turmeltu.
Jywät poismätänewät maassa. Ohralaarit seisowat tyhjänä/ Riihet owat langenneet. Sillä että elo ompi turmeltu.
1:18 Woi quinga Cariat hocauat/ ia Laumat ammuuat. Sille ettei heille ole Laidhuinda/ ia Lambat hiucachtuuat.
Woi kuinka karjat huokaawat/ ja laumat ammuwat. Sillä ettei heillä ole laidunta/ ja lampaat hiukaantuwat.
1:19 HERRA/ sinun tyges mine hwdhan/ ette Culo on poltanut ne Kedhot warpeis/ Ja Liecki ombi caiki Puudh Wainiois ylessytyttenyt. Hwtauat mös sinun tyges ne Metzän Eleiemet/ ette WesiOiat quiuanuet ouat/ ia ette Culo ombi poltanut ne Kedhot warpeis.
HERRA/ sinun tykösi minä huudan/ etta kulo on polttanut ne kedot warpeissa/ Ja liekki ompi kaikki puut wainioissa ylössytyttänyt. Huutawat myös sinun tykösi ne metsän eläimet/ että wesiojat kuiwenneet owat/ ja että kulo ompi polttanut ne kedot warpeissa.


Valitse
luku

1 2 3