Psalttari

XL. Psalmi .

 

Tesse Christus itzestens puhupi/ quin sijne Epistolas Ebreerin tyge todhistetan/ henen Pinastans ia wapadhuxestans. Nin mös Lain poispanemisest/ ia Eua'geliuminiulgistoxest/ ia Christusen hyuisteghoista meiden cochtan.

Ps 40:1 Dauidin Psalmi edhelweisattapa.
Dawidin psalmi edeltäweisattawa.
Ps 40:2 MIne odhotin HERRA/ ia hen callisti henens minun tyköni/ ia hen cwldeli minun parguni.
Minä odotin HERRAA/ ja hän kallisti hänens minun tyköni/ ja hän kuunteli minun parkuni.
Ps 40:3 Ja hen wlosweti minun sijte hirmuisesta haudhasta/ ia paskaisest loghasta/ ia asetti minun Jalcani Callion päle/ ia hallitzi minun keumiseni.
Ja hän ulosweti minun siitä hirmuisesta haudasta/ ja paskaisesta loasta/ ja asetti minun jalkani kallion päälle/ ja hallitsi minun käymiseni.
Ps 40:4 Ja hen annoi minun Suhuni wdhen Weisun/ kijttemen meiden Jumalatan. Site saauat monda nähde/ ia HERRA pelkeuet/ ia toiuouat henen pälens.
Ja hän antoi minun suuhuni uuden weisun/ kiittämään meidän Jumalatan. Sitä saawat monta nähdä/ ja HERRAA pelkääwät/ ja toiwowat hänen päällensä.
Ps 40:5 Autuas on se/ ioca wskalluxens panepi HERRAN päle/ ia ei käenne ninen Corein tyge/ ia iotca walhen cansa waeldauat.
Autuas on se/ joka uskalluksensa paneepi HERRAN päälle/ ja ei käännä niiden koreiden tykö/ ja jotka walheen kanssa waeltawat.
Ps 40:6 HERRA minun Jumalan/ swret ouat sinun Ihmes/ ia sinun Aiatoxes/ iotcas meillen osotat/ ei miten ole sinun wertas/ Mine tadhon nijste ilmoitta ia sanoa/ waicka he ouat epelucuiset.
HERRA minun Jumalani/ suuret owat sinun ihmeesi/ ja sinun ajatuksesi/ jotkas meillen osotat/ ei mitään ole sinun wertaasi/ Minä tahdon niistä ilmoittaa ja sanoa/ waikka he owat epälukuiset.
Ps 40:7 Wffri ia Rocauffri ei sinulle kelpa/ waan Coruat sine minullen auasit/ Et sine tadho Poltwffri eli Synninwffri.
Uhri ja ruokauhri ei sinulle kelpaa/ waan korwat sinä minulleni awasit/ Et sinä tahdo polttouhria eli syntiuhria.
Ps 40:8 Silloin mine sanoin/ Catzo/ Mine tulen/ Kirian Ramatus on minusta kirioitettu. Sinun Tactos/ minun Jumalan/ teen mine kernasti/ ia sinun Lakis ombi minun Sydhemesseni.
Silloin minä sanoin/ Katso/ Minä tulen/ Kirjan Raamatussa on minusta kirjoitettu. Sinun tahtosi/ minun Jumalani/ teen minä kernaasti/ ja sinun lakisi ompi minun sydämessäni.
Ps 40:9 Mine tadhon sarnata sinun Wanhurskauttas sijne swres Seurakunnas/ Catzo/ em mine tadho anda tukitta minun Suutani/ HERRA sine sen tiedhet.
Minä tahdon saarnata sinun wanhurskauttasi siinä suuressa seurakunnassa/ Katso/ en minä tahdo antaa tukittaa minun suutani/ HERRA sinä sen tiedät.
Ps 40:10 Sinun Wanhurskauttas em mine sala minun sydhemesseni/ Sinun Totudhestas ia sinun Terueyxestes puhun mine/ Em mine peite sinun Laupiuttas ia wakuttas/ sijnä swres Seurakunnas.
Sinun wanhurskauttasi en minä salaa minun sydämessäni/ Sinun totuudestasi ja sinun terweydestäsi puhun minä/ En minä peitä sinun laupiuttasi ja wakuuttasi/ siinä suuressa seurakunnassa.
Ps 40:11 Mutta sine HERRA/ ele känne sinun Laupiuttas pois minusta/ Anna sinun Laupiudhes ia Wakudhes aina minua wariella.
Mutta sinä HERRA/ älä käännä sinun laupeuttasi pois minusta/ Anna sinun laupeutesi ja wakuutesi aina minua warjella.
Ps 40:12 Sille ette lukemattomat pahudhet ouat minun ymberipiritteneet/ minun syndini ouat minun kiniottaneet/ nin eten mine nähdhe taidha/ He ouat wsiamat quin hiuxet minun pääszeni/ ia minu' sydhemen on minun ylenandanut.
Sillä että lukemattomat pahuudet owat minun ympäripiirittäneet/ minun syntini owat minun kiinniottaneet/ niin etten minä nähdä taida/ He owat useammat kuin hiukset minun päässäni/ ja minun sydämeni on minun ylenantanut.
Ps 40:13 Keluatkoon se sinulle HERRA/ ettes minun wapadhat/ rienne HERRA minua auttaman.
Kelwatkoon se sinulle HERRA/ ettäs minun wapahdat/ riennä HERRA minua auttamaan.
Ps 40:14 Häuetköön ia caiki pilcaxi tulkoon/ iotca minun Sieluni ielkin seisouat/ hende hucataxens/ tacaperin langetkoon/ ia häpien tulcoon/ iotca minulle paha szouat.
Häwetköön ja kaikki pilkaksi tulkoon/ jotka minun sieluni jälkeen seisowat/ häntä hukataksensa/ takaperin langetkoon/ ja häpeään tulkoon/ jotka minulle pahaa suowat.
Ps 40:15 Hemmestyköön he heiden häpiesens/ iotca eikisteleuet minua sanodhen/ Ninpiti/ Ninpiti.
Hämmästyköön he heidän häpeässänsä/ jotka äikistelewät minua sanoen/ Niin piti/ Niin piti.
Ps 40:16 Iloitkaan ia riemuitkaan caiki/ iotca sinua etziuet/ Ja iotca sinun Terueydhes racastauat/ ia sanocat aina/ HERRA olcoon corkiast kijtetty.
Iloitkaan ja riemuitkaan kaikki/ jotka sinua etsiwät/ Ja jotka sinun terweytesi rakastawat/ ja sanokaat aina/ HERRA olkoon korkeasti kiitetty.
Ps 40:17 Sille mine olen Kieuhe ia waiuanen/ Mutta HERRA surepi minun edesteni/ Sine olet minun Auttaian ia wapactaian/ Minun Jumalan ele wiwy.
Sillä minä olen köyhä ja waiwainen/ Mutta HERRA sureepi minun edestäni/ Sinä olet minun auttajain ja wapahtajain/ Minun Jumalani älä wiiwy.